Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2009 z dne 9. 2. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2009 z dne 9. 2. 2009

Kazalo

336. Pravilnik o spremembi in dopolnitvah Pravilnika o pripravi konsolidirane premoženjske bilance države in občin, stran 906.

Na podlagi drugega odstavka 93. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO in 109/08) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K
o spremembi in dopolnitvah Pravilnika o pripravi konsolidirane premoženjske bilance države in občin
1. člen
V Pravilniku o pripravi konsolidirane premoženjske bilance države in občin (Uradni list RS, št. 26/03, 117/05, 120/07 in 32/08) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
»2. člen
Podlaga za sestavo premoženjskih bilanc iz prejšnjega člena so podatki bilance stanja, sestavljene v skladu z določbami pravilnika, ki ureja sestavljanje letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava, in podatki iz poslovnih knjig. Pri izkazovanju posameznih podatkov v premoženjski bilanci upoštevajo zavezanci tudi določbe tega pravilnika.«.
2. člen
Za 2. členom se doda nov 2.a člen, ki se glasi:
»2.a člen
Postopek konsolidacije po pravilih tega pravilnika za pravne osebe javnega prava iz prvega odstavka 1. člena tega pravilnika, se opravi na podlagi računalniške obdelave. Računalniška obdelava za vnos in obdelavo podatkov ter navodila za uporabo le-te so objavljeni na spletni strani Ministrstva za finance.
Računalniška obdelava iz prejšnjega odstavka vsebuje:
a) obrazce, ki so sestavni del tega pravilnika:
– Premoženjska bilanca posrednega uporabnika proračuna,
– Premoženjska bilanca neposrednega uporabnika proračuna,
– Premoženjska bilanca občine,
– Premoženjska bilanca države,
– Konsolidirana premoženjska bilanca države in občin;
b) obrazce, ki so v pomoč pri pripravi premoženjskih bilanc in pripravi obrazložitev iz 21. člena tega pravilnika:
– Obrazložitev sprememb premoženjske bilance,
– Obrazložitev pobota in dolga za P1/P3,
– Obrazložitev pobota in dolga za P1/P3 ZBIR,
– Obrazložitev pobota za P5,
– BB (Podatki bilance stanja, bruto bilance in poslovnih knjig),
– BB_ZBIR (Podatki bilance stanja, bruto bilance in poslovnih knjig ZBIR),
– BB analitika (Odprte terjatve in obveznosti do proračunskih uporabnikov državnega in občinskih proračunov),
– BB analitika_ZBIR (Odprte terjatve in obveznosti do proračunskih uporabnikov državnega in občinskih proračunov ZBIR).«.
3. člen
V 3. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Z izrazom »neposredni uporabnik proračuna« so v tem pravilniku mišljeni tudi upravljavci sredstev enotnih zakladniških računov (v nadaljnjem besedilu: EZR), ki vodijo poslovne knjige na podlagi pravilnika, ki določa vodenje računovodskih evidenc upravljanja denarnih sredstev sistema EZR.«.
4. člen
Za 4. členom se dodajo novi 4.a do 4.c členi, ki se glasijo:
»4.a
V premoženjskih bilancah subjektov, vključenih v sistem EZR, se denarna sredstva na podračunih EZR izkažejo kot terjatev do upravljavca sredstev sistema EZR.
4.b
Dolgoročne obveznosti in dolgoročne terjatve se za potrebe priprave premoženjske bilance ne prenašajo na kratkoročne obveznosti oziroma na kratkoročne terjatve.
4.c
Posredni proračunski uporabnik, ki ima več ustanoviteljev ali pa je prejel sredstva v upravljanje od subjekta, ki ni njegov ustanovitelj, pripravi delne premoženjske bilance za te subjekte.«.
5. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 4-9/2007/2
Ljubljana, dne 26. januarja 2009
EVA 2008-1611-0158
dr. Franc Križanič l.r.
Minister
za finance