Uradni list

Številka 15
Uradni list RS, št. 15/2009 z dne 23. 2. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 15/2009 z dne 23. 2. 2009

Kazalo

553. Odlok o ustanovitvi skupnega organa občinske uprave za področje civilne zaščite in požarne varnosti, stran 2076.

Na podlagi 29. in 49.a člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-UPB-2, Uradni list RS, št. 94/07) in na podlagi Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 63/99 in št. 100/08) in Odloka o organizaciji Občinske uprave Občine Oplotnica (Uradni glas. sl. občin, št. 4/2007) sta Občinski svet Občine Slovenska Bistrica na 14. seji dne 29. 9. 2008 in Občinski svet Občine Oplotnica na 9. seji dne 13. 11. 2008 sprejela
O D L O K
o ustanovitvi skupnega organa občinske uprave za področje civilne zaščite in požarne varnosti
1. UVODNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom občini ustanoviteljici ustanavljata skupni organ občinske uprave za izvrševanje nalog na področju civilne zaščite in požarne varnosti.
2. člen
Skupni organ občinske uprave za izvrševanje nalog na področju civilne zaščite in požarne varnosti je organiziran kot ena izmed notranjih organizacijskih enot Občine Slovenska Bistrica.
Naziv organa skupne občinske uprave: Skupni organ občinske uprave za izvrševanje nalog na področju civilne zaščite in požarne varnosti.
Sedež organa skupne občinske uprave je v Slovenski Bistrici, Kolodvorska ulica 10, 2310 Slovenska Bistrica.
3. člen
Ustanoviteljici organa skupne občinske uprave sta (v nadaljevanju: občine ustanoviteljice):
– Občina Slovenska Bistrica, Kolodvorska ulica 10, 2310 Slovenska Bistrica,
– Občina Oplotnica, Grajska cesta 11, 2317 Oplotnica.
Ustanoviteljske pravice v imenu ustanoviteljic izvršujeta njuna župana.
Pri glasovanju se število glasov županov šteje glede na odstotek, opredeljen v prvem odstavku 8. členu tega odloka.
Podrobneje se medsebojne pravice, obveznosti in odgovornosti ustanoviteljic ter delovanje skupnega organa občinske uprave uredijo z dogovorom, ki ga podpišeta župana.
2. NALOGE IN ORGANIZACIJA DELA
4. člen
S tem odlokom občini ustanoviteljici preneseta pristojnost prvostopenjskega odločanja in opravljanja nalog na področju požarne varnosti ter varstva, zaščite reševanja ter pomoči ob naravnih in drugih nesrečah na skupni organ občinske uprave.
Naloge skupne občinske uprave se podrobneje določijo z dogovorom.
5. člen
Pri izvrševanju upravnih nalog nastopa skupni organ občinske uprave kot organ tiste občine ustanoviteljice, v katere krajevno pristojnost zadeva spada.
Upravni in drugi akti, ki jih izdajajo pooblaščene osebe organa skupne občinske uprave imajo v glavi naziv skupne občinske uprave, izdajajo pa se v imenu krajevno pristojne občine ustanoviteljice.
Organ skupne občinske uprave mora pri izvrševanju upravnih nalog ravnati po usmeritvah župana in nalogah direktorja občinske uprave občine ustanoviteljice, v katere krajevno pristojnost zadeva spada in skladno s predpisi, ki urejajo področje požarne in civilne zaščite, glede splošnih vprašanj organiziranja in delovanja uprave pa po skupnih usmeritvah županov občin ustanoviteljic.
6. člen
Organ skupne občinske uprave vodi predstojnik (v nadaljevanju: vodja skupnega organa občinske uprave), ki ga imenuje in razrešuje župan Občine Slovenska Bistrica, po predhodnem mnenju župana Občine Oplotnica.
Vodja skupnega organa občinske uprave za izvrševanje upravnih nalog, ki sodijo v krajevno pristojnost posamezne občine ustanoviteljice, odgovarja županu in direktorju občinske uprave te občine, za delo organa skupne občinske uprave v celoti pa obema županoma občin ustanoviteljic.
Občina Slovenska Bistrici ima za javne uslužbence skupne občinske uprave status delodajalca.
7. člen
Vodja skupnega organa občinske uprave mora imeti ustrezno izobrazbo in delovne izkušnje, skladno z zakonom.
Vodja organizira opravljanje nalog skupnega organa, skrbi za izdelavo – realizacijo programa dela ter opravlja vse druge organizacijske naloge, ki so potrebne za redno, pravočasno, strokovno in učinkovito delo.
8. člen
Sredstva za delo skupnega organa občinske uprave občini ustanoviteljici zagotavljata v svojih proračunih in sicer na podlagi:
– števila zaposlenih v skupnem organu občinske uprave za določeno občino ustanoviteljico,
– obsega dela določenega s šestmesečnim planom za posamezno občino ustanoviteljico ter
– deleža posamezne občine glede na število prebivalcev in površino posamezne občine do števila vseh prebivalcev in površine teh občin.
Vsaki dve leti se uskladi odstotek iz prejšnjega odstavka in sklene ustrezni aneks k dogovoru.
Za vse obveznosti iz delovanja skupne občinske uprave in za škodo, povzročeno z nezakonitim delom zaposlenega v skupnem organu občinske uprave, odgovarjajo občine ustanovitejice solidarno.
Podrobneje se bo način financiranja določil z dogovorom.
3. DOGOVOR O MEDSEBOJNIH PRAVICAH IN OBVEZNOSTIH
9. člen
Občini ustanoviteljici medsebojne pravice, obveznosti in odgovornosti uredita z Dogovorom, ki ga podpišeta župana občin ustanoviteljic.
V dogovoru se podrobneje določijo pravice in obveznosti do skupnega organa občinske uprave, načrtovanje in način dela, način poročanja, način financiranja, opravljanje administrativnih, strokovnih, pomožnih in drugih nalog ter druge, za nemoteno delo skupnega organa občinske uprave pomembne zadeve.
4. PREHODNE DOLOČBE
10. člen
Občina Slovenska Bistrica in Občina Oplotnica se o številu zaposlenih javnih uslužbencev skupnega organa odločata soglasno.
11. člen
Občina ustanoviteljica lahko izstopi iz organa skupne občinske uprave tako, da svojo namero o izstopu pisno poda županu Občine Slovenska Bistrica. Občina lahko izstopi kot ustanoviteljica, ko poravna vse obveznosti do organa skupne občinske uprave in ko pričnejo veljati spremembe ustanovitvenega akta.
12. člen
Organ skupne občinske uprave prične z delom za posamezno občino skladno z dogovorom.
5. KONČNE DOLOČBE
13. člen
Ta odlok je sprejet, ko ga sprejmeta občinska sveta občin ustanoviteljic.
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, za njegovo objavo pa poskrbi Občina Slovenska Bistrica.
Št. 033-3326/2008-14/7-S
Županja
Občine Slovenska Bistrica
Irena Majcen l.r.

Župan
Občine Oplotnica
Matjaž Orter l.r.

AAA Zlata odličnost