Uradni list

Številka 17
Uradni list RS, št. 17/2009 z dne 6. 3. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 17/2009 z dne 6. 3. 2009

Kazalo

598. Pravilnik o ovojnici za vročanje po pošti v postopku vpisa v sodni register in postopku izbrisa iz sodnega registra brez likvidacije, stran 2201.

Za izvajanje 25. člena Zakona o sodnem registru (Uradni list RS, št. 54/07 – uradno prečiščeno besedilo, 93/07 in 65/08) in 430. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 126/07) izdaja minister za pravosodje
P R A V I L N I K
o ovojnici za vročanje po pošti v postopku vpisa v sodni register in postopku izbrisa iz sodnega registra brez likvidacije
1. člen
(vsebina)
(1) Ta pravilnik določa obliko, vsebino in način izpolnjevanja ovojnice za vročanje po pošti iz 25. člena Zakona o sodnem registru (Uradni list RS, št. 54/07 – uradno prečiščeno besedilo, 93/07 in 65/08; v nadaljnjem besedilu: ZSReg) in 430. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 126/07; v nadaljnjem besedilu: ZFPPIPP) (v nadaljnjem besedilu: ovojnica).
(2) Oblika in vsebina ovojnice sta določeni v prilogi, ki je sestavni del tega pravilnika.
(3) Izdelovalec ovojnic mora predhodno pridobiti mnenje Ministrstva za pravosodje o vsebinski ustreznosti ovojnice in mnenje Centra za informatiko pri Vrhovnem sodišču Republike Slovenije o tehnični ustreznosti ovojnice.
2. člen
(barve)
Osnovna barva celotne ovojnice je bela, barva predtiskanih podatkov na ovojnici modra (barvna skala Pantone 2995 U) razen oznake »AR«, ki je rdeče barve (barvna skala Pantone Red 32 U), barva izpisanih spremenljivih podatkov pa je črna.
3. člen
(večje pošiljke)
Za vročanje listin večje izmere ali obsega, ki jih ni mogoče pošiljati v ovojnici, določeni s tem pravilnikom, se uporabljajo večje standardne ovojnice s priloženo povratnico.
4. člen
(jezik narodne skupnosti)
Na območju občin, kjer je pri sodišču poleg slovenskega jezika uradni jeziki tudi italijanski ali madžarski jezik, mora biti besedilo na ovojnici napisano tudi v italijanskem ali madžarskem jeziku.
5. člen
(ovojnica)
(1) Ovojnica je izdelana kot večslojna tiskovina. Na levi polovici zgornjega sloja je pritrjen dodatni sloj (v nadaljnjem besedilu: vročilnica). V smeri izpisa ima zgornji sloj ovojnice podaljšek, ki je namenjen obvestiloma o prispelem pismu in obvestiloma sodišču o opravljeni vročitvi. Podrobnejša porazdelitev polj in vsebine je razvidna iz priloge.
(2) Ovojnica je pravokotne oblike.
(3) Ovojnica za laserski tiskalnik je širine 210 mm in dolžine 148 mm. Zgornji sloj ovojnice je podaljšan v smeri izpisa za 149 mm, tako da je ovojnica skupaj s podaljškom dolga 297 mm.
(4) Format ovojnice za matrični tiskalnik je isti kot za ovojnico za laserski tiskalnik, temu so dodana vodila v širini 20 mm na vsaki strani. Format ovojnice s podaljškom je poravnan s spodnjim robom. Skupna dolžina ovojnice s podaljškom za iglični tiskalnik je 12˝ (dvanajst ameriških inčev) – v skladu z računalniškimi standardi za tiskalnike.
(5) Ovojnica je zlepljena po zgornjem, spodnjem in desnem robu, na levem robu pa ima pritrjen silikonski trak z lepilom za zapiranje ovojnice po vlaganju listin.
(6) Ovojnica je z notranje strani opremljena s številčnim rastrom, ki ohranja zaupnost vsebine.
(7) Ovojnica ima na spodnjem levem robu izpisano oznako VR-ZSReg-ZFPPIPP.
(8) Ovojnica mora biti pripravljena tako, da jo vodila tiskalnika skozi mehanizem vlečejo enakomerno, da skozi tiskalnik teče gladko in da se papir ob tiskanju ne guba.
6. člen
(vročilnica)
(1) Vročilnica ima obliko pokončnega pravokotnika, ki je 134 mm od levega roba ovojnice navpično in 104 mm od spodnjega roba ovojnice vodoravno nakazan s perforirnimi nizi.
(2) Na vročilnici je zgoraj napis »VROČILNICA«, pod njim pa z vogalnimi črtami označen pravokotnik, velikosti 60 x 18 mm, kamor se izpiše črtna koda s številko sprejemne pošte in številko priporočene pošiljke. Pod tem pravokotnikom je napis »ŠTEVILKA:«, pod njim je napis »VSEBINA:« in pod njim navpičen napis »PREJEMNIK VROČILNICE:«. Ob napisu je z vogalnimi črtami označen pravokotnik, velikosti 80 x 27 mm, kamor se vpiše, kdo je prejemnik vročilnice. Pod njim je črtna razpredelnica, velikosti 80 x 17 mm, za vpis datuma in podpisa ob neuspeli vročitvi. Pod črtno razpredelnico je navpičen napis »NASLOVNIK PISMA:« in ob njem z vogalnimi črtami označen pravokotnik, velikosti 80 x 27 mm, kamor se vpiše, kdo je naslovnik pisma.
(3) Črtna razpredelnica iz prejšnjega odstavka je razdeljena na tri stolpce. V levem stolpcu, širine 18 mm, je napis »Naslovnik obveščen o prispelem pismu«. Druga dva stolpca sta enako široka in enakomerno razdeljena na dve vrstici. V srednji zgornji vrstici je napis »DATUM«, prazna vrstica pod njim pa je razdeljena na osem enakih pravokotnikov, ki so namenjeni vpisu datuma, ko je vročevalec naslovniku pisma pustil obvestilo. V desni zgornji vrstici je napis »PODPIS«, spodnja prazna desna vrstica pa je namenjena podpisu vročevalca, ki je pustil obvestilo.
(4) Na hrbtni strani vročilnice je besedilo: »Potrjujem, da sem dne«, temu besedilu sledi prostor za datum vročitve, ki mora biti dovolj velik, da prejemnik pisma z besedo napiše datum prejema pisma. Za njim je besedilo »prejel navedeno pismo.«. Za tem je prostor za podpis prejemnika in pripombe vročevalca, na desni strani pa prostor za krog, ki je namenjen odtisu poštnega žiga.
7. člen
(desna polovica sprednje strani ovojnice)
Na desni polovici sprednje strani ovojnice je levo zgoraj napis »ŠTEVILKA:«, pod njim napis »VSEBINA:« in pod njim navpičen napis »POŠILJATELJ:«. Ob njem je z vogalnimi črtami označen pravokotnik, velikosti 80 x 27, kamor se vpiše, kdo je pošiljatelj. Pod njim je z vogalnimi črtami označen pravokotnik, velikosti 60 x 18 mm, kamor se izpiše črtna koda s številko sprejemne pošte in številko priporočene pošiljke. Desno od tega pravokotnika je v pravokotniku velikosti 28 x 13 mm oznaka »AR«, pod njim pa napis »ZSReg/ZFPPIPP«. Pod temi običajnimi poštnimi oznakami je navpičen napis »NASLOVNIK:« in ob njem z vogalnimi črtami označen pravokotnik, velikosti 80 x 27 mm, namenjen vpisu podatkov o naslovniku pisma.
8. člen
(podaljšek)
(1) Podaljšek, ki je namenjen obvestilom o prispelem pismu in obvestilom sodišču o opravljeni vročitvi, je križno razdeljen na štiri enako velike dele.
(2) Zgornja dva dela podaljška sta namenjena obvestilu sodišču o opravljeni vročitvi pisma. Levi del je namenjen obvestilu sodišču o opravljeni vročitvi pisma, ki se vroča po določbah ZSReg, desni del pa je namenjen obvestilu sodišču o opravljeni vročitvi pisma, ki se vroča po določbah ZFPPIPP. Med seboj sta ločena z navpičnim perforirnim nizom po sredini.
(3) Spodnja dva dela sta namenjena obvestil naslovniku o prispelem pismu. Levi del je namenjen obvestilu naslovniku o prispelem pismu, ki se vroča po določbah ZSReg, desni del pa je namenjen obvestilu naslovniku o prispelem pismu, ki se vroča po določbah ZFPPIPP. Med seboj sta ločena z navpičnim perforirnim nizom po sredini.
9. člen
(obvestilo sodišču o opravljeni vročitvi pisma, ki se vroča po določbah ZSReg)
(1) Na obvestilu sodišču o opravljeni vročitvi na levi strani zgornjega dela podaljška je na sprednji strani zgoraj na sredini besedilo »OBVESTILO SODIŠČU O OPRAVLJENI VROČITVI«, pod katerim je besedilo »(izpolniti ob vročitvi po določbah ZSReg)«, pod njim je prostor za izpis črtne kode s številko sprejemne pošte in številko priporočene pošiljke, pod njim pa na levi strani napis »ŠTEVILKA:«, pod njim napis »VSEBINA:« in pod njim napis »PREJEMNIK OBVESTILA:«. Pod slednjim je z vogalnimi črtami označen pravokotnik, velikosti največ 80 x 27 mm, kamor se vpiše, kdo je prejemnik obvestila o opravljeni vročitvi. Pod njim je napis »NASLOVNIK PISMA:«, pod njim pa z vogalnimi črtami označen pravokotnik, velikosti največ 80 x 27 mm, kamor se vpiše, kdo je naslovnik pisma.
(2) Na zadnji strani je natisnjeno naslednje besedilo: »1. OBVESTILO O OPRAVLJENI VROČITVI (izpolniti ob poskusu vročitve)«. Pod njim je odtisnjeno naslednje besedilo: »Ob poskusu vročitve priporočenega pisma ni bilo mogoče izročiti naslovniku, zato je bilo dne ………………… na njegovem naslovu puščeno obvestilo, v katerem je bilo navedeno, kje je pismo, in rok 15 dni, v katerem ga mora dvigniti. Naslovnik pisma ni dvignil v 15 dneh, odkar mu je bilo puščeno zgoraj navedeno obvestilo, zato se pismo vrača sodišču. Vročitev bo opravljena z nabitjem na sodno desko po 26. členu Zakona o sodnem registru. V ……………………, dne ……………… .« Temu sledi prostor za vročevalčev podpis. Pod tem je odtisnjeno naslednje besedilo: »2. OBVESTILO O TEM, DA JE NASLOVNIK NEZNAN (izpolniti, če je naslovnik neznan)«. Pod tem je odtisnjeno naslednje besedilo: »Priporočenega pisma ob poskusu vročitve dne …………….. ni bilo mogoče izročiti naslovniku, ker je neznan, zato se pismo vrača sodišču. Vročitev bo opravljena z nabitjem na sodno desko po 26. členu Zakona o sodnem registru. V ……………………, dne ……………… .« Temu sledi prostor za vročevalčev podpis.
10. člen
(obvestilo sodišču o opravljeni vročitvi pisma, ki se vroča po določbah ZFPPIPP)
(1) Na obvestilu sodišču o opravljeni vročitvi na desni strani zgornjega dela podaljška je na sprednji strani zgoraj na sredini besedilo »OBVESTILO SODIŠČU O OPRAVLJENI VROČITVI«, pod katerim je besedilo »(izpolniti ob vročitvi po določbah ZFPPIPP)«, pod njim je prostor za izpis črtne kode s številko sprejemne pošte in številko priporočene pošiljke, pod njim pa na levi strani napis »ŠTEVILKA:«, pod njim napis »VSEBINA:« in pod njim napis »PREJEMNIK OBVESTILA:«. Pod slednjim je z vogalnimi črtami označen pravokotnik, velikosti največ 80 x 27 mm, kamor se vpiše, kdo je prejemnik obvestila o opravljeni vročitvi. Pod njim je napis »NASLOVNIK PISMA:«, pod njim pa z vogalnimi črtami označen pravokotnik, velikosti največ 80 x 27 mm, kamor se vpiše, kdo je naslovnik pisma.
(2) Na zadnji strani je natisnjeno naslednje besedilo: »1. OBVESTILO O OPRAVLJENI VROČITVI (izpolniti ob poskusu vročitve)«. Pod njim je odtisnjeno naslednje besedilo: »Ob poskusu vročitve priporočenega pisma ni bilo mogoče izročiti naslovniku, zato je bilo dne ………………… na njegovem naslovu puščeno obvestilo, v katerem je bilo navedeno, kje je pismo, in rok 15 dni, v katerem ga mora dvigniti. Naslovnik pisma ni dvignil v 15 dneh, odkar mu je bilo puščeno zgoraj navedeno obvestilo, zato se pismo vrača sodišču. Vročitev velja za opravljeno s potekom osemdnevnega roka od objave pisanja na spletnih straneh AJPES (http://www.ajpes.si) – eObjave sodnih zadev (430. člen Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju). V ……………………, dne …………… .« Temu sledi prostor za vročevalčev podpis. Pod tem je odtisnjeno naslednje besedilo: »2. OBVESTILO O TEM, DA JE NASLOVNIK NEZNAN (izpolniti, če je naslovnik neznan)«. Pod tem je odtisnjeno naslednje besedilo: »Priporočenega pisma ob poskusu vročitve dne …………….. ni bilo mogoče izročiti naslovniku, ker je neznan, zato se pismo vrača sodišču. Vročitev velja za opravljeno s potekom osemdnevnega roka od objave pisanja na spletnih straneh AJPES (http://www.ajpes.si) – eObjave sodnih zadev (430. člen Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju). V ……………………, dne …………… .« Temu sledi prostor za vročevalčev podpis.
11. člen
(obvestilo o prispelem pismu, ki se vroča po določbah ZSReg)
(1) Na obvestilu o prispelem pismu na levi strani spodnjega dela podaljška je na sprednji strani za besedilom »OBVESTILO O PRISPELEM PISMU«, pod katerim je besedilo »(izpolniti ob vročitvi po določbah ZSReg)«, ki mu sledi prostor za podatke o naslovniku, natisnjeno naslednje besedilo: »Za vas je prispelo priporočeno pismo opr. št. ……………. z vročilnico št. ……………… iz ………………… . Ker vam danes dne ………………. vročevalec pisma ni mogel izročiti, je bilo pismo vrnjeno pošti ……………......., kjer ga lahko prevzamete danes od ………… do ………….. ure oziroma vsak dan v delovnem času pošte. Pismo lahko prevzamete v 15 dneh od dne …………………. dalje. V …………………, dne ……… .« Temu sledi prostor za vročevalčev podpis.
(2) Na zadnji strani obvestila je odtisnjeno naslednje besedilo: »Pravni pouk«, pod njim pa besedilo: »Če pisma v navedenem roku ne boste prevzeli, bo pismo vrnjeno sodišču, ki je odredilo njegovo vročitev. Sodišče bo vročitev opravilo z nabitjem na sodno desko po 26. členu Zakona o sodnem registru.«
12. člen
(obvestilo o prispelem pismu, ki se vroča po določbah ZFPPIPP)
(1) Na obvestilu o prispelem pismu na desni strani spodnjega dela podaljška je na sprednji strani za besedilom »OBVESTILO O PRISPELEM PISMU«, pod katerim je besedilo »(izpolniti pri vročitvi po določbah ZFPPIPP)«, ki mu sledi prostor za podatke o naslovniku, natisnjeno naslednje besedilo: »Za vas je prispelo priporočeno pismo opr. št. ……………. z vročilnico št. …………… iz ………………… . Ker vam danes dne ………………. vročevalec pisma ni mogel izročiti, je bilo pismo vrnjeno pošti ……………........, kjer ga lahko prevzamete danes od ………… do ………….. ure oziroma vsak dan v delovnem času pošte. Pismo lahko prevzamete v 15 dneh od dne ……………… dalje. V ……………………, dne ……………… .« Temu sledi prostor za vročevalčev podpis.
(2) Na zadnji strani obvestila je odtisnjeno naslednje besedilo: »Pravni pouk« pod njim pa besedilo »Če pisma v navedenem roku ne boste prevzeli, bo vrnjeno sodišču, ki je odredilo njegovo vročitev. Vročitev velja za opravljeno s potekom osemdnevnega roka od objave pisanja na spletnih straneh AJPES (http://www.ajpes.si) – eObjave sodnih zadev (430. člen Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju).«
13. člen
(razporeditev besedila)
Razporeditev besedila na obvestilih je taka, da omogoča izpis spremenljivih podatkov in lastnoročne vpise vročevalca in prejemnika.
14. člen
(izpolnjevanje)
(1) Sprednjo stran ovojnice v celoti, razen pravokotnika, kamor se izpiše črtna koda s številko sprejemne pošte in številko priporočene pošiljke, in črtne razpredelnice iz 6. člena tega pravilnika, izpolni sodišče s spremenljivimi podatki.
(2) Če se pismo vroča po določbah ZSReg, se na sprednji strani ovojnice prečrta oznaka »/ZFPPIPP«. Sodišče na obvestilu sodišču o opravljeni vročitvi na levi strani podaljška ob vnosu spremenljivih podatkov izpolni vse podatke, in sicer postavki »ŠTEVILKA:« in »VSEBINA:« z enakimi vsebinami kot na sprednji strani ovojnice, pod tem pa podatke o prejemniku obvestila o opravljeni vročitvi in o naslovniku pisma. Sodišče prav tako na obvestilu o prispelem pismu na levi strani podaljška izpolni podatke o naslovniku pisma, številko priporočenega pisma in podatek, od kje to priporočeno pismo je. Besedilo desnega obvestila sodišču o opravljeni vročitvi in desnega obvestila o prispelem pismu se prečrta.
(3) Če se pismo vroča po določbah ZFPPIPP, se na sprednji strani ovojnice prečrta oznaka »ZSReg/«. Sodišče na obvestilu sodišču o opravljeni vročitvi na desni strani podaljška ob vnosu spremenljivih podatkov izpolni vse podatke, in sicer postavki »ŠTEVILKA:« in »VSEBINA:« z enakimi vsebinami kot na sprednji strani ovojnice, pod tem pa podatke o prejemniku obvestila o opravljeni vročitvi in o naslovniku pisma. Sodišče prav tako na obvestilu o prispelem pismu na desni strani podaljška izpolni podatke o naslovniku pisma, številko priporočenega pisma in podatek, od kje to priporočeno pismo je. Besedilo levega obvestila sodišču o opravljeni vročitvi in levega obvestila o prispelem pismu se prečrta.
15. člen
(prepogib)
Po izpisu spremenljivih podatkov in vstavljanju listin se ovojnica in podaljšek ovojnice, na katerem so obvestila, prepogneta v V-zgib v skladu s poštnimi standardi.
16. člen
(uveljavitev)
Ta pravilnik začne veljati 1. aprila 2009.
Št. 007-460/2008/21
Ljubljana, dne 20. februarja 2009
EVA 2009-2011-0010
Aleš Zalar l.r.
Minister
za pravosodje
Priloga:
– vzorec ovojnice za vročanje po pošti iz 25. člena ZSReg in 430. člena ZFPPIPP