Uradni list

Številka 17
Uradni list RS, št. 17/2009 z dne 6. 3. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 17/2009 z dne 6. 3. 2009

Kazalo

643. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Žirovnica za leto 2009, stran 2299.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št 79/99, 124/00 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZTB-B) in 18. člena Statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 23/99, 71/01 in 109/01, UVG, št. 34/04 in 17/05, Uradni list RS, št. 39/06) je Občinski svet Občine Žirovnica na 18. seji dne 26. 2. 2009 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Žirovnica za leto 2009
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Žirovnica za leto 2009 (Uradni list RS, št. 122/07) se tretji odstavek 2. člena spremeni tako, da se po novem glasi:
»Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih (v EUR):
------------------------------------------------------------
A.   BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
------------------------------------------------------------
I.   SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)     5.067.213
    TEKOČI PRIHODKI (70+71)           3.063.351
70   DAVČNI PRIHODKI (700+703+704)        2.482.269
    700 Davki na dohodek in dobiček       2.063.014
    703 Davki na premoženje            286.578
    704 Domači davki na blago in storitve     132.677
71   NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+714)      581.082
    710 Udeležba na dobičku in dohodki od     371.053
    premoženja
    711 Takse in pristojbine            2.000
    712 Globe in druge denarne kazni        2.000
    714 Drugi nedavčni prihodki          206.029
72   KAPITALSKI PRIHODKI (720+722)         167.610
    720 Prihodki od prodaje osnovnih        10.000
    sredstev
    722 Prihodki od prodaje zemljišč in      157.610
    neopredmetenih dolgoročnih sredstev
74   TRANSFERNI PRIHODKI (740)          1.836.252
    740 Transferni prihodki iz drugih      1.836.252
    javnofinančnih institucij
II.  SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)       7.431.883
40   TEKOČI ODHODKI (400+401+402+409)      1.001.710
    400 Plače in drugi izdatki zaposlenim     244.274
    401 Prispevki delodajalcev za         42.603
    socialno varnost
    402 Izdatki za blago in storitve       689.436
    403 Plačila domačih obresti             0
    409 Rezerve                  25.397
41   TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)      964.583
    410 Subvencije                 17.260
    411 Transferi posameznikom in         412.685
    gospodinjstvom
    412 Transferi neprofitnim           238.235
    organizacijam in ustanovam
    413 Drugi tekoči domači transferi       296.403
42   INVESTICIJSKI ODHODKI (420)         5.357.482
    420 Nakup in gradnja osnovnih        5.357.482
    sredstev
43   INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)       108.108
    431 Investicijski transferi pravnim      89.788
    in fizičnim osebam, ki niso
    proračunski uporabniki
    432 Investicijski transferi          18.320
    proračunskim uporabnikom
III.  PRORAČUNSKI PRESEŽEK            –2.364.670
    (PRIMANJKLJAJ) (I.-II.) (skupaj
    prihodki minus skupaj odhodki)
III./1.PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANKLJAJ) (I. –   –2.406.670
    7102) – (II.-403-404) (skupaj
    prihodki brez prihodkov od obresti
    minus skupaj odhodki brez plačil
    obresti)
III./2.TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANKLJAJ)        1.097.058
    (70+71)-(40+41) (tekoči prihodki
    minus tekoči odhodki in tekoči
    transferi)
------------------------------------------------------------
B.   RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
------------------------------------------------------------
IV.  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN          0
    PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
    (750+751+752)
75   PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN          0
    PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750)
    750 Prejeta vračila danih posojil          0
VI.  PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN           0
    SPREMEMBE KAPITALSKIH DELŽEV (IV. – V)
------------------------------------------------------------
C.   RAČUN FINANCIRANJA
------------------------------------------------------------
VII.  ZADOLŽEVANJE (500+501)            800.000
50   ZADOLŽEVANJE                 800.000
    500 Domače zadolževanje            800.000
VIII. ODPLAČILO DOLGA (550)                0
55   ODPLAČILO DOLGA                   0
    550 Odplačilo domačega dolga            0
IX.  SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU    –1.564.670
    (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
X.   NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)        800.000
XI.  NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)       2.364.670
------------------------------------------------------------
XII.  STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN      1.564.670
    31.12. PRETEKLEGA LETA
------------------------------------------------------------
                              «
2. člen
Splošni in posebni del proračuna in načrt razvojnih programov z obrazložitvami so sestavni deli tega odloka.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0023/2007
Žirovnica, dne 26. februarja 2009
Župan
Občine Žirovnica
Leopold Pogačar l.r.

AAA Zlata odličnost