Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/2009 z dne 12. 1. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/2009 z dne 12. 1. 2009

Kazalo

78. Sklep o začasnem financiranju Občine Vransko za obdobje januar–marec 2009, stran 196.

Na podlagi 57. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS UPB, Uradni list RS, št. 100/05 in 21/06 – odl. US), 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 in 109/08) in 30. člena Statuta Občine Vransko (Uradni list RS, št. 24/99 in 38/02) je župan Občine Vransko dne 22. decembra 2008 sprejel
S K L E P
o začasnem financiranju Občine Vransko za obdobje januar–marec 2009
1. člen
(vsebina sklepa)
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Občine Vransko (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. januarja 2009 do sprejetja proračuna Občine Vransko za leto 2009, oziroma najkasneje do 31. marca 2009 (v nadaljnjem besedilu: obdobje začasnega financiranja).
2. člen
(podlaga za začasno financiranje)
1. Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto 2008. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 in 109/2008; v nadaljevanju: ZJF), Odlokom o proračunu Občine Vransko za leto 2008 (Uradni list RS, št. 16/08), Odlokom o rebalansu Občine Vransko za leto 2008 (Uradni list RS, št. 79/08) in Odlokom o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Vransko za leto 2008 (Uradni list RS, št. 87/08), Odlokom o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Vransko za leto 2008 (Uradni list RS, št. 118/08; v nadaljevanju: odlok o proračunu.
3. člen
(struktura in višina proračuna)
V obdobju začasnega financiranja so prihodki in drugi prejemki, ter odhodki in drugi izdatki določijo v višini porabljenih sredstev v enakem obdobju lani, torej od 1. januarja do 31. marca lanskega leta. Namenski prejemki in izdatki opredeljeni v 43. členu ZJF oziroma v odloku o proračunu se v obdobju začasnega financiranja lahko povečajo ali zmanjšajo.
4. člen
(uporaba predpisov)
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo določbe ZJF, določbe Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2008 in 2009 (Uradni list RS, št. 114/07 in 58/08), določbe Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07) in Odloka o proračunu Občine Vransko za leto 2008.
5. člen
(prevzemanje in plačevanje obveznosti)
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih postavk, kot v proračunu preteklega leta. Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme svojega finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz svojega finančnega načrta, realiziranega v enakem obdobju lani. Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.
Po preteku začasnega financiranja, se v tem obdobju nastala plačila in druge finančne obveznosti vključijo v proračun občine za leto 2009.
6. člen
(obseg zadolževanja občine)
V obdobju začasnega financiranja se lahko občina zadolži le do višine, ki je potrebna za odplačilo glavnic dolga v tekočem proračunskem letu.
7. člen
(uveljavitev sklepa)
Sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2009 do uveljavitve poračuna Občine Vransko za leto 2009 oziroma do 31. marca 2009.
Št. 410/2008
Vransko, dne 22. decembra 2008
Župan
Občine Vransko
Franc Sušnik l.r.

AAA Zlata odličnost