Uradni list

Številka 17
Uradni list RS, št. 17/2009 z dne 6. 3. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 17/2009 z dne 6. 3. 2009

Kazalo

648. Pravilnik o radijski opremi in telekomunikacijski terminalski opremi, stran 2315.

Na podlagi 2. člena Zakona o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti (Uradni list RS, št. 99/04 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister za gospodarstvo
P R A V I L N I K
o radijski opremi in telekomunikacijski terminalski opremi
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina)
Ta pravilnik določa zahteve za dajanje v promet, prost pretok in dajanje v uporabo radijske opreme in telekomunikacijske terminalske opreme, v skladu z Direktivo 1999/5/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. marca 1999 o radijski opremi in telekomunikacijski terminalski opremi ter medsebojnem priznavanju skladnosti te opreme (UL L št. 91 z dne 7. 4. 1999, str. 10), zadnjič spremenjeno z Uredbo (ES) št. 1882/2003 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. septembra 2003 o prilagoditvi določb glede odborov, ki pomagajo Komisiji pri uresničevanju njenih izvedbenih pooblastil, predvidenih aktih, za katere se uporablja postopek iz člena 251 Pogodbe ES, Sklepu Sveta 1999/468/ES (UL L št. 284 z dne 31. 10. 2003, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Direktiva 1999/5/ES).
2. člen
(področje uporabe)
(1) Ta pravilnik se uporablja za aparate, kot jih opredeljuje 3. člen tega pravilnika.
(2) Ta pravilnik se ne uporablja za opremo, našteto v Prilogi 1, ki je kot priloga sestavni del tega pravilnika.
(3) Ta pravilnik se ne uporablja za aparate, ki so izključno namenjeni za zagotavljanje javne varnosti, obrambe, državne varnosti (vključujoč gospodarsko blagostanje države v aktivnostih, ki se nanašajo na državno varnost) in dejavnosti države na področju kazenskega prava.
3. člen
(pomen izrazov)
Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, pomenijo:
1. »aparat« je vsaka radijska ali telekomunikacijska terminalska oprema ali oboje;
2. »telekomunikacijska terminalska oprema« je proizvod ali njegov ustrezni sestavni del, ki je namenjen za neposredno ali posredno priključitev s katerimikoli sredstvi na vmesnike javnih komunikacijskih omrežij, ki se v celoti ali delno uporabljajo za zagotavljanje javnih komunikacijskih storitev;
3. »radijska oprema« je proizvod ali njen ustrezni sestavni del, ki omogoča komuniciranje z oddajanjem oziroma sprejemanjem radijskih valov iz radiofrekvenčnega spektra, razporejenega za prizemne oziroma vesoljske radiokomunikacije;
4. »radijski valovi« so elektromagnetni valovi v frekvenčnem pasu od 9 kHz do 3000 GHz,
5. »vmesnik« je
– omrežna priključna točka, ki uporabniku zagotavlja dostop do javnega komunikacijskega omrežja (omrežna priključna točka),
– eden ali več oddajnikov ali sprejemnikov ali kombinacija oddajnikov in sprejemnikov, vključno s potrebno opremo, potrebnih na enem mestu za izvajanje radiokomunikacijske storitve ali radioastronomske storitve (radijska postaja), in njihove tehnične specifikacije;
6. »razred opreme« označuje aparate, ki jih ta pravilnik obravnava kot podobne, v skladu s predpisanim postopkom Evropske komisije. Aparat lahko spada v različne razrede;
7. »tehnična konstrukcijska mapa« je mapa s podatki, ki opisujejo aparat in zagotavljajo informacije ter pojasnila o upoštevanju ustreznih bistvenih zahtev;
8. »harmonizirani standard« je standard, ki ga objavi minister pristojen za trg (v nadaljnjem besedilu: minister), v soglasju z ministrom, pristojnim za elektronske komunikacije, in katerega uporaba ustvari domnevo o skladnosti radijske opreme in telekomunikacijske terminalske opreme z zahtevami predpisov;
9. »škodljivo motenje« je motenje, ki ogroža delovanje radionavigacijskih storitev ali drugih varnostnih storitev ali kako drugače resno poslabšuje, ovira ali ponavljajoče prekinja radiokomunikacijske storitve, ki delujejo v skladu z državnimi predpisi ali predpisi Evropske skupnosti;
10. »dajanje radijske opreme v uporabo« pomeni izpolnjevanje pogojev, da se radijska oprema lahko prodaja, kupuje in daje v promet.
II. DAJANJE V PROMET IN V UPORABO
4. člen
(bistvene zahteve)
(1) Za vse aparate veljajo bistvene zahteve glede:
– varovanja zdravja in varnosti uporabnika in vsake druge osebe, vključno z varnostnimi zahtevami Direktive 2006/95/ES o uskladitvi zakonodaje držav članic v zvezi z električno opremo, konstruirano za uporabo znotraj določenih napetostnih mej (UL L št. 374 z dne 27. 12. 2006, str. 10; v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2006/95/ES), vendar brez uporabe napetostne omejitve, in
– zaščite v zvezi z elektromagnetno združljivostjo, v skladu z Direktivo 2004/108/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. decembra 2004 o približevanju zakonodaj držav članic v zvezi z elektromagnetno združljivostjo in razveljavitvi Direktive 89/336/EGS (UL L št. 390 z dne 31. 12. 2004, str. 24; v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2004/108/ES).
(2) Ne glede na prejšnji odstavek mora biti radijska oprema zasnovana tako, da omogoča učinkovito uporabo radiofrekvenčnega spektra na način, da ne pride do škodljivega motenja.
(3) Za vse aparate veljajo tudi bistvene zahteve, ki jih določi Evropska komisija v skladu s tretjim odstavkom 3. člena Direktive 1999/5/ES.
5. člen
(priglasitev in objavljanje specifikacij vmesnikov)
(1) Priglašeni organ iz 11. člena tega pravilnika (v nadaljnjem besedilu: priglašeni organ) mora Evropski komisiji priglasiti vmesnike, ki niso bili priglašeni po določbah Direktive 98/34/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. junija 1998 o določitvi postopka za zbiranje informacij na področju tehničnih standardov in tehničnih predpisov (UL L št. 204 z dne 21. 7. 1998, str. 37), zadnjič spremenjene z Direktivo Sveta 2006/96/ES z dne 20. novembra 2006 o prilagoditvi nekaterih direktiv na področju prostega pretoka blaga zaradi pristopa Bolgarije in Romunije (UL L št. 363 z dne 20. 12. 2006, str. 81).
(2) Priglašeni organ mora priglasiti Evropski komisiji vrste vmesnikov, ki jih nudijo operaterji javnih komunikacijskih omrežij. Operaterji morajo javno objaviti točne in zadostne tehnične specifikacije vmesnikov, preden začnejo prek njih javno zagotavljati oziroma izvajati storitve. Specifikacije morajo biti dovolj podrobne, da omogočajo zasnovo telekomunikacijske terminalske opreme, ki bo omogočala vse storitve, zagotovljene prek ustreznih vmesnikov. Zato morajo specifikacije vsebovati vse informacije, ki proizvajalcem omogočajo, da po svoji izbiri izvajajo ustrezne preskuse glede bistvenih zahtev, ki veljajo za telekomunikacijsko terminalsko opremo.
6. člen
(harmonizirani standardi)
(1) Skladnost s harmoniziranim standardom ni obvezna.
(2) Minister v soglasju z ministrom, pristojnim za elektronske komunikacije objavi seznam harmoniziranih standardov (v nadaljnjem besedilu: seznam standardov), katerih uporaba ustvari domnevo o skladnosti opreme z zahtevami tega pravilnika na način, določen z zakonom, ki ureja tehnične zahteve za proizvode in ugotavljanje skladnosti.
(3) Kadar je oprema zasnovana in izdelana v skladu s standardi, navedenimi v seznamu standardov iz prejšnjega odstavka, velja domneva, da ta oprema ustreza bistvenim zahtevam tega pravilnika, na katere se nanašajo navedeni harmonizirani standardi. Ta domneva o skladnosti je omejena na področje uporabe harmoniziranih standardov in ustreznih bistvenih zahtev, ki jih ti harmonizirani standardi pokrivajo.
7. člen
(dajanje v promet)
(1) V promet se lahko dajo le aparati, če so skladni z bistvenimi zahtevami tega pravilnika, če so pravilno nameščeni in vzdrževani in se uporabljajo za predvideni namen.
(2) Če mora biti določeni razred opreme skladen s posebnimi bistvenimi zahtevami tretjega odstavka 3. člena Direktive 1999/5/ES, se lahko aparat iz obravnavanega razreda opreme, ki je že v prometu, razumen čas, ki ga določi evropska Komisija, še naprej daje v promet.
(3) Proizvajalec ali oseba, ki je odgovorna za dajanje aparata v promet, mora zagotoviti uporabniku informacije o predvideni uporabi aparata skupaj z izjavo o skladnosti z bistvenimi zahtevami. Pri radijski opremi zadošča, da se na embalaži in navodilih za uporabo aparata navede, v katerih državah ali na katerih zemljepisnih območjih znotraj določene države naj bi se oprema uporabljala, uporabnika pa z oznako na aparatu, ki je določena v petem odstavku Priloge 7, ki je kot priloga sestavni del tega pravilnika, opozori na morebitne omejitve ali zahteve za dovoljenje za uporabo radijske opreme v nekaterih državah članicah. Če gre za telekomunikacijsko terminalsko opremo je treba navesti zadostne informacije, ki omogočajo določitev vmesnikov javnih telekomunikacijskih omrežij, na katere naj bi se oprema priključila. Za vse aparate je treba take informacije navesti na vidnem mestu.
(4) Pri radijski opremi, ki se daje v uporabo in uporablja frekvenčne pasove, katerih uporaba na celem območju Evropske skupnosti ni usklajena, mora proizvajalec ali njegov pooblaščeni zastopnik ali oseba, odgovorna za dajanje take opreme v promet in uporabo, pri pooblaščenem organu, ki je odgovoren za upravljanje in nadzor radiofrekvenčnega spektra, priglasiti svojo namero o dajanju opreme v uporabo.
(5) Priglasitev mora biti predložena pooblaščenemu organu iz prejšnjega odstavka najkasneje štiri tedne pred začetkom dobave, morajo biti poleg identifikacijske številke priglašenega organa iz Priloge 4 ali 5, ki sta kot prilogi sestavni del tega pravilnika, navedene tudi značilnosti radijske opreme: radijska frekvenca, medkanalski razmik, tip modulacije in moč.
8. člen
(dajanje v uporabo in pravica do priključitve)
(1) Aparat se da v uporabo za njegov predvideni namen, če ustreza bistvenim zahtevam iz 4. člena tega pravilnika, v primeru radijskih postaj in pripadajočih vmesnikov pa tudi določilom zakona, ki ureja elektronske komunikacije.
(2) Ne glede na prvi odstavek tega člena dajanje opreme v uporabo lahko omeji Agencija za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije kot pristojni organ za nadzor delovanja na področju elektronskih komunikacij, iz razlogov v zvezi z učinkovito in ustrezno uporabo radijskega spektra, izogibanja škodljivemu motenju ali v zvezi z javnim zdravjem.
(3) Operaterji javnih komunikacijskih omrežij in storitev ne smejo zavrniti priključitve telekomunikacijske terminalske opreme na ustrezne vmesnike iz tehničnih razlogov, če je oprema skladna z veljavnimi zahtevami iz 4. člena tega pravilnika.
(4) Če aparat, ki je sicer označen kot skladen z določbami tega pravilnika, povzroča poškodbe omrežja ali škodljive radiofrekvenčne motnje ali škoduje pri delovanju omrežja, lahko operater javnega komunikacijskega omrežja zavrne priključitev aparata na svoje omrežje, ga izključi ali odstrani iz obratovanja. Pristojni organ iz drugega odstavka tega člena o takem ukrepu uradno obvesti Evropsko komisijo. Lahko se sprejmejo tudi drugi primerni ukrepi v skladu s predpisi, ki urejajo elektronske komunikacije.
(5) V nujnem primeru lahko operater aparat izključi, če je to potrebno zaradi zaščite omrežja in če se lahko uporabniku brez odloga in brez stroškov zanj ponudi druga rešitev. Operater o tem takoj obvesti pristojni organ iz drugega odstavka tega člena.
9. člen
(prost pretok aparatov)
(1) Ob upoštevanju tega pravilnika se v promet ali v uporabo lahko dajejo aparati z oznako »CE« iz Priloge 7 tega pravilnika, ki označuje njihovo skladnost z vsemi določbami tega pravilnika. Za radijsko terminalsko opremo veljajo omejitve zakona, ki ureja elektronske komunikacije.
(2) Na strokovnih sejmih, razstavah, predstavitvah se lahko razstavljajo tudi aparati, ki niso skladni z zahtevami tega pravilnika, če viden znak jasno opozarja, da se lahko tržijo ali dajo v uporabo šele, ko bodo skladni s tem pravilnikom.
(3) Če za aparat veljajo različni predpisi, ki predvidevajo oznako »CE«, je treba ob oznaki »CE« navesti tiste predpise, katerih določbe izpolnjuje. Če kateri od teh predpisov dovoljuje, da proizvajalec v prehodnem obdobju izbere, kateri predpis bo uporabil, je treba ob oznaki »CE« navesti tisti predpis, katerih določbe izpolnjuje.
III. UGOTAVLJANJE SKLADNOSTI
10. člen
(postopki ugotavljanja skladnosti)
(1) Postopki ugotavljanja skladnosti, ki so določeni v tem členu, se uporabljajo za potrditev skladnosti aparata z vsemi bistvenimi zahtevami, določenimi v 4. členu tega pravilnika.
(2) Na proizvajalčevo zahtevo se lahko skladnost aparata z bistvenimi zahtevami, določenimi v prvem odstavku 4. člena tega pravilnika, dokazuje tudi z uporabo postopkov, ki jih določa Direktiva 2006/95/ES in Direktiva 2004/108/ES, če aparat sodi v področje uporabe teh direktiv.
(3) Za telekomunikacijsko terminalsko opremo, ki ne uporablja spektra, razporejenega za prizemne oziroma vesoljske radiokomunikacije, in sprejemne dele radijske opreme, veljajo po proizvajalčevi izbiri postopki iz Priloge 2, ki je kot priloga sestavni del tega pravilnika in prilogi 4 ali 5 tega pravilnika.
(4) Če proizvajalec uporabi harmonizirane standarde iz 6. člena tega pravilnika, veljajo po proizvajalčevi izbiri za radijsko opremo, ki ne sodi v področje uporabe iz prejšnjega odstavka, postopki, opisani v Prilogi 3, ki je kot priloga sestavni del tega pravilnika in prilogi 4 ali 5 tega pravilnika.
(5) Če proizvajalec ne uporabi harmoniziranih standardov iz 6. člena tega pravilnika ali jih uporabi le delno, veljajo po proizvajalčevi izbiri za radijsko opremo, ki ne sodi v področje uporabe iz tretjega odstavka tega člena, postopki, opisani v Prilogah 4 ali 5 tega pravilnika.
(6) Evidenca in korespondenca v zvezi s postopki ugotavljanja skladnosti iz drugega do petega odstavka tega člena mora biti v slovenskem jeziku.
11. člen
(priglašeni organi)
(1) Pravne ali fizične osebe, ki želijo opravljati naloge priglašenega organa iz 10. člena tega pravilnika, morajo izpolnjevati merila, ki so določena v Prilogi 6, ki je kot priloga sestavni del tega pravilnika. Minister na podlagi vloge izda odločbo, s katero določi organ in naloge, za izvajanje katerih je določen.
(2) Osebe, ki jim je bila izdana odločba iz prejšnjega odstavka, minister priglasi Evropski komisiji. Pri priglasitvi navede, če je imenovanje omejeno na določene posebne vidike oziroma kategorije aparatov.
(3) Za organe, ki ustrezajo ocenjevalnim merilom, določenim z ustreznimi harmoniziranimi standardi, se domneva, da izpolnjujejo merila iz Priloge 6 tega pravilnika.
(4) Če priglašeni organ ne izpolnjuje več meril v skladu s tem pravilnikom, minister izda odločbo o preklicu odločbe.
IV. OZNAČEVANJE SKLADNOSTI Z OZNAKO CE IN NAPISI
12. člen
(oznaka »CE«)
(1) Aparati, ki ustrezajo vsem ustreznim bistvenim zahtevam, se označijo z znakom skladnosti »CE« iz Priloge 7 tega pravilnika. Za namestitev oznake »CE« je odgovoren proizvajalec ali njegov pooblaščen zastopnik. Če se uporabijo postopki, določeni v Prilogah 3, 4 ali 5 tega pravilnika, se oznaki doda identifikacijska številka priglašenega organa iz 11. člena tega pravilnika. Radijski opremi se poleg tega doda tudi razpoznavni znak razreda opreme, če je tak znak dodeljen. Na opremo se lahko namestijo tudi druge oznake, če se s tem ne zmanjša vidljivost in berljivost oznake »CE«.
(2) Na aparate, njihovo embalažo ali navodila za uporabo je prepovedano pritrjevanje oznak, ki lahko zavedejo tretje osebe glede pomena oziroma grafične oblike oznake »CE«.
(3) Če pristojna inšpekcija iz 13. člena tega pravilnika ugotovi, da je bila oznaka »CE« pritrjena neupravičeno, mora proizvajalec ali njegov pooblaščeni zastopnik v Evropski skupnosti uskladiti aparat v skladu z določili iz tega pravilnika pod pogoji, ki jih določi pristojna inšpekcija. V kolikor se neskladnost ne odpravi, mora nadzorni organ ukreniti vse potrebno, da se prepreči promet ali uporaba neustrezne radijske in telekomunikacijske terminalske opreme.
(4) Na aparatu mora proizvajalec označiti tip, lot oziroma serijske številke ter ime proizvajalca ali osebe, ki je odgovorna za dajanje aparatov v promet.
V. NADZOR IN OBVEŠČANJE
13. člen
(nadzor)
Nadzor nad izvajanjem tega pravilnika, opravljata v skladu s predpisi, ki urejajo organizacijo in delovna področja ministrstev in organov v njihovi sestavi:
– Tržni inšpektorat Republike Slovenije za aparate v prometu in
– Inšpektorat Republike Slovenije za elektronske komunikacije, elektronsko podpisovanje in pošto za nadzor aparatov in nepremičnih sestavov v uporabi.
14. člen
(zaščitni ukrepi)
(1) Če aparat z oznako »CE« ni skladen z zahtevami tega pravilnika, mora pristojni inšpektorat sprejeti vse ustrezne ukrepe za umik aparata iz prometa ali uporabe, prepovedati njegovo dajanje v promet oziroma dajanje v uporabo ali omejiti njegov prost pretok. Pristojni inšpektorat lahko zahteva dokazila o skladnosti in po potrebi sproži postopek ugotavljanja skladnosti.
(2) O vsakem ukrepu iz prvega odstavka tega člena mora pristojni inšpektorat, ki je tak ukrep sprejel, nemudoma obvestiti Evropsko komisijo in države članice. Pri tem mora pristojni inšpektorat navesti razloge za takšno odločitev, še posebej ali je neskladnost posledica:
(a) nepravilne uporabe harmoniziranih standardov, navedenih v 6. členu tega pravilnika;
(b) pomanjkljivosti harmoniziranih standardov, navedenih v 6. členu tega pravilnika ali
(c) neizpolnjevanja zahtev, navedenih v 4. členu tega pravilnika, če harmonizirani standardi navedeni v 6. členu tega pravilnika, niso upoštevani.
(3) Če se ukrepi iz prvega odstavka tega člena uvedejo zaradi nepravilne uporabe harmoniziranih standardov iz 6. člena ali neizpolnjevanja zahtev iz 4. člena tega pravilnika, mora pristojni inšpektorat o tem obvestiti Evropsko komisijo.
(4) Pristojni inšpektorat lahko prepove ali omeji dajanje v promet oziroma zahteva umik iz prometa radijske opreme, ki je povzročila ali za katero utemeljeno meni, da bo povzročila škodljive motnje vključno z motenjem obstoječih ali načrtovanih storitev skladno s predpisoma, ki urejata načrt razporeditve nacionalnih frekvenčnih pasov. O ukrepih in razlogih za tako odločitev takoj obvesti Evropsko komisijo.
VI. KONČNI DOLOČBI
15. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o radijski in terminalski opremi (Uradni list RS, št. 77/01 in 40/03).
16. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 017-24/2003-26
Ljubljana, dne 16. februarja 2009
EVA 2008-2111-0128
dr. Matej Lahovnik l.r.
Minister
za gospodarstvo

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti