Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/2009 z dne 9. 1. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/2009 z dne 9. 1. 2009

Kazalo

19. Spremembe in dopolnitve Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, stran 35.

Na podlagi 34. člena Statuta Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana je uprava borze na sejah dne 1. 12. 2008 in 11. 12. 2008 sprejela
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E P R A V I L
Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana (Uradni list RS, št. 45/08, 96/08)
h katerim je Agencija za trg vrednostnih papirjev izdala soglasje z odločbo št. 23/51/AG-08-(810), z dne 16. 12. 2008
1. člen
V 88. členu Pravil se doda nova 3. točka prvega odstavka, ki se glasi:
»3. pogojem iz 3. točke drugega odstavka 358. člena ZTFI, izpolnjevati naslednje:
če gre za osebo iz države članice ali tretje države, ki nima ustrezne licence agencije ali drugega pristojnega nadzornega organa, mora biti izpolnjena možnost za izvajanje učinkovitega odkrivanja in preprečevanja zlorab trga.«
2. člen
V 92. členu Pravil se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Borza lahko zavrne sprejem osebe iz 88. člena Pravil v članstvo na borzi, če presodi, da niso izpolnjeni pogoji iz 3. točke 88. člena teh Pravil.«
3. člen
V 129. členu Pravil se prvi odstavek spremeni tako, da se na koncu tretjega stavka črta besedilo »ali posebnih pogojev izvršitve«.
4. člen
(1) V 130. členu Pravil se prvi odstavek spremeni tako, da se spremenjeno glasi:
»(1) Naročila s posebnimi pogoji izvršitve so naročila, pri katerih se poleg obveznih sestavin pri vnosu naročila določi tudi poseben način njihovega izvrševanja.«
(2) V 130. členu Pravil se drugi odstavek črta.
5. člen
(1) V 131. členu Pravil se naslov člena spremeni tako, da se spremenjeno glasi:
»Naročilo s posebnim pogojem izvršitve vse ali nič«.
(2) 131. člen se spremeni tako, da se spremenjeno glasi:
»Naročilo s posebnim pogojem izvršitve vse ali nič omogoča z enkratnim vnosom nakup ali prodajo vrednostnega papirja po različnih tečajih do navedene omejitve oziroma do omejitev v 151. členu Pravil, pri čemer se izvrši samo, če se izvrši celotna količina naročila ali v enem ali v več poslih hkrati. V kolikor se naročilo ob vnosu ne more v celoti izvršiti, se odstrani iz sistema BTS. Uporaba dodatnih pogojev načina izvršitve ni dopustna.«
6. člen
(1) V 134. členu Pravil se tretji odstavek spremeni tako, da se spremenjeno glasi:
»(3) Sistem BTS pred začetkom upravljanja z naročili posameznega trgovalnega dne prestavi vsa naročila, ki jim je potekel rok veljavnosti, v stanje »odstranjeno«.«
(2) V 134. členu Pravil se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) V primeru ukinitev posameznih vrst naročil ali v primeru sprememb pri delovanju posameznih vrst naročil lahko borza ob prehodu na novo ureditev obstoječa naročila, na katere sprememba vpliva, odstrani iz BTS, o čemer mora predhodno obvestiti vse člane borze.«
(3) V 134. členu Pravil dosedanji četrti odstavek postane peti odstavek.
7. člen
V 141. členu Pravil se spremeni tretji odstavek tako, da se pred besedilom »posebni pogoj« črta besedilo »spremeni ali briše«.
8. člen
V 142. členu Pravil se četrti odstavek spremeni tako, da se spremenjeno glasi:
»(4) Vnos naročila s posebnim pogojem izvršitve vse ali nič je možen le v času odprtega trga v neprekinjenem načinu trgovanja. Vnos teh naročil je dovoljen le po tečajih znotraj trgovalnega intervala.«
9. člen
(1) V 143. členu Pravil se v 2. točki prvi odstavka briše besedilo »brez naročil s posebnimi pogoji izvršitve«, za besedo »trga« se postavi pika.
(2) V 143. členu Pravil se črta 3. točka prvi odstavka.
(3) V 143. členu Pravil se v drugem odstavku za besedilom »odpiranje trga« črta besedilo »brez naročil s posebnimi pogoji izvršitve«.
(4) V 143. členu Pravil se črta tretji odstavek, dosedanji četrti odstavek postane tretji odstavek.
(5) V 143. členu Pravil se spremeni dosedanji četrti odstavek, po novem tretji odstavek, tako da se spremenjeno glasi:
»(3) Po izvedbi odpiranja trga je v neprekinjenem načinu trgovanja trg odprt, v avkcijskem načinu trgovanja pa je trg pred zaprtjem.«
10. člen
V 144. členu Pravil se spremeni prvi stavek prvega odstavka tako, da se spremenjeno glasi:
»(1) Ravnotežni tečaj je tečaj, pri katerem se sklenejo posli ob odprtju trga, v skladu s 143. členom Pravil.«
11. člen
145. člen Pravil se spremeni tako, da se črta drugi odstavek.
12. člen
(1) V 150. členu Pravil se spremeni tretji odstavek tako, da se spremenjeno glasi:
»(3) Najboljša ponudba je tečaj najboljšega aktivnega omejenega naročila na strani ponudbe, glede na vrstni red iz 141. člena Pravil.«
(2) V 150. členu Pravil se spremeni četrti odstavek tako, da se spremenjeno glasi:
»(4) Najboljše povpraševanje je tečaj najboljšega aktivnega omejenega naročila na strani povpraševanja, glede na vrstni red iz 141. člena Pravil.«
13. člen
(1) V 162. členu Pravil se četrti odstavek spremeni tako, da se 7. točka spremenjeno glasi: »oznaka borznega trgovalca«.
(2) V 162. členu Pravil se četrti odstavek spremeni tako, da se doda nova 9. točka, ki se glasi: »številka računa«.
(3) V 162. členu Pravil se 1. stavek petega odstavka se spremeni tako, da se spremenjeno glasi:
»Neobvezna sestavina je referenca naročila.«
14. člen
169. člen Pravil se spremeni tako, da se črta 5. točka drugega odstavka. Ostale točke drugega odstavka se ustrezno preštevilčijo.
15. člen
V 213. členu Pravil se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) V tem odstavku navedene določbe Pravil, v zvezi z naročili s posebnimi pogoji, ki začnejo veljati petnajsti (15) dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začnejo po nadgradnji trgovalnega sistema BTS z dnem, ki ga s sklepom določi uprava, so določbe: prvega odstavka 129. člena, 130. člena, 131. člena, tretjega odstavka 134., tretjega odstavka 141. člena, četrtega odstavka 142. člena, 143. člena, prvega odstavka 144. člena, drugi odstavek 145. člena, tretjega in četrtega odstavka 150. člena in drugega odstavka 169. člena. Do začetka uporabe teh določb se uporabljajo določbe istih členov Pravil (Uradni list RS, št. 45/08 in 96/08).«
Ljubljana, dne 11. decembra 2008
Ljubljanska borza, d.d.:
 
dr. Marko Simoneti l.r.
Predsednik uprave
 
Andrej Šketa l.r.
Član uprave