Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2009 z dne 3. 4. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2009 z dne 3. 4. 2009

Kazalo

1098. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za dele naselij Mozirje, Rečica ob Savinji, Ljubno, Luče in Gornji Grad, stran 3459.

Na podlagi 46. in 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) ter 7. in 16. člena Statuta Občine Mozirje (Uradni list RS, št. 11/07) je Občinski svet Občine Mozirje dne 16. 3. 2009 sprejel
S K L E P
o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za dele naselij Mozirje, Rečica ob Savinji, Ljubno, Luče in Gornji Grad
1. Splošno
1.1 S tem sklepom se določi začetek in način priprave sprememb in dopolnitev Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za dele naselij Mozirje, Rečica ob Savinji, Ljubno, Luče in Gornji Grad (Uradni list RS, št. 66/93) – v nadaljevanju: spremembe in dopolnitve PUP.
1.2 Priprava sprememb in dopolnitev PUP se nanaša na enoto urejanja 1.6.2. po Odloku o prostorsko ureditvenih pogojih za dele naselij Mozirje, Rečica ob Savinji, Ljubno, Luče in Gornji Grad (Uradni list RS, št. 66/93) in Odloku o ugotovitvi skladnosti prostorsko izvedbenega akta s spremembami in dopolnitvami prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Mozirje za obdobje od leta 1986–2000, dopolnjenega 1989 in srednjeročnega družbenega plana Občine Mozirje za obdobje 1986–1990, usklajenega leta 1989 za območje Občine Mozirje (Uradni list RS, št. 51/04).
1.3 Pravna podlaga za pripravo sprememb in dopolnitev PUP so Zakon o prostorskem načrtovanju (v nadaljevanju: ZPNačrt) in njegovi podzakonski akti.
1.4 Na podlagi 96. člena ZPNačrt se spremembe in dopolnitve PUP pripravijo in načrtujejo kot občinski podroben prostorski načrt – v nadaljevanju OPPN.
2. Ocena stanja in razlogi
2.1 Območje sprememb in dopolnitev PUP je po sprejetih prostorskih aktih opredeljeno kot območje 1.6.2 z opredeljeno podrobno namensko rabo, ki omogoča gradnjo enodružinskih stanovanjskih objektov in objekte za turistično dejavnost.
2.2 S strani lastnikov zemljišč (v nadaljevanju: investitor) je predlagana vključitev trgovskega centra v zgoraj navedeno območje.
2.3 Na predlaganem območju sprememb in dopolnitev PUP pa se z rekonstrukcijo regionalne ceste spreminja tudi prometna ureditev, ki predvideva gradnjo novega dela cestne povezave Mlinske poti z njenim priključkom na peti krak preurejenega križišča na regionalni cesti v krožno križišče.
3. Vsebina in oblika prostorskega akta
3.1 S spremembami in dopolnitvami PUP se obravnava celotno območje 1.6.2 in tisti del sosednjega območja, ki omogoči ustrezno projektno rešitev priključka novega dela predvidene Mlinske poti z obstoječim stanjem le-te.
3.2 Akt ima vsebino in obliko občinskega podrobnega načrta predpisano z Zakonom o prostorskem načrtovanju in njegovimi podzakonskimi akti.
3.3 Sestavni del sprememb in dopolnitev PUP je tudi okoljsko poročilo, kolikor bo tako določeno z odločbo Ministrstva RS za okolje in prostor.
3.4 Spremembe in dopolnitve PUP vsebujejo grafični in tekstualni del in se izdelajo se v predpisani digitalni in analogni obliki.
4. Način pridobitve strokovnih rešitev
4.1 Strokovne rešitve izhajajo iz analize dejanskega stanja, analize razvojnih potreb občine in drugih izraženih razvojnih potreb.
4.2 Pri izdelavi strokovnih rešitev se upoštevajo smernice in strokovne podlage nosilcev urejanja prostora pridobljene na podlagi izdelanega osnutka sprememb in dopolnitev PUP.
4.3 Načrtovalec pridobi v postopku priprave tudi strokovne podlage za področja za katera bi se v postopku priprave sprememb in dopolnitev PUP izkazalo, da so še potrebna.
5. Nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice in mnenja
5.1 Nosilci urejanja prostora so:
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Agencija RS za okolje, Sektor za varstvo okolja,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Agencija RS za okolje, Sektor za vode,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje,
– Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino,
– Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, območna enota Celje,
– Ministrstvo za promet, Direktorat za ceste, Direkcija RS za ceste, Območna pisarna Celje,
– Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje.
Drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi OPN MO:
– JP Komunala, d.o.o., Mozirje, Praprotnikova 36, 3330 Mozirje (vodovod, kanalizacija, odstranjevanje odpadkov);
– Elektro Turnšek, d.o.o., Mariborska cesta 86, 3000 Celje (KTV omrežje);
– Telekom Slovenije, Regionalna enota TK omrežja Vzhod, Center skrbništva TK kabelskega omrežja, Lava 1, 3000 Celje (telekomunikacije in zveze);
– Elektro Celje, d.d., Vrunčeva 2a, 3000 Celje (oskrba z električno energijo);
– Občina Mozirje, Šmihelska cesta 2, 3330 Mozirje (področje občinskih cest).
5.2 Poleg v prvi točki tega člena navedenih nosilcev urejanja prostora se v okviru priprave sprememb in dopolnitev PUP po potrebi vključijo tudi drugi nosilci urejanja.
5.3 Na podlagi 47. in 51. člena ZPNačrt-a nosilci urejanja podajo svoje smernice in mnenja.
6. Postopki in roki priprave
+-------------------------+--------------------+---------------+
|Dejanje         |Nosilec       |Terminski plan |
+-------------------------+--------------------+---------------+
|začetek – sklep o    |župan        | 7 dni     |
|pripravi         |          |        |
+-------------------------+--------------------+---------------+
|izbor načrtovalca    |          | 30 dni    |
+-------------------------+--------------------+---------------+
|priprava osnutka in   |investitor z    | 90 dni    |
|manjkajočih strokovnih  |načrtovalcem    |        |
|podlag          |          |        |
+-------------------------+--------------------+---------------+
|smernice         |občina       | 37 dni    |
+-------------------------+--------------------+---------------+
|priprava dopolnjenega  |investitor z    | 105 dni    |
|osnutka in okoljskega  |načrtovalcem    |        |
|poročila         |          |        |
+-------------------------+--------------------+---------------+
|javna razgrnitev in   |          |        |
|obravnava osnutka in   |          |        |
+-------------------------+--------------------+---------------+
|okoljskega poročila   |občina in      | 37 dni    |
|             |načrtovalec     |        |
+-------------------------+--------------------+---------------+
|priprava predloga    |občina in      | 60 dni    |
|             |načrtovalec     |        |
+-------------------------+--------------------+---------------+
|potrditev predloga z   |občina in nosilci  | 75 dni    |
|okoljskim poročilom   |urejanja      |        |
+-------------------------+--------------------+---------------+
|sprejem na OS in objava v|občina       | 30 dni    |
|Uradnem listu RS     |          |        |
+-------------------------+--------------------+---------------+
7. Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave
7.1 Potrebne geodetske podlage za načrtovanje predvidenih sprememb in dopolnitev PUP ureditev zagotovi investitor.
7.2 Kolikor se izkaže, da so potrebne druge strokovne podlage kot z njimi razpolaga uprava občine, je njihova izdelava v breme investitorja.
7.3 Prav tako zagotovi sredstva za načrtovanje sprememb in dopolnitev PUP ter okoljskega poročila investitor.
7.4 Postopek priprave vodi Občina Mozirje na podlagi sprejetega proračuna za leto 2009.
8. Začetek veljavnosti sklepa
8.1 Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani Občine Mozirje ter začne veljati z dnem objave.
8.2 Občina Mozirje pošlje ta sklep Ministrstvu RS za okolje in prostor.
Št. 032-0002/09
Mozirje, dne 16. marca 2009
Župan
Občine Mozirje
Ivan Suhoveršnik l.r.

AAA Zlata odličnost