Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2009 z dne 9. 3. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2009 z dne 9. 3. 2009

Kazalo

679. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnice Mirana Jarca Novo mesto, stran 2400.

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91, 55/92, 13/93, 66/93, 45/99, 8/96, 31/00, 36/00 in 127/06), 26. in 31. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1 in 56/08), 20. člena Zakona o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/01 in 96/02) in 16. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 96/08 – UPB2) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 21. seji dne 26. 2. 2009 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnice Mirana Jarca Novo mesto
1. člen
V prvem odstavku 1. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnice Mirana Jarca Novo mesto (Uradni list RS, št. 3/04, 31/08, 33/08 in 53/08) se v celoti spremeni prvi stavek tako, da se glasi:
»S tem odlokom Mestna občina Novo mesto (v nadaljevanju besedila: ustanovitelj) uskladi delovanje javnega zavoda Knjižnice Mirana Jarca kot splošne knjižnice (v nadaljevanju besedila: zavod) z zakonskimi določbami, ki urejajo knjižničarstvo in javni interes za kulturo. Na podlagi veljavne zakonodaje se ureja status knjižnice, razmerja med ustanoviteljem, pogodbenimi partnerji in zavodom ter temeljna vprašanja glede organizacije, dejavnosti in načina financiranja zavoda.«
2. člen
V 7. členu se spremeni druga alineja tako, da se glasi:
»– oddelek za odrasle.«
Spremeni se četrta alineja tako, da se glasi:
»– oddelek za nabavo in obdelavo knjižničnega gradiva.«
V sedmi alineji se doda beseda »razvoj« tako, da se glasi:
»– oddelek za matično službo in razvoj.«
V drugem odstavku 7. člena se spremenijo alineje v celoti tako, da se glasijo:
»– uprava,
– finančna služba.«
3. člen
V 11. členu se v prvem odstavku nadomesti šifra dejavnosti knjižnic »O/92.511« z novo šifro »91.011«.
V drugem odstavku se šifra dejavnosti varstva kulturne dediščine »O/92.522« nadomesti z novo šifro »91.030«.
4. člen
V celoti se spremeni 12. člen tako, da se glasi:
»Druge dejavnosti knjižnice so:
91.011   Dejavnosti knjižnic
91.030   Varstvo kulturne dediščine.«
58.110   Izdajanje knjig
58.140   Izdajanje revij in periodike
59.200   Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in
      muzikalij
58.190   Drugo založništvo
18.140   Knjigoveštvo in sorodne dejavnosti
18.130   Priprava za tisk in objavo
18.20    Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisov
47.610   Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah
      s knjigami
47.621   Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah
      s časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi
      potrebščinami
47.782   Druga trgovina na drobno v specializiranih
      prodajalnah z novim blagom
47.790   Trgovina na drobno v prodajalnah z rabljenim
      blagom
47.910   Trgovina na drobno po pošti ali internetu
47.990   Druge trgovine na drobno zunaj prodajaln,
      stojnic in tržnic
56.102   Dejavnost restavracij in druga strežba jedi
49.410   Cestni tovorni promet
68.20    Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih
      nepremičnin
77.330   Dajanje pisarniške opreme in računalniških
      naprav v najem ali zakup
62.020   Svetovanje o računalniških napravah in programih
63.110   Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
62.090   Druge z informacijsko tehnologijo in
      računalniškimi storitvami povezane dejavnosti
72.200   Raziskovanje in razvojna dejavnost na področju
      družboslovja in humanistike
73.110   Dejavnost oglaševalskih agencij
73.120   Posredovanje oglaševalskega prostora
74.200   Fotografska dejavnost
82.190   Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge
      posamične pisarniške dejavnosti
82.300   Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
85.520   Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
      na področju kulture in umetnosti
85.320   Srednješolsko, poklicno in strokovno
      izobraževanje
85.510   Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
      na področju športa in rekreacije
85.590   Drugje nerazvrščeno izobraževanje,
      izpopolnjevanje in usposabljanje
59.110   Produkcija filmov, video filmov, televizijskih
      oddaj
59.120   Postprodukcijske dejavnosti pri izdelavi filmov,
      videofilmov, televizijskih oddaj
59.140   Kinematografska dejavnost
79.900   Rezervacije in druge s potovanji povezane
      dejavnosti
90.020   Spremljajoče dejavnosti za umetniško
      uprizarjanje
90.040   Obratovanje objektov za kulturne prireditve.
5. člen
Prvi odstavek 22. člena se v celoti spremeni in se glasi:
»Svet sestavljajo štirje člani. Tri člane imenuje ustanovitelj izmed strokovnjakov s področja dela javnega zavoda, financ in pravnih zadev, enega pa izvolijo zaposleni v knjižnici izmed strokovnih delavcev, ki opravljajo dejavnost, zaradi katere je javni zavod ustanovljen.«
Peti odstavek 22. člena se dopolni tako, da se doda novi stavek, ki se glasi:
»V primeru neodločenega glasovanja je odločilen glas predsednika sveta.«
V šestem odstavku 22. člena se črta zadnji stavek, tako da se šesta alineja glasi:
»Podrobnejše delovanje uredi svet zavoda s poslovnikom.«
6. člen
V celoti se spremeni 23. člen, ki se glasi:
»Svet ima naslednje naloge:
– nadzira zakonitost dela in poslovanja javnega zavoda,
– spremlja, analizira in ocenjuje delovanje javnega zavoda,
– predlaga ustanovitelju revizijo poslovanja, ki jo lahko opravi tudi notranji revizor ustanovitelja,
– ocenjuje delo direktorja,
– daje soglasje k strateškemu načrtu, programu dela, finančnemu načrtu, sistemizaciji delovnih mest, organizaciji dela, kadrovskemu načrtu, načrtu nabav in k zavodski kolektivni pogodbi ter nadzira njihovo izvajanje,
– daje soglasje k cenam javnih kulturnih dobrin,
– imenuje direktorja na podlagi javnega razpisa in ga razrešuje na podlagi pridobljenega soglasja občine ustanoviteljice, mnenja strokovnega sveta, strokovnih delavcev knjižnice ter občin pogodbenih partneric,
– sklepa pogodbo o zaposlitvi z direktorjem,
– odloča o pritožbah delavcev, ki se nanašajo na pravice, obveznosti in odgovornosti delavcev iz delovnega razmerja,
– opravlja druge naloge v skladu z aktom o ustanovitvi javnega zavoda.«
7. člen
V četrti alineji 25. člena se beseda »ustanovitelju« zamenja z besedo »svetu«.
8. člen
V 30. členu se dodajo prva in druga alineja z novimi parcelnimi številkami, za njimi se dodata sedanja prva in peta alineja, ki postaneta tretja in četrta in se pod njima naštejejo stavbe in zemljišča, ki sodijo k tem parcelnim številkam. Zadnji stavek 30. člena ostane nespremenjen:
(1)»– parcelna št. 1469, k.o. Novo mesto:
– poslovna stavba v izmeri 512 m²,
– dvorišče v izmeri 169 m²;
(2) – parcelna št. 1470, k.o. Novo mesto:
– zelenica v izmeri 215 m²,
(3) – parcelna št. 1471, k.o. 1456 Novo mesto:
– poslovna stavba v izmeri 949 m²,
– dvorišče v izmeri 124 m²,
– dvorišče v izmeri 66 m²,
(4) – parcelna št. 1472, k.o. Novo mesto:
– poslovna stavba v izmeri 349 m².«
9. člen
Svet se konstituira najkasneje v šestdesetih dneh od imenovanja predstavnikov ustanovitelja na seji občinskega sveta v svet.
Vse ostale določbe ostanejo nespremenjene v veljavi.
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-2/2008
Novo mesto, dne 26. februarja 2009
Župan
Mestne občine Novo mesto
Alojzij Muhič l.r.

AAA Zlata odličnost