Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/2009 z dne 9. 1. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/2009 z dne 9. 1. 2009

Kazalo

1. Uredba o uvedbi dajatve za mleko in mlečne proizvode, stran 1.

Na podlagi 10. in 11. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08) je Vlada Republike Slovenije izdala
U R E D B O
o uvedbi dajatve za mleko in mlečne proizvode
1. člen
(vsebina)
Ta uredba določa dajatve v sektorju mleka in mlečnih proizvodov, upravljanje nacionalne rezerve, mlečno maščobo, postopke za ugotavljanje višine in plačilo dajatve, prenos in pretvorbo individualne kvote, pravice in obveznosti proizvajalca in odkupovalca, pristojne organe in način kontrole za izvajanje:
– Uredbe Komisije (ES) št. 595/2004 z dne 30. marca 2004 o podrobnih pravilih za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1788/2003 o uvedbi dajatve v sektorju mleka in mlečnih proizvodov (UL L št. 94 z dne 31. 3. 2004, str. 22), zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije (ES) št. 228/2008 z dne 13. marca 2008 o spremembi Uredbe (ES) št. 595/2004 glede intenzivnosti kontrole oddaje in neposredne prodaje mleka (UL L št. 70 z dne 14. 3. 2008, str. 7), (v nadaljnjem besedilu: Uredba Komisije (ES) št. 595/2004) in
– Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode (Uredba o enotni SUT) (UL L št. 299 z dne 16. 11. 2007, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo Sveta (ES) št. 470/2008 z dne 26. maja 2008 o spremembi Uredbe (ES) št. 1782/2003 glede prenosa pomoči za tobak v Sklad Skupnosti za tobak za leti 2008 in 2009 in Uredbe (ES) št. 1234/2007 glede financiranja Sklada Skupnosti za tobak (UL L št. 140 z dne 30. 5. 2008, str. 1).
2. člen
(pomen izrazov)
Posamezni izrazi, uporabljeni v tej uredbi, imajo naslednji pomen:
– proizvajalec je nosilec kmetijskega gospodarstva, ki je fizična ali pravna oseba s prebivališčem oziroma sedežem v Republiki Sloveniji, ki proizvaja in trži mleko oziroma mlečne proizvode;
– nacionalna kvota je nacionalna referenčna količina, ki je Republiki Sloveniji dodeljena s pravnimi akti iz prejšnjega člena in je količina mleka, izražena v kilogramih, ki se lahko trži v Republiki Sloveniji brez plačila dajatve in se razdeli med proizvajalce kot individualna kvota;
– individualna kvota je individualna referenčna količina mleka, izražena v kilogramih, ki jo lahko trži proizvajalec mleka brez obveznosti plačila dajatve;
– razpoložljiva individualna kvota je razpoložljiva referenčna količina mleka, s katero proizvajalec razpolaga na dan 31. marca kvotnega leta in za katero se obračunava dajatev, pri čemer se upoštevajo vsi prenosi in pretvorbe, izvedene v kvotnem letu;
– kvotno leto je dvanajstmesečno obdobje, ki se začne 1. aprila;
– individualna referenčna vsebnost maščobe je vsebnost mlečne maščobe v oddanem mleku v referenčnem obdobju, ki je izražena v gramih na kilogram in zaokrožena na dve decimalki ter se uporablja za korekcijo oddanih količin mleka v posameznem kvotnem letu zaradi ugotavljanja zavezancev za plačilo dajatve za mleko in mlečne proizvode.
3. člen
(pristojnost)
Za izvajanje te uredbe in uredb iz 1. člena te uredbe je pristojna Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: agencija).
4. člen
(upravljanje nacionalne rezerve)
(1) Nacionalna rezerva se nameni za dodelitev dodatnih kvot tistim proizvajalcem, ki kvoto potrebujejo za trženje na planini.
(2) Nacionalna rezerva se lahko dodeli tudi tistim proizvajalcem mleka, katerih individualna kvota zaradi strukturnih sprememb na lastnem kmetijskem gospodarstvu ne izraža dejanske ravni proizvodnje.
(3) Dodelitev dodatnih kvot iz nacionalne rezerve za namene iz prvega in drugega odstavka tega člena se izvede v skladu s to uredbo, pri čemer se upošteva, da imajo prednost pri dodelitvi tisti proizvajalci, ki potrebujejo kvoto za trženje na planini.
(4) Proizvajalci, ki so pridobili dodatno kvoto v skladu s prejšnjim odstavkom, individualne kvote ne smejo prenašati na drugega proizvajalca prej kakor v petih kvotnih letih od dodelitve.
(5) Ne glede na prejšnji odstavek lahko proizvajalec prenese individualno kvoto na drugega proizvajalca prej kakor v petih kvotnih letih od dodelitve. V tem primeru mora agencija v postopku odločanja o tem prenosu upoštevati dodatno kvoto, ki je bila proizvajalcu, ki kvoto prenaša na drugega proizvajalca, dodeljena v skladu s tretjim odstavkom tega člena, katera se vrne v nacionalno rezervo.
(6) Proizvajalec mleka, ki je svojo individualno kvoto za oddajo oziroma neposredno prodajo v celoti ali delno prenesel na drugega proizvajalca, ne more pridobiti dodatne kvote iz nacionalne rezerve v petih kvotnih letih od prenosa kvote.
(7) Proizvajalci, ki jim je bila zaradi netrženja odvzeta celotna ali del individualne kvote, ne morejo pridobiti kvote iz nacionalne rezerve v skladu s tretjim odstavkom tega člena v dveh kvotnih letih po tem odvzemu.
(8) Agencija z odločbo dodeli v kvotnem letu 2008/2009 iz nacionalne rezerve upravičencem dodatno kvoto za oddajo v skupni višini do 26 500 000 kg.
(9) Agencija z odločbo dodeli v kvotnem letu 2008/2009 iz nacionalne rezerve upravičencem dodatno kvoto za neposredno prodajo v skupni višini do 6 000 000 kg.
(10) Upravičenci iz osmega odstavka tega člena so:
– proizvajalci mleka, ki so v kvotnem letu 2007/2008 presegli individualno kvoto za oddajo. Kvota se dodeli v višini razlike med oddajo mleka v kvotnem letu 2007/2008 in individualno kvoto za oddajo na dan 31. marca 2008;
– proizvajalci mleka, ki so v kvotnem letu 2007/2008 pridobili mlečno kvoto za oddajo s prenosom kvote brez zemlje ali prenosom kvote z zemljo ob nakupu kmetijskih zemljišč. Upravičencem se dodeli mlečna kvota za oddajo v višini 50 odstotkov prenesene kvote za oddajo.
(11) Upravičenci iz devetega odstavka tega člena so:
– proizvajalci mleka, ki so v kvotnem letu 2007/2008 presegli individualno kvoto za neposredno prodajo. Kvota se dodeli v višini razlike med neposredno prodajo mleka in mlečnih proizvodov v kvotnem letu 2007/2008 in individualno kvoto za neposredno prodajo mleka na dan 31. marca 2008;
– proizvajalci mleka, ki so v kvotnem letu 2007/2008 pridobili mlečno kvoto za neposredno prodajo s prenosom kvote brez zemlje ali prenosom kvote z zemljo ob nakupu kmetijskih zemljišč. Upravičencem se dodeli mlečna kvota za neposredno prodajo v višini 50 odstotkov prenesene kvote za neposredno prodajo.
(12) Če upravičencu iz desetega ali enajstega odstavka tega člena pripada manj kakor 50 kg kvote za oddajo ali kvote za neposredno prodajo, mu agencija dodeli 50 kg kvote za oddajo ali neposredno prodajo.
5. člen
(ponovna dodelitev kvote)
(1) Proizvajalcu, ki v kvotnem letu ne izkoristi najmanj 70 odstotkov svoje individualne kvote, agencija z odločbo, ki jo izda po uradni dolžnosti, neizkoriščeno individualno kvoto v celoti odvzame.
(2) Proizvajalec lahko zahteva ponovno dodelitev individualne kvote, ki mu je bila odvzeta v skladu s prejšnjim odstavkom. Vlogo za ponovno dodelitev individualne kvote predloži agenciji najpozneje do konca februarja v istem kvotnem letu, v katerem mu je bila kvota odvzeta. Agencija z odločbo ponovno dodeli individualno kvoto najpozneje do konca kvotnega leta, v katerem je bila vloga oddana, v višini, zahtevani z vlogo, vendar največ do višine odvzete individualne kvote.
(3) Če proizvajalec dvakrat zaporedoma ne izkoristi najmanj 70 odstotkov svoje individualne kvote, ni upravičen do ponovne dodelitve odvzetega dela individualne kvote v skladu s prejšnjim odstavkom.
6. člen
(ugotavljanje vsebnosti mlečne maščobe)
(1) Vsebnost mlečne maščobe (v nadaljnjem besedilu: maščoba) v mleku, oddanem odkupovalcu, ugotavljajo usposobljeni laboratoriji (v nadaljnjem besedilu: laboratorij) z rutinsko metodo infrardeče spektrometrije in referenčno Röse-Gottliebovo metodo. Ti laboratoriji morajo imeti akreditacijsko listino v skladu s standardom SIST EN ISO/IEC 17025, ki jo je izdala Slovenska akreditacija ali tuja nacionalna organizacija, priznana v Evropskem združenju za akreditacijo (EA).
(2) Laboratorij, ki v skladu s prejšnjim odstavkom želi izvajati analize za ugotavljanje maščobe v mleku, oddanem odkupovalcu, lahko predloži vlogo ministrstvu, pristojnemu za kmetijstvo, ki ji mora priložiti akreditacijsko listino, iz katere izhaja, da je akreditiran za referenčno oziroma rutinsko metodo v skladu s prejšnjim odstavkom. Če je laboratorij akreditiran le za rutinsko metodo, mora vlogi priložiti tudi pogodbo, sklenjeno s podizvajalcem, ki je za referenčno metodo akreditiran po standardu SIST EN ISO/IEC 17025. O vlogi z odločbo odloči ministrstvo, pristojno za kmetijstvo, s katero imenuje laboratorij za ugotavljanje maščobe v oddanem mleku.
(3) Laboratorij mora agenciji najmanj enkrat na dve leti poslati veljavno akreditacijsko listino s prilogo, iz katere je razvidno, da še ima akreditacijo za referenčno oziroma rutinsko metodo. Če veljavne akreditacijske listine nima več, mora agencija o tem nemudoma obvestiti ministrstvo, pristojno za kmetijstvo, ki z odločbo, izdano po uradni dolžnosti, ugotovi, da laboratorij ne izpolnjuje več pogojev za imenovanje.
(4) Pogoje za osebe, ki bodo vzorčile, pogoje in tehnike za vzorčenje, pogoje za prevoz in hrambo vzorcev ter vodenje ustreznih evidenc predpiše minister, pristojen za kmetijstvo.
7. člen
(postopek določitve dajatve)
(1) Dajatev se plačuje, če se v zadevnem kvotnem letu ugotovi, da je presežena nacionalna kvota.
(2) Ko se pri individualni kvoti za oddajo opravi prilagoditev oddanih količin glede na vsebnost maščobe, se količina mleka za dajatev posameznega proizvajalca, ki je presegel razpoložljivo individualno kvoto, izračuna tako, da se presežek nacionalne kvote porazdeli glede na njegov delež presežka razpoložljive individualne kvote v vsoti preseženih razpoložljivih individualnih kvot.
(3) Pri individualni kvoti za neposredno prodajo se količina mleka za dajatev posameznega proizvajalca, ki je presegel razpoložljivo individualno kvoto, izračuna na način iz prejšnjega odstavka.
(4) Agencija mora do 1. julija vsakega leta:
a. ob oddaji iz drugega odstavka tega člena odkupovalcem izdati odločbe o višini dajatve, ki jo mora zbrati od posameznega proizvajalca;
b. ob neposredni prodaji iz prejšnjega odstavka proizvajalcem izdati odločbe o višini dajatve, ki jo mora plačati posamezen proizvajalec.
(5) Agencija ob oddaji opravi izračun za določitev dajatve na podlagi poročil odkupovalcev iz 10. člena te uredbe in ob neposredni prodaji na podlagi izjav proizvajalcev iz 12. člena te uredbe.
8. člen
(proizvajalci s kvoto za oddajo)
(1) Proizvajalec lahko oddaja mleko le registriranemu odkupovalcu, ki ga izbere pred začetkom oddaje, izbrani odkupovalec pa mora o tem obvestiti agencijo.
(2) Proizvajalec, ki trži mleko oziroma mlečne proizvode, mora za ta namen pridobiti individualno kvoto. Ne sme pa tržiti mleka oziroma mlečnih proizvodov na individualno kvoto drugega proizvajalca.
(3) Proizvajalec lahko hkrati oddaja mleko več kakor enemu odkupovalcu, vendar vsota tako oddanih količin ne sme presegati njemu dodeljene individualne kvote. V tem primeru mora proizvajalec določiti odkupovalca, ki bo odgovoren za vodenje, pripravo podatkov za poročanje agenciji in zbiranje dajatev, ter o izbranem odkupovalcu pisno obvestiti vse druge odkupovalce, ki morajo temu odkupovalcu poslati vse potrebne podatke.
(4) Ob zamenjavi odkupovalca mora novi odkupovalec agenciji najpozneje petnajst dni pred zamenjavo pisno sporočiti datum zamenjave. Če gre za zamenjavo izbranega odkupovalca iz prejšnjega odstavka, mora novi odkupovalec agenciji sporočiti, kateri odkupovalec bo odgovoren za vodenje, pripravo podatkov za poročanje agenciji in zbiranje dajatev. Dosedanji odkupovalec mora novemu poslati vse potrebne podatke najpozneje v osmih dneh po datumu zamenjave.
9. člen
(registracija odkupovalca)
(1) Status odkupovalca lahko pridobi oseba, ki ima poslovne prostore v Republiki Sloveniji in je za opravljanje dejavnosti odkupa vpisana v sodni ali poslovni register ali v evidenco dopolnilnih dejavnosti na kmetiji, ki se vodijo v Republiki Sloveniji. Vloga za pridobitev statusa odkupovalca se predloži agenciji, priložena pa ji mora biti izjava o izpolnjevanju obveznosti odkupovalcev iz te uredbe in 23. člena Uredbe Komisije (ES) št. 595/2004.
(2) O vlogi iz prejšnjega odstavka odloča agencija z odločbo.
10. člen
(obveznosti odkupovalcev)
(1) Odkupovalec mora:
a. za posameznega proizvajalca voditi:
– mesečno evidenco o oddani količini mleka, izraženo v kilogramih, s povprečno vsebnostjo maščobe,
– mesečno evidenco korigiranih oddanih količin glede na povprečno vsebnost maščobe v oddanem mleku in individualno referenčno vsebnost maščobe;
b. proizvajalcu mesečno do 25. za pretekli mesec in skupaj za pretekle mesece tekočega kvotnega leta predložiti poročilo o oddaji mleka, ki zajema:
– individualno kvoto za oddajo z individualno referenčno vsebnostjo maščobe,
– oddano količino mleka s povprečno vsebnostjo maščobe,
– korigirano oddano količino mleka glede na povprečno vsebnost maščobe v oddanem mleku in individualno referenčno vsebnost maščobe,
– ob preseženi individualni kvoti pa tudi morebitni znesek dajatve, ki ga je odkupovalec pridržal za plačilo dajatve v skladu z drugim odstavkom tega člena;
c. agenciji mesečno do 25. za pretekli mesec predložiti podatke o oddani količini mleka z vsebnostjo maščobe po posameznem proizvajalcu;
d. do 15. maja poslati agenciji letno poročilo o oddaji v preteklem kvotnem letu, ki zajema podatke iz prejšnje točke;
e. poročati agenciji v skladu s točkama c. in d. tega odstavka tudi, če od posameznega proizvajalca ni odkupil nič mleka.
(2) Če med kvotnim letom oddana količina mleka nekega proizvajalca preseže njegove individualne kvote, lahko odkupovalec za plačilo dajatve zniža ceno mleku.
11. člen
(odvzem registracije odkupovalcu)
(1) Če agencija ugotovi, da odkupovalec ne izpolnjuje več pogojev iz prvega odstavka 9. člena te uredbe, mu z odločbo odvzame status odkupovalca. O tem odvzemu mora agencija pisno obvestiti zadevne proizvajalce, ki si morajo v 30 dneh po dokončnosti odločbe izbrati novega odkupovalca.
(2) Po šestih mesecih od pravnomočnosti odločbe o odvzemu statusa odkupovalca lahko odkupovalec predloži vlogo za ponovno pridobitev tega statusa.
12. člen
(proizvajalci s kvoto za neposredno prodajo)
(1) Proizvajalec s kvoto za neposredno prodajo mora voditi dnevno evidenco o vseh količinah mleka oziroma mlečnih proizvodov, ki jih neposredno prodaja.
(2) Proizvajalec najpozneje do 15. maja za preteklo kvotno leto predloži agenciji izjavo o neposredni prodaji, ki povzema količine mleka oziroma mlečnih proizvodov iz evidenc iz prejšnjega odstavka. Izjavo o neposredni prodaji predloži proizvajalec s kvoto za neposredno prodajo tudi, če v kvotnem letu ni tržil nič mleka oziroma mlečnih proizvodov.
(3) Za ugotavljanje količin mleka (v kg) v posameznih mlečnih proizvodih se uporabijo naslednji ekvivalenti:
– 1 liter mleka = 1,03 kg mleka,
– 1 kg trdega sira = 13 kg mleka,
– 1 kg poltrdega sira = 11 kg mleka,
– 1 kg skute, svežega sira = 8 kg mleka,
– 1 kg jogurta, kislega mleka = 1 kg mleka,
– 1 kg sadnega jogurta = 0,8 kg mleka.
(4) Če proizvajalec proizvaja smetano, mora voditi evidenco v skladu s prvim odstavkom tega člena in dati izjavo, s katero navaja % mlečne maščobe v smetani, v skladu z drugim odstavkom tega člena.
(5) Če proizvajalec izdeluje še kak proizvod, ki ni določen v tretjem odstavku tega člena in uredbah iz 1. člena te uredbe, mora voditi evidenco v skladu s prvim odstavkom tega člena in dati izjavo o količini mleka, ki jo je porabil za izdelavo proizvoda, v skladu z drugim odstavkom tega člena.
(6) Če je leto prestopno, agencija vsem proizvajalcem zmanjša količino mleka oziroma mlečnih proizvodov iz drugega odstavka tega člena za 1/366.
13. člen
(prenos individualne kvote z zemljo)
(1) Pri prenosu individualne kvote z zemljo se ta kvota prenese v sorazmernem deležu glede na del površine zemljišča, ki se prenaša in je namenjena za proizvodnjo mleka, in vso površino zemljišča zadevnega kmetijskega gospodarstva, ki je namenjena za proizvodnjo mleka. Največja možna višina individualne kvote, ki se lahko prenese skupaj z zemljiščem, je 15 000 kg/ha.
(2) Ob zakupu zemljišč kmetijskega gospodarstva (v nadaljnjem besedilu: zakup) se lahko v skladu s prejšnjim odstavkom individualna kvota proizvajalca, ki je dal zemljišča, namenjena za proizvodnjo mleka, v zakup, prenese na proizvajalca, ki je ta zemljišča vzel v zakup, za čas trajanja zakupa.
(3) Za prenos individualne kvote z zemljo za tekoče kvotno leto se v skladu s prvim odstavkom tega člena agenciji predloži vloga najpozneje do 31. januarja. Vlogi mora biti priložena kopija predloga o vpisu v zemljiško knjigo. O vlogi odloča agencija z odločbo.
(4) Pri razdelitvi kmetijskega gospodarstva zaradi dedovanja pridobi vsako kmetijsko gospodarstvo individualno kvoto v skladu s sporazumom med dediči ali s pravnomočnim sklepom o dedovanju.
(5) Pri razdelitvi kmetijskega gospodarstva zaradi dedovanja morajo dediči agenciji predložiti overjen sporazum med seboj ali pravnomočen sklep o dedovanju. O prenosu individualnih kvot agencija odloči z odločbo.
(6) Pri spremembi nosilca kmetijskega gospodarstva v Registru kmetijskih gospodarstev agencija po uradni dolžnosti z odločbo obvesti novega nosilca o stanju individualne kvote.
14. člen
(prenos kvote brez zemlje)
(1) Pri prenosu individualne kvote brez zemlje, namenjene za proizvodnjo mleka, se lahko ta kvota prenese najmanj v višini 1000 kg mleka. Če je manjša od 1000 kg mleka, se mora prenesti v celoti. Za tekoče kvotno leto se vloga predloži agenciji najpozneje do 31. januarja.
(2) Proizvajalec, na katerega se kvota prenaša, mora k vlogi iz prejšnjega odstavka priložiti izjavo, da je v obdobju po dodelitvi individualne kvote pridobil zemljišča, namenjena za proizvodnjo mleka, da je na svojem kmetijskem gospodarstvu vlagal v mlečno proizvodnjo ali da to kvoto potrebuje za izkoriščanje proizvodnih zmogljivosti svojega kmetijskega gospodarstva.
(3) Pri prenosu individualne kvote v skladu s tem členom se je del izloči v nacionalno rezervo, in sicer:
a. prenos kvote znotraj statistične regije:
– prenos kvote na gorska območja             0%,
– prenos kvote na območja z omejenimi dejavniki (v    5%,
nadaljnjem besedilu: območja OMD), razen na gorska,
– prenos kvote na nižinska območja            10%,
b. prenos kvote med statističnimi regijami:
– prenos kvote na gorska območja             0%,
– prenos kvote na območja OMD, razen na gorska,     25%,
– prenos kvote na nižinska območja            30%.
15. člen
(pretvorba individualnih kvot)
(1) Pri prestrukturiranju proizvodnje mleka, uskladitvi individualnih kvot med doseženo oddajo in neposredno prodajo ali kakšnem drugem razlogu, ki vpliva na sestavo mlečne proizvodnje na kmetijskem gospodarstvu, lahko proizvajalec z vlogo, ki jo predloži agenciji, zahteva, da se začasno ali dokončno del ali celotna individualna kvota pretvori, tako da se na račun kvote za oddajo zmanjša kvota za neposredno prodajo ali obratno. Vloga mora vsebovati tudi razlog, zaradi katerega se zahteva pretvorba individualne kvote.
(2) Za tekoče kvotno leto mora vlogo iz prejšnjega odstavka proizvajalec predložiti ob začasni pretvorbi individualne kvote najpozneje do 31. januarja, ob dokončni pretvorbi pa najpozneje do 30. novembra.
(3) O vlogi iz prvega in drugega odstavka tega člena odloča agencija z odločbo.
(4) Če se proizvajalcu individualna kvota za neposredno prodajo pretvori v individualno kvoto za oddajo in še nima dodeljene individualne kvote za oddajo z individualno referenčno vsebnostjo maščobe, se mu dodeli individualna referenčna vsebnost maščobe, ki znaša 38 g/kg.
(5) Če se proizvajalcu individualna kvota za neposredno prodajo pretvori v individualno kvoto za oddajo in že ima dodeljeno kvoto za oddajo z individualno referenčno vsebnostjo maščobe, ostane ta vsebnost nespremenjena, če ponderirana vsebnost maščobe za tekoče kvotno leto na podlagi mesečnih poročil odkupovalca ni nižja za več kakor 1 g/kg od prvotno dodeljene individualne referenčne vsebnosti maščobe.
(6) Če je ponderirana vsebnost maščobe iz prejšnjega odstavka nižja za več kakor 1 g/kg, znaša vsebnost maščobe, ki se nanaša na količino kot predmet pretvorbe, 38 g/kg.
16. člen
(višja sila)
(1) Višja sila je zunanji vzrok, ki ga ni bilo mogoče pričakovati in se mu ne izogniti ali ga odvrniti. Za zunanji vzrok se za namene te uredbe štejejo zlasti:
– smrt,
– začasna ali trajna delovna nezmožnost,
– uničenje stavb za živali na kmetijskem gospodarstvu,
– epizootska bolezen, ki je prizadela kmetijsko gospodarstvo.
(2) Primeri višje sile se morajo pisno sporočiti agenciji in priložiti ustrezna dokazila.
17. člen
(kontrola)
(1) Odkupovalci, mlekarne in proizvajalci (v nadaljnjem besedilu: stranka) morajo za izvajanje kontrole agenciji in njenim pooblaščencem dovoliti vstop v obrat oziroma v prostore, kjer hranijo poslovne knjige, zapisnike, evidence, račune in drugo dokumentacijo iz te uredbe, med običajnim delovnim časom ali po dogovoru. Na zahtevo agencije ali njenih pooblaščencev mora stranka predložiti na vpogled poslovne knjige, zapisnike, evidence, račune in drugo dokumentacijo v skladu s to uredbo in uredbami iz 1. člena te uredbe. Pri računalniško podprtem knjigovodstvu mora stranka na zahtevo agencije ali njenih pooblaščencev na lastne stroške pripraviti sezname z zahtevanimi podatki v ustrezni obliki.
(2) Laboratoriji morajo za izvajanje kontrole agenciji in njenim pooblaščencem dovoliti vpogled v akreditacijsko listino s prilogami.
(3) Kontrolo iz prvega in drugega odstavka tega člena izvaja agencija.
(4) Agencija na podlagi uradnih evidenc in registrov ter kontrole na kraju samem ugotavlja proizvodno zmogljivost mleka in mlečnih proizvodov na kmetijskem gospodarstvu. Če pri tovrstnih pregledih in kontrolah odkrije razlike med poročanimi količinami iz 10. in 12. člena te uredbe in dejanskim stanjem na kmetijskem gospodarstvu, ukrepa v skladu z 8., 11. in 23. členom Uredbe Komisije (ES) št. 595/2004 in s to uredbo.
18. člen
(nadzor)
Nadzor nad izvajanjem določb te uredbe in uredb iz 1. člena te uredbe opravljajo kmetijski inšpektorji.
19. člen
(obvestilo agencije inšpekciji)
Agencija mora o ugotovljenih kršitvah, ki so s to uredbo ali zakonom, ki ureja kmetijstvo, opredeljene kot prekršek, obvestiti pristojni inšpekcijski organ.
20. člen
(obrazci)
Obrazci za izvedbo postopkov sistema mlečnih kvot, ki jih pripravi agencija, morajo vsebovati najmanj naslednje podatke:
– ime in naslov oziroma firmo in sedež vložnika,
– davčno številko vložnika,
– številko KMG-MID kmetijskega gospodarstva v primeru proizvajalca,
– podpis oziroma žig vložnika.
21. člen
(obvezna uporaba računalniškega programa)
Odkupovalci vodijo, obdelujejo in sporočajo podatke iz 10. člena te uredbe agenciji enotno, z uporabo računalniškega programa, ki jim ga zagotovi agencija. Uporaba računalniškega programa je obvezna za vse odkupovalce.
22. člen
(poročanje)
(1) Agencija mora podatke, ki jih poroča Evropski komisiji in so določeni v uredbah iz 1. člena te uredbe, sporočiti tudi ministrstvu, pristojnemu za kmetijstvo.
(2) Agencija mora za kvotno leto vsak mesec sporočati podatke o mesečni količini oddanega mleka in skupni količini oddanega mleka ministrstvu, pristojnemu za kmetijstvo, in ministrstvu, pristojnemu za gospodarstvo.
(3) Agencija mora po koncu kvotnega leta sporočati podatke o višini neposredno prodanega mleka oziroma mlečnih proizvodov za preteklo kvotno leto ministrstvu, pristojnemu za kmetijstvo, in ministrstvu, pristojnemu za gospodarstvo.
23. člen
(sankcije)
Sankcije, izrečene v skladu z uredbami iz 1. člena te uredbe, so prihodek proračuna Republike Slovenije.
24. člen
(prekrški)
(1) Z globo od 42 do 420 evrov se kaznuje za prekršek posameznik, če:
– oddaja mleko neregistriranemu odkupovalcu (prvi odstavek 8. člena);
– trži mleko oziroma mlečne proizvode in mu ni dodeljena individualna kvota oziroma trži mleko oziroma mlečne proizvode na individualno kvoto drugega proizvajalca (drugi odstavek 8. člena);
– ne pošilja poročil ali ne pošilja točnih poročil (točki c. in d. prvega odstavka 10. člena);
– agenciji in njenim pooblaščencem ne dovoli vstopa v obrat oziroma v prostore, v katerih hrani poslovne knjige, zapisnike, evidence, račune in drugo dokumentacijo iz te uredbe, med običajnim delovnim časom ali po dogovoru oziroma ne predloži na vpogled poslovnih knjig, zapisnikov, evidenc, računov in druge dokumentacije v skladu s to uredbo in uredbami iz 1. člena te uredbe oziroma pri računalniško podprtem knjigovodstvu na lastne stroške ne pripravi seznamov z zahtevanimi podatki v ustrezni obliki (prvi odstavek 17. člena);
– za izvajanje kontrole agenciji in njenim pooblaščencem ne dovoli vpogleda v akreditacijsko listino s prilogami (drugi odstavek 17. člena).
(2) Z globo od 420 do 4200 evrov se kaznuje za prekršek iz prejšnjega odstavka pravna oseba in samostojni podjetnik posameznik.
(3) Z globo od 42 do 420 evrov se kaznuje za prekršek iz prvega odstavka tega člena odgovorna oseba pravne osebe in odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika.
25. člen
(registracija in izbira odkupovalcev)
(1) Odkupovalec, ki se je štel za registriranega po določbah Uredbe o uvedbi dajatve za mleko in mlečne proizvode (Uradni list RS, št. 10/05,132/06 in 45/08 – ZKme-1), se šteje za registriranega po tej uredbi.
(2) Odkupovalec, ki se je štel za izbranega odkupovalca po določbah Uredbe o uvedbi dajatve za mleko in mlečne proizvode (Uradni list RS, št. 10/05, 132/06 in 45/08 – ZKme-1), se šteje za izbranega odkupovalca po tej uredbi.
26. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o uvedbi dajatve za mleko in mlečne proizvode (Uradni list RS, št. 10/05, 132/06 in 45/08 – ZKme-1).
27. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00715-30/2008/4
Ljubljana, dne 24. decembra 2008
EVA 2008-2311-0173
Vlada Republike Slovenije
Borut Pahor l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina