Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2009 z dne 9. 3. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2009 z dne 9. 3. 2009

Kazalo

687. Pravilnik o spremembah Pravilnika o vrednotenju turističnih programov in projektov v Občini Škocjan, stran 2419.

Na podlagi Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04), 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2 in 76/08) ter 15. člena Statuta Občine Škocjan (Uradni list RS, št. 101/06 – UPB) je Občinski svet Občine Škocjan na 21. redni seji dne 3. 3. 2009 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah Pravilnika o vrednotenju turističnih programov in projektov v Občini Škocjan
1. člen
Tretji odstavek 8. člena Pravilnika o vrednotenju turističnih programov in projektov v Občini Škocjan (Uradni list RS, št. 109/07) se spremeni tako, da se spremenjen glasi:
»Vse popolne in pravočasne vloge komisija obravnava in pripravi predlog izbire programov in predlog delitve razpoložljivih sredstev za turistične programe. Sklep o izbiri programov in delitvi razpoložljivih proračunskih sredstev sprejme direktor občinske uprave ali s strani direktorja pooblaščena oseba na podlagi predlogov komisije.«
2. člen
Prvi odstavek 9. člena se spremeni tako, da se spremenjeni glasi:
»Sklep o izbiri se vroči vsem predlagateljem turističnih programov čimprej, najpozneje pa v enem mesecu od dneva, ko je občina prejela popolno vlogo. Zoper sklep ima stranka pravico pritožbe. Pritožba se vloži v 15 dneh od vročitve sklepa na organ, ki je sklep izdal. O pritožbi odloči župan, brž ko je to mogoče, najpozneje pa v dveh mesecih od dneva prejema popolne pritožbe.«
3. člen
V drugem odstavku 11. člena se za besedilom »izvajalci pa so dolžni povrniti prejeta sredstva« doda besedilo »skupaj z zakonitimi obrestmi.«
4. člen
15. člen se črta.
5. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 322-0003/2009
Škocjan, dne 3. marca 2009
Župan
Občine Škocjan
Anton Zupet l.r.

AAA Zlata odličnost