Uradni list

Številka 123
Uradni list RS, št. 123/2008 z dne 29. 12. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 123/2008 z dne 29. 12. 2008

Kazalo

5603. Odlok o proračunu Občine Sevnica za leto 2009, stran 16526.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – Odl. US, 76/08), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP in 14/07 – SSPDPO) in 16. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 78/05 – UPB) je Občinski svet Občine Sevnica na 18. redni seji dne 22. 12. 2008 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Sevnica za leto 2009
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se za Občino Sevnica za leto 2009 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
II. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
-------------------------------------------
A.  BILANCA PRIHODKOV IN
   ODHODKOV          (v evrih)
-------------------------------------------
   Skupina/podskupine kontov  Proračun
                   leta
                   2009
-------------------------------------------
I.  SKUPAJ PRIHODKI       28.647.748
   (70+71+72+73+74)
   TEKOČI PRIHODKI (70+71)   13.688.504
70  DAVČNI PRIHODKI       11.347.867
   700 Davki na dohodek in   10.331.076
   dobiček
   703 Davki na premoženje    550.858
   704 Domači davki na blago   465.933
   in storitve
   706 Drugi davki           0
71  NEDAVČNI PRIHODKI      2.340.637
   710 Udeležba na dobičku in   573.690
   dohodki
   od premoženja
   711 Takse in pristojbine     3.500
   712 Denarne kazni        23.000
   713 Prihodki od prodaje    122.385
   blaga in storitev
   714 Drugi nedavčni prihodki 1.618.062
72  KAPITALSKI PRIHODKI      231.729
   720 Prihodki od prodaje     41.729
   osnovnih sredstev
   721 Prihodki od prodaje       0
   zalog
   722 Prihodki od prodaje    190.000
   zemljišč
   in neopredmetenih
   dolgoročnih sredstev
73  PREJETE DONACIJE           0
   730 Prejete donacije iz       0
   domačih virov
   731 Prejete donacije iz       0
   tujine
74  TRANSFERNI PRIHODKI     14.727.515
   740 Transferni prihodki iz  9.286.238
   drugih
   javnofinančnih institucij
   741 Prejeta sredstva iz   5.441.277
   državnega
   proračuna iz sredstev
   proračuna
   Evropske unije
II. SKUPAJ ODHODKI       31.400.852
   (40+41+42+43)
40  TEKOČI ODHODKI        5.068.194
   400 Plače in drugi izdatki   769.498
   zaposlenim
   401 Prispevki delodajalcev   115.661
   za socialno varnost
   402 Izdatki za blago in   3.750.989
   storitve
   403 Plačila domačih obresti  193.307
   409 Rezerve          238.739
41  TEKOČI TRANSFERI       6.260.153
   410 Subvencije         474.675
   411 Transferi posameznikom  3.160.383
   in gospodinjstvom
   412 Transferi neprofitnim   434.341
   organizacijam
   in ustanovam
   413 Drugi tekoči domači   2.190.754
   transferi
   414 Tekoči transferi v        0
   tujino
42  INVESTICIJSKI ODHODKI    17.798.806
   420 Nakup in gradnja    17.798.806
   osnovnih sredstev
43  INVESTICIJSKI TRANSFERI   2.273.699
   430 Investicijski transferi     0
   proračunskim upor.
   431 Investicijski transferi 2.014.579
   pravnim
   in fizičnim osebam, ki niso
   proračunski uporabniki
   432 Investicijski transferi  259.120
   proračunskim upor.
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK        –
   OZIROMA PRIMANJKLJAJ (I.-  2.753.104
   II.)
-------------------------------------------
B.  RAČUN FINANČNIH TERJATEV
   IN NALOŽB
-------------------------------------------
IV. PREJETA VRAČILA DANIH        0
   POSOJIL
   TER VRAČILA KAPITALSKIH
   DELEŽEV (750+751+752)
75  PREJETA VRAČILA DANIH        0
   POSOJIL
   750 Prejeta vračila danih      0
   posojil
   751 Prodaja kapitalskih       0
   deležev
   752 Kupnine iz naslova        0
   privatizacije
V.  DANA POSOJILA IN POVEČANJE      0
   KAPITALSKIH DELEŽEV
   (440+441+442)
44. DANA POSOJILA IN POVEČANJE      0
   KAPITALSKIH DELEŽEV
   440 Dana posojila          0
   441 Povečanje kapitalskih      0
   deležev
   in naložb
   442 Poraba sredstev kupnin      0
   iz naslova privatizacije
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA     0
   IN SPREMEMBE KAPITALSKIH
   DELEŽEV (IV.-V.)
-------------------------------------------
C.  RAČUN FINANCIRANJA
-------------------------------------------
VII. ZADOLŽEVANJE (500)      2.500.000
50  ZADOLŽEVANJE         2.500.000
   500 Domače zadolževanje   2.500.000
VIII.ODPLAČILA DOLGA (550)     450.221
55  ODPLAČILA DOLGA        450.221
   550 Odplačila domačega     450.221
   dolga
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV      –
   NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II-   703.325
   V.-VIII.)
X.  NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-   2.049.779
   VIII.)
XI. NETO FINANCIRANJE      2.753.104
   (VI.+VII.-VIII.-IX.)
   PREDVIDENO STANJE SREDSTEV
   NA RAČUNIH DNE 31. 12. 2008
   9009 splošni sklad za drugo  703.325
-------------------------------------------
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Sevnica.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
III. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
(izvrševanje proračuna)
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – podkonta.
4. člen
(namenski prihodki proračuna)
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
1. prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93 in 87/01),
2. prihodki krajevnega samoprispevka za Krajevno skupnost Tržišče,
3. prihodki ožjih delov lokalne skupnosti,
4. prihodki od okoljskih dajatev za onesnaževanja okolja zaradi odvajanja odpadnih voda,
5. prihodki od okoljskih dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov.
5. člen
(predlagatelji finančnih načrtov)
Predlagatelji finančnih načrtov neposrednega uporabnika (v nadaljevanju: predlagatelji) so:
– urad in oddelki občinske uprave ter
– krajevne skupnosti.
6. člen
(dodatno pridobljena namenska sredstva)
Če se med letom v proračunu zagotovijo namenska sredstva, ki v prvotnem proračunu niso bila predvidena, se sredstva razporedijo na postavko, za katero so bila smiselno pridobljena ali pa se na predlog predlagatelja finančnega načrta odpre nova postavka.
Obveznosti v breme sredstev iz prvega odstavka tega člena, se lahko prevzemajo le, če so sredstva že nakazana v proračun, ali pa je izdan sklep ali odločba pristojnega organa in podpisana pogodba o dodelitvi sredstev.
7. člen
(prerazporejanje pravic porabe)
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
Na predlog župana lahko občinski svet neomejeno odloča o prerazporeditvah pravic porabe v okviru posebnega dela proračuna.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna (finančnem načrtu neposrednega uporabnika) med glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe odloča na predlog neposrednega uporabnika župan. V ožjih delih občine o prerazporeditvah odloča predsednik sveta krajevne skupnosti.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu juliju in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2009 in njegovi realizaciji.
8. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let)
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu. V razpisnih pogojih se morajo opredeliti pogoji za sklenitev pogodbe na način iz naslednjega odstavka.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere, ne sme presegati 70% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:
1. v letu 2010 50% navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 20% navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika in za prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.
Prevzete obveznosti iz prvega in drugega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
9. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)
Predstojnik neposrednega uporabnika lahko spremeni vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 20%, mora predhodno potrditi občinski svet.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta.
10. člen
(proračunski skladi)
Proračunski sklad je račun proračunske rezerve, oblikovan po ZJF.
Proračunska rezerva se v letu 2009 oblikuje v višini 142.000 evrov.
O porabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine oblikovanih sredstev odloča župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
IV. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA
11. člen
(odpis dolga)
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan posameznemu dolžniku do višine 5.000 evrov odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga.
12. člen
(sklepanje pravnih poslov krajevnih skupnosti)
Ožji deli občine morajo pred sklenitvijo pravnega posla za namene izvedbe investicije ali investicijskega vzdrževanja iz finančnega načrta krajevne skupnosti za leto 2009, pridobiti predhodno soglasje župana, sicer so ti pravni posli nični. Predhodno soglasje je pogoj za sklenitev poslov v skupni vrednosti nad 8.000 evrov.
V. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
13. člen
(namen zadolževanja)
Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačilo dolgov v računu financiranja se občina v proračunu za leto 2009 lahko zadolži do višine 2.500.000 evrov.
VI. FINANCIRANJE KRAJEVNIH SKUPNOSTI
14. člen
(splošno o financiranju krajevnih skupnosti)
Obseg sredstev za financiranje krajevnih skupnosti se določi na podlagi veljavnih kriterijev.
Sredstva, ki so v proračunu predvidena za financiranje krajevnih skupnosti, se po področjih proračunske porabe razporedijo s finančnimi načrti posameznih krajevnih skupnosti.
15. člen
(finančni načrti krajevnih skupnosti)
Finančni načrti krajevnih skupnosti so sestavni del proračuna. Krajevne skupnosti so dolžne dostaviti predlog svojega finančnega načrta v roku, ki je določen za pripravo proračuna.
Če krajevna skupnost finančnega načrta ne dostavi, se zadržijo nakazila iz proračuna.
16. člen
(način financiranja krajevnih skupnosti)
Sredstva za financiranje se krajevnim skupnostim praviloma nakazujejo po dvanajstinah v skladu s potrjenim finančnim načrtom.
Župan lahko na predlog posamezne krajevne skupnosti v skladu s proračunskimi možnostmi določi drugačno dinamiko financiranja.
17. člen
(prerazporeditev pravic porabe v okviru finančnega načrta KS)
V okviru finančnega načrta krajevne skupnosti lahko pravice porabe na predlog predsednika sveta krajevne skupnosti prerazporeja svet krajevne skupnosti.
Svet krajevne skupnosti lahko v okviru sprejetega načrta razvojnih programov spreminja vrednost posameznih projektov ali programov.
O opravljenih prerazporeditvah v okviru finančnega načrta in spremembah načrta razvojnih programov krajevna skupnost obvesti župana.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
18. člen
(začasno financiranje)
V obdobju začasnega financiranja Občine Sevnica v letu 2010, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
19. člen
(veljavnost odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0037/2008
Sevnica, dne 22. decembra 2008
Župan
Občine Sevnica
Srečko Ocvirk l.r.