Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2009 z dne 3. 4. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2009 z dne 3. 4. 2009

Kazalo

1068. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o ovojnici za vročanje po pošti v pravdnem postopku, stran 3359.

Za izvrševanje 132. do 149. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 73/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08 – ZArbit in 45/08) izdaja minister za pravosodje
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o ovojnici za vročanje po pošti v pravdnem postopku
1. člen
V Pravilniku o ovojnici za vročanje po pošti v pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 93/08) se naslovi nad vsemi členi spremenijo v naslove členov tako, da se v oklepaju zapišejo pod številko člena v obstoječem besedilu.
2. člen
V naslovu poglavja pred 5. členom se beseda »PRIMERNIH« nadomesti z besedo »PRIMERNA«.
3. člen
V prvem odstavku 17. člena se črtata drugi in tretji stavek.
4. člen
V 18. členu se naslov spremeni tako, da se glasi »(Zavihek)«.
V prvem odstavku se besedilo »obvestilu o prispelem pismu« nadomesti z besedo »vročilnici«.
V drugem odstavku se besedilo »obvestila o prispelem pismu« nadomesti z besedo »vročilnice«, za besedo »ločitev« pa se črta beseda »obvestil«.
V tretjem odstavku se beseda »zgornje« nadomesti z besedo »spodnje«.
5. člen
V prvem odstavku 19. člena se črta besedilo »na levi strani zgornjega dela zavihka«, besedi »pod besedilom« se nadomestita z besedilom »navpično na levi strani napis«, pred besedo »napis« pa se vstavita besedi »ob njem«.
V tretjem odstavku se črta besedilo »na desni strani zgornjega dela zavihka«, besedilo »zgoraj na sredini« se nadomesti z besedilom »navpično na levi strani«, besedi »pod katerim« pa se nadomestita z besedama »ob njem«.
6. člen
V prvem odstavku 20. člena se črta besedilo »na levi strani spodnjega dela zavihka«, besedi »za besedilom« se nadomestita z besedilom »navpično na levi strani besedilo«, besedi »pod katerim« pa se nadomestita z besedama »ob njem«.
V tretjem odstavku se črta besedilo »na desni strani zgornjega dela zavihka«, besedilo »zgoraj na sredini« se nadomesti z besedilom »navpično na levi strani«, besedi »pod katerim« pa se nadomestita z besedama »ob njem«.
7. člen
Prvi odstavek 21. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Vročilnica ima obliko pokončnega pravokotnika, velikosti najmanj 95 x 95 mm, ki je na levi in zgornji strani od ovojnice ločen s perforirnimi nizi, na desni strani je s perforirnim nizom ločen od obvestila o sodišču o opravljeni vročitvi, na spodnji strani pa je s perforirnim nizom ločen od obvestila o prispelem pismu.«
8. člen
V prvem odstavku 25. člena se v prvem stavku črta besedilo »na levi strani zgornjega dela zavihka«. V drugem stavku se črta besedilo »na desni strani zgornjega dela zavihka«.
9. člen
Prilogi pravilnika Vzorec ovojnice za vročanje po pošti v pravdnem postopku, namenjene strojnemu kuvertiranju (osebno vročanje po 142. členu ZPP) in Vzorec ovojnice za vročanje po pošti v pravdnem postopku, namenjene strojnemu kuvertiranju (navadno vročanje po 140. in 141. členu ZPP) se nadomestita s prilogama Vzorec ovojnice za vročanje po pošti v pravdnem postopku, namenjene strojnemu kuvertiranju (osebno vročanje po 142. členu ZPP) in Vzorec ovojnice za vročanje po pošti v pravdnem postopku, namenjene strojnemu kuvertiranju (navadno vročanje po 140. in 141. členu ZPP), ki sta sestavni del tega pravilnika.
10. člen
Ne glede na določbo 26. člena Pravilnika o ovojnici za vročanje po pošti v pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 93/08) lahko sodišča do izpolnitve tehničnih pogojev za strojno izpolnjevanje in kuvertiranje uporabljajo ovojnico za vročanje po pošti, primerno za tisk na laserskih in matričnih tiskalnikih.
11. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-97/2009
Ljubljana, dne 23. marca 2009
EVA 2009-2011-0041
Aleš Zalar l.r.
Minister
za pravosodje