Uradni list

Številka 126
Uradni list RS, št. 126/2008 z dne 31. 12. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 126/2008 z dne 31. 12. 2008

Kazalo

5769. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Blaža Arniča Luče, stran 17082.

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 121/91, 45/94, 8/96, 18/98, 36/00), 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB5, 101/07 Odl. US, 36/08), 17. člena Statuta Občine Luče (Uradni list RS, št. 103/07) je Občinski svet Občine Luče na 11. redni seji dne 14. 10. 2008 sprejel
O D L O K
o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Blaža Arniča Luče
1. člen
Spremeni se 16. člen Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Blaža Arniča Luče (Uradni list RS, št. 84/97), ki se po novem glasi:
»Zavod upravlja svet zavoda, ki ga sestavljajo predstavniki ustanovitelja, predstavniki delavcev zavoda in predstavniki staršev.
Svet zavoda šteje devet članov, in sicer:
– trije predstavniki ustanovitelja,
– trije predstavniki delavcev zavoda,
– trije predstavniki staršev.
V svetu zavoda morajo biti enakomerno zastopani predstavniki delavcev in staršev vseh organizacijskih enot.
Predstavnike ustanovitelja imenuje občinski svet izmed delavcev občinske uprave, občinskih organov ali občanov posameznih naselij šolskega oziroma vzgojno-varstvenega okoliša.
Predstavnike delavcev izvolijo izmed delavcev zavoda zaposleni v zavodu na neposrednih tajnih volitvah po postopku in na način, ki ga določa zakon in ta odlok, in sicer:
– izmed delavcev matične šole 1 član,
– izmed delavcev podružnične šole 1 član,
– izmed delavcev obeh vrtcev 1 član.
Predstavnike delavcev izvolijo zaposleni v zavodu na neposrednih tajnih volitvah po postopku in na način, ki ga določa zakon in ta odlok.
Predstavnike staršev volijo starši na svetih staršev in sicer svet staršev matične in podružnične šole po enega predstavnika, sveta staršev vrtcev pa skupaj enega predstavnika.
Člani sveta izmed sebe izvolijo na konstitutivni seji predsednika in namestnika predsednika.
Svet odloča z večino glasov vseh članov.
Mandat članov sveta traja štiri leta, razen mandata predstavnikov staršev v svetu zavoda, ki je povezan s statusom njihovih otrok v zavodu. Za člana sveta zavoda je ista oseba lahko izvoljena le dvakrat zaporedoma.«
2. člen
Spremeni se 25. člen Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Blaža Arniča Luče in se glasi:
»Za ravnatelja javne šole je lahko imenovan, kdor ima najmanj visokošolsko izobrazbo ter izpolnjuje druge pogoje za učitelja ali svetovalnega delavca na šoli, na kateri bo opravljal funkcijo ravnatelja, ima najmanj pet let delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju, ima naziv svetnik ali svetovalec oziroma najmanj pet let naziv mentor in opravljen ravnateljski izpit oziroma bo le tega opravil v roku enega leta po začetku mandata.
Mandat ravnatelja traja 5 let.
Ravnatelja imenuje svet zavoda.
Svet zavoda si mora pred odločitvijo o izbiri kandidata za ravnatelja o vseh kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje pridobiti:
a) mnenje vzgojiteljskega oziroma učiteljskega zbora,
b) mnenje lokalne skupnosti – ustanovitelja,
c) mnenje sveta staršev.
Lokalna skupnost in svet staršev mnenje obrazložita.
Če učiteljski in vzgojiteljski zbor, lokalna skupnost ali svet staršev ne dajo mnenja v roku 20 dni od dneva, ko je bilo zanj zaprošeno, lahko svet o izbiri odloči brez teh mnenj.
Ko svet zavoda izmed prijavljenih kandidatov izbere kandidata za ravnatelja, posreduje obrazložen predlog za imenovanje v mnenje ministru.
Če minister ne da mnenja v 30 dneh od dneva, ko je bil zanj zaprošen, lahko svet odloči o imenovanju ravnatelja brez tega mnenja.
Po prejemu mnenja ministra oziroma po poteku 30-dnevnega roka svet zavoda odloči o imenovanju ravnatelja s sklepom.
O odločitvi obvesti vse prijavljene kandidate. Zoper odločitev sveta je možno sodno varstvo v skladu z zakonom, ki ureja zavode.«
3. člen
Doda se nov 25.a člen, ki se glasi:
»Ravnatelja razreši svet zavoda.
Svet zavoda mora pred sprejemom sklepa o razrešitvi seznaniti ravnatelja z razlogi za razrešitev in mu dati možnost, da se o njih izjasni. Svet s predlogi o razrešitvi seznani lokalno skupnost, učiteljski in vzgojiteljski zbor ter svet staršev.
Svet obrazložen predlog za razrešitev ravnatelja posreduje ministru, da nanj poda svoje mnenje. Svetu ni potrebno zaprositi za mnenje ministra, če se ravnatelj razreši na lasten predlog. V tem primeru svet o razrešitvi ravnatelja obvesti ministrstvo.
Če minister ne da mnenja v 30 dneh od dneva, ko je bil zanj zaprošen, lahko svet odloči o razrešitvi ravnatelja brez tega mnenja.
Svet odloči o razrešitvi ravnatelja s sklepom in ga vroči ravnatelju. Zoper odločitev sveta je možno sodno varstvo v skladu z zakonom, ki ureja zavode.«
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-5/2008
Luče, dne 14. oktobra 2008
Župan
Občine Luče
Ciril Rosc l.r.

AAA Zlata odličnost