Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2009 z dne 20. 2. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2009 z dne 20. 2. 2009

Kazalo

500. Spremembe in dopolnitve Statuta Univerze v Ljubljani, stran 1973.

V skladu z ustavno zagotovljeno avtonomijo univerze ter na podlagi Zakona o visokem šolstvu (ZViS-UPB3; Uradni list RS, št. 119/06 z nadaljnjimi spremembami) in Odloka o preoblikovanju Univerze v Ljubljani (Uradni list RS, št. 28/00 z nadaljnjimi spremembami in dopolnitvami) sta Senat Univerze v Ljubljani dne 28. 10. 2008 in Upravni odbor Univerze v Ljubljani dne 15. 1. 2009 sprejela
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E S T A T U T A
Univerze v Ljubljani
1. člen
V Statutu Univerze v Ljubljani (Uradni list RS, št. 8/05 z nadaljnjimi spremembami, dopolnitvami in popravki) se 26. točka 47. člena spremeni, tako da se po novem glasi:
»26) odloča o pritožbi kandidata v postopku priznavanja tujega izobraževanja,«.
2. člen
Črta se 13. točka 51. člena.
3. člen
Za prvim odstavkom 103. člena se doda novi drugi odstavek, ki se glasi:
»Študijski programi za izpopolnjevanje obsegajo najmanj 10 in največ 60 kreditnih točk.«.
Dosedanji drugi odstavek postane tretji.
4. člen
Dopolni se drugi odstavek 111. člena, tako da se po novem glasi:
»Izjemoma lahko kandidat napiše diplomsko ali magistrsko delo oziroma doktorsko disertacijo v angleškem jeziku, če gre za študij, ki se skladno s tretjo alinejo prejšnjega člena izvaja v tujem jeziku oziroma so za to podani utemeljeni razlogi (tuj študent, tuj mentor ali član komisije, možnost objave v knjižni obliki pri tuji založbi ipd.). V drugem tujem jeziku se lahko piše magistrska naloga ali doktorska disertacija v okviru magistrskega oziroma doktorskega študija tujega jezika.«.
5. člen
Spremeni se 121. člen, tako da se po novem glasi:
»Pogoje za vpis na študij za pridobitev izobrazbe in za vpis v študijski program za izpopolnjevanje izpolnjuje tudi, kdor je končal enakovredno izobraževanje v tujini.
Enakovrednost izobrazbe se ugotavlja v postopku priznavanja tujega izobraževanja za nadaljevanje izobraževanja. Postopke vodijo pooblaščene osebe na članicah oziroma na rektoratu. Vsebinsko o priznanju v tujini pridobljene izobrazbe za nadaljevanje izobraževanja na drugi ali tretji stopnji ali v višjih letnikih prve stopnje odloča senat članice, o priznanju izobraževanja za vpis v prvi letnik dodiplomskih študijskih programov pa prorektor univerze za študijske zadeve.
Univerza vodi evidenco vseh zahtevkov za priznanje izobrazbe ter izdanih odločb in sklepov v teh postopkih v skladu z zakonom. Članice vodijo evidence zahtevkov in odločb, o katerih se odloča v okviru njihove pristojnosti.
Enakovrednost izobrazbe se dokazuje tudi z odločbo o nostrifikaciji, izdano po prejšnjih predpisih.
O pritožbi zoper odločbo senata članice oziroma prorektorja za študijske zadeve v postopkih priznavanja tujega izobraževanja odloča senat univerze.«.
6. člen
Spremeni se 126. člen, tako da se po novem glasi:
»Kandidat, ki ni bil uvrščen na seznam sprejetih kandidatov v prvi letnik magistrskega ali doktorskega študija, lahko vloži pritožbo v osmih dneh po prejemu obvestila o tem na pristojno komisijo članice, ki izvaja študij. V primeru interdisciplinarnega ali skupnega študija je pristojna za reševanje pritožbe komisija senata univerze za pritožbe študentov.
Odločba komisije je dokončna.«.
7. člen
Drugi odstavek 173. člena se spremeni, tako da se po novem glasi:
»Z uspešno opravljenim zagovorom disertacije pridobi kandidat znanstveni naslov »doktor/doktorica znanosti«.«.
Št. 209-02/09
Ljubljana, dne 28. oktobra 2008 in 15. januarja 2009
Predsednik UO
prof. dr. Janez Hribar l.r.
 
Rektorica
prof. dr. Andreja Kocijančič l.r.

AAA Zlata odličnost