Uradni list

Številka 17
Uradni list RS, št. 17/2009 z dne 6. 3. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 17/2009 z dne 6. 3. 2009

Kazalo

651. Tarifa nadomestil za storitve, ki jih Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve opravlja po 58. členu Zakona o gospodarskih družbah, stran 2330.

Na podlagi enajstega odstavka 58. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 42/06, 60/06 – popr., 26/07 – ZSDU-B, 33/07 – ZSReg-B, 67/07 – ZTFI, 10/08 in 68/08) in v soglasju z ministrom za gospodarstvo (št. 007-17/2009-8 z dne 5. 2. 2009) ter ministrom za pravosodje (št. 007-42/2009/2 z dne 3. 2. 2009) je Svet Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve sprejel
T A R I F O
nadomestil za storitve, ki jih Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve opravlja po 58. členu Zakona o gospodarskih družbah
A. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
Ta tarifa določa višino nadomestil za storitve, ki jih Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (v nadaljnjem besedilu: AJPES) opravlja po 58. členu Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 42/06, 60/06 – popr., 26/07 – ZSDU-B, 33/07 – ZSReg-B, 67/07 – ZTFI, 10/08 in 68/08; v nadaljnjem besedilu: ZGD-1):
1. javna objava letnega poročila gospodarske družbe ali samostojnega podjetnika posameznika (v nadaljnjem besedilu: samostojni podjetnik) na spletnem portalu AJPES v skladu z desetim odstavkom 58. člena ZGD-1,
2. izročitev kopije ali izpisa letnega poročila, javno objavljenega na spletnem portalu AJPES v skladu s šestim odstavkom 58. člena ZGD-1.
B. TARIFA NADOMESTIL
2. člen
AJPES za opravljene storitve iz prejšnjega člena zaračuna naslednja nadomestila:
C. NAČIN ZARAČUNAVANJA IN PLAČEVANJA NADOMESTIL
3. člen
Gospodarske družbe, zadruge in samostojni podjetniki plačajo AJPES nadomestila za javno objavo letnih poročil na spletnem portalu (zap. št. 1. iz 2. člena tarife) hkrati s predložitvijo letnega poročila. Višina nadomestila je odvisna od vrste letnega poročila in od načina potrditve elektronsko predloženih letnih poročil.
Način plačila nadomestil objavi AJPES na spletnem portalu.
4. člen
Nadomestila za javno objavo letnega poročila ne plačajo osebne gospodarske družbe in samostojni podjetniki, ustanovljeni v zadnjem poslovnem letu, ki še niso začeli poslovati in v predloženem letnem poročilu ne izkazujejo nobenega podatka. Namesto letnega poročila brez podatkov lahko predložijo AJPES izjavo, da še niso začeli poslovati.
5. člen
Naročniki plačajo AJPES zaračunani izpis letnih poročil, javno objavljenih na spletnem portalu (zap. št. 2. iz 2. člena tarife), v osmih (8) dneh po izstavitvi računa, neposredni proračunski uporabniki pa v tridesetih (30) dneh po prejemu izstavljenega računa. Kopijo oziroma izpis letnih poročil na papirju AJPES označi kot »točen prepis«, izpis letnih poročil v elektronski obliki pa AJPES posreduje v skladu z zakonom, ki ureja elektronsko poslovanje in elektronski podpis.
6. člen
AJPES tujim osebam zaračuna nadomestila za storitve pod zap. št. 2. iz 2. člena te tarife v tujih valutah, preračunanih iz eurov po veljavnem tečaju, ki ga objavlja Banka Slovenije na dan obračuna storitev.
7. člen
AJPES zavrne izvedbo storitev pod zap. št. 2. iz 2. člena te tarife naročnikom, ki AJPES niso poravnali vseh dospelih finančnih obveznosti.
Č. KONČNI DOLOČBI
8. člen
Z dnem uveljavitve te tarife preneha veljati Tarifa nadomestil za storitve, ki jih Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve opravlja po 58. členu Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 33/07).
9. člen
Ta tarifa začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-3/2009
Ljubljana, dne 12. februarja 2009
EVA 2009-1611-0058
Genovefa Ružić l.r.
predsednica Sveta AJPES