Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2009 z dne 9. 3. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2009 z dne 9. 3. 2009

Kazalo

672. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda za turizem, šport in kulturo Dobrna, stran 2389.

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih /ZZ/ (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91, 55/92, 66/93, 45/94, 8/96, 31/00, 36/00, 127/06), 23. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 15/03), 26. in 135. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo /ZUJIK/ (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB) in 15. člena Statuta Občine Dobrna (Uradni list RS, št. 47/99, 15/01, 112/02, 136/04 in 134/06) je Občinski svet Občine Dobrna na 20. redni seji dne 24. 2. 2009 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi javnega zavoda za turizem, šport in kulturo Dobrna
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom Občina Dobrna (v nadaljevanju besedila ustanoviteljica) ustanavlja Javni zavod za turizem, šport in kulturo Dobrna (v nadaljnjem besedilu zavod), ureja njegov status, razmerja med ustanoviteljem in zavodom ter temeljna vprašanja glede organizacije, dejavnosti in načina financiranja zavoda.
2. člen
Ustanoviteljica zavoda je Občina Dobrna.
Ustanoviteljske pravice in obveznosti zavoda izvaja župan, kolikor zakon ali ta odlok ne določata drugače.
II. STATUSNE DOLOČBE
1. Ime, sedež in pravni status zavoda
3. člen
Ime zavoda: Javni zavod za turizem, šport in kulturo Dobrna.
Skrajšano ime: ZTŠK Dobrna.
Sedež javnega zavoda: Dobrna 1a, 3204 Dobrna.
Zavod je pravna oseba s pravicami in obveznostmi in polno odgovornostjo v pravnem prometu, v svojem imenu in za svoj račun, kot to določajo zakoni in ta odlok. Zavod odgovarja za svoje obveznosti z vsemi sredstvi s katerimi razpolaga.
4. člen
Zavod je ustanovljen z namenom, da skrbi za promocijo in razvoj turizma ter oblikuje celovito turistično ponudbo na celotnem območju Občine Dobrna, skrbi za promocijo in razvoj športa na območju Občine Dobrna, skrbi za ohranjanje, delovanje, promocijo in vsestranski razvoj kulturnih dejavnosti v občini, skrbi za ohranjanje, spoznavanje, razumevanje, predstavljanje in trženje kulturne in naravne dediščine Občine Dobrna.
5. člen
Zavod se vpiše v sodni register pri Okrožnem sodišču v Celju.
2. Pečat zavoda
6. člen
Zavod ima pečat pravokotne oblike velikosti 40 mm x 20 mm z napisom ZTŠK Dobrna in v drugi vrstici še izpisano Zavod za turizem, šport in kulturo Dobrna in pečat okrogle oblike s premerom 20 mm, v sredini okroglega pečata je zapisano ZTŠK Dobrna, na obodu pa je izpisano ime Zavod za turizem, šport in kulturo Dobrna.
Pečat pravokotne oblike uporablja zavod v pravnem prometu za potrjevanje aktov, dokumentov in dopisov, ki jih pošilja ali izdaja organom, organizacijam, pravnim in fizičnim osebam.
Pečat okrogle oblike uporablja zavod predvsem za potrjevanje finančne in knjigovodske dokumentacije.
Zavod lahko uporablja tudi posebne pečate za označevanje pripadnosti dokumenta posamezni enoti.
Število posameznih pečatov, njihovo uporabo, način varovanja in uničevanja ter delavce, ki so zanje odgovorni, določi direktor zavoda.
II. DEJAVNOSTI ZAVODA
7. člen
Zavod opravlja javno službo na področjih turizma, športa in kulture s soglasjem ustanovitelja, in sicer:
– skrbi za razvoj, organizacijo, promocijo in trženje turistične ponudbe Občine Dobrna;
– izvaja naloge turistično informacijskega centra;
– pripravlja letni program prireditev in oblikuje, izvaja in vodi prireditve;
– zbira in posreduje informacije o turističnem, športnem in kulturnem dogajanju v občini;
– spremljanje in izvajanje občinskih in nacionalnih programov s področij turizma, športa in kulture;
– vzpodbuja in skrbi za razvoj turističnih produktov občine na osnovi revitalizacije in vsebinske prenove naravne in kulturne dediščine Občine Dobrna;
– varuje kulturno dediščino, ohranja materialne in vsebinske lastnosti predmetov, skupin predmetov oziroma objektov ali območij, ki so opredeljeni kot kulturna dediščina, skrbi za njihovo celovitost in neokrnjenost;
– v sodelovanju s pristojnim zavodom, zadolženim za izvajanje javne službe, varuje, konzervira, restavrira in hrani zbirke, ter jih dopolnjuje v skladu s poslanstvom javnega zavoda;
– upravlja, vzdržuje in obnavlja javno infrastrukturo na področju turizma, športa in kulture, ki mu jo v upravljanje prenese ustanoviteljica in jo daje v najem drugim izvajalcem v skladu z zakonodajo;
– izvaja razstavno-galerijsko dejavnost, muzejsko dejavnost, predvajanje filmov, založniško dejavnost, organizira sejemsko dejavnost in dejavnost propagande ter dejavnosti povezane s kulturo, športom in turizmom;
– izdaja tiskano gradivo, zloženke, zemljevid občine, video, zvočne in računalniške zapise, ter druge oblike promocijskega materiala s področja dejavnosti zavoda;
– prireja seminarje, strokovna posvetovanja, tečaje, predavanja, kongrese, posvetovanja, plese in druge prireditve komercialne narave;
– sodeluje z vsemi društvi v občini in ostalimi organizacijami;
– nudi strokovne storitve s področja delovanja;
– spremlja ter pripravlja dokumentacijo za prijave na javne razpise resornih ministrstev RS in na javne razpise EU za projekte s področja delovanja;
– pripravlja in izdeluje vse vrste publikacij s področja delovanja v knjižni in neknjižni obliki;
– posoja tehnično opremo in nudi tehnične storitve drugim za potrebe turizma, kulture, športa in opravlja trgovino na drobno z umetniškimi izdelki, turističnimi spominki, športnimi proizvodi ipd.;
– izvaja programe javnih del za potrebe izvajanja dejavnosti zavoda;
– opravlja druge naloge v soglasju z občino ustanoviteljico.
Poleg nalog iz prejšnjega odstavka opravlja zavod tudi naslednje naloge:
– pripravlja razvojne programe in poslovne načrte za naročnike;
– opravlja gostinsko dejavnost kot dopolnilno dejavnost osnovnim dejavnostim ob izpolnjevanju zakonskih pogojev za izvajanje;
– prodaja publikacije vseh vrst, likovnih del, replik eksponatov, izdelkov domače in umetne obrti, informativno-oglaševalskega gradiva, knjig, nosilcev zvoka in videokaset, spominkov in drugega promocijskega gradiva;
– opravlja druge dejavnosti, če je zanje registriran in izpolnjuje zakonske pogoje za izvajanje.
8. člen
Zavod registrira opravljanje naslednjih dejavnosti:
– DE/ 22.110 izdajanje knjig,
– DE/ 22.120 izdajanje časopisov,
– DE/ 22.130 izdajanje revij in periodike,
– DE/ 22.140 izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa,
– DE/ 22.150 drugo založništvo,
– DE/ 22.240 priprava za tisk,
– G /51.190 posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov,
– G /52.471 dejavnost knjigarn,
– G /52.472 trgovina na drobno s časopisi, revijami,
– G /52.481 trgovina na drobno s športno opremo,
– G /52.486 trgovina z umetniškimi izdelki,
– G /52.620 trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah,
– H /55.210 dejavnost planinskih domov in mladinskih prenočišč,
– H /55.220 dejavnost kampov,
– H /55.231 dejavnost otroških letovišč, počitniških in sindikalnih domov,
– H /55.232 dejavnost turističnih kmetij z nastanitvijo,
– H /55.239 druge nastanitve za krajši čas,
– H /55.302 dejavnost okrepčevalnic, samopostrežnih restavracij,
– H /55.303 dejavnost slaščičarn, kavarn,
– H /55.304 dejavnost premičnih in provizoričnih gostinskih obratov,
– H /55.400 točenje pijač,
– I /60.213 dejavnost žičnic, vlečnic,
– I /60.230 drug kopenski potniški promet,
– I /63.300 dejavnost potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
– I /65.230 drugo finančno posredništvo, d.n.,
– I /67.130 pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom,
– K /70.320 upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi,
– K /71.401 izposojanje športne opreme,
– K /71.403 izposojanje drugih izdelkov široke porabe,
– K /74.130 raziskovanje trga in javnega mnenja,
– K /74.140 podjetniško in poslovno svetovanje,
– K /74.400 oglaševanje,
– K /74.851 prevajanje,
– K /74.853 druga splošna tajniška opravila,
– K /74.871 prirejanje razstav, sejmov in kongresov,
– K /74.873 druge poslovne dejavnosti, d.n.,
– M /80.422 drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje, d.n.,
– O /92.130 kinematografska dejavnost,
– O /92.310 umetniško ustvarjanje in poustvarjanje,
– O /92.320 obratovanje objektov za kulturne prireditve,
– O /92.330 dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov,
– O /92.340 druge razvedrilne dejavnosti,
– O /92.521 dejavnost muzejev,
– O /92.522 varstvo kulturne dediščine,
– O /92.610 obratovanje športnih objektov,
– O /92.622 dejavnost smučarskih centrov in smučišč,
– O /92.623 druge športne dejavnosti,
– O /92.720 druge dejavnosti za sprostitev, d.n.
9. člen
Zaradi zagotovitve celovitega izvajanja dejavnosti, za katero je ustanovljen, lahko zavod organizira in izvaja tudi spremljajoče dejavnosti, ki se vsebinsko navezujejo na eno ali več področij delovanja zavoda.
Zavod lahko uvaja nove dejavnosti, s katerimi dopolnjuje dejavnosti, za katere je ustanovljen, le po predhodnem soglasju ustanoviteljice.
III. ORGANI ZAVODA
10. člen
Organa zavoda sta:
– direktor in
– svet.
1. Direktor zavoda
11. člen
Direktor zastopa, predstavlja in vodi poslovanje zavoda ter odgovarja za zakonitost in strokovnost dela zavoda.
Direktor mora pri vodenju poslov ravnati z javnimi sredstvi s skrbnostjo dobrega gospodarstvenika.
Direktorja imenuje svet zavoda, na podlagi javnega razpisa ter po predhodnem mnenju Občinskega sveta Občine Dobrna. Javni razpis objavi občinska uprava Občine Dobrna.
Mandat direktorja traja pet let, po izteku te dobe je lahko direktor ponovno imenovan.
Če direktorju predčasno preneha mandat in se ne izpelje redni postopek imenovanja, imenuje ustanovitelj vršilca dolžnosti, vendar največ za eno leto.
Ustanovitelj imenuje vršilca dolžnosti tudi v primeru, da je bil izpeljan javni razpis za imenovanje direktorja, pa se ni nihče prijavil oziroma nihče izmed prijavljenih kandidatov ni bil izbran.
Na podlagi akta o imenovanju direktorja, sklene z njim pogodbo o zaposlitvi v imenu sveta njegov predsednik. Delovno razmerje z direktorjem se sklene za določen čas, za čas trajanja mandata.
12. člen
Za direktorja je lahko imenovan kandidat, ki poleg splošnih pogojev izpolnjuje naslednje pogoje:
– ima univerzitetno oziroma najmanj visoko strokovno izobrazbo;
– ima najmanj 3 leta delovnih izkušenj, od tega najmanj 2 leti na področju, ki so povezane z dejavnostjo zavoda;
– poznavanje dela v javnih zavodih;
– aktivno znanje slovenskega in najmanj dveh svetovnih jezikov.
Kandidat mora ob prijavi predložiti program dela ter finančno ovrednoten načrt poslovnega in programskega razvoja zavoda za mandatno obdobje.
13. člen
Direktor je lahko razrešen pred potekom mandata:
– če sam zahteva razrešitev,
– če nastane kateri od razlogov, ko po predpisih o delovnih razmerjih preneha delovno razmerje po samem zakonu,
– če direktor pri svojem delu ne ravna po predpisih in splošnih aktih zavoda ali neutemeljeno ne izvršuje sklepov organov zavoda ali ravna v nasprotju z njimi,
– če direktor s svojim nevestnim ali nepravilnim delom povzroči zavodu večjo škodo ali če zanemarja ali malomarno opravlja svoje dolžnosti, tako da nastanejo ali bi lahko nastale hujše motnje pri opravljanju dejavnosti zavoda,
– zaradi bistvenih sprememb dejavnosti, zaradi katere je ustanovljen zavod,
– zaradi prenosa ustanoviteljstva.
Svet zavoda mora pred sprejemom sklepa o razrešitvi pridobiti predhodno mnenje Občinskega sveta Občine Dobrna ter seznaniti direktorja o razlogih za razrešitev in mu dati možnost, da se v roku 8 dni od dneva seznanitve o njih izjavi.
Če Občinski svet Občine Dobrna ne da mnenja v roku 30 dni, se šteje za pozitivno oziroma da je soglasje za razrešitev podano.
14. člen
Naloge direktorja:
– načrtuje, organizira in vodi delo in poslovanje zavoda,
– sprejema strateški načrt,
– sprejema program dela in finančni načrt,
– sprejema akt o organizaciji dela,
– sprejema akt o sistemizaciji delovnih mest,
– sprejema kadrovski načrt,
– sklepa zavodsko kolektivno pogodbo, če jo zavod ima,
– sprejema načrt nabav osnovnih sredstev in investicijskega vzdrževanja,
– sprejema druge splošne akte, razen če ni s tem odlokom ali drugimi predpisi določeno, da jih sprejema ustanovitelj oziroma svet javnega zavoda,
– poroča ustanoviteljici in svetu javnega zavoda o zadevah, ki lahko pomembno vplivajo na delovanje javnega zavoda,
– pripravi letno poročilo,
– izvršuje sklepe in odločitve sveta javnega zavoda in drugih organov,
– oblikuje predloge dodatnih programov in dodatnih storitev,
– skrbi za trženje storitev in določa cene javnih kulturnih dobrin in storitev,
– skrbi za promocijo javnega zavoda,
– skrbi za sodelovanje z drugimi zavodi in organizacijami,
– zagotavlja obveščanje delavcev v skladu s predpisi,
– zagotavlja javnost dela,
– določa podatke, ki se štejejo za poslovno tajnost,
– izvaja vse pristojnosti s področja delovnih razmerij v skladu z veljavnimi predpisi,
– odloča o disciplinski in odškodninski odgovornosti delavcev v skladu z veljavnimi predpisi,
– odloča o razporejanju delovnega časa in odreja delo preko polnega delovnega časa,
– določa plače o delovni uspešnosti in o napredovanju delavcev v skladu s predpisi,
– imenuje delovne skupine ali druga telesa za izvedbo določenih nalog ali preučitev posameznih vprašanj iz svoje pristojnosti,
– opravlja druga dela in naloge, ki jih določajo zakon in drugi predpisi, ta sklep in splošni akti javnega zavoda,
– izvajanje vseh nalog povezanih z dejavnostjo zavoda po nalogu ustanovitelja.
K aktom iz druge, tretje, četrte, pete, šeste, sedme, osme in trinajste alineje tega člena, daje soglasje svet javnega zavoda.
15. člen
Direktor zastopa in predstavlja javni zavod pred državnimi organi, organi lokalnih skupnosti in nosilci javnih pooblastil, ter v pravnih poslih z drugimi pravnimi in fizičnimi osebami v okviru potrjenega letnega finančnega načrta.
Izjemo predstavljajo pravni posli pridobitve stvarnega premoženja za potrebe javnega zavoda in pravni posli razpolaganja s stvarnim premoženjem, s katerim javni zavod upravlja, o čemer mora podati predhodno soglasje svet zavoda.
Nepremično premoženje za potrebe delovanja javnega zavoda na območju Občine Dobrna pridobiva občina ustanoviteljica in ga s posebno pogodbo prenese javnemu zavodu v upravljanje.
Direktor lahko pri uresničevanju svojih pooblastil, določenih z zakonom in tem aktom, prenese opravljanje posameznih zadev na posamezne delavce s posebnimi pooblastili.
16. člen
Zavod lahko opravlja posamezne naloge v obliki dodatnih programov in projektov, ki spadajo v okvir dejavnosti zavoda. Pri tem lahko zavod pridobiva sredstva za izvajanje takšnih programov in projektov od zainteresiranih pravnih in fizičnih oseb, iz razpisov resornih ministrstev in evropskih razvojnih skladov.
Zavod je neprofitna organizacija, presežki poslovanja se namenijo ob soglasju ustanovitelja le za dejavnost zavoda.
17. člen
Zavod ne sme začeti opravljati nove dejavnosti oziroma razširiti obstoječe dejavnosti ali spremeniti pogojev za opravljanje dejavnosti, dokler ustanovitelj ne izda soglasja in dokler pristojni organ ne izda odločbe, da so izpolnjeni pogoji, predpisani za opravljanje dejavnosti glede tehnične opremljenosti in varstva pri delu ter drugi predpisani pogoji.
18. člen
Zavod lahko sklepa pogodbe in opravlja druge pravne posle samo v okviru dejavnosti, ki je vpisana v sodni register.
2. Svet zavoda
19. člen
Svet zavoda sestavlja 7 (sedem) članov:
– 4 (štirje) predstavniki ustanovitelja,
– 2 (dva) predstavnika zainteresirane javnosti oziroma uporabnikov,
– 1 (en) predstavnik delavcev zavoda.
Mandat članov sveta zavoda traja 5 (pet) let in so po preteku mandata lahko ponovno imenovani. Svetu zavoda prične teči mandat z dnem konstituiranja.
Direktor je dolžan o prenehanju mandata obvestiti občino ustanoviteljico 90 (devetdeset) dni pred potekom mandata članom sveta zavoda.
Prvo konstitutivno sejo sveta skliče direktor v roku 30 dni po imenovanju oziroma po izvolitvi predstavnikov delavcev in prejemu predlogov.
Na prvi konstitutivni seji člani izmed sebe izvolijo predsednika in namestnika.
Svet zavoda sklepa veljavno, če je na seji navzoča večina članov sveta.
Svet zavoda sprejema odločitve z večino glasov navzočih članov.
Podrobnejše delovanje uredi svet zavoda s poslovnikom.
Ustanoviteljica imenuje svoje predstavnike v svet zavoda, na predlog župana, s sklepom Občinskega sveta Občine Dobrna. Eden od predstavnikov ustanoviteljice v svetu zavoda je župan Občine Dobrna.
20. člen
Predstavnika delavcev javnega zavoda izvolijo delavci javnega zavoda na neposrednih in tajnih volitvah izmed sebe. Postopek volitev predstavnikov delavcev uredijo delavci oziroma njihov organ v posebnem aktu v skladu s predpisi, ki urejajo sodelovanje delavcev pri upravljanju.
21. člen
Predstavnika zainteresirane javnosti izmed svojih članov predlagajo vsa društva v občini, ki na podlagi društvenih pravil oziroma statutov delujejo na področju turizma, športa in kulture v Občini Dobrna. Predstavnika zainteresirane javnosti določijo z večino glasov prisotnih.
22. člen
Naloge sveta:
– nadzira zakonitost dela in poslovanja javnega zavoda;
– spremlja, analizira in ocenjuje delovanje javnega zavoda;
– predlaga ustanoviteljici revizijo poslovanja, ki jo lahko opravi tudi notranji revizor, pooblaščen s strani ustanoviteljice;
– ocenjuje delo direktorja;
– daje soglasje k strateškemu načrtu, programu dela, finančnemu načrtu, sistemizaciji delovnih mest;
– daje soglasje k organizaciji dela, kadrovskemu načrtu, k zavodski kolektivni pogodbi, načrtu nabav ter nadzira njihovo izvajanje;
– odloča o najemanju posojil ob predhodnem soglasju ustanoviteljice;
– daje soglasje k cenam javnih kulturnih dobrin, k pravnim poslom pridobitve stvarnega premoženja za potrebe javnega zavoda in pravni posli razpolaganja s stvarnim premoženjem, s katerim javni zavod upravlja;
– imenuje direktorja javnega zavoda;
– razrešuje direktorja;
– sklepa pogodbo o zaposlitvi z direktorjem in izvaja pravice in dolžnosti delodajalca v razmerju do direktorja;
– odloča o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja;
– obravnava vprašanja s področja strokovnega dela javnega zavoda in daje direktorju mnenja, predloge in pobude za reševanje teh vprašanj;
– na predlog direktorja imenuje stalne ali občasne komisije za obravnavo vprašanj iz svoje pristojnosti;
– daje druge pobude in predloge v zvezi z delovanjem javnega zavoda;
– sprejema splošne akte zavoda;
– izvaja druge naloge v skladu z veljavnimi predpisi, tem sklepom in splošnimi akti javnega zavoda.
23. člen
Član sveta zavoda je lahko razrešen pred potekom mandata za katerega je imenovan, če:
– postane poslovno nesposoben ali umre,
– sam zahteva razrešitev,
– se neopravičeno ne udeleži dveh sej zaporedoma, oziroma treh sej od štirih sklicanih,
– pri svojem delu ne ravna v skladu s predpisi,
– ne opravlja svojih nalog oziroma jih ne opravlja strokovno.
V primeru predčasne razrešitve člana se za čas do izteka mandata imenuje oziroma izvoli nov član po istem postopku kot je bil imenovan oziroma izvoljen razrešeni član.
Zaposleni v zavodu lahko izvoljenega predstavnika delavcev odpokličejo, pogoje in način pa določijo v posebnem aktu.
24. člen
Člana sveta zavoda razreši ustanovitelj oziroma tisti, ki ga je imenoval na lastno pobudo ali na pobudo sveta zavoda.
IV. SREDSTVA ZA DELO IN ODGOVORNOST ZA OBVEZNOSTI ZAVODA
25. člen
Zavod pridobiva sredstva za opravljanje svoje dejavnosti:
– iz proračunskih sredstev ustanovitelja in iz drugih javnih sredstev,
– z vstopninami, z najemninami,
– s prodajo blaga in storitev na trgu,
– iz drugih virov (donacije, dotacije, sponzorstvo, kandidatura na javnih natečajih, razpisih idr.).
26. člen
Višino sredstev za financiranje javnega zavoda določi ustanoviteljica na podlagi strateškega načrta in iz njega izhajajočega predloga letnega plana in finančnega načrta. Podlaga za transfer iz proračuna lokalne skupnosti je s strani sveta zavoda in ustanoviteljice potrjen program dela. O zagotovitvi letnih sredstev iz proračuna ustanoviteljice se sklene pogodba.
27. člen
Presežek prihodkov nad odhodki zavod nameni za izvajanje in razvoj svoje dejavnosti.
O načinu razpolaganja s presežkom prihodkov nad odhodki odloča ustanovitelj na predlog direktorja po predhodnem soglasju sveta zavoda.
O načinu pokrivanja morebitnega primanjkljaja odloča ustanovitelj na predlog direktorja. S predlogom pokrivanja izgube mora direktor predhodno seznaniti svet zavoda in od njega pridobiti mnenje v tej zvezi. Mnenje sveta zavoda ustanovitelja v ničemer ne zavezuje.
V. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA V PRAVNEM PROMETU
28. člen
Zavod je pravna oseba, ki nastopa v pravnem prometu v okviru svoje dejavnosti samostojno, z vsemi pravicami in obveznostmi, v svojem imenu in za svoj račun.
29. člen
Zavod prevzema odgovornost za dobro gospodarjenje z vsemi sredstvi, s katerimi opravlja svojo dejavnost.
30. člen
Premoženje zavoda je last ustanoviteljice.
Zavod samostojno upravlja s premoženjem, vendar lahko vstopa v pravne posle, katerih posledica je odtujitev nepremičnega premoženja in obremenitev premoženja ustanoviteljice s stvarnimi in drugimi bremeni, samo s predhodnim pisnim soglasjem ustanoviteljice.
Zavod je dolžan upravljati in uporabljati premoženje ustanoviteljice s skrbnostjo dobrega gospodarja. Za upravljanje s premoženjem je zavod odgovoren ustanoviteljici.
VI. ODGOVORNOSTI USTANOVITELJA ZA OBVEZNOSTI ZAVODA TER MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI USTANOVITELJA IN ZAVODA
31. člen
Za obveznosti zavoda subsidiarno odgovarja ustanovitelj do višine sredstev, ki se v tekočem letu zagotavljajo iz proračuna ustanovitelja za delovanje zavoda.
Ustanovitelj ne odgovarja za obveznosti zavoda iz naslova drugih dejavnosti, ki jih zavod opravlja za druge naročnike.
VII. DRUGE MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI USTANOVITELJA IN ZAVODA
32. člen
Zavod je ustanoviteljici dolžan najmanj enkrat letno predložiti podatke in celovito poročilo o poslovnih rezultatih zavoda. Poročilo se poda Občinskemu svetu Občine Dobrna.
33. člen
Ustanoviteljica je dolžna zavodu zagotoviti sredstva za njegovo delo v okviru sprejetega programa.
Zavod ne sme prevzemati finančnih obveznosti izven sprejetega programa.
VIII. VAROVANJE POSLOVNE TAJNOSTI
34. člen
Za poslovno tajnost štejejo podatki in listine, katerih nepooblaščena objava ali posredovanje bi škodovala interesu in ugledu zavoda, zlasti pa:
– podatki in dokumenti, ki so s predpisi določeni za poslovno tajnost;
– podatki in listine, ki jih svet zavoda določi za poslovno tajnost;
– podatki in listine, ki jih zavodu zaupno sporočijo pristojni organi ali druge organizacije;
– podatki in dokumenti o delavcih zavoda.
35. člen
Poslovno tajnost morajo varovati vsi delavci zavoda, tudi po prenehanju delovnega razmerja v zavodu.
Kršitev poslovne tajnosti se šteje za hujšo kršitev delovnih obveznosti.
Listine in podatke, ki štejejo za poslovno tajnost, sme posredovati pooblaščenim organom le direktor.
IX. SPLOŠNI AKTI ZAVODA
36. člen
Zavod ureja vprašanja v zvezi z organizacijo in delovanjem s statutom in drugimi splošnimi akti, skladno z zakonom in tem odlokom.
Statut in splošni akti ne smejo biti v neskladju s tem odlokom.
37. člen
Statut sprejme svet zavoda. Splošne akte zavoda sprejme svet zavoda ali direktor. Razmejitev pristojnosti pri sprejemanju splošnih aktov zavoda se določi s statutom (pravili) zavoda.
X. PRENEHANJE ZAVODA
38. člen
Zavod preneha:
– če ustanovitelj sprejme akt o prenehanju zavoda, ker so prenehale potrebe oziroma pogoji za opravljanje dejavnosti, za katero je bil zavod ustanovljen,
– če se s pravnomočno odločbo ugotovi ničnost vpisa zavoda v sodni register,
– če je zavodu izrečen ukrep prepovedi opravljanja dejavnosti, ker ne izpolnjuje pogojev za opravljanje dejavnosti, pa v roku, določenem z izrečenim ukrepom, ne izpolni pogojev za opravljanje te dejavnosti,
– v drugih primerih, določenih z zakonom.
XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
39. člen
Po sprejetju tega odloka občinski svet na predlog župana s sklepom imenuje v.d. direktorja zavoda, vendar največ za 12 mesecev oziroma do sklenitve pogodbe o zaposlitvi direktorja zavoda. Pogodbo o opravljanju del in nalog v.d. direktorja sklene župan, v imenu Občinskega sveta Občine Dobrna.
V.d. direktorja opravi vsa dejanja, ki so potrebna za vpis v sodni register in začetek dela zavoda.
V.d. direktorja je v 30 dneh po vpisu zavoda v sodni register, dolžan sklicati konstitutivno sejo sveta zavoda.
V.d. direktorja do konstituiranja sveta zavoda izdaja začasne splošne in druge akte zavoda, ki so nujni za začetek dela in nemoteno izvajanje dejavnosti zavoda.
40. člen
Člani sveta zavoda se imenujejo najkasneje v 60 dneh po uveljavitvi tega odloka.
41. člen
Svet zavoda lahko veljavno deluje v nepopolni sestavi (brez predstavnika zaposlenega) do zaposlitve najmanj treh, za nedoločen čas zaposlenih delavcev zavoda.
42. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00700-0001/2009-1
Dobrna, dne 24. februarja 2009
Župan
Občine Dobrna
Martin Brecl l.r.

AAA Zlata odličnost