Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2009 z dne 9. 3. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2009 z dne 9. 3. 2009

Kazalo

661. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o poslovanju notarja, stran 2343.

Na podlagi 95. člena Zakona o notariatu (Uradni list RS, št. 2/07 – uradno prečiščeno besedilo, 33/07 in 45/08) izdaja minister za pravosodje
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o poslovanju notarja
1. člen
V Pravilniku o poslovanju notarja (Uradni list RS, št. 50/94 in 28/95) se prvi odstavek 3. člena spremeni tako, da se glasi:
»Notar mora voditi naslednje vpisnike in knjige:
1. splošni vpisnik "SV";
2. vpisnik overitev podpisov z abecednim imenikom strank "OV";
3. protestni register "PR";
4. vpisnik zadev, ki jih notarju preda v poslovanje sodišče "VS" z abecednim imenikom strank;
5. vpisnik oseb, ki so pred notarjem sestavile oziroma mu predale v hrambo oporoko "IO";
6. vpisnik hrambe denarja, vrednostnih papirjev in listin z oznako "DK";
7. vpisnik deponiranih podpisov z abecednim imenikom strank z oznako "OV-DP";
8. skupni abecedni imenik strank za vpisnike pod 1., 3., 5. in 6. točko tega odstavka.«
2. člen
V prvem odstavku 4. člena se v drugem stavku besedilo »s pečatnim voskom ali lepilnim trakom, pritrditev pa zavarovana z notarskim pečatom ali žigom« nadomesti z besedilom »z nalepko notarske zbornice«.
3. člen
Za 4. členom se doda nov 4.a člen, ki se glasi:
»4.a člen
Vpisniki in knjige se lahko vodijo v elektronski obliki.
Vpisniki in knjige v elektronski obliki morajo glede nespremenljivosti, verodostojnosti in zanesljivosti shranjevanja zagotavljati enake lastnosti kot vpisniki in knjige v fizični obliki, ter morajo vsebovati vse v tem pravilniku predpisane podatke.
Kadar ta pravilnik določa, da mora vpisnik ali knjiga vsebovati podpis notarja, notarskega pomočnika ali namestnika, je ta pogoj v elektronski obliki izpolnjen z varnim elektronskim podpisom, overjenim s kvalificiranim potrdilom. Lastnoročni podpis stranke iz 3. točke 18. člena tega pravilnika se izpolni z elektronsko zajetim lastnoročnim podpisom stranke, elektronsko podpisanim z varnim elektronskim podpisom notarja, overjenim s kvalificiranim potrdilom notarja. Določbe tega pravilnika o žigosanju oziroma pečatenju ne veljajo za vpisnike in knjige v elektronski obliki.
Notar lahko prične z vodenjem vpisnikov in knjig v elektronski obliki, ko je vpisan v evidenco notarjev, ki vodijo vpisnike in knjige v elektronski obliki. Evidenco iz prejšnjega stavka vodi Notarska zbornica Slovenije in vsebuje naslednje podatke:
– stanje zaključenih in potrjenih vpisnikov in knjig v fizični obliki na določen dan,
– začetni dan, od katerega se vpisniki in knjige vodijo v elektronski obliki.«
4. člen
5. člen se spremeni tako, da se glasi:
»5. člen
Notar mora vsak vpisnik in knjigo pred prvim vpisom obvezno pisno prijaviti v evidenco vpisnikov in knjig, ki jo po posameznih notarjih vodi notarska zbornica. Notarjeva prijava in evidenca notarske zbornice morata obsegati priimek in ime ter sedež notarja, označbo vpisnika in knjige, skupno število strani ter leto, za katero se vodita vpisnik in knjiga.«.
5. člen
Prvi odstavek 7. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Vpisniki in knjige se vodijo kronološko.«.
V drugem odstavku se za besedo »vpisnika« dodata besedi »oziroma knjige«.
6. člen
8. člen se črta.
7. člen
V prvem odstavku 10. člena se za besedo »čitljivo« črtata besedi »brez prečrtavanja«.
8. člen
V 11. členu se v prvem stavku za besedo »vpisnik« dodata besedi »ali knjigo« in črta beseda »poševno«. V drugem stavku se črta beseda »vodoravno«.
9. člen
12. člen se črta.
10. člen
V 13. členu se v prvem stavku za besedo »vpisnik« črtata besedi »oziroma knjigo«.
11. člen
15. člen se spremeni tako, da se glasi:
»15. člen
Podatke o zaključenih vpisnikih je dolžan notar vsako koledarsko leto najkasneje do 31. januarja za preteklo koledarsko leto pisno prijaviti v evidenco vpisnikov, ki jo po posameznih notarjih vodi notarska zbornica. Notarjeva prijava in evidenca notarske zbornice morata obsegati priimek in ime ter sedež notarja, označbo vpisnika, navedbo preteklega koledarskega leta ter skupno število zadev, vpisanih v preteklem koledarskem letu v posamezni vpisnik.«.
12. člen
16. člen se spremeni tako, da se glasi:
»16. člen
V splošni vpisnik notar vpisuje: notarske listine, zasebne listine in storitev zastopanja strank (vlog v zemljiškoknjižnih in registrskih postopkih in drugih vlog), če gre za samostojno storitev, razen overitev prepisov, izpiskov iz družbenih in poslovnih knjig, prevodov in zadev, ki se vpisujejo v posebne vpisnike v skladu z določbo 3. člena tega pravilnika.«.
13. člen
V 17. členu se v 3. točki črtata besedi »poklic in«, v 4. točki se črta beseda »notarske«, v 5. točki pa se beseda »nagrade« nadomesti z besedo »pristojbine«.
14. člen
V naslovu pred 18. členom se besedilo »in potrditev dejstev in izjav« nadomesti z besedo »podpisov«.
15. člen
18. člen se spremeni tako, da se glasi:
»18. člen
V vpisnik overitev podpisov se vpiše:
1. zaporedna številka;
2. datum overitve;
3. priimek in ime, prebivališče oziroma firma in sedež stranke in lastnoročni podpis;
4. označba listine, na kateri se overja podpis (izdajatelj listine, datum izdaje listine, št. listine, če je listina v tujem jeziku, navedba jezika, v katerem je sestavljena) z označbo vrednosti predmeta;
5. način ugotovitve istovetnosti strank;
6. znesek pristojbine po posameznih tarifnih postavkah;
7. podpis notarja, notarskega pomočnika ali namestnika;
8. opombe.«.
16. člen
V naslovu pred 20. členom se beseda »imenik« nadomesti z besedo »vpisnik«.
17. člen
20. člen se spremeni tako, da se glasi:
»20. člen
V vpisnik oseb, ki so pred notarjem sestavile ali mu predale v hrambo oporoko, se vpisujejo naslednji podatki:
1. zaporedna številka vpisa;
2. datum sestave, prevzema oporoke;
3. ime in priimek oporočitelja, za žensko, ki ima sklenjeno zakonsko zvezo, tudi dekliški priimek oziroma rojstni priimek oporočitelja, če se razlikuje od njegovega trenutnega, EMŠO, kraj in država rojstva oporočitelja ter njegovo prebivališče;
4. datum izročitve oporoke sodišču in številka sodnega spisa, v katerem se oporoka hrani;
5. znesek pristojbine po posameznih tarifnih postavkah;
6. opombe.
Podatek o EMŠO se pri tujcih nadomesti z rojstnim datumom.«.
18. člen
»Naslov pred 21. členom se spremeni tako, da se glasi: »Vpisnik hrambe denarja, vrednostnih papirjev in listin«.
19. člen
Prvi odstavek 21. člena se spremeni tako, da se glasi:
»V vpisnik hrambe denarja, vrednostnih papirjev in listin se vpisujejo naslednji podatki:
1. zaporedna številka vpisa;
2. datum vpisa (prevzema denarja, vrednostnih papirjev, listin);
3. priimek, ime, prebivališče oziroma firma in sedež stranke;
4. ugotovitev istovetnosti stranke;
5. natančen opis pologa, vrednostnega papirja oziroma listine;
6. priimek, ime ter prebivališče oziroma firma in sedež osebe, ki naj se ji denar, vrednostni papirji ali listine izročijo;
7. datum izročitve predmeta s podpisom prevzemnika;
8. znesek pristojbine po posameznih tarifnih postavkah;
9. opombe.«
Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Pri izročitvi (nakazilu) denarnega zneska, deponiranega na posebnem notarjevem denarnem računu, upravičencu ali izročitvi vrednostnih papirjev oziroma listin, ki jih notar pošlje s priporočeno poštno pošiljko, se v vpisnik po 7. točki prejšnjega odstavka vpiše le datum nakazila oziroma pošiljanja brez podpisa prevzemnika.«.
20. člen
Za 21. členom se dodata nov naslov nad 21.a členom in nov 21.a člen in nov naslov nad 21.b členom in nov 21.b člen, ki se glasijo:
»Vpisnik deponiranih podpisov z abecednim imenikom strank z oznako "OV-DP"
21.a člen
V vpisnik deponiranih podpisov se vpisujejo naslednji podatki:
1. zaporedna številka vpisa;
2. datum vpisa;
3. firma, sedež in matična številka zastopane pravne osebe;
4. priimek, ime, prebivališče fizične osebe (zastopnika oziroma pooblaščenca);
5. podpis zastopnika;
6. datum začetka zastopanja;
7. datum prenehanja zastopanja;
8. znesek pristojbine.
Imenik k vpisniku deponiranih podpisov
21 b. člen
V imenik k vpisniku deponiranih podpisov ("OV-DP") se vpisuje:
1. zaporedna številka vpisa;
2. firma, sedež in matična številka zastopane pravne osebe;
3. priimek, ime in prebivališče fizične osebe (zastopnika);
4. zaporedna številka vpisa v vpisnik "OV-DP".«.
21. člen
V naslovu pred 22. členom se za besedo »strank« doda besedilo »za vpisnike SV, PR, IO in DK«.
22. člen
V prvem odstavku 22. člena se 3. točka spremeni tako, da se glasi:
»3. zaporedna številka vpisa v splošni vpisnik, protestni register, vpisnik oporok oziroma vpisnik hrambe denarja, vrednostnih papirjev in listin.«.
23. člen
V naslovu pred 23. členom se besedilo »in potrditev dejstev in izjav« nadomesti z besedo »podpisov«.
24. člen
V prvem odstavku 23. člena se besedilo »in potrditev dejstev in izjav« nadomesti z besedo »podpisov«.
25. člen
25. člen se spremeni tako, da se glasi:
»25. člen
Listine in druga pisanja, ki so pomembna za sestavo notarske ali zasebne listine, ki se vpisuje v vpisnik (razen v vpisnik overitve podpisov "OV") in niso priložene listini, se vložijo v spis, ki se odpre po prejemu pisanja. Kadar notar v zvezi z listino sestavi tudi vlogo v nepravdni zadevi pred sodiščem ali v nesporni stvari pred drugimi državnimi organi, se v spis vloži tudi ta vloga.
Spis se odpre po prejemu pisanja.
Pisanja oziroma poštne pošiljke prevzame notar ali oseba, ki jo notar pooblasti. Na vsako pisanje se odtisne štampiljka o prejemu.
Če je pisanju priložen denar ali vrednostni papir ali listina, notar sestavi o prejemu pošiljke posebno potrdilo po 88. členu Zakona o notariatu.
Na zahtevo stranke je notar dolžan odtisniti štampiljko o prejemu tudi na kopijo pisanja.
Pisanje, zaradi katerega je potrebno odpreti spis, se vpiše v ustrezni vpisnik še isti dan, ko notar prejme pisanje.
Spis se odpre tako, da se pisanje vloži v ovitek spisa.
Naslovno stran ovitka spisa notar opremi tako, da nanj navede svoje ime, priimek in sedež ali odtisne svoj žig, v zgornji desni kot vpiše opravilno številko spisa, na sredino ovitka spisa pa podatke o predmetu in strankah.
Opravilna številka spisa se sestoji iz označbe vpisnika, v katerega se predmet vpiše, zaporedne številke vpisa v koledarskem letu in zadnjih dveh številk leta, v katerem je predmet vpisan v vpisnik.
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko v notar v primeru, ko se listina ne sestavi takoj po prejemu pisanja, v času do sestave listine vodi spis pod opravilno številko, ki se sestoji iz označbe "P" (priprava), zaporedne številke v tekočem letu in zadnjih dveh številk leta, v katerem je prejeto pisanje. V takem primeru mora notar voditi tudi poseben pomožni vpisnik z oznako "P", kamor vpisuje podatke, navedene v 17. členu ter v 19. do 21. členu tega pravilnika glede na vrsto listine, ki jo sestavlja v zvezi s prejetim pisanjem. Ob sestavi listine se spis označi na način, ki je določen v prejšnjem odstavku.«.
26. člen
V 26. členu se črta drugi stavek.
27. člen
27. člen se črta.
28. člen
V drugem odstavku 29. člena se beseda »črni« nadomesti z besedo »obstojni«.
V drugem, tretjem in četrtem odstavku se beseda »pečat« nadomesti z besedo »žig« v ustreznem sklonu.
V petem odstavku se beseda »žig« nadomesti z besedo »pečat«.
V šestem odstavku se za besedo »pečatu« dodata besedi »in žigu«.
V sedmem odstavku se beseda »ga« nadomesti z besedo »ju«.
Deveti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Za mehanično odtiskovanje imena, kratke zaznamke in overitve notar lahko uporablja pri svojem delu štampiljke. Štampiljke, ki so določene in objavljene v prilogi tega pravilnika, so njegov sestavni del. Za zaznamke in opozorila, ki so določena v zakonu, sme notar uporabljati tudi druge štampiljke.«.
29. člen
Naslov VI. poglavja se spremeni tako, da se glasi:
»VI. HRAMBA NOTARSKIH VPISNIKOV, KNJIG IN SPISOV«.
30. člen
V 30. členu se črta besedilo »v svoji pisarni in sicer«.
31. člen
V prvem odstavku 32. člena se za besedo »listine« črta vejica in besedilo: »ki jih je notar sam sestavil«.
V tretjem odstavku se besedilo »po abecednem vrstnem redu« nadomesti z besedilom »po zaporedni številki vpisa«.
Za tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»Notar lahko hrani listine tudi v navadnih omarah, če se te nahajajo v posebnem ognjevarnem prostoru, v katerem je v celoti zagotovljena enaka stopnja varnosti.«.
32. člen
34. člen se spremeni tako, da se glasi:
»34. člen
Notarske listine, oporoke, vpisnike in knjige notarja je potrebno hraniti trajno.
Notar hrani spise še deset let po sklenitvi spisa. Po preteku tega roka jih lahko uniči.
Notar o uničevanju spisov izdela zapisnik, ki vsebuje naslednje navedbe:
– opravilne številke spisov, ki se uničijo;
– navedbo dokumentarnega gradiva, ki ima lastnost arhivskega gradiva in se izroči pristojnemu arhivu.«.
33. člen
Priloga »Overitev odpravka notarskega zapisa«, ki je sestavni del Pravilnika o poslovanja notarja (Uradni list RS, št. 50/94 in 28/95), se nadomesti s prilogo »Overitev odpravka notarskega zapisa«, ki je sestavni del tega pravilnika.
34. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 704-20/2008
Ljubljana, dne 13. februarja 2009
EVA 2008-2011-0089
Aleš Zalar l.r.
Minister
za pravosodje