Uradni list

Številka 122
Uradni list RS, št. 122/2008 z dne 24. 12. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 122/2008 z dne 24. 12. 2008

Kazalo

5470. Pravilnik o registru kmetijskih gospodarstev, stran 16312.

Na podlagi 145. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o registru kmetijskih gospodarstev
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina)
Ta pravilnik določa način vodenja registra kmetijskih gospodarstev (v nadaljnjem besedilu: RKG), podrobnejše podatke, način posredovanja podatkov in sprememb, vsebino izpisov iz RKG ter obseg in vrste sprememb, ki bistveno ne spreminjajo prijavljenih podatkov.
2. člen
(pomen izrazov)
(1) Posamezni izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji pomen:
1. sedež oziroma naslov kmetijskega gospodarstva pomeni lokacijo, na kateri se nahaja pretežni del kmetijskih zemljišč, rejnih živali oziroma objektov in naprav za izvajanje kmetijske dejavnosti. Naslov se opredeli z naslednjimi podatki: občina, naselje, ulica, hišna številka, dodatek k hišni številki, poštna številka, pošta. Če se pretežni del kmetijskih zemljišč, rejnih živali oziroma objektov in naprav za izvajanje kmetijske dejavnosti nahaja na lokaciji, ki je ni mogoče opredeliti s hišno številko, se navede podatek o občini in naselju oziroma o geografskih koordinatah lokacije;
2. kmetijska dejavnost za namen izvajanja tega pravilnika ne vključuje reje živali za lastno domačo porabo;
3. popolnoma poslovno sposobna fizična oseba je polnoletna oseba ali mladoletnik, ki je sklenil zakonsko zvezo, ali mladoletni roditelj, ki mu je bila poslovna sposobnost priznana z odločbo sodišča, in ki ji poslovna sposobnost ni bila odvzeta;
4. KMG-MID je enolična in neponovljiva identifikacijska številka kmetijskega gospodarstva;
5. predplanina je vrsta planine na kmetijskem gospodarstvu – planina (v nadaljnjem besedilu: KMG – planina), ki ima v uporabi več planin na različnih legah. Predplanina je planina v nižjih legah, na kateri se živina pase zgodaj spomladi, pred odhodom živine v višje lege, oziroma jeseni, po njenem povratku. Predplanina se lahko tudi kosi;
6. visokogorska planina je vrsta planine na KMG – planina, ki ima v uporabi več planin na različnih legah. Visokogorska planina leži na zgornji gozdni meji ali nad njo. Na njej se običajno izvaja poletna paša;
7. GERK-PID je neponovljiva identifikacijska številka GERK. GERK-PID se uporablja v vseh zbirkah podatkov, ki se navezujejo na zemljišča v uporabi kmetijskega gospodarstva;
8. zemljišča v uporabi kmetijskega gospodarstva so zemljišča, za katera ima nosilec kmetijskega gospodarstva (v nadaljnjem besedilu: nosilec) pravico do uporabe. Pravico do uporabe v smislu tega pravilnika ima nosilec, ki je lastnik ali zakupnik zemljišča oziroma ima za uporabo zemljišča pridobljeno soglasje vseh lastnikov oziroma solastnikov zemljišč ali drugo pravno podlago, iz katere izhaja pravica do uporabe zemljišč;
9. obračališče je, gledano v smeri obdelave, zemljišče na koncu njivskih površin ali trajnih nasadov, namenjeno manevriranju kmetijske mehanizacije, in ne vključuje ceste v javni uporabi;
10. brežina je ozek pas zemljišča s strmim nagibom, ki se na pobočjih, urejenih v terasah, pojavlja z namenom zmanjšanja nagiba in erozije obdelovalnih zemljišč;
11. sadilna razdalja v vrsti je povprečje več reprezentativnih presledkov med sadikami v vrsti, izmerjenih po pravokotni ravninski projekciji;
12. sadilna razdalja med vrstami je povprečje več reprezentativnih presledkov med vrstami z zasajenimi sadikami, izmerjenih po pravokotni ravninski projekciji;
13. sadilna razdalja v bloku je povprečje več reprezentativnih presledkov med vrstami z zasajenimi sadikami v bloku, izmerjenih po pravokotni ravninski projekciji, kadar je sistem sajenja dvo- ali večvrsten;
14. oljka je drevo oljke (Olea europaea sativa Hoffm. in Link), lahko z več debli, ki so drugo od drugega pri izrastišču iz tal ločena manj kot dva metra, in ki se, ne glede na stanje in starost, goji za pridelavo oljk;
15. premena je obdobje med krčitvijo in ponovno zasaditvijo hmelja;
16. gospodinjstvo je v skladu s predpisom, ki ureja prijavo prebivališča, skupnost posameznikov, ki izjavijo, da stalno prebivajo skupaj in skupaj porabljajo dohodke za zagotavljanje osnovnih življenjskih potreb (kot na primer za stanovanje, hrano, šolanje otrok ipd.). Za gospodinjstvo se šteje tudi posameznik, ki izjavi, da prebiva sam v ločeni stanovanjski enoti ali kot podnajemnik v delu te enote in sam porablja dohodke za zagotavljanje osnovnih življenjskih potreb;
17. evidenca gospodinjstev je pregled gospodinjstev na območju pristojnega organa, za katerega se vodi evidenca stalno prijavljenih posameznikov na podlagi predpisov, ki urejajo prijavo prebivališča.
(2) Ostali izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo enak pomen kot izrazi, uporabljeni v Zakonu o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08; v nadaljnjem besedilu: zakon), predpisu, ki ureja evidenco subjektov, predpisu, ki ureja evidenco dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč (v nadaljnjem besedilu: evidenca dejanske rabe), predpisu, ki ureja register pridelovalcev grozdja in vina (v nadaljnjem besedilu: RPGV), predpisih, ki urejajo identifikacijo in registracijo živali, predpisu, ki ureja razvoj podeželja, predpisu, ki ureja neposredna plačila v kmetijstvu, predpisih, ki urejajo ukrepe kmetijske politike, predpisu, ki ureja certificiranje pridelka in promet s hmeljem ter predpisih, ki urejajo trge s hmeljem, oljčnim oljem in sadjem.
3. člen
(zavezanci za vpis v RKG)
V RKG se vpišejo kmetijska gospodarstva v skladu s prvim in drugim odstavkom 141. člena zakona, ki imajo sedež na območju Republike Slovenije.
II. NOSILEC, NAMESTNIK NOSILCA, ČLAN KMETIJE
4. člen
(nosilec)
(1) Nosilec je v skladu z zakonom subjekt, ki je lahko:
– popolnoma poslovno sposobna fizična oseba, ki ni samostojni podjetnik posameznik,
– samostojni podjetnik posameznik, registriran za kmetijsko ali kmetijsko in gozdarsko dejavnost,
– pravna oseba, registrirana za kmetijsko ali kmetijsko in gozdarsko dejavnost;
– društvo, kadar opravlja kmetijsko ali kmetijsko in gozdarsko dejavnost v skladu s predpisi, ki urejajo delovanje društev,
– izobraževalna ustanova, ki se ukvarja tudi s kmetijsko ali kmetijsko in gozdarsko dejavnostjo,
– registrirana verska skupnost ali pravna oseba registrirane verske skupnosti, ki se ukvarja tudi s kmetijsko ali kmetijsko in gozdarsko dejavnostjo,
– agrarna skupnost ali
– pašna skupnost.
(2) Kmetijsko gospodarstvo ima enega nosilca. Subjekt je lahko nosilec samo enega kmetijskega gospodarstva oziroma enega ali več kmetijskih gospodarstev – skupni pašnik (v nadaljnjem besedilu: KMG – skupni pašnik) oziroma KMG – planina. Izjemoma je subjekt, ki je že nosilec kmetijskega gospodarstva, lahko hkrati tudi nosilec kmetije, ki je v postopku izbrisa, za dokončanje postopkov v skladu s tretjim odstavkom 39. člena tega pravilnika.
(3) V primeru KMG – skupni pašnik ali KMG – planina, ki je v skupni rabi, je nosilec registrirana agrarna ali pašna skupnost. Če KMG – skupni pašnik ali KMG – planina v skupni rabi ne upravlja registrirana agrarna ali pašna skupnost, je nosilec subjekt, ki ga pooblastijo vsi nosilci kmetijskih gospodarstev, ki imajo pravico uporabe skupnih pašnikov ali planin v skupni rabi in jih tudi dejansko uporabljajo.
(4) Nosilec je za vpis v RKG dolžan pridobiti soglasja vseh lastnikov in solastnikov za uporabo kmetijskih zemljišč, ki so sestavni del kmetijskega gospodarstva. V primeru kmetije se za izvajanje tega pravilnika soglasje, s katerim član kmetije soglaša, da je drug subjekt nosilec, šteje kot soglasje za uporabo kmetijskih zemljišč, ki so v lasti ali solasti tega člana kmetije.
(5) V primeru spora o kmetijskih zemljiščih v uporabi ali suma na nepravilnost upravna enota pozove nosilca, da predloži soglasja iz prejšnjega odstavka, in izvede postopek v skladu s 37. oziroma 38. členom tega pravilnika.
5. člen
(kmetija, člani kmetije, nosilec in namestnik nosilca)
(1) Na kmetijo je lahko vpisano eno ali več gospodinjstev, na katerih se en ali več članov ukvarja s kmetijsko dejavnostjo. Polnoletne osebe, ki so v skladu s predpisom, ki ureja prijavo prebivališča, vpisane v evidenco gospodinjstev kot člani gospodinjstva, morajo soglašati z vpisom gospodinjstva na kmetijo. Posamezno gospodinjstvo je lahko vpisano le na eni kmetiji.
(2) Člani kmetije so člani gospodinjstev, ki izpolnjujejo pogoje iz drugega odstavka 4. člena zakona.
(3) Člani kmetije, ki so lastniki oziroma solastniki kmetije, izmed članov kmetije določijo nosilca in namestnika nosilca. Nosilec in namestnik nosilca morata biti popolnoma poslovno sposobni fizični osebi. Če je na kmetiji samo en član kmetije, ki je popolnoma poslovno sposoben, kmetija nima namestnika nosilca.
(4) Ne glede na določbo prvega stavka prejšnjega odstavka za kmetijo, ki je delno ali v celoti v postopku dedovanja, nosilca in namestnika nosilca določijo dediči kmetije oziroma člani kmetije, ki so lastniki oziroma solastniki kmetije, s soglasjem dedičev kmetije.
(5) Če kmetija nima več niti nosilca niti namestnika, do določitve novega nosilca opravlja naloge nosilca iz 3. točke 3. člena zakona najstarejši član kmetije, ki je lastnik ali solastnik kmetije in popolnoma poslovno sposobna fizična oseba.
(6) Kadar člani kmetije, ki so lastniki oziroma solastniki kmetije, ne morejo doseči soglasja o določitvi nosilca in namestnika nosilca kmetije, ki je že vpisana v RKG, ali če pride do spora o nosilcu in namestniku nosilca, upravna enota odloči o prenehanju funkcije nosilca in namestnika, kot novega nosilca pa v skladu s prejšnjim odstavkom vpiše najstarejšega člana kmetije, ki je lastnik ali solastnik kmetije in je popolnoma poslovno sposobna fizična oseba. Po določitvi nosilca v skladu s tem odstavkom lahko predlaga spremembo nosilca le član kmetije, ki predloži soglasja v skladu s tretjim oziroma četrtim odstavkom tega člena, ali član kmetije, ki predloži dokazilo, da je določen kot začasni skrbnik oziroma začasni zastopnik za kmetijo.
III. IDENTIFIKACIJSKI SISTEM ZA ZEMLJIŠČA
6. člen
(meja in površina GERK)
(1) Meja GERK je več daljic, ki so med seboj povezane v zaključen poligon. Krajišča daljic so točke, ki imajo koordinate določene v državnem koordinatnem sistemu.
(2) Površina GERK je izračunana iz ravninskih koordinat točk, ki določajo mejo GERK.
(3) Najmanjša površina GERK je 25 m2.
7. člen
(vrsta dejanske rabe GERK)
Vrste dejanske rabe so opredeljene v predpisu, ki ureja evidenco dejanske rabe.
8. člen
(površine, ki so lahko del GERK)
(1) V površino GERK se lahko vštejejo vetrozaščitni pasovi, žive meje, omejki, mejice, jarki, kamnite ograje, suhozidi, razna sušila (kozolci, ostrvi ipd.) in kolovozi, če so sestavni del tradicionalne kulturne krajine in dobre kmetijske prakse in če njihova širina ne presega dveh metrov.
(2) Pri določenih GERK se v površino GERK lahko vključijo tudi obračališča, katerih širina od konca posevka oziroma vrste ne sme presegati:
– pri GERK z vrsto dejanske rabe 1100 – njiva ter 1180 – trajne rastline na njivskih površinah: 2 m,
– pri GERK z vrsto dejanske rabe 1160 – hmeljišče: 8 m,
– pri GERK z vrsto dejanske rabe 1221 – intenzivni sadovnjak, 1211 – vinograd ter 1212 – matičnjak: 6 m, oziroma največ 10 m, če so zasajeni v terasah.
(3) V primeru GERK iz druge in tretje alinee prejšnjega odstavka se v površino GERK lahko všteje tudi površina na zunanji strani zadnje vrste v nasadu do širine, ki je manjša ali enaka povprečni medvrstni razdalji znotraj nasada, če se uporablja za premike kmetijske mehanizacije pri obdelavi nasada in ne vključuje ceste v javni uporabi.
(4) V primeru kmetijskih zemljišč, ki so zaradi nagiba urejena v terasah, se v GERK vštejejo tudi brežine. Brežini na robu GERK (zgornja in spodnja) se lahko vključita v GERK največ do širine 2 m, izmerjene po pravokotni ravninski projekciji, oziroma pri trajnih nasadih do največ ene povprečne medvrstne razdalje od zadnje vrste nasada, izmerjene po pravokotni projekciji.
(5) Ne glede na določbe tretjega odstavka 6. člena in prvega odstavka 9. člena tega pravilnika, iz GERK ni treba izločiti trajnih rastlin (sadne rastline, vinska trta ipd.), ki so posajene v eni vrsti znotraj druge vrste dejanske rabe.
9. člen
(površine, ki morajo biti izključene iz GERK)
(1) Iz GERK se izloči površine z drugačno vrsto kmetijske rabe oziroma vse površine, ki niso v kmetijski rabi, če so večje ali enake 100 m2. Iz GERK se mora takšne površine izločiti tudi, če so manjše od 100 m2, ter jih je v GERK več in skupaj predstavljajo pomembno površino GERK. Za pomembno površino GERK se šteje površina, ki je večja ali enaka tehnični toleranci za merjenje na ekranu iz ortofotov v skladu s pravilnikom, ki ureja metode merjenja in ugotavljanja kmetijskih parcel ter tolerance meritev, ali je večja od 1 ha.
(2) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka se iz GERK izključijo pozidana zemljišča in vode, ki merijo več kot 25 m2.
(3) V GERK se ne uvršča travnatih površin okoli objektov, ki se ne uporabljajo za kmetijsko dejavnost, ter rekreacijskih površin (golf igrišča, parki, zelenice, travnata igrišča, hipodromi ipd.), razen smučišč.
(4) V GERK se ne uvršča letališč v delu, kjer se raba ne izvaja za potrebe pridelave krme oziroma kmetijskih proizvodov temveč z namenom vzdrževanja okolice oziroma funkcionalnosti letališča.
(5) Gozda se ne uvršča v GERK, ne glede na to, če se uporablja za pašo živali ter ima nosilec dovoljenje za pašo v gozdu.
10. člen
(določitev GERK njive)
Pri GERK z vrsto dejanske rabe 1100 – njiva se določi ločen GERK za površine, ki so zasajene z jagodami, če jih je na kmetijskem gospodarstvu skupaj več kot 0,1 ha.
11. člen
(določitev GERK rastlinjaka)
Pri GERK z vrsto dejanske rabe 1190 – rastlinjak se določi ločen GERK za površine, ki so zasajene z jagodami, če jih je na kmetijskem gospodarstvu skupaj več kot 0,1 ha.
12. člen
(določitev GERK hmeljišča)
(1) Pri GERK z vrsto dejanske rabe 1160 – hmeljišče se določi ločen GERK za hmeljišče v obdelavi in hmeljišče v premeni.
(2) GERK hmeljišče v obdelavi sestavlja ena ali več enot hmeljišča v obdelavi. Enota hmeljišča v obdelavi predstavlja strnjeno površino znotraj GERK, na kateri je posajen hmelj istega letnika, sorte ter kategorije in stopnje sadik hmelja, v enakih sadilnih razdaljah ter po enakem sistemu napeljave vodil.
(3) Hmeljišče v premeni je površina pod vzdrževano žičnico, ki začasno ni zasajena s hmeljem.
13. člen
(določitev GERK vinograda)
(1) Pri GERK z vrsto dejanske rabe 1211 – vinograd se določi ločen GERK za površine, ki so zasajene v vertikali, in za površine, ki so zasejane v terasah, razen če je površina z drugačno zasaditvijo manjša od 100 m2 oziroma ne predstavlja več kot treh vrst trsov.
(2) Kadar preko strnjene površine vinograda poteka meja vinorodnega okoliša, se glede na mejo vsak del tega vinograda določi kot ločen GERK.
14. člen
(določitev GERK intenzivnega sadovnjaka)
V enem GERK z vrsto dejanske rabe 1221 – intenzivni sadovnjak je lahko vključena le površina, zasajena z eno sadno vrsto, razen v primerih mešanega nasada breskev in nektarin ter mešanega nasada lupinarjev.
15. člen
(določitev GERK ekstenzivnega oziroma travniškega sadovnjaka ter trajnega travnika)
(1) Ne glede na določbe tretjega odstavka 6. člena in prvega odstavka 9. člena tega pravilnika se v primerih, ko gre na strnjeni površini za dvonamensko rabo (košnjo oziroma pašo in ekstenzivno pridelavo sadja) ter gostota dreves na celotno površino ne presega 50 dreves na ha, skupine sadnih dreves z gostoto več kot 50 dreves na ha obvezno izloči kot GERK z dejansko rabo 1222 – ekstenzivni oziroma travniški sadovnjak le, če je površina pod temi drevesi večja od 0,3 ha.
(2) Če gre na strnjeni površini za dvonamensko rabo (košnjo oziroma pašo in ekstenzivno pridelavo sadja) ter gostota dreves na celotno površino presega 50 dreves na ha, se površine, na katerih ni sadnih dreves, obvezno izločijo kot GERK z dejansko rabo 1300 – trajni travnik, če so večje od 0,3 ha.
IV. VSEBINA RKG
16. člen
(vsebina RKG)
V RKG se vodijo ali prevzemajo podatki iz prvega odstavka 143. člena zakona in podatki o namestniku nosilca pri kmetiji ter o drugih subjektih na kmetijskem gospodarstvu, ki izpolnjujejo pogoje za vpis v RKG v skladu s predpisi, ki urejajo ukrepe kmetijske politike. V RKG se vodijo tudi opombe v zvezi s postopki v RKG.
17. člen
(podatki o skupnih pašnikih in planinah)
(1) Za KMG – skupni pašnik in KMG – planina se vodijo tudi naslednji podatki:
– identifikacijska oznaka skupnega pašnika oziroma planine,
– ime skupnega pašnika oziroma planine,
– GERK-PID, ki so vključeni v skupni pašnik oziroma planino,
– podatki o objektih, povezanih z rejo živali na skupnem pašniku oziroma planini,
– podatki o obstoju in načinu oskrbe z elektriko in vodo,
– podatki o dostopu do skupnega pašnika oziroma planine,
– podatki o obstoju električnega pastirja,
– število stalnega osebja na skupnem pašniku oziroma planini,
– vrsta planine (predplanina, planina, visokogorska planina).
(2) Za KMG – skupni pašnik in KMG – planina v skupni rabi, ki jih ne upravlja registrirana agrarna ali pašna skupnost, se vodijo tudi podatki o nosilcih, ki so dali pooblastilo nosilcu KMG – skupni pašnik oziroma KMG – planina v skupni rabi.
18. člen
(podatki o zemljiščih v uporabi)
(1) Kot zemljišča v uporabi kmetijskega gospodarstva se štejejo zemljišča v Republiki Sloveniji oziroma v sosednjih državah.
(2) V RKG se vodijo podatki o GERK iz 144. člena zakona.
(3) GERK se pripiše tudi podatek o državi. GERK se pripiše država, v kateri leži vsaj 80% njegove površine. Če površina GERK v nobeni od držav ne dosega vsaj 80% od celotne površine GERK, se GERK razdeli na dva GERK tako, da se obema lahko pripiše država v skladu s prejšnjim stavkom. Ne glede na določbe tega odstavka se GERK, ki je manjši od 1 ha, pripiše državi, v kateri je večji del GERK. Podatek o državni meji Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) pridobi od Geodetske uprave Republike Slovenije.
(4) V RKG se za GERK z naslednjimi vrstami rabe vodijo tudi podrobnejši podatki o nasadu in sadilnem materialu:
a) za hmeljišča:
– podatek, ali je hmeljišče v obdelavi ali v premeni,
– namakanje in način namakanja,
– o enoti hmeljišča v obdelavi: oznaka enote hmeljišča v obdelavi (H1, H2…), leto zasaditve enote hmeljišča v obdelavi, sorta (ime sorte iz sortne liste oziroma, če je sorta v postopku vpisa v sortno listo, predlog imena sorte ali začasna žlahtniteljeva oznaka oziroma pri uvoženih sadikah ime sorte, navedeno na rastlinskem potnem listu), število sadik, število vrst, sistem napeljave vodil, sadilna razdalja v vrsti in med vrstami, kategorija sadik hmelja z deležem domačih in uvoženih sadik;
b) za vinograde, če kmetijsko gospodarstvo izpolnjuje obvezo za vpis v RPGV:
– zatravljenost,
– terasiranost,
– število trt po sortah, podlagah, gojitveni obliki, letu sajenja in sadilnih razdaljah med vrstami in med trsi;
c) za intenzivne sadovnjake, vključno z nasadi jagod, če jih ima kmetijsko gospodarstvo v uporabi najmanj 0,2 ha oziroma 0,1 ha v primeru jagodičja in lupinarjev (oreh, lešnik, mandelj, kostanj, pistacija in rožiči):
– terasiranost,
– namakanje in način namakanja,
– zaščitna mreža,
– sadna vrsta,
– število sadik po sortah, podlagah, gojitveni obliki, letu sajenja, sadilnih razdaljah med vrstami, v vrsti in v bloku, če je sadovnjak dvo- ali večvrsten, in sistemu sajenja;
č) za ekstenzivne oziroma travniške sadovnjake, če jih ima kmetijsko gospodarstvo v uporabi najmanj 0,1 ha in uveljavlja podporo za ukrep kmetijsko okoljskih plačil v skladu s predpisom, ki ureja ukrepe razvoja podeželja, oziroma če izpolnjuje pogoje za pridobitev podpore za pridelovanje lupinarjev v skladu s predpisom, ki ureja izvedbo neposrednih plačil v kmetijstvu:
– način rabe sadovnjaka: enonamenska raba (pridelava sadja), dvonamenska raba (pridelava sadja in košnja oziroma paša),
– število sadnih dreves po sadnih vrstah, sortah, podlagah, letu sajenja;
d) za oljčnike, če jih ima kmetijsko gospodarstvo v uporabi vsaj 0,1 ha:
– zatravljenost,
– terasiranost,
– namakanje in način namakanja,
– število sadik po sortah, podlagah, letu sajenja, sadilnih razdaljah med vrstami in v vrsti, če se podatek da določiti, in gojitvena oblika.
(5) Ne glede na to, ali GERK iz prejšnjega odstavka izpolnjujejo vse v njem naštete pogoje se podatki iz prejšnjega odstavka vodijo v RKG tudi, če tako predlagajo druga kmetijska gospodarstva, vpisana v RKG.
19. člen
(drugi podatki o hmeljišču)
Iz evidenc, ki jih vodi in upravlja Fitosanitarna uprava Republike Slovenije, se v RKG prevzemajo podatki o pridelavi na enoti hmeljišča v obdelavi:
– status matičnega hmeljišča, v skladu s predpisi, ki urejajo razmnoževalni material in sadike hmelja, ter
– status okužbe s hmeljevo uvelostjo in število okuženih sadik, v skladu s predpisom, ki določa ukrepe za preprečevanje širjenja in za zatiranje hmeljeve uvelosti.
20. člen
(pridelek oljk in oljčnega olja)
(1) Zavezanci za priglasitev pridelka oljk in pridelka ekstra deviškega oljčnega olja ter pridelka drugega oljčnega olja so nosilci, ki so vključeni v postopek za priznanje označbe geografskega porekla »Ekstra deviško oljčno olje Slovenske Istre«, nosilci, ki uveljavljajo ukrepe kmetijske politike in nosilci, ki pridelek oljk tržijo.
(2) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka, lahko podatke iz prejšnjega odstavka posredujejo tudi druga kmetijska gospodarstva, ki imajo v RKG vpisane podatke iz točke d) četrtega odstavka 18. člena tega pravilnika.
21. člen
(drugi podatki v RKG)
Razvrstitev kmetijskega gospodarstva v območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost se izračuna na podlagi podatkov o zemljiščih v uporabi kmetijskega gospodarstva, ki imajo v skladu s tretjim odstavkom 18. člena tega pravilnika pripisano državo Republika Slovenija. Razvrstitev izvede ministrstvo na podlagi seznama in obsega območij z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost, ki ga določa predpis, ki ureja razvoj podeželja. Kmetijsko gospodarstvo se razvrsti v območje, če se v njem nahaja več kot 50% kmetijskih zemljišč, ki niso druge kmetijske površine v skladu s predpisom, ki ureja evidenco dejanske rabe.
V. VPIS V RKG, SPREMEMBE PODATKOV IN IZBRIS IZ RKG
22. člen
(vpis kmetijskega gospodarstva v RKG)
(1) Kmetijsko gospodarstvo se vpiše v RKG na podlagi vloge iz priloge 1, ki je sestavni del tega pravilnika, in ki jo pri upravni enoti vloži subjekt, ki bo nosilec. Za KMG – skupni pašnik oziroma KMG – planina se za vsak skupni pašnik oziroma za vsako planino v vlogi navede podatke iz priloge 2, ki je sestavni del tega pravilnika. Če KMG – skupni pašnik oziroma KMG – planina v skupni rabi ne upravlja registrirana agrarna ali pašna skupnost, mora subjekt, ki bo nosilec, vlogi priložiti pooblastilo iz priloge 3, ki je sestavni del tega pravilnika. Če ima kmetijsko gospodarstvo v uporabi kmetijska zemljišča, ob vpisu v RKG upravna enota izvede tudi vpis GERK v skladu s 24. členom tega pravilnika.
(2) Če je nosilec v vlogi navedel, da ima rejne živali, ga upravna enota napoti na vpis v evidenco imetnikov rejnih živali v skladu s predpisi o identifikaciji in registraciji živali.
(3) Če ob vpisu v katerokoli obvezno zbirko podatkov, ki jo vodi ministrstvo, kmetijsko gospodarstvo še ni vpisano v RKG, ministrstvo odstopi vlogo, s katero se subjekt vpiše v obvezno zbirko podatkov, upravni enoti, da izvede vpis v RKG.
(4) Na podlagi vloge iz prvega oziroma tretjega odstavka tega člena in po ugotovitvi, da kmetijsko gospodarstvo izpolnjuje pogoje za vpis v RKG, upravna enota vpiše kmetijsko gospodarstvo v RKG ter nosilcu izda izpis iz RKG, ki šteje kot potrdilo o vpisu v RKG. Izpis iz RKG vsebuje najmanj:
– KMG-MID,
– naslov kmetijskega gospodarstva,
– podatke o nosilcu kmetijskega gospodarstva,
– v primeru kmetije podatke o namestniku nosilca,
– podatke o GERK kmetijskega gospodarstva, in sicer identifikacijsko oznako (GERK-PID), domače ime, vrsto dejanske rabe ter površino GERK, podatke o GERK iz četrtega odstavka 18. člena tega pravilnika, ter datum vpisa oziroma zadnje spremembe GERK in
– v primeru KMG – skupni pašnik oziroma KMG – planina podatke o skupnih pašnikih oziroma planinah ter pooblastiteljih iz tretjega odstavka 4. člena tega pravilnika.
(5) Če upravna enota ugotovi, da vlagatelj ne izpolnjuje pogojev za vpis v RKG, vlogo za vpis z odločbo zavrne.
23. člen
(vpis članov kmetije)
Podatki o članih kmetije se prevzemajo iz evidence gospodinjstev na podlagi podatkov o gospodinjstvih, ki jih je na vlogi navedel nosilec in katerih en ali več članov se na kmetiji ukvarja s kmetijsko dejavnostjo.
24. člen
(vpis GERK)
(1) Upravna enota vpiše v RKG podatke o GERK tako, da na podlagi predloga nosilca na ortofoto ob prisotnosti nosilca vriše meje GERK, vpiše domače ime in vrsto dejanske rabe GERK ter v primeru GERK iz četrtega odstavka 18. člena tega pravilnika podatke, navedene v prilogah 4, 5, 6, 7 oziroma 8, ki so sestavni del tega pravilnika.
(2) Pri vpisu GERK, ki imajo površino enako ali večjo od 0,1 ha, se v skladu s sedmim odstavkom 165. člena zakona upošteva podatek o vrsti dejanske rabe iz evidence dejanske rabe. Vpis GERK se dovoli na površinah, ki po evidenci dejanske rabe v skladu s predpisom, ki ureja evidenco dejanske rabe, sodijo v skupine dejanske rabe njive in vrtovi, trajni nasadi ter travniške površine. Na površinah, ki po evidenci dejanske rabe sodijo v skupino dejanske rabe druge kmetijske površine, se dovoli le vpis GERK z vrsto dejanske rabe iz skupine druge kmetijske površine. Na nekmetijskih površinah se vpis GERK ne dovoli.
(3) Pri vpisu GERK v skladu s prejšnjim odstavkom se dovoli odstopanje, ki je enako ali manjše od tehnične tolerance za merjenje na ekranu iz ortofotov v skladu s pravilnikom, ki ureja metode merjenja in ugotavljanja kmetijskih parcel ter tolerance meritev. Ne glede na določbo tega odstavka odstopanja enaka ali večja od 1 ha niso dovoljena.
(4) Če vpis GERK za določeno zemljišče v skladu z drugim in tretjim odstavkom tega člena ni mogoč, lahko nosilec pri upravni enoti poda predlog za vpis GERK ter predlog za spremembo podatkov v evidenci dejanske rabe. Predlog mora vsebovati točno lokacijo zemljišča ter razloge, zaradi katerih meni, da je treba podatek v evidenci dejanske rabe spremeniti. Upravna enota predlog posreduje ministrstvu, ki postopa v skladu s predpisom, ki ureja evidenco dejanske rabe, in o svojih ugotovitvah glede vrste dejanske rabe obvesti upravno enoto. Če iz ugotovitve ministrstva izhaja, da vpis GERK v skladu z drugim in tretjim odstavkom tega člena ni mogoč in nosilec vztraja pri vpisu GERK, upravna enota vpis GERK z odločbo zavrne.
(5) Če vpis GERK ni mogoč, ker je na istem zemljišču že vpisan GERK drugega kmetijskega gospodarstva, upravna enota postopa v skladu s 37. členom tega pravilnika.
(6) Ob vpisu GERK iz točke b) četrtega odstavka 18. člena tega pravilnika upravna enota vpiše nosilca v RPGV oziroma izvede spremembo podatkov v RPGV. Če je v skladu s predpisi, ki urejajo RPGV, treba za vpis v RPGV pridobiti dodatne podatke, nosilca pozove, da jih predloži.
(7) O vpisu GERK v RKG upravna enota sestavi zapisnik v dveh izvodih, ki ju podpišeta nosilec in uradna oseba. S podpisom zapisnika, kateremu je priložen izpis v skladu s četrtim odstavkom 22. člena tega pravilnika, nosilec potrdi pravilnost vpisanih podatkov.
25. člen
(prijava pridelka oljk in oljčnega olja)
Nosilci iz 20. člena tega pravilnika sporočijo pridelek oljk in oljčnega olja vsako leto do začetka prodaje pridelanega oljčnega olja oziroma najpozneje do 15. februarja leta, ki sledi letu obiranja oljk. Vloga za prijavo pridelka mora vsebovati podatke iz priloge 9, ki je sestavni del tega pravilnika.
26. člen
(javljanje sprememb v RKG)
(1) Spremembe podatkov, vpisanih v RKG, mora nosilec sporočiti upravni enoti najpozneje v tridesetih dneh od nastanka spremembe, če ni drugače predpisano.
(2) Oseba, ki je pooblaščena za nosilca KMG – skupni pašnik oziroma KMG – planina, ki je v skupni rabi, v skladu s tretjim odstavkom 5. člena tega pravilnika, mora ne glede na določbe prejšnjega odstavka javiti spremembo uporabnikov skupnega pašnika oziroma planine najpozneje en teden pred prigonom živali na skupni pašnik oziroma planino. V primeru novega uporabnika skupnega pašnika oziroma planine mora predložiti tudi pooblastilo, ki ga podpiše novi uporabnik skupnega pašnika oziroma planine.
(3) Spremembe v zvezi z obnovo (nadomestitve dreves, dopolnjevanje praznih mest) oziroma delnimi izkrčitvami ekstenzivnih oziroma travniških sadovnjakov, mora nosilec sporočiti enkrat letno, in sicer najpozneje do vložitve zahtevka za ukrepe kmetijske politike, skladno s predpisom, ki ureja izvedbo ukrepov kmetijske politike, predpisom, ki ureja ukrepe razvoja podeželja in predpisom, ki ureja neposredna plačila v kmetijstvu.
(4) Ob vpisu spremembe podatkov v RKG upravna enota nosilcu izda nov izpis iz četrtega odstavka 22. člena tega pravilnika.
(5) Če upravna enota ugotovi, da pogoji za vpis spremembe v RKG niso podani, predlog za vpis spremembe z odločbo zavrne.
27. člen
(sprememba nosilca in namestnika nosilca)
(1) Vlogo za spremembo nosilca oziroma namestnika nosilca poda nosilec na obrazcu iz priloge 10, ki je sestavni del tega pravilnika.
(2) Pri spremembi nosilca oziroma namestnika nosilca se smiselno uporabljajo določbe 4. oziroma 5. člena tega pravilnika.
(3) O vpisu spremembe nosilca upravna enota obvesti prejšnjega nosilca, novemu nosilcu pa izda nov izpis v skladu s četrtim odstavkom 22. člena tega pravilnika.
28. člen
(sprememba nosilca kmetije po uradni dolžnosti)
(1) Če nosilec kmetije umre ali če postane opravilno popolnoma nesposoben po odločitvi sodišča, upravna enota v skladu s tretjim odstavkom 5. člena zakona po uradni dolžnosti kot nosilca vpiše namestnika nosilca, če je le-ta bil določen, oziroma najstarejšega člana kmetije, ki je lastnik oziroma solastnik kmetije in popolnoma poslovno sposobna fizična oseba.
(2) Upravna enota o izvedeni spremembi obvesti novega nosilca z izpisom iz četrtega odstavka 22. člena tega pravilnika in ga pozove, da v roku tridesetih dni posreduje podatke o novem namestniku nosilca ter o morebitni spremembi gospodinjstev na kmetiji s podatki iz priloge 10 tega pravilnika.
(3) Kadar je kmetija v postopku dedovanja in namestnik nosilca ni bil določen, vloga za spremembo nosilca pa ni bila vložena v 30-ih dneh po smrti nosilca, upravna enota pridobi podatke o dedičih in jih pozove k uskladitvi podatkov v RKG.
29. člen
(spremembe podatkov o članih kmetije)
(1) Spremembe podatkov o članih kmetije se v primerih priselitve v ali odselitve iz gospodinjstva ter v primerih, ko član gospodinjstva dopolni 15 let, izvedejo po uradni dolžnosti s prevzemanjem podatkov iz evidence gospodinjstev. O teh spremembah se nosilca kmetije posebej ne obvešča.
(2) Spremembe članov kmetije se izvedejo tudi na podlagi vloge nosilca o spremembi gospodinjstev, katerih člani se na kmetiji ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo. Vlogo za spremembo gospodinjstev poda nosilec na obrazcu iz priloge 10 tega pravilnika.
(3) Spremembe članov kmetije, ki pripadajo določenemu gospodinjstvu, lahko predlagajo tudi člani tega gospodinjstva. O izvedeni spremembi podatkov upravna enota obvesti člane kmetije ter nosilca in mu izda nov izpis iz četrtega odstavka 22. člena tega pravilnika.
(4) Kadar v skladu z določbami tega člena pride do izbrisa namestnika nosilca ali člana kmetije, ki je v skladu s predpisi vpisan v katerokoli zbirko podatkov s področja ministrstva, upravna enota oziroma ministrstvo pozove nosilca na uskladitev podatkov.
30. člen
(sprememba podatkov o nosilcu kmetije v evidenci gospodinjstev)
Kadar se nosilec kmetije v skladu s predpisi o prijavi prebivališča preseli v novo gospodinjstvo, ga upravna enota pozove na uskladitev podatkov o gospodinjstvih, ki se na kmetiji ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo.
31. člen
(spremembe GERK)
(1) Pri vpisu spremembe GERK se smiselno uporabljajo določbe 24. in 26. člena tega pravilnika.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko nosilec spremembo opisnih podatkov o GERK (sprememba vrste dejanske rabe, sprememba podatkov iz četrtega odstavka 18. člena ipd.) ali izbris GERK upravni enoti sporoči pisno. Vloga mora vsebovati podatke iz priloge 11, ki je sestavni del tega pravilnika.
32. člen
(prenos uporabe zemljišč med kmetijskimi gospodarstvi)
(1) Pri prenosu zemljišča v uporabo drugemu kmetijskemu gospodarstvu mora spremembe GERK v RKG pri upravni enoti najprej priglasiti nosilec, ki je prenehal uporabljati to zemljišče. Pri tem mora nosilec navesti tudi, katero kmetijsko gospodarstvo bo imelo zemljišče v uporabi, razen če tega podatka ne pozna.
(2) Nosilec, ki postane uporabnik zemljišča iz prejšnjega odstavka, je dolžan v roku tridesetih dni v RKG vpisati GERK za to zemljišče.
(3) Nosilca obeh kmetijskih gospodarstev lahko ne glede na določbe prvega in drugega odstavka tega člena posredujeta spremembo podatkov tudi na obrazcu iz priloge 12, ki je sestavni del tega pravilnika. Izpolnjen obrazec obvezno podpišeta oba nosilca.
(4) Ob vpisu spremembe podatkov v RKG upravna enota izda obema nosilcema nov izpis v skladu s četrtim odstavkom 22. člena tega pravilnika.
33. člen
(komasacije)
(1) Po izdaji odločb o novi razdelitvi zemljišč upravna enota po uradni dolžnosti na območju komasacije GERK iz RKG izbriše ter pozove nosilce, ki so imeli na območju komasacije vrisane GERK oziroma komasacijske udeležence na vpis novih GERK v skladu z elaboratom o novi razdelitvi zemljišč.
(2) Če v primeru pritožbe na odločbo iz prvega odstavka tega člena ali drugega pravnega sredstva pride do spremembe, ki bi vplivala na vsebino GERK, upravna enota po uradni dolžnosti izvede spremembe v RKG in o tem z novim izpisom iz četrtega odstavka 22. člena tega pravilnika obvesti nosilce, pri katerih je prišlo do sprememb GERK.
34. člen
(spremembe GERK po uradni dolžnosti)
(1) Spremembe GERK izvaja upravna enota tudi po uradni dolžnosti, če sprememba temelji na ugotovitvi Inšpektorata Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo in hrano ali Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljevanju: kontrolna organa). V tem primeru kontrolna organa posredujeta podatke upravni enoti, upravna enota pa izvede spremembo v RKG in nosilcu pošlje nov izpis iz četrtega odstavka 22. člena tega pravilnika.
(2) Spremembe po uradni dolžnosti lahko izvaja tudi ministrstvo, če je sprememba takšne narave, da bistveno ne spreminja prijavljenih podatkov. Da sprememba GERK bistveno ne spreminja prijavljenih podatkov, se šteje, kadar se površina GERK zaradi urejanja napak, nastalih pri vpisu GERK, spremeni za manj kot 2% oziroma za največ 50 m2. Takšna sprememba se na posameznem GERK lahko izvrši le enkrat. O njej se v RKG vpiše opomba. Ne glede na določbe četrtega odstavka 26. člena tega pravilnika upravna enota o teh spremembah nosilcev posebej ne obvešča. Te spremembe so razvidne na spletni strani ministrstva: http://rkg.gov.si/GERK.
35. člen
(način posredovanja ugotovitev kontrolnih organov)
(1) Kontrolna organa posredujeta v RKG ugotovitve kontrole pri tistih GERK, pri katerih so bile ugotovljene površine, ki morajo biti izključene iz GERK v skladu z 9. členom tega pravilnika.
(2) Kontrolna organa ugotovitev kontrole GERK posredujeta v RKG v elektronski obliki. Ugotovitev mora vsebovati odločbo oziroma zapisnik v skladu s predpisom, ki ureja izvedbo ukrepov kmetijske politike, ter v primerih, ko je ugotovitev kontrole prostorsko opredeljena, tudi topološko in vsebinsko ustrezen grafični podatek, vključno z umestitvijo v prostor v državnem koordinatnem sistemu.
(3) Grafični podatek mora vsebovati pozicijo, površino in vrsto dejanske rabe za celotno površino GERK, na kateri je bila izvedena kontrola. Če se ugotovi, da prijavljen GERK delno ali v celoti leži na nekmetijski rabi ali na vrstah dejanske rabe iz skupine druge kmetijske površine v skladu s predpisom, ki ureja evidenco dejanske rabe, in meje med njimi ni mogoče natančno določiti, kontrolni organ za to površino vpiše, da gre za napačno prijavo. Takšna površina se izbriše iz kmetijskega gospodarstva, v RKG pa se za to površino vpiše opomba s šifro 9999, ki pomeni neupravičeno površino pri kontroli.
(4) Če je bil GERK v RKG pred oziroma med izvedbo kontrole spremenjen, se v RKG prenesejo ugotovitve kontrol le za grafično površino, ki je enaka preseku grafične površine, ki je bila dejansko v kontroli, s trenutnim stanjem GERK v RKG.
(5) Inšpektorat Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo in hrano posreduje svoje ugotovitve v RKG v skladu s predpisom, ki ureja inšpekcijski nadzor, Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja pa v štirinajstih dneh po koncu izvedbe vseh kontrol za obravnavano kmetijsko gospodarstvo oziroma najpozneje do 31. decembra za kontrole, izvedene v tekočem letu.
36. člen
(spremembe GERK zaradi spremembe podatkov v evidenci dejanske rabe)
(1) Če sprememba podatkov v evidenci dejanske rabe povzroči, da GERK ne izpolnjuje več pogojev za vpis v skladu z drugim in tretjim odstavkom 24. člena tega pravilnika, upravna enota nosilcu posreduje predlog sprememb GERK v skladu z drugim in tretjim odstavkom 24. člena tega pravilnika ter mu določi rok, v katerem lahko poda pripombe na predlagane spremembe oziroma predlog za spremembo podatkov v evidenci dejanske rabe v skladu s četrtim odstavkom 24. člena tega pravilnika.
(2) Če nosilec poda predlog za spremembo podatkov v evidenci dejanske rabe, ga upravna enota posreduje ministrstvu, ki postopa v skladu s predpisom, ki ureja evidenco dejanske rabe, in o svojih ugotovitvah glede vrste dejanske rabe obvesti upravno enoto. Če iz ugotovitve ministrstva izhaja, da vpis GERK v skladu z drugim in tretjim odstavkom 24. člena tega pravilnika ni pravilen in nosilec vztraja pri vpisu GERK, upravna enota z odločbo GERK izbriše.
(3) Če nosilec ne poda pripomb na predlagane spremembe GERK oziroma predloga za spremembo podatkov v evidenci dejanske rabe, po preteku roka iz prvega odstavka tega člena upravna enota po uradni dolžnosti izvede spremembo GERK na podlagi podatkov iz evidence dejanske rabe in o tem obvesti nosilca z izpisom iz četrtega odstavka 22. člena tega pravilnika.
37. člen
(prekrivanje GERK med kmetijskimi gospodarstvi)
(1) Če nosilec želi vpisati GERK na zemljišču, kjer je že vpisan GERK drugega nosilca, ga upravna enota pozove, da predloži dokazila, s katerimi izkazuje pravico do uporabe tega zemljišča. Če teh dokazil ne predloži, upravna enota vpis GERK v RKG z odločbo zavrne.
(2) Če nosilec, ki želi vpis GERK na zemljišču, kjer je že vpisan GERK drugega nosilca, predloži dokazila, s katerimi izkazuje pravico do uporabe tega zemljišča, upravna enota pozove nosilca, ki ima vpisan GERK na tem zemljišču, da se z nosilcem, ki želi vpis GERK, sporazume o vpisu GERK, oziroma, da predloži dokazila, s katerimi izkazuje pravico do uporabe teh zemljišč. Če nosilec, ki ima na spornem zemljišču vpisan GERK, teh dokazil ne predloži, upravna enota odloči o izbrisu GERK iz njegovega kmetijskega gospodarstva in na spornem zemljišču vpiše GERK h kmetijskemu gospodarstvu, katerega nosilec je predložil dokazila.
(3) Kadar oba nosilca predložita dokazila, s katerimi izkazujeta pravico do uporabe spornega zemljišča, in se o uporabi ne moreta sporazumeti, upravna enota odloči o vpisu prekrivajočega GERK na spornem zemljišču.
(4) Prekrivajoči GERK je GERK, kateremu se pripišejo KMG-MID vseh kmetijskih gospodarstev, pri katerih bi prišlo do prekrivanja GERK, vendar nobeden od nosilcev teh kmetijskih gospodarstev ali kateregakoli drugega kmetijskega gospodarstva ne more vpisati GERK k svojemu kmetijskemu gospodarstvu, dokler ne predloži sporazuma o uporabi zemljišča ali pravnomočne odločitve sodišča.
38. člen
(ugotavljanje pravilnosti prijavljenih podatkov in izbris GERK)
(1) Upravna enota lahko, kadar dvomi v pravilnost prijavljenih podatkov o GERK, pozove nosilca, da predloži dokazila, s katerimi izkazuje pravico do uporabe zemljišč.
(2) Če nosilec zahtevanih dokazil ne predloži ali če upravna enota na podlagi predloženih dokazil ugotovi, da pogoji za vpis GERK niso izpolnjeni, upravna enota odloči o izbrisu GERK iz RKG. Upravna enota v RKG na spornem zemljišču vpiše opombo o tej ugotovitvi. Vsak nosilec, ki bi želel na tem zemljišču vpisati GERK, mora predložiti dokazila, s katerimi izkazuje pravico do uporabe zemljišča.
39. člen
(izbris kmetijskega gospodarstva iz RKG)
(1) Kmetijsko gospodarstvo se lahko iz RKG izbriše na predlog nosilca, v primeru smrti nosilca in če namestnik ni bil določen, pa na predlog njegovih pravnih naslednikov. Vlogo za izbris se vloži pri pristojni upravni enoti na obrazcu iz priloge 13, ki je sestavni del tega pravilnika. Upravna enota o izbrisu obvesti nosilca oziroma njegove pravne naslednike.
(2) Pred izbrisom kmetijskega gospodarstva iz RKG mora nosilec ali njegovi pravni nasledniki poskrbeti za izbris podatkov, ki se navezujejo na kmetijsko gospodarstvo, iz obveznih zbirk podatkov iz pristojnosti ministrstva. Če takšen izbris ni mogoč ali se zanj ne poskrbi, upravna enota izbris kmetijskega gospodarstva z odločbo zavrne.
(3) Za kmetijo, ki je v postopku izbrisa in nima več nosilca, lahko pravni nasledniki za dokončanje postopkov v RKG in drugih zbirkah podatkov, ter za dokončanje postopkov, ki jih za to kmetijo vodi Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, določijo novega nosilca. V tem primeru o izvedenem izbrisu iz RKG upravna enota obvesti novega nosilca.
(4) Ne glede na določbe prvega odstavka tega člena upravna enota po uradni dolžnosti izbriše kmetijsko gospodarstvo iz RKG, če ne izpolnjuje več pogojev za vpis v RKG v skladu z zakonom ali ob prenehanju pravne osebe oziroma agrarne ali pašne skupnosti.
(5) KMG-MID izbrisanega kmetijskega gospodarstva se lahko tudi po izbrisu kmetijskega gospodarstva uporablja kot identifikacijska številka proizvodne enote (lokacije) za potrebe povezovanja obveznih zbirk podatkov.
40. člen
(zahteva za vpogled, prepis ali izpis podatkov)
(1) Vpogled, prepis ali izpis podatkov iz RKG lahko zahteva nosilec, pri kmetiji pa tudi namestnik nosilca ali član kmetije, za kmetijsko gospodarstvo, na katerem je vpisan.
(2) Vpogled, prepis ali izpis podatkov lahko zahteva tudi lastnik zemljišča za GERK, ki je vpisan na njegovo zemljišče, oziroma druga oseba za GERK, ki je vpisan na zemljišču, za katerega ta oseba izkaže pravico do uporabe zemljišča.
(3) Zahtevo za vpogled, prepis ali izpis podatkov iz RKG se vloži pri upravni enoti.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
41. člen
(prehodno obdobje)
(1) Kmetijska gospodarstva oziroma GERK, ki so v RKG vpisana v skladu s Pravilnikom o registru kmetijskih gospodarstev (Uradni list RS, št. 121/06, 124/07 in 45/08 – ZKme-1), se štejejo za vpisana v RKG po tem pravilniku.
(2) Postopki za vpis v RKG in evidenco GERK, začeti pred uveljavitvijo tega pravilnika, se dokončajo v skladu s tem pravilnikom.
(3) Podatki iz 19. člena in osme do sedemnajste alinee prvega odstavka 143. člena zakona, za katere še niso vzpostavljene ustrezne evidence na elektronskem mediju, se bodo pričeli prevzemati in obdelovati v RKG po vzpostavitvi teh evidenc na elektronskem mediju.
(4) Izpisi, ki so bili izdani na podlagi Pravilnika o registru kmetijskih gospodarstev (Uradni list RS, št. 121/06, 124/07 in 45/08 – ZKme-1), Pravilnika o evidenci pridelovalcev hmelja (Uradni list RS, št. 2/07 in 45/08 – ZKme-1), Pravilnika o evidenci pridelovalcev oljk (Uradni list RS, št. 2/07 in 45/08 – ZKme-1), Pravilnika o evidenci pridelovalcev sadja v intenzivnih sadovnjakih (Uradni list RS, št. 2/07 in 45/08 – ZKme-1) in Pravilnika o evidenci pridelovalcev sadja v ekstenzivnih oziroma travniških sadovnjakih (Uradni list RS, št. 6/07 in 45/08 – ZKme-1), ostanejo veljavni do izdaje novih izpisov, izdanih v skladu s tem pravilnikom.
42. člen
(določitev namestnika nosilca in gospodinjstev na kmetiji)
Nosilci kmetij morajo posredovati podatke o namestniku nosilca in gospodinjstvih na kmetiji na obrazcu iz priloge 14, ki je sestavni del tega pravilnika, najpozneje do 30. septembra 2009.
43. člen
(določitev nosilca na kmetijskih gospodarstvih, ki so brez nosilca)
Za kmetijska gospodarstva, ki so ostala brez nosilca v postopku preveritve nosilca v skladu s Pravilnikom o registru kmetijskih gospodarstev in evidenci subjektov (Uradni list RS, št. 36/03 in 121/03), Pravilnikom o registru kmetijskih gospodarstev in evidenci subjektov (Uradni list RS, št. 65/05 in 7/06) ter Pravilnikom o registru kmetijskih gospodarstev (Uradni list RS, št. 121/06, 124/07 in 45/08 – ZKme-1), se določi nov nosilec na podlagi vloge subjekta, ki želi postati nosilec in ki predloži dokazila, da izpolnjuje pogoje za vpis.
44. člen
(spremembe GERK v skladu z evidenco dejanske rabe)
O GERK, ki so ob uveljavitvi tega pravilnika vpisani v RKG in ne izpolnjujejo pogojev za vpis v skladu z drugim in tretjim odstavkom 24. člena tega pravilnika, upravna enota obvesti nosilce in izvede postopek v skladu s 36. členom tega pravilnika.
45. člen
(obstoječa prekrivanja GERK)
Za obstoječa prekrivanja GERK, nastala ob vzpostavitvi evidence GERK v letu 2005, lahko eden od nosilcev, katerega GERK je udeležen v prekrivanju, poda vlogo za ugotavljanje upravičenosti do vpisa GERK v RKG pri upravni enoti. Postopek za ugotavljanje upravičenosti do vpisa GERK v RKG se vodi v skladu s 37. členom tega pravilnika.
46. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika prenehajo veljati:
– Pravilnik o registru kmetijskih gospodarstev (Uradni list RS, št. 121/06, 124/07 in 45/08 – ZKme-1),
– Pravilnik o evidenci pridelovalcev hmelja (Uradni list RS, št. 2/07 in 45/08 – ZKme-1),
– Pravilnik o evidenci pridelovalcev oljk (Uradni list RS, št. 2/07 in 45/08 – ZKme-1),
– Pravilnik o evidenci pridelovalcev sadja v intenzivnih sadovnjakih (Uradni list RS, št. 2/07 in 45/08 – ZKme-1) ter
– Pravilnik o evidenci pridelovalcev sadja v ekstenzivnih oziroma travniških sadovnjakih (Uradni list RS, št. 6/07 in 45/08 – ZKme-1).
47. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati 1. januarja 2009.
Št. 007-290/2008
Ljubljana, dne 12. decembra 2009
EVA 2008-2311-0163
dr. Milan Pogačnik l.r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

AAA Zlata odličnost