Uradni list

Številka 121
Uradni list RS, št. 121/2008 z dne 23. 12. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 121/2008 z dne 23. 12. 2008

Kazalo

5409. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Gorje za leto 2008 – rebalans II, stran 16192.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB in 76/08), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO in 109/08) in 16. člena Statuta Občine Gorje (Uradni list RS, št. 03/07) je Občinski svet Občine Gorje na 16. redni seji dne 18. 12. 2008 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Gorje za leto 2008 – rebalans II
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Gorje za leto 2008 (Uradni list RS, št. 5/08 in 56/08), se drugi odstavek 2. člen spremeni, tako da se glasi:
»Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
------------------------------------------------------------
A.  BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV          v EUR
------------------------------------------------------------
Skupina/Podskupina kontov/ Konto/Podkonto     Proračuna
                           2008 –
                         rebalans II
------------------------------------------------------------
I.  SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)       2.547.887
   TEKOČI PRIHODKI (70+71)           1.981.182
70  DAVČNI PRIHODKI               1.878.182
   700 Davki na dohodek in dobiček       1.584.029
   703 Davki na premoženje            145.653
   704 Domači davki na blago in storitve     148.500
   706 Drugi davki                   0
71  NEDAVČNI PRIHODKI               103.000
   710 Udeležba na dobičku in dohodki od      40.500
   premoženja
   711 Takse in pristojbine             2.500
   712 Globe in denarne kazni              0
   713 Prihodki od prodaje blaga in           0
   storitev
   714 Drugi nedavčni prihodki           60.000
72  KAPITALSKI PRIHODKI               7.595
   720 Prihodki od prodaje osnovnih         7.595
   sredstev
   721 Prihodki od prodaje zalog            0
   722 Prihodki od prodaje zemljišč in         0
   neopredmetenih dolgoročnih sredstev
73  PREJETE DONACIJE                  309
   730 Prejete donacije iz domačih virov       309
   731 Prejete donacije iz tujine            0
74  TRANSFERNI PRIHODKI              558.801
   740 Transferni prihodki iz drugih       144.002
   javnofinančnih institucij
   741 Prejeta sredstva iz državnega       414.799
   proračuna iz sredstev proračuna EU
II.  SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)         2.831.655
40  TEKOČI ODHODKI                 623.528
   400 Plače in drugi izdatki zaposlenim     109.403
   401 Prispevki delodajalcev za socialno     18.000
   varnost
   402 Izdatki za blago in storitve        478.125
   403 Plačila domačih obresti           5.000
   409 Rezerve                   13.000
41  TEKOČI TRANSFERI                925.940
   410 Subvencije                 52.900
   411 Transferi posameznikom in         482.421
   gospodinjstvom
   412 Transferi neprofitnim organizacijam     98.358
   in ustanovam
   413 Drugi tekoči domači transferi       292.261
   414 Tekoči transferi v tujino            0
42  INVESTICIJSKI ODHODKI            1.164.879
   420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev    1.164.879
43  INVESTICIJSKI TRANSFERI            117.308
   431 Investicijski transferi pravnim in     43.000
   fizičnim osebam, ki niso proračunski
   uporabniki
   432 Investicijski transferi           74.308
   proračunskim uporabnikom
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)         –283.768
   (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
------------------------------------------------------------
B.  RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
------------------------------------------------------------
IV.  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN        17.893
   PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
   (750+751+752)
75  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL          17.893
   750 Prejeta vračila danih posojil        5.967
   751 Prodaja kapitalskih deležev         11.926
   752 Kupnine iz naslova privatizacije         0
V.  DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH        0
   DELEŽEV (440+441+442+443)
44  DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH        0
   DELEŽEV
   440 Dana posojila                  0
   441 Povečanje kapitalskih deležev in         0
   naložb
   442 Poraba sredstev kupnin iz naslova        0
   privatizacije
   443 Povečanje namenskega premoženja v        0
   javnih skladih in drugih osebah javnega
   prava, ki imajo premoženje v svoji
   lasti
VI.  PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN         17.893
   SPREMEMBE
   KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
------------------------------------------------------------
C.  RAČUN FINANCIRANJA
------------------------------------------------------------
VII. ZADOLŽEVANJE (500)                  0
50  ZADOLŽEVANJE                     0
   500 Domače zadolževanje               0
VIII. ODPLAČILO DOLGA (550)              17.877
55  ODPLAČILO DOLGA                 17.877
   550 Odplačilo domačega dolga          17.877
IX.  POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA      –283.752
   RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
X.  NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)         –17.877
XI.  NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)     283.768
   STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12.     288.692
   2007 (od tega sredstva rezervnega
   sklada – proračunska rezerva 4.939,95
   EUR)
------------------------------------------------------------
                              «
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2008 dalje.
Št. 039-13/2008-1
Gorje, dne 18. decembra 2008
Župan
Občine Gorje
Peter Torkar l.r.