Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2009 z dne 3. 4. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2009 z dne 3. 4. 2009

Kazalo

1063. Pravilnik o žitnih kašicah ter hrani za dojenčke in majhne otroke, stran 3354.

Na podlagi tretjega odstavka 12. člena Zakona o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili (Uradni list RS, št. 52/00, 42/02 in 47/04 – ZdZPZ) izdaja minister za zdravje
P R A V I L N I K
o žitnih kašicah ter hrani za dojenčke in majhne otroke
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(1) Ta pravilnik v skladu z Direktivo Komisije 2006/125/ES z dne 5. decembra 2006 o žitnih kašicah ter hrani za dojenčke in majhne otroke (UL L št. 339 z dne 6. 12. 2006, str. 16; v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2006/125/ES) določa živila za posebne prehranske namene, ki izpolnjujejo posebne zahteve zdravih dojenčkov in majhnih otrok ter so namenjena dojenčkom, ki se odstavljajo od dojenja, in majhnim otrokom kot dopolnilo k prehrani oziroma za njihovo postopno prilagajanje na običajno hrano.
(2) Poleg pogojev iz tega pravilnika morajo žitne kašice in živila, namenjena za prehrano zdravih dojenčkov in majhnih otrok, izpolnjevati tudi pogoje, ki jih določa Pravilnik o živilih za posebne prehranske namene (Uradni list RS, št. 46/02, 117/02, 42/03, 41/04, 65/06 in 57/07).
(3) Ta pravilnik se ne uporablja za mleko, namenjeno majhnim otrokom.
2. člen
Živila iz prejšnjega člena zajemajo:
1. »žitne kašice«, ki se delijo na naslednje štiri skupine:
(a) enostavne žitne kašice, ki jim je za gotov obrok treba dodati mleko ali druge ustrezne hranilne tekočine;
(b) žitne kašice z dodanimi visoko beljakovinskimi živili, ki jim je za gotov obrok treba dodati vodo ali drugo tekočino, ki ne vsebuje beljakovin;
(c) testenine, ki jih je treba predhodno skuhati v vreli vodi ali drugi primerni tekočini;
(d) prepečenec in keksi, ki se uporabljajo neposredno ali zmleti, z dodatkom vode, mleka ali drugih primernih tekočin;
2. drugo »otroško hrano«, ki se ne uvršča med žitne kašice.
3. člen
Posamezni izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji pomen:
(a) »dojenčki« so otroci do 12. meseca starosti;
(b) »majhni otroci« so otroci od prvega do tretjega leta starosti;
(c) »ostanki pesticidov« so ostanki snovi v žitnih kašicah in otroški hrani, ki se uporabljajo za zaščito surovin rastlinskega izvora, v skladu z Uredbo Evropskega Parlamenta in Sveta (ES) št. 396/2005 z dne 23. februarja 2005 o mejnih vrednostih ostankov pesticidov v ali na hrani in krmi rastlinskega in živalskega izvora ter o spremembi Direktive Sveta 91/414/EGS (UL L št. 70 z dne 16. 3. 2005, str. 1), zadnjič spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 839/2008 z dne 31. julija 2008 o spremembi Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 396/2005 glede prilog II, III in IV o mejnih vrednostih ostankov pesticidov v ali na nekaterih proizvodih (UL L št. 234 z dne 30. 8. 2008, str. 1).
4. člen
Žitne kašice in druga otroška hrana iz 2. člena tega pravilnika se smejo dati v promet, če izpolnjujejo pogoje iz tega pravilnika.
5. člen
Žitne kašice in otroška hrana so izdelani iz sestavin, katerih primernost za posebne prehranske namene dojenčkov in majhnih otrok je bila dokazana s splošno sprejetimi znanstvenimi podatki.
6. člen
(1) Žitne kašice so izdelane v skladu z merili o sestavi, ki je opredeljena v Prilogi I in III Direktive 2006/125/ES.
(2) Otroška hrana je izdelana v skladu z merili o sestavi, ki je opredeljena v Prilogi II Direktive 2006/125/ES.
7. člen
(1) Pri izdelavi žitnih kašic in otroške hrane se smejo dodajati le kemijske oblike hranil, uvrščene na seznam v Prilogi IV Direktive 2006/125/ES.
(2) Merila čistosti za snovi iz prejšnjega odstavka urejajo posebni predpisi.
8. člen
(1) Žitne kašice in otroška hrana ne sme vsebovati nobenih snovi v taki količini, ki bi ogrožala zdravje dojenčkov in majhnih otrok.
(2) Žitne kašice in otroška hrana ne sme vsebovati ostankov posameznih pesticidov v količinah, ki bi bile večje od 0,01 mg/kg, razen snovi, za katere so bile posebne vrednosti določene v Prilogi VI Direktive 2006/125/ES. V tem primeru se uporabljajo te posebne vrednosti.
(3) Analitski postopki za določanje vrednosti ostankov pesticidov morajo biti splošno sprejemljivi standardizirani postopki.
(4) Pesticidi, uvrščeni na seznam v Prilogi VII Direktive 2006/125/ES, se ne uporabljajo pri kmetijskih proizvodih, namenjenih za proizvodnjo žitnih kašic in otroške hrane.
(5) Za potrebe uradnega nadzora se šteje:
(a) da se pesticidi, navedeni v tabeli 1 Priloge VII Direktive 2006/125/ES, niso uporabljali v pridelavi živil, namenjenih za proizvodnjo žitnih kašic in otroške hrane, če njihovi ostanki ne presegajo mejne vrednosti 0,003 mg/kg. Ta vrednost, ki šteje, da je meja določanja delovnega območja analizne metode, se redno pregleduje z vidika tehničnega napredka;
(b) da se pesticidi, navedeni v tabeli 2 Priloge VII Direktive 2006/125/ES, niso uporabljali v pridelavi živil, namenjenih za proizvodnjo žitnih kašic in otroške hrane, če njihovi ostanki ne presegajo mejne vrednosti 0,003 mg/kg. Ta vrednost se redno pregleduje z vidika podatkov o onesnaženosti okolja.
(6) Mejne vrednosti iz drugega, tretjega, četrtega in petega odstavka tega člena se uporabljajo za izdelke, ki so pripravljeni za uživanje ali se jih pripravi po navodilih proizvajalcev.
(7) Za pesticide, uvrščene na seznam v Prilogi VI Direktive 2006/125/ES, se Priloga VI Direktive 2006/125/ES in Priloga VII Direktive 2006/125/ES ustrezno spremenita, kadar bo sprejeta odločitev, da se neka aktivna snov iz 29. člena Pravilnika o aktivnih snoveh, uvrščenih na Seznam in preveritvi registracije fitofarmacevtskih sredstev, ki takšne aktivne snovi vsebujejo (Uradni list RS, št. 114/04) ne vključi.
9. člen
Žitne kašice in otroška hrana, namenjena dojenčkom in majhnim otrokom ne smejo vsebovati mikroorganizmov v višjih mejah kot je določeno v Uredbi Komisije (ES) št. 2073/2005 z dne 15. novembra 2005 o mikrobioloških merilih za živila in Uredbi Komisije (ES) št. 1441/2007 z dne 5. decembra 2007 0 spremembi Uredbe (ES) št. 2073/2005 o mikrobioloških merilih za živila.
10. člen
(1) Pri označevanju žitnih kašic in otroške hrane se poleg podatkov iz 7. člena Pravilnika o splošnem označevanju predpakiranih živil (Uradni list RS, št. 50/04, 58/04 – popr., 43/05, 64/05 – popr., 83/05, 115/05 in 118/07) morajo navesti še naslednji podatki:
(a) navedbo, od katere starosti dojenčka oziroma majhnega otroka se izdelek lahko uporablja, pri čemer je treba upoštevati njegovo sestavo, teksturo ali druge posamezne lastnosti. Navedena starost, ki dovoljuje uporabo kateregakoli izdelka, ne sme biti nižja od štirih mesecev. Pri izdelkih, ki se priporočajo za uporabo od četrtega meseca starosti, je lahko navedeno, da so primerni od te starosti, razen če neodvisne osebe, s področja medicine, prehrane, farmacije ali druge strokovne osebe, odgovorne za nego matere in otroka, ne svetujejo drugače;
(b) podatek, ali izdelek vsebuje gluten ali ne, če je navedena starost, pri kateri se izdelek lahko uporablja, manj kakor šest mesecev;
(c) izkoristljivo energijsko vrednost, izraženo v kJ in kcal ter vsebnost beljakovin, ogljikovih hidratov in maščob, izraženo v številčni obliki na 100 g ali 100 ml izdelka, kakršen je v prometu in kadar je to primerno, na navedeno količino izdelka, pripravljenega v skladu s priporočili za uporabo;
(d) povprečno količino vsakega minerala in vsakega vitamina, navedenega v Prilogi I Direktive 2006/125/ES ali Prilogi II Direktive 2006/125/ES, izraženo v številčni obliki na 100 g ali 100 ml izdelka, kakršen je v prometu in kadar je to primerno, na navedeno količino izdelka, pripravljenega v skladu z priporočili za uporabo (npr. dehidrirani izdelki);
(e) navodila za pravilno pripravo obroka, če je to potrebno, in navedbo o pomembnosti upoštevanja teh navodil.
(2) Označba lahko vsebuje:
(a) povprečne količine hranil, določenih v Prilogi IV Direktive 2006/125/ES, če tovrstne navedbe niso opredeljene že v skladu s točko (d) prejšnjega odstavka, izraženo v številčni obliki na 100 g ali 100 ml izdelka, kakršen je v prometu in kadar je to primerno, na navedeno količino izdelka, pripravljenega v skladu s priporočili za uporabo;
(b) za vitamine in minerale iz Priloge V Direktive 2006/125/ES, poleg številčnih podatkov tudi količino vitaminov in mineralnih snovi izraženih kot odstotek referenčnih vrednosti, danih v Prilogi V Direktive 2006/125/ES, na 100 g ali 100 ml izdelka, kakršen je v prometu in kadar je to primerno, na navedeno količino izdelka, pripravljenega v skladu s priporočili za uporabo, pod pogojem, da so količine, ki so v živilu, najmanj enake 15% referenčnih vrednosti.
11. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o žitnih kašicah in živilih, namenjenih dojenčkom in malim otrokom (Uradni list RS, št. 48/02, 117/02, 42/03, 20/04, 90/05 in 26/06).
12. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-22/2009
Ljubljana, dne 26. marca 2009
EVA 2008-2711-0177
Borut Miklavčič l.r.
Minister
za zdravje

AAA Zlata odličnost