Uradni list

Številka 17
Uradni list RS, št. 17/2009 z dne 6. 3. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 17/2009 z dne 6. 3. 2009

Kazalo

644. Sklep o nadaljevanju postopka priprave občinskega lokacijskega načrta za obrtno-poslovno cono v Žirovnici, stran 2299.

Na podlagi 57. in 98. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) in 18. člena Statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 23/99, 71/01 in 109/01 ter Uradni vestnik Gorenjske, št. 34/04, 17/05 in Uradni list RS, št. 39/06, 61/07) je župan Občine Žirovnica dne 20. 2. 2009 sprejel
S K L E P
o nadaljevanju postopka priprave občinskega lokacijskega načrta za obrtno-poslovno cono v Žirovnici
1. Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za nadaljevanje občinskega lokacijskega načrta
Ocena stanja in razlogi
V Občini Žirovnica živi nekaj nad 4000 prebivalcev, od tega je kar precej manjših podjetnikov, obrtnikov in poslovnežev. Malo gospodarstvo je ena izmed panog v občini, v kateri so v zadnjem desetletju nastali pomembnejši razvojni premiki.
V Občini Žirovnica je že vse od njenega začetka (1999 leta) povpraševanje po primernih zemljiščih za različno podjetniško dejavnost. Mnogi od podjetnikov, obrtnikov in poslovnežev so že izkoristili vse razpoložljive prostorske kapacitete (kar se tiče zemljišč in objektov) na svojih lastnih parcelah, želeli pa bi svojo dejavnost razširiti. Iz razumljivih razlogov si vsak želi razširiti dejavnost v bližini svojega osnovnega objekta oziroma vsaj v svoji občini. Med podjetniki je v občini kar nekaj avtoprevoznikov (predvsem tovornjaki in vlačilci) oziroma lastnikov strojne mehanizacije (bagri, rovokopači, ipd.), ki nimajo ustreznega prostora za parkiranje svojih vozil, zato jih puščajo na javnih parkiriščih za osebna vozila oziroma še na manj primernih mestih.
Poleg tega je Občina Žirovnica v skladu z Odredbo o ravnanju z ločeno zbranimi frakcijami pri opravljanju javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki (Uradni list RS, št. 21/01) obvezana urediti prostor za zbirni center. Tak ustrezen prostor bi lahko uredili v okviru načrtovane obrtno-poslovne cone.
Priprava občinskega lokacijskega načrta za obrtno-poslovno cono v Občini Žirovnica je utemeljena v »Uvajalnem projektu CRPOV za KS Žirovnica«, nato pa še v Dolgoročnem razvojnem programu Občine Žirovnica z oktobra 2002, ki zajema med drugim razvoj obrti in storitev in planira v letih 2002–2005 razvoj ponudbe prostorov in drugih pogojev za razvoj novih dejavnosti v občini. Takih prostorov in pogojev pa občina v obstoječih objektih in na stavbnih zemljiščih ne more nuditi, zato je bila nujna pridobitev novega prostora za te namene. Občina je poiskala rešitev v novi obrtni coni, za katero je bilo stavbno zemljišče z ustrezno namembnostjo potrjeno z Odlokom o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Občine Jesenice za Občino Žirovnica (UVG, št. 22/04).
Pravna podlaga
Občina Žirovnica je v skladu z Zakonom o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr. in 58/03 – ZZK-1) pričela s pripravo Občinskega lokacijskega načrta (v nadaljevanju OLN) v letu 2005. Dne 27. 10. 2005 je Občina Žirovnica v skladu z 28. členom Zakona o urejanju prostora sklicala prvo prostorsko konferenco z namenom, da se pridobijo in uskladijo priporočila, usmeritve in legitimni interesi lokalne skupnosti, gospodarstva in interesnih združenj ter organizirane javnosti glede priprave predvidene prostorske ureditve. Javno obvestilo o prostorski konferenci je bilo objavljeno v Gorenjskem glasu dne 18. 10. 2005 in na internetnih straneh Občine Žirovnica.
Program priprave OLN je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 120/06 dne 23. 11. 2006.
Vloge za izdajo smernic za pripravo OLN so bile poslane nosilcem urejanja prostora 21. 11. 2006, smernice nosilcev urejanja prostora pa so bile pridobljene do začetka januarja 2007.
Nov zakon, ki ureja področje urejanja prostora, Zakon o prostorskem načrtovanju (v nadaljevanju: ZPNačrt), je bil sprejet dne 30. 3. 2007 in objavljen v Uradnem listu RS, št. 33/07 z dne 13. 4. 2007. Do uveljavitve ZPNačrt Občina Žirovnica ni javno razgrnila predloga OLN, zato se vsi postopki za pripravo Občinskega lokacijskega načrta nadaljujejo v skladu z določbami ZPNačrt, občinski lokacijski načrt pa se v nadaljevanju postopka preimenuje v občinski podrobni prostorski načrt (nadalje OPPN).
Strokovne podlage
Upoštevane obstoječe strokovne podlage in drugi akti:
– Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07),
– Odlok o strategiji prostorskega razvoja Slovenije (Uradni list RS, št. 76/04),
– Družbeni plan Občine Jesenice (Uradni vestnik Gorenjske št. 8/88 in Uradni list RS, št. 28/90, 31/90, 30/96, 46/96, 9/97, 51/98, 65/99), Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Občine Jesenice za Občino Žirovnica (Uradni vestnik Gorenjske, št. 22/04 in Uradni list RS, št. 107/08),
– Varstvo kulturne dediščine: Strokovne podlage za spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Občine Žirovnica (Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine v Kranju, Kranj, oktober 2001) in Strokovne zasnove varstva kulturne dediščine za območje Občine Žirovnica (Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Kranj, februar 2008),
– Varstvo naravnih vrednot v Občini Žirovnica, Naravovarstvene smernice za pripravo Občinskega prostorskega načrta Občine Žirovnica (Zavod RS za varstvo narave, OE Kranj, marec 2008),
– Dolgoročni razvojni program Občine Žirovnica, Nov'na razvoj d.o.o. Razvoj lokalnih skupnosti, Ravne na Koroškem, Žirovnica, oktober 2000.
Pred izdelavo dopolnjenega osnutka OPPN je potrebno izdelati še naslednje strokovne podlage:
– idejne zasnove rešitev in ureditev, ki so predvidene v okviru prostorske ureditve,
– strokovne podlage, ki izhajajo iz smernic nosilcev urejanja prostora.
Za predvideni OPPN se izdela tudi program opremljanja stavbnih zemljišč z vso pripadajočo komunalno infrastrukturo (ceste, elektrika, vodovod, kanalizacija, parkirni prostori …).
2. Območje občinskega podrobnega prostorskega načrta
Ureditveno območje obsega 88.000 m2 in leži med obstoječo regionalno cesto R3-637 (na vzhodu) in avtocestnim odsekom Hrušica–Vrba (na zahodu), na severni strani ga omejuje lokalna cesta, ki vodi od Žirovnice proti Breg, na jugu javna pot. Območje obsega naslednja zemljišča s parc. št.: 716, 715, 714, 713/1, 713/2, 712, 711/1, 711/2, 710, 709, 706-del, 705, 703-del, 224, 225/1, 225/2, 222, 223/3, 221/1-del, 220/2, 220/1, 221/2, 219/2-del, 219/1-del, 218, 223/2, 223/1, 226/1, 227, 228/1, 228/3, 229/3, 230/2, 229/1, 229/4, 229/5, 229/6, 231/1, 231/2, 231/3, 236/1, 236/2, 237/2, 759/5, 763/2, 762/2, 757/2, 756/2, 755/1, 754, 752/1, 748/1, 747/1, 747/5, 746, 745/1, 744/2, 744/1, 743/3, vse k.o. Žirovnica.
3. Način pridobitve strokovnih rešitev
Pri načrtovani prostorski ureditvi se strokovne rešitve izdelajo na osnovi analize prostora, veljavnih zakonski predpisov, pridobljenih smernic in analize le-teh.
Ker je prostor predviden za izgradnjo obrtno-poslovne cone omejen s cestami, preko njega pa poteka tranzitni plinovod in nekaj visokonapetostnih daljnovodov, ni možna izdelava več variantnih rešitev, ki bi se lahko primerjale med seboj, ampak bo načrtovalec moral izdelati eno optimalno rešitev, ki bo upoštevala naštete prostorske omejitve, pa tudi funkcionalni, varstveni, in ekonomski vidik ter bo hkrati sprejemljiva za lokalno okolje.
Načrtovalec občinskega podrobnega prostorskega načrta bo glede na prej navedeno primerno razporedil objekte za posamezne dejavnosti, določil prometno ureditev in trase poteka druge potrebne infrastrukture.
Podlaga za izdelavo strokovnih rešitev oziroma predloga občinskega podrobnega prostorskega načrta za prostorsko ureditev bo geodetski načrt izdelan v skladu s Pravilnikom o geodetskem načrtu (Uradni list RS, št. 40/04).
4. Roki za pripravo OPPN in njegovih posameznih faz
Ob sodelovanju nosilcev urejanja prostora, bo potekala priprava OPPN po priloženem terminskem planu.
+--------------------------+-----------------+-----------------+
|   Faza v postopku   |   Nosilec   |  Rok izvedbe  |
+--------------------------+-----------------+-----------------+
|1. prostorska konferenca |pripravljavec  |27. 10. 2005   |
+--------------------------+-----------------+-----------------+
|Program priprave OLN   |župan      |23. 11. 2006   |
+--------------------------+-----------------+-----------------+
|Pridobivanje smernic in  |pripravljavec  |januar 2007   |
|mnenja MOP za OLN     |         |         |
+--------------------------+-----------------+-----------------+
|Pridobitev mnenja MOP ali |pripravljavec  |december 2008  |
|je za OPPN potrebno    |         |         |
|izvesti celovito presojo |         |         |
|vplivov na okolje     |         |         |
+--------------------------+-----------------+-----------------+
|Izdelava dopolnjenega   |načrtovalec   |februar 2009   |
|osnutka OPPN       |         |         |
+--------------------------+-----------------+-----------------+
|Javna razgrnitev in javna |pripravljavec  |marec,      |
|obravnava OPPN      |         |april 2009    |
+--------------------------+-----------------+-----------------+
|Stališča do pripomb    |načrtovalec,   |april 2009    |
|             |pripravljavec  |         |
+--------------------------+-----------------+-----------------+
|Izdelava predloga OPPN  |načrtovalec,   |april 2009    |
|             |pripravljavec  |         |
+--------------------------+-----------------+-----------------+
|Pridobivanje mnenj k OPPN |pripravljavec  |maj, junij 2009 |
+--------------------------+-----------------+-----------------+
|Izdelava usklajenega   |načrtovalec   |junij 2009    |
|predloga OPPN       |         |         |
+--------------------------+-----------------+-----------------+
|Sprejem odloka o OPPN na |pripravljavec  |julij 2009    |
|občinskem svetu in objava |         |         |
|v uradnem glasilu     |         |         |
+--------------------------+-----------------+-----------------+
5. Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki sodelujejo v postopku priprave OPPN
Nosilci urejanja prostora, katerim so bile podane vloge za izdajo smernic za načrtovanje OPPN za obrtno-poslovno cono Žirovnica so:
1. Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat Republike Slovenije za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami,
2. Ministrstvo za obrambo, Direktorat za obrambne zadeve,
3. Ministrstvo za obrambo, Uprava za zaščito in reševanje,
4. Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino,
5. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija Republike Slovenije za okolje – Sektor za varstvo okolja,
6. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija Republike Slovenije za okolje – Sektor za upravljanje z vodami,
7. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija Republike Slovenije za okolje – Sektor za ohranjanje narave,
8. Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za energijo, Ljubljana,
9. DARS d.d., Celje,
10. Ministrstvo za promet, Direktorat za železnice, Ljubljana,
11. Javna agencija za železniški promet Republike Slovenije, Maribor,
12. Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Ljubljana,
13. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Ljubljana,
14. ELES d.o.o., Ljubljana,
15. Telekom Slovenije d.d., Ljubljana,
16. Telemach, d.o.o., PE Gorenjska,
17. Javno podjetje JEKO–IN, d.o.o., Sektor Komunala, Jesenice,
18. Javno podjetje JEKO–IN, d.o.o., Sektor Vodovod, Jesenice,
19. Plinstal d.d., Jesenice,
20. Geoplin, Družba za upravljanje s prenosnim omrežjem, d.o.o., Ljubljana,
21. Elektro Gorenjska d.d., p.o. Kranj.
Če se v postopku priprave OPPN ugotovi, da je potrebno vključiti tudi druge nosilce urejanja prostora, se njihove smernice pridobijo v postopku.
V primeru molka nosilca urejanja prostora, se šteje, da nima smernic, ki bi jih bilo potrebno upoštevati.
Na predlog OPPN, ki ga občina pripravi na podlagi stališč do pripomb, pošlje nosilcem urejanja prostora, pa morajo nosilci urejanja prostora v 30 dneh po prejemu vloge izdati mnenje, ali predlog upošteva njihove smernice. V primeru molka nosilcev urejanja prostora se šteje, da nimajo pripomb in da je mnenje dano.
6. Obveznosti v zvezi s financiranjem OPPN
Finančna sredstva za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta obrtno-poslovne cone, geodetskega načrta in eventualnih dodatnih strokovnih gradiv, ki bi jih še zahtevali posamezni nosilci urejanja prostora, zagotovi pripravljavec v okviru veljavnega proračuna Občine Žirovnica.
7. Objava sklepa o začetku priprave OPPN
Ta sklep se objavi Uradnem listu Republike Slovenije in na svetovnem spletu ter začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35001-0004/05-LM
Žirovnica, dne 20. februarja 2009
Župan
Občine Žirovnica
Leopold Pogačar l.r.

AAA Zlata odličnost