Uradni list

Številka 126
Uradni list RS, št. 126/2008 z dne 31. 12. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 126/2008 z dne 31. 12. 2008

Kazalo

5756. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika za predložitev in prevzem podatkov s plačilnih navodil, izpiska o prometu in stanju ter delnih izpisov v računalniški obliki, stran 17050.

Na podlagi tretjega odstavka 74. člena Zakona o plačilnem prometu (Uradni list RS, št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUE, 131/06 – ZBan-1, 102/07 in 126/07 – ZFPPIPP) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika za predložitev in prevzem podatkov s plačilnih navodil, izpiska o prometu in stanju ter delnih izpisov v računalniški obliki
1. člen
V Pravilniku za predložitev in prevzem podatkov s plačilnih navodil, izpiska o prometu in stanju ter delnih izpisov v računalniški obliki (Uradni list RS, št. 117/02, 72/04, 120/05, 137/06 in 117/07) se v 2. členu tretja alineja spremeni tako, da se glasi:
»– Zbirno plačilno navodilo je več PNO, predloženih v računalniški obliki, in sicer na zgoščenki, USB ključu, po elektronski pošti (v nadaljnjem besedilu: e-pošta) ali prek spleta (v nadaljnjem besedilu: UJPnet);«.
Šesta alineja se spremeni tako, da se glasi:
»– Nosilci računalniške izmenjave dokumentov (v nadaljnjem besedilu: nosilec podatkov) po tem pravilniku so:
– zgoščenka, dostavljena osebno ali po pošti,
– USB ključ, dostavljen osebno ali po pošti,
– e-sporočilo, poslano po elektronski pošti,
– UJPnet sporočilo, posredovano prek spleta;«.
Na koncu sedme alineje se pred podpičjem doda vejica in besedilo »ali gotovinski račun«.
2. člen
V 5. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Proračunski uporabnik lahko predloži UJP podatke z domačih plačilnih navodil in s tujih plačilnih navodil za odliv na nosilcu podatkov. Če so podatki predloženi na zgoščenki ali na USB ključu, mora proračunski uporabnik predložiti tudi izpis podatkov na papirju. Vsebina izpisa na papirju mora biti enaka vsebini podatkov na predloženi zgoščenki ali predloženem USB ključu, kar s podpisom potrdi pooblaščena oseba proračunskega uporabnika.«.
V drugem odstavku se za besedo »e-pošti« doda besedilo »ali prek UJPnet«.
V tretjem odstavku se besedilo »ločeni disketi oziroma v ločenem paketu e-pošte« nadomesti z besedilom »ločenem nosilcu podatkov«.
3. člen
Naslov II. poglavja se spremeni tako, da se glasi: »II. LASTNOSTI IN PRAVILA OBLIKOVANJA PODATKOV, PREDLOŽENIH V RAČUNALNIŠKI OBLIKI«
4. člen
Prvi odstavek 6. člena se črta.
Drugi odstavek, ki postane prvi odstavek, se spremeni tako, da se glasi:
»Podatki morajo biti oblikovani po naslednjih pravilih:
1. Ime datoteke,:
a) posredovane na zgoščenki, na USB ključu in po e-pošti:
– TKDIS.TXT za predložitev podatkov domačih plačilnih navodil,
– TPNO.TXT za predložitev podatkov tujih plačilnih navodil za odlive,
– TKIZP.TXT za prevzem podatkov izpiska o stanju na računu ali podatkov delnega izpisa o prometu na računu,
– TKDIS.TXT za prevzem podatkov izpiska o transakcijah na računu ali podatkov delnega izpisa o transakcijah na računu,
b) posredovane prek UJPnet:
– PPPPPPPPPPPPPPPVVV_DDMMLL_TKIZP.TXT za prevzem podatkov izpiska o stanju na računu,
– PPPPPPPPPPPPPPPVVV_DDMMLL_TKDIS.TXT za prevzem podatkov izpiska o transakcijah na računu.
PPPPPPPPPPPPPPP=številka podračuna,
 
VVV      =šifra valute,
 
DDMMLL     =dan, mesec in leto izpiska,
 
TKIZP     =označuje datoteko z informacijami o stanju,
 
TKDIS     =označuje datoteko z informacijami o
        transakcijah.
2. Stavki v datoteki morajo biti:
– zapisani v standardu JUS. I. B1. 002 (1982),
– med seboj ločeni z znakoma CR (CtrlM, 13dec) in LF (CtrlJ, 10dec),
– zapisani le z velikimi črkami.
3. Datoteka mora biti zaključena z znakom SUB (CtrlZ, 26dec).«.
V tretjem odstavku, ki postane drugi odstavek, se besedilo »Podatki na disketi« nadomesti z besedilom »Podatki, predloženi na zgoščenki, na USB ključu ali posredovani po e-pošti,«.
Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Datoteke s podatki izpiskov ter delnih izpisov, prevzetih prek UJPnet, so pripravljene v kodni tabeli CP:1250.«.
5. člen
V 16. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Proračunski uporabnik od UJP prejme domači izpisek o stanju na računu in tuj izpisek o stanju na računu (podatki o prejšnjem stanju, skupnem dnevnem prometu v breme, skupnem dnevnem prometu v dobro ter o končnem stanju sredstev na računu) in tudi izpisek o transakcijah na računu (podatki za posamične prejete odobritve in izvršene obremenitve – posamične plačilne transakcije) po e-pošti ali prek UJPnet.«.
Drugi in tretji odstavek se črtata.
Četrti odstavek, ki postane drugi odstavek, se spremeni tako, da se glasi:
»Nadzornik od UJP prejme delni izpis o prometu na računu (podatki o skupnem dnevnem prometu v dobro in skupnem dnevnem prometu v breme določenih plačilnih transakcij na podračunu) in tudi delni izpis o transakcijah na računu (podatki o določenih prejetih odobritvah in izvršenih obremenitvah na podračunu) po e-pošti ali prek UJPnet.«.
6. člen
V 17. členu se besedilo prvega odstavka pred tabelo spremeni tako, da se glasi:
»Podatki izpiska o stanju na računu so v datoteki zapisani v naslednji obliki (vrsta stavka 01 in 99):«.
Besedilo drugega odstavka pred tabelo se spremeni tako, da se glasi:
»Podatki delnega izpisa o prometu na računu so v datoteki zapisani v naslednji obliki (vrsta stavka 02) – lahko pa tudi v obliki stavka vrste 01 in 99:«.
7. člen
V 18. členu se besedilo prvega odstavka pred tabelo spremeni tako, da se glasi:
»Podatki izpiska o transakcijah na računu so v datoteki zapisani v naslednji obliki:«.
Besedilo drugega odstavka pred tabelo se spremeni tako, da se glasi:
»Podatki delnega izpisa o transakcijah na računu so v datoteki zapisani v naslednji obliki:«.
8. člen
V naslovu IV. poglavja se besedilo »NA MAGNETNEM MEDIJU« nadomesti z besedilom »V RAČUNALNIŠKI OBLIKI«.
9. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 479-32/2007
Ljubljana, dne 19. decembra 2008
EVA 2008-1611-0023
dr. Franc Križanič l.r.
Minister
za finance

AAA Zlata odličnost