Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/2009 z dne 9. 1. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/2009 z dne 9. 1. 2009

Kazalo

38. Odlok o spremembah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Luče in o izvajanju gospodarskih javnih služb, stran 68.

Na podlagi 3. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP), 8. člena Zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 33/06 – UPB1, 33/06 – odl. US: U-I-325/04-8, 45/08, 57/08 – ZLDUVCP) in 17. člena Statuta Občine Luče (Uradni list RS, št. 103/07) je Občinski svet Občine Luče na 11. seji dne 14. 10. 2008 sprejel
O D L O K
o spremembah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Luče in o izvajanju gospodarskih javnih služb
1. člen
Spremeni se 5. člen Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Luče in o izvajanju gospodarskih javnih služb (Uradni list RS, št. 53/05), ki se po novem glasi:
»Na območju Občine Luče se kot obvezne javne službe opravljajo naslednje dejavnosti:
1. oskrba s pitno vodo,
2. odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda,
3. ravnanje s komunalnimi odpadki,
4. odlaganje ostankov komunalnih odpadkov,
5. javna snaga in čiščenje javnih površin,
6. pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov, zaradi varstva narave,
7. vzdrževanje javnih cest.«
2. člen
Spremeni se 6. člen Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Luče in o izvajanju gospodarskih javnih služb (Uradni list RS, št. 53/05), ki se po novem glasi:
»Poleg obveznih gospodarskih javnih služb, občina organizira tudi izbirne gospodarske javne službe na naslednjih področjih:
1. urejanje in vzdrževanje pokopališč in oddajanje prostorov z grobovi v najem ter pokopališka in pogrebna dejavnost,
2. gospodarjenje s stavbnimi zemljišči,
3. oskrba s plinom,
4. urejanje javnih parkirišč,
5. javna razsvetljava v naseljih, ki obsega razsvetljavo prometnih in drugih javnih površin,
6. urejanje prometne signalizacije in prometnih režimov,
7. informacijski sistem za potrebe občanov in lokalne skupnosti,
8. gasilska služba,
9. žičniške naprave.
Kot izbirne gospodarske javne službe se lahko izvajajo tudi druge dejavnosti, ki jih določi Občinski svet Občine Luče.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-7/2008
Luče, dne 14. oktobra 2008
Župan
Občine Luče
Ciril Rosc l.r.

AAA Zlata odličnost