Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2009 z dne 9. 3. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2009 z dne 9. 3. 2009

Kazalo

692. Odlok o ustanovitvi režijskega obrata, stran 2427.

Na podlagi 61. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 100/08 – Ust. Odl.), 6. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93 in 30/98), 16. člena Statuta Občine Vransko (Uradni list RS, št. 24/99 in 38/02) je Občinski svet Občine Vransko na 16. seji dne 2. 3. 2009 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi režijskega obrata
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
Ustanovitelj režijskega obrata je Občina Vransko (v nadaljevanju: občina).
2. člen
Ta odlok določa vprašanja povezana s statusom, delovnim področjem ter pooblastili režijskega obrata v občini.
3. člen
Režijski obrat deluje na območju Občine Vransko.
Režijski obrat je organiziran kot nesamostojna notranja organizacijska enota v okviru občinske uprave Občine Vransko in ni pravna oseba. Režijski obrat se ustanovi za nedoločen čas.
II. DELOVNO PODROČJE REŽIJSKEGA OBRATA
4. člen
Režijski obrat lahko pokriva naslednja delovna področja:
– javna snaga in čiščenje javnih površin;
– urejanje lokalnih cest, javnih poti, površin za pešce, zelenih površin;
– urejanje in vzdrževanje javnih parkirišč, parkov;
– urejanje in vzdrževanje prometne signalizacije in prometnih režimov;
– urejanje javne razsvetljave v naseljih;
– urejanje in vzdrževanje pokopališč;
– izvajanje programa javnih del;
– urejanje in vzdrževanje mest za plakatiranje;
– vzdrževanje prostorov v lasti občine;
– druge dejavnosti po odredbi župana.
Režijski obrat lahko opravlja tudi druge dejavnosti, ki so opredeljene v odloku o gospodarskih javnih službah in zakonu.
III. VODENJE REŽIJSKEGA OBRATA
5. člen
Režijski obrat vodi vodja režijskega obrata, ki je neposredno odgovoren županu oziroma po njegovem pooblastilu direktorju občinske uprave.
V okviru režijskega obrata lahko delujejo zaposleni kot redno zaposleni, zaposleni po pogodbah ali zaposleni preko ustreznih programov javnih del.
6. člen
Strokovno tehnične, organizacijske in razvojne naloge za režijski obrat na področju gospodarskih javnih služb opravlja občinska uprava Občine Vransko.
IV. FINANCIRANJE DEJAVNOSTI REŽIJSKEGA OBRATA TER RAČUNOVODSTVO
7. člen
Stroški obratovanja režijskega obrata se pokrivajo iz:
– sredstev občinskega proračuna,
– prihodkov ustvarjenih s prometom v okviru delovanja režijskega obrata,
– drugih prihodkov po zakonu.
8. člen
Vse računovodske in knjigovodske storitve za režijski obrat opravlja Skupna občinska uprava občin Tabor in Vransko, ki za režijski obrat vodi ločeno knjigovodstvo, kar omogoča obračun odhodkov in prihodkov po načelih, ki veljajo za gospodarske družbe.
V. KONČNI DOLOČBI
9. člen
Župan takoj po začetku veljavnosti tega odloka uskladi akt o sistemizaciji ter izvede potrebne postopke za prerazporeditev delavcev na ustrezna delovna mesta oziroma postopke za novo zaposlitev.
10. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007/2009
Vransko, dne 2. marca 2009
Župan
Občine Vransko
Franc Sušnik l.r.

AAA Zlata odličnost