Uradni list

Številka 119
Uradni list RS, št. 119/2008 z dne 19. 12. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 119/2008 z dne 19. 12. 2008

Kazalo

5266. Pravilnik o sofinanciranju socialnih in humanitarnih dejavnosti v Občini Dobrna, stran 15853.

Na podlagi Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št, 72/93, z dopolnitvami) in 6. člena Statuta Občine Dobrna (Uradni list RS, št. 47/99, 15/01, 112/02, 136/04, 134/06) je Občinski svet Občine Dobrna na 19. redni seji dne 10. 12. 2008 sprejel
P R A V I L N I K
o sofinanciranju socialnih in humanitarnih dejavnosti v Občini Dobrna
1. člen
(vsebina)
Ta pravilnik določa pogoje, merila in postopke za vrednotenje programov dodeljevanja finančnih sredstev za izvajanje neprofitne in prostovoljne dejavnosti izvajalcev na področju humanitarno-socialnih dejavnosti, ki ne sodijo v zakonsko obvezo, predstavljajo in zagotavljajo pa specifične socialne potrebe občanom, njihovih združenj in zvez (v nadaljevanju izvajalcev).
Predmet tega pravilnika je delitev finančnih sredstev, ki jih na osnovi sprejetih programskih nalog izvajalcem zagotavlja Občina Dobrna iz sredstev proračuna.
Sredstva, ki se razdelijo na podlagi tega pravilnika niso namenjena za sofinanciranje investicij v prostore društev.
2. člen
(izvajalci)
Izvajalci programov in projektov so:
– javni zavodi, ustanove in pravne osebe, registrirane za opravljanje dejavnosti na področju socialnega varstva,
– društva na področju zdravstva, socialnega varstva in humanitarne dejavnosti, registrirana v skladu z zakonom o društvih,
– prostovoljne in neprofitne organizacije, ki delujejo na področju socialnega in zdravstvenega varstva ter humanitarne organizacije in imajo v svojih programih elemente socialne skrbi in skrbi za zdravje občanov oziroma njihovih članov.
3. člen
(pravica do sofinanciranja)
Pravico do sofinanciranja programov in projektov imajo izvajalci, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– imajo sedež v Občini Dobrna, delujejo na njenem območju in vključujejo občane s stalnim prebivališčem v Občini Dobrna oziroma ne glede na sedež, če je program dela zastavljen tako, da aktivno vključuje občane s stalnim prebivališčem v Občini Dobrna,
– so registrirani in delujejo najmanj eno leto,
– da se ne ukvarjajo z delovanjem na področju dela političnih strank,
– imajo urejeno evidenco o članstvu,
– imajo zagotovljene materialne, kadrovske in organizacijske možnosti za uresničitev načrtovanih aktivnosti,
– da občini vsako leto redno dostavljajo poročila o realizaciji programov in plan aktivnosti za prihodnje leto.
I. MERILA ZA VREDNOTENJE
4. člen
(merila)
Pri ocenjevanju Komisija upošteva naslednje kriterije in merila:
– program je usmerjen v preprečevanje, lajšanje in zmanjševanje socialnih stisk posameznikov ali skupin občanov, ima postavljene jasne cilje in izhaja iz potreb članov oziroma drugih uporabnikov, izvajanje programa pa je v interesu Občine Dobrna – do 50 točk,
– program omogoča udeležencem lažje komuniciranje z okoljem (za primere, ko telesna okvara ali invalidnost onemogoča posamezniku, da bi se samostojno in enakovredno vključeval v vsakdanje življenje) – do 10 točk,
– program je namenjen pomoči družinam in posamezniku izven organizacije – do 10 točk,
– program vsebuje organizacije predavanj, delavnic in druga izobraževanja za člane ali širšo okolico do – 10 točk,
– program dopolnjuje dejavnosti javnih zavodov oziroma vsebuje elemente javnih služb s področja socialnega varstva – do 5 točk,
– sodelovanje prostovoljcev o izvajanju programa (možnost vključevanja prostovoljcev in njihovega usposabljanja) – do 15 točk.
Komisija lahko dodatno dodeli maksimalno 30 točk na program, ki so v večjem interesu Občine Dobrna. Maksimalno število vseh pridobljenih točk je lahko 130 na program.
5. člen
(točkovni sistem)
Točkovni sistem določa maksimalni obseg financiranja. Vrednost točke se določi v sorazmernem deležu glede na skupno število točk za posamezne vsebine in glede na obseg sredstev razpisane po javnem razpisu. Sredstva za posamezne programe se razdelijo glede na doseženo število točk, višino razpisanih sredstev po javnem razpisu in vrednosti predloženega programa.
II. NAČIN IN POSTOPEK ZA IZBOR IZVAJALCEV PROGRAMOV
6. člen
(komisija)
Župan s sklepom imenuje Komisijo za pripravo in izvedbo javnega razpisa za sofinanciranje socialnih, humanitarnih in zdravstvenih dejavnosti v Občini Dobrna (v nadaljevanju Komisija).
7. člen
(javni razpis)
Programi se izberejo na podlagi javnega razpisa, ki ga objavi župan Občine Dobrna v glasilu Dobrčan, na spletni strani Občine Dobrna. Javni razpis se izvede po sprejetju proračuna Občine Dobrna. Razpisna dokumentacija mora biti na razpolago potencialnim kandidatom od prvega dne objave javnega razpisa. Pri razdelitvi razpoložljivih sredstev se upoštevajo le programi izvajalcev, ko so v celoti izpolnili razpisne pogoje, določene v javnem razpisu in razpisno dokumentacijo. Izvajalec javnega razpisa lahko posameznega izvajalca programov pozove k dopolnitvi vloge.
Javni razpis mora vsebovati:
– navedbo naročnika,
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci programov,
– navedbo, da gre za zbiranje programov s področja socialnega, humanitarnega in zdravstvenega varstva,
– višino razpisanih finančnih sredstev,
– pogoje in merila za pridobitev sredstev z navedbo dokumentacije, ki mora biti priložena k vlogi,
– rok za vložitev vlog,
– kontaktno osebi naročnika za informiranje.
8. člen
(izbor programov)
Komisija pripravi izbor izvajalcev programov oziroma predlog razdelitve razpoložljivih sredstev. Občinska uprava izda sklep o dodelitvi sredstev. Z izvajalci programov se sklene pogodba o financiranju oziroma sofinanciranju izbranih programov. V pogodbi se opredeli višina in namen sofinanciranja v skladu s tem pravilnikom.
9. člen
(poročilo)
Izvajalci programov morajo oddati občinski upravi po izvedbi izbranih programov oziroma najkasneje do 28. februarja naslednjega leta poročilo o izvedbi programov z dokazili o izpolnitvi prevzetih obveznosti. Kolikor Občina Dobrna ugotovi nenamensko porabo sredstev s strani izvajalca ali ugotovi, da se v okviru programa izvajajo aktivnosti, ki niso predmet financiranja po tem pravilniku, se financiranje ali sofinanciranje takoj ustavi, že prejeta sredstva pa mora izvajalec vrniti v občinski proračun. Komisija je z določili tega člena dolžna predlagati ustrezne ukrepe.
10. člen
(nadzor)
Občina Dobrna lahko od izvajalcev programov zahteva vsa dokazila in podatke, ki so potrebni za vrednotenje izbranih programov. Nadzor nad namensko porabo dodeljenih sredstev opravlja Nadzorni odbor Občine Dobrna.
11. člen
(dodatni programi)
O sofinanciranju programov, ki so bili prijavljeni po preteku roka, navedenega v javnem razpisu, se odloča samo, če so za razpisano obdobje na voljo še nerazporejena namenska proračunska sredstva in pod pogojem, da izvajalec izpolnjuje pogoje določene s tem pravilnikom.
III. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
12. člen
S sprejetjem tega pravilnika preneha veljati obstoječi sistem sofinanciranja socialnih, humanitarnih in zdravstvenih dejavnosti v Občini Dobrna.
13. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00700-0013/2008
Dobrna, dne 10. decembra 2008
Župan
Občine Dobrna
Martin Brecl l.r.

AAA Zlata odličnost