Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2009 z dne 20. 2. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2009 z dne 20. 2. 2009

Kazalo

447. Sklep o zamenjavi okrnjenih ali poškodovanih eurobankovcev, stran 1827.

Na podlagi prvega odstavka 31. člena in drugega odstavka 54. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo) ter v povezavi s Sklepom ECB z dne 20. marca 2003 o apoenih, specifikacijah, reprodukciji, zamenjavi in jemanju eurobankovcev iz obtoka (ECB/2003/4) in Smernico z dne 20. marca 2003 o uporabi ukrepov proti neskladnim reprodukcijam evro bankovcev ter o zamenjavi in jemanju evro bankovcev iz obtoka (ECB/2003/5) izdaja Svet Banke Slovenije
S K L E P
o zamenjavi okrnjenih ali poškodovanih eurobankovcev
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta sklep določa pravila, postopke in nadomestila za zamenjavo okrnjenih ali poškodovanih pristnih eurobankovcev, ki veljajo za zakonito plačilno sredstvo.
2. člen
Posamezni izrazi, uporabljeni v tem sklepu, imajo za potrebe izvajanja tega sklepa naslednji pomen:
– okrnjeni ali poškodovani pristni eurobankovci – so pristni eurobankovci, ki so delno ožgani, odrezani, prepereli, obarvani s protiropnimi napravami, kontaminirani (npr. s kemičnimi sredstvi), impregnirani, umazani s črnilom ali kako drugače poškodovani ali okrnjeni,
– profesionalni uporabniki eurobankovcev – so banke, hranilnice in ustanove, kot jih definira prvi odstavek 6. člena Uredbe Sveta (ES) št. 1338/2001 z dne 28. junija 2001 o določitvi ukrepov, potrebnih za zaščito eura pred ponarejanjem, spremenjena z Uredbo Sveta (ES) št. 44/2009 z dne 18. decembra 2008 o spremembi Uredbe (ES) št. 1338/2001 o določitvi ukrepov, potrebnih za zaščito eura pred ponarejanjem.
II. PRAVILA IN POGOJI TER POSTOPEK ZAMENJAVE
3. člen
Za zamenjavo okrnjenih ali poškodovanih pristnih eurobankovcev v skladu s tem sklepom je pristojna Banka Slovenije.
Banka Slovenije zamenja okrnjene ali poškodovane pristne eurobankovce na zahtevo prosilca in pod pogoji iz tega sklepa.
Profesionalni uporabniki eurobankovcev posredujejo Banki Slovenije v zamenjavo okrnjene ali poškodovane eurobankovce ločeno od ostalih eurobankovcev.
4. člen
Okrnjene ali poškodovane eurobankovce mora prosilec Banki Slovenije predložiti v zapečateni kuverti, skupaj s podpisano vlogo, v kateri navede specifikacijo okrnjenih ali poškodovanih eurobankovcev (količina in vrednost) ter pisno obrazložitev, kako je bil eurobankovec okrnjen ali poškodovan oziroma, kje se nahajajo manjkajoči deli eurobankovca, in priloži druga dokazila v skladu s tem sklepom. Prosilec navede tudi naslov za obveščanje po tem sklepu.
Ne glede na prejšnji odstavek lahko prosilec okrnjene ali poškodovane eurobankovce, ki jih želi zamenjati, Banki Slovenije predloži osebno na blagajni brez vloge in pisne obrazložitve, če predloži več kot 50% pristnega eurobankovca, in so hkrati izpolnjeni pogoji iz prve oziroma druge alinee drugega odstavka 5. člena tega sklepa.
V primeru, da prosilec za vložitev zahteve za zamenjavo eurobankovcev pooblasti drugo osebo, je ta dolžna poleg zahtev iz tega sklepa priložiti še pisno pooblastilo zakonitega lastnika teh eurobankovcev, in kopijo osebnega dokumenta, iz katerega je razvidna identiteta slednjega.
5. člen
Kolikor so izpolnjeni vsi pogoji iz tega sklepa, Banka Slovenije zamenja okrnjene ali poškodovane pristne eurobankovce, ki so zakonito plačilno sredstvo, v primeru:
– ko je predloženega več kot 50% eurobankovca, ali
– ko je predloženega 50% ali manj eurobankovca, če prosilec dokaže, da je bil manjkajoči del eurobankovca uničen.
Poleg pogojev iz prejšnjega odstavka mora prosilec izpolniti še naslednje pogoje:
– v primeru dvoma, da je prosilec zakoniti lastnik eurobankovca, ali da je eurobankovec pristen, mora prosilec predložiti dokazilo o svoji identiteti,
– v primeru, da je predloženi eurobankovec s črnilom popackan, umazan, kontaminiran ali impregniran, je prosilec dolžan predložiti še pisno pojasnilo o vrsti madeža, kontaminacije ali impregnacije,
– v primeru, da so bili eurobankovci obarvani zaradi sprožitve protiropne naprave in jih v zamenjavo predloži profesionalni uporabnik eurobankovcev, mora slednji predložiti še pisno izjavo o vzroku in vrsti obarvanja,
– v primeru, da so bili eurobankovci okrnjeni ali poškodovani zaradi sprožitve protiropne naprave, jih je treba predložiti v pakiranjih po 100 eurobankovcev, če količina predloženih eurobankovcev zadostuje za takšno pakiranje.
6. člen
Ob prevzemu poškodovanih ali okrnjenih eurobankovcev Banka Slovenije izda prosilcu potrdilo o prevzemu.
7. člen
Banka Slovenije zamenjavo eurobankovcev zavrne in eurobankovce zadrži, če ve ali ima zadosten razlog za sum, da so bili predloženi eurobankovci namerno okrnjeni ali poškodovani, razen, če prosilec dokaže, da je bil v dobri veri. Eurobankovci, ki so okrnjeni ali poškodovani v manjšem obsegu, npr. če vsebujejo komentarje, številke ali krajše stavke, se praviloma ne štejejo za namerno okrnjene ali poškodovane eurobankovce po tem sklepu.
Kadar Banka Slovenije ugotovi ali pridobi zadosten razlog za sum, da je bilo storjeno kaznivo dejanje, zavrne zamenjavo okrnjenih ali poškodovanih eurobankovcev in jih s potrdilom o prejemu zadrži kot dokaz ter predloži pristojnim organom za potrebe preiskave kaznivega dejanja.
III. STROKOVNA KOMISIJA
8. člen
Banka Slovenije za namen izvajanja tega sklepa ustanovi posebno strokovno komisijo, ki je v primerih iz druge alinee prvega odstavka 5. člena pristojna za podajo mnenja o tem ali predloženi okrnjeni ali poškodovani eurobankovec izpolnjuje pogoje za zamenjavo v skladu s tem sklepom.
Poleg tega je strokovna komisija pristojna za podajo mnenja tudi v primeru suma pristnosti okrnjenega ali poškodovanega eurobankovca.
O izpolnjevanju pogojev za zamenjavo okrnjenih ali poškodovanih eurobankovcev odloči strokovna komisija Banke Slovenije najkasneje v roku 30 dni od prejema eurobankovcev in o tem pisno obvesti prosilca.
IV. NADOMESTILO ZA ZAMENJAVO
9. člen
Banka Slovenije profesionalnim uporabnikom eurobankovcev zaračuna nadomestilo za zamenjavo eurobankovcev, ki veljajo za zakonito plačilno sredstvo, če so bili ti okrnjeni ali poškodovani zaradi sprožitve protiropne naprave, razen če se iz tega naslova zamenja manj kot 100 eurobankovcev. Nadomestilo se zaračuna za vse zamenjane eurobankovce.
Nadomestilo se ne zaračuna za eurobankovce, ki so bili okrnjeni ali poškodovani zaradi poskusa ali dejanskega ropa ali tatvine.
Višina nadomestila je določena v sklepu, ki določa tarifo za zaračunavanje nadomestil za storitve Banke Slovenije.
V. KONČNA DOLOČBA
10. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Z dnem uveljavitve tega sklepa prenehata veljati Sklep o zamenjavi obrabljenih in poškodovanih bankovcev in poškodovanih kovancev (Uradni list RS, št. 81/02), razen v delu, ki se nanaša na kovance, in Navodilo o zamenjavi obarvanih bankovcev (Uradni list RS, št. 78/99).
Ljubljana, dne 17. februarja 2009
Predsednik
Sveta Banke Slovenije
dr. Marko Kranjec l.r.