Uradni list

Številka 15
Uradni list RS, št. 15/2009 z dne 23. 2. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 15/2009 z dne 23. 2. 2009

Kazalo

541. Odlok o grbu in zastavi Občine Slovenska Bistrica, stran 2060.

Na podlagi 10. člena Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 27/08, 76/08, 100/08) in na podlagi 6. člena Statuta Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 34/95, 72/99, 65/02 in 43/07) je Občinski svet Občine Slovenska Bistrica na 17. redni seji dne 16. 2. 2009 sprejel
O D L O K
o grbu in zastavi Občine Slovenska Bistrica
I. UVODNI DOLOČBI
1. člen
Ta odlok ureja grb in zastavo Občine Slovenska Bistrica (v nadaljevanju: grb, zastava) ter njuno uporabo.
V odloku uporabljeni izrazi zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.
2. člen
Grb in zastava sta istovetnostna simbola in predstavljata ter označujeta pripadnost Občini Slovenska Bistrica. Sestavni del tega odloka sta grafični prilogi grba in zastave.
II. OBLIKA IN BARVE GRBA
3. člen
Grb Občine Slovenska Bistrica ima obliko ščita s poljem rdeče barve. Na rdečem polju je nazobčano obzidje srebrne barve s petimi cinami, za katerim se dvigajo trije stolpi srebrne barve. Srednji stolp je širši in višji ter se končuje s tremi cinami. V zgornji polovici tega stolpa je romansko okno – bifora. Stranska stolpa imata srebrno koničasto streho pod katero so nakazane tri galerije, in zlato kroglo na vrhu. V obzidju je troje ločenih obokanih vrat, od katerih so srednja večja.
Nad ščitom je napis OBČINA SLOVENSKA BISTRICA tipa HELVETICA MED.
III. UPORABA GRBA
4. člen
Grb občine se uporablja:
1. v potrditvenih prvinah ter v vseh oznakah občinskih organov na območju Občine Slovenska Bistrica;
2. v prostorih in na poslopju sedeža občine, na sejah občinskega sveta, na listinah, čestitkah, vizitkah in podobnih uradnih izkazih in dokumentih;
3. grb se uporablja ob slavnostnih priložnostih in na vseh uradnih priznanjih občine, kot so plakete, priznanja itd.;
4. v drugih primerih, ki jih določa ta odlok.
5. člen
Grb občine se lahko uporablja: ob mednarodnih, državnih, medobčinskih in občinskih srečanjih, športnih, kulturnih in drugih tekmovanjih, humanitarnih in drugih prireditvah in javnih shodih, na katerih se občina predstavlja oziroma katerih se udeležuje, v skladu s pravili in običaji takih shodov.
6. člen
Grb občine se uporablja praviloma v barvni izvedbi, in sicer:
– polje ščita je rdeče barve (pantone red 032 C),
– obzidje je bele barve ali srebrne barve (pantone 877U),
– krogli na koničasti strehi sta rumene barve (pantone yellow C12C) ali zlate barve (pantone 871U),
– kontura je črna (pantone process black C).
Grb občine se lahko uporablja v enobarvni grafični izvedbi, slepem tisku ali reliefno.
Grba ni dovoljeno uporabljati, če je poškodovan, nepredpisanih barv ali kako drugače neprimeren za uporabo. Izvedba grba ne sme krniti ugleda Občine Slovenska Bistrica.
IV. OBLIKA IN BARVE ZASTAVE
7. člen
Zastava Občine Slovenska Bistrica je belo-rdeče barve, z grbom Občine Slovenska Bistrica na sredi.
Razmerje med širino in dolžino je 1: 2.
Barvi zastave si vrstita vodoravno: bela zgoraj, rdeča spodaj.
Središče grba je v presečišču diagonal zastave.
Zgornji rob grba oziroma napis OBČINA SLOVENSKA BISTRICA je vedno obrnjen k izhodišču zastave.
V. UPORABA ZASTAVE
8. člen
Zastava se izobesi:
1. ob prazniku občine in spominskih dnevih Občine Slovenska Bistrica;
2. ob jubilejih, pomembnejših kulturnih in športnih prireditvah občinskega pomena itd.;
3. ob za občino pomembnih komemoracijah, po splošnem protokolu na ustrezen način;
4. ob drugih, za Občino Slovenska Bistrica pomembnih priložnostih, ki jih določi župan.
V primerih, navedenih v drugi točki tega člena, se zastava izobesi na poslopjih javnih ustanov, na zgradbah oziroma mestih, kjer se izvajajo prireditve.
Župan občine lahko odredi, da se zastava občine izobesi tudi na drugih zgradbah. Zastava občine se izobesi tudi v času sklepanja zakonskih zvez v prostorih, kjer se sklepajo zakonske zveze.
Zastava se izobesi ob državnih praznikih skupaj z zastavo Republike Slovenije in (ali) EU na način, ki ga določa zakon.
Zastava Občine Slovenska Bistrica mora biti stalno izobešena na sedežih organov Občine Slovenska Bistrica.
V primerih žalovanja se zastava izobesi na pol droga.
9. člen
Zastave se izobesijo v času praznikov in prireditev, navedenih v 8. členu tega odloka, in se odstranijo najkasneje 24 ur za tem, ko je prenehal razlog, zaradi katerega so bile izobešene.
10. člen
Zastave se lahko izobesijo tudi v drugih primerih, kolikor to ni v neskladju z določili tega odloka.
11. člen
Zastave ni dovoljeno uporabljati, če je poškodovana, obledelih barv, strgana, zmečkana ali umazana ter na način, ki je v nasprotju z javnim redom ali tako, da krši ugled Občine Slovenska Bistrica.
VI. SKUPNA DOLOČILA O UPORABI GRBA IN ZASTAVE
12. člen
Za način uporabe zastave in grba Občine Slovenska Bistrica se smiselno uporabljajo določila zakona, ki določajo način uporabe grba Republike Slovenije in način izobešanja zastave Republike Slovenije.
Grb in zastava se uporabljata v skladu z določbami tega odloka. Njuna uporaba ne sme škodovati ugledu in dostojanstvu Občine Slovenska Bistrica.
Če ni drugače določeno z drugimi členi tega odloka, določi obliko in vsebino uporabe grba in zastave župan.
13. člen
Za pravilno uporabo grba in zastave Občine Slovenska Bistrica in pravilno izvajanje tega odloka je odgovoren direktor občinske uprave, ki izdaja odločbe o uporabi simbolov ter vodi evidenco izdanih odločb.
O pritožbi zoper odločbo iz prvega odstavka tega člena odloča župan občine.
14. člen
Vlogi za izdajo dovoljenja za uporabo grba Občine Slovenska Bistrica mora biti priložena ustrezna dokumentacija s tehničnimi podatki in namenom uporabe.
Tehnična dokumentacija mora vsebovati ime in naslov uporabnika grba ali zastave, opis tehnike (ofset, tisk, sitotisk, perorisba ali druge vrste tiska, suha tehnika, vezenje, rezbarjenje, fotografiranje itd.) in naklado.
15. člen
Gospodarske družbe, zavodi, društva, ustanove in druge pravne osebe ter samostojni podjetniki, ki imajo sedež v občini Slovenska Bistrica lahko zaprosijo, da se jim dovoli uporaba simbolov v okviru njihove dejavnosti, in to:
– v njihovi firmi oziroma podjetju,
– v njihovem zaščitnem znaku (kot tisk in kot aplikacije na raznovrstnih osnovah, samostojnih priponkah, našitkih na oblačilih ...),
– v obliki brošur in spominkov (v kulturi in turizmu), ali za drug ekonomsko-propagandni namen,
– v tiskanih izvedbah tako za kulturne in prosvetne namene kot v ekonomskopropagandnih namenih v sredstvih javnega obveščanja.
O pomembnosti, časovnem trajanju ter o pogojih uporabe simbolov v zgoraj navedenih primerih odloča direktor občinske uprave.
Uporaba simbola (grba) Občine Slovenska Bistrica v njegovi celoti se dovoljuje izjemoma samo tistim ustanovam, ki imajo javno pooblastilo za izvajanje posebnih nalog iz pristojnosti občine.
VII. NADZOR NAD ISTOVETNOSTNIMI SIMBOLI
16. člen
Izvajanje določb tega odloka nadzoruje občinska inšpekcija.
17. člen
Simbolov se ne sme avtorsko zavarovati po drugih osebah, prav tako ne zavarovati ali uporabljati kot znamko, model ali vzorec za označevanje blaga in storitev, izjeme so zapisane v 15. členu tega odloka.
Izjemno sta grb in zastava avtorsko zavarovana pred nedovoljenim posegi v njihovo vsebino in videz pri ustanovi oziroma osebi, ki je simbole ustvarila.
VIII. DRUGI SIMBOLI OBČINE SLOVENSKA BISTRICA
a) Županska veriga
18. člen
Znamenje županskih časti Občine Slovenska Bistrica je županska veriga z grbom.
Predmetno je županska veriga pletena iz srebrne kovine, ki jo na sredini spenja kolajna z barvnim občinskih grbom.
Župansko verigo so položi županu preko ramen tako, da je speta na hrbtni strani, na prsih pa jo spenja kolajna z barvnim občinskih grbom.
19. člen
Župansko verigo nosi župan:
– na slavnostnih sejah občinskega sveta in osrednji svečanosti občinskega praznika,
– ob podelitvi občinskih priznanj,
– v vseh drugih primerih, ko gre za predstavljanja ali zastopanja občine in jih določi župan.
b) Insignije občinskih svetnikov
20. člen
Insignije občinskih svetnikov predstavlja v obliki grba za moške srebrna priponka z metuljčkom (zapiralo) in za ženske srebrna verižica z obeskom, oboje v velikosti 35 x 29 mm. Na hrbtni strani insignije je vgravirano besedilo: »župan«, »občinski svetnik«, »častni občan« »mandatna doba …«.
21. člen
Občinski svetniki lahko nosijo svoje insignije, kadar opravljajo svojo funkcijo, vselej pa v primerih iz 19. člena tega odloka. Občinski svetniki nosijo svoje insignije častno ves čas svoje prisotnosti na prireditvah oziroma priložnostih pri katerih opravljajo svojo funkcijo.
22. člen
Insignije prejmejo župan, občinski svetniki in častni občani v trajno last.
IX. GLOBE
23. člen
Z globo se za prekršek kaznuje posameznik, pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik, oziroma posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost:
1. uporablja simbole v nasprotju s tem odlokom ali tako, da kvari ugled Občine Slovenska Bistrica,
2. uporablja simbole brez dovoljenja,
3. uporablja simbole, ki so poškodovani, nepredpisanih barv ali kako drugače neprimerni za uporabo in njihova uporaba krni ugled Občine Slovenska Bistrica.
Za prekršek iz prvega odstavka tega člena se kaznuje pravno osebo z globo 1.000 eurov, samostojnega podjetnika posameznika oziroma posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost z globo 800 eurov ter posameznika z globo 150 eurov in prav tako se kaznuje tudi odgovorno osebo pravne osebe, odgovorno osebo samostojnega podjetnika posameznika oziroma odgovorno osebo posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost z globo 400 eurov.
X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
24. člen
Izvirniki istovetnostnih simbolov (grb in zastava) se hranijo:
– v arhivu Republike Slovenije,
– v arhivu Občine Slovenska Bistrica.
25. člen
Pravne in fizične osebe, ki v svoji dejavnosti uporabljajo različne upodobitve simbola Občine Slovenska Bistrica, morajo v roku enega leta videz in uporabo simbola prilagoditi določilom tega odloka.
26. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o grbu in zastavi občine Slovenska Bistrica (Uradni list SRS, št. 23/84).
27. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 033-36/2009-17/5
Slovenska Bistrica, dne 16. februarja 2009
Županja
Občine Slovenska Bistrica
Irena Majcen l.r.