Uradni list

Številka 119
Uradni list RS, št. 119/2008 z dne 19. 12. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 119/2008 z dne 19. 12. 2008

Kazalo

5265. Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec, stran 15851.

Na podlagi prvega odstavka 48. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07), 20. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB2, 25/08) in 6. člena Statuta Občine Dobrna (Uradni list RS, št. 47/99, 15/01, 112/02, 136/04, 134/06) je Občinski svet Občine Dobrna na 19. redni seji dne 10. 12. 2008 sprejel
P R A V I L N I K
o sprejemu otrok v vrtec
UVODNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik ureja postopek sprejemanja otrok, sestavo in način dela komisije za sprejem otrok ter kriterije za sprejem otrok v vrtec.
VPIS OTROKA V VRTEC
2. člen
Vrtec vpisuje in sprejema predšolske otroke od dopolnjenega enega leta starosti v svoje programe na podlagi prostih mest in prijav vse leto. Izjemoma vrtec sprejme mlajše otroke ob zaključku starševskega dopusta, vendar ne mlajših od 11 mesecev. Rezervacij prostih mest v vrtcu Dobrna ni. Starši oziroma skrbniki otroka (v nadaljevanju: starši) vpišejo otroka v vrtec tako, da oddajo vlogo na predpisanem obrazcu, ki ga določi vrtec.
Vlogo za vpis otroka v vrtec dobijo starši na sedežu vrtca, v enoti vrtca in na spletnih straneh vrtca.
Prijavo za sprejem otrok v vrtec vložijo starši na sedežu vrtca neposredno, po pošti ali po elektronski pošti.
3. člen
Vrtec najmanj enkrat letno objavi javni vpis novincev za naslednje šolsko leto, ki ga uskladi z občino ustanoviteljico.
Vrtec starše obvesti o datumu vključitve otroka v vrtec ter o drugih pogojih za sprejem otroka v vrtec, kot so sklenitev medsebojne pogodbe, predložitev potrdila pediatra o tem, da se otrok lahko vključi v vrtec, predložitev odločbe o usmeritvi za otroke s posebnimi potrebami in drugih pogojih.
Če vrtec otroka ne more vključiti v vrtec, o tem obvesti starše.
4. člen
Če je v vrtcu dovolj prostih mest, odloča o sprejemu otrok ravnatelj zavoda ali od njega pooblaščena oseba.
Če se za sprejem v vrtec prijavi več otrok, kot je v vrtcu oziroma v posamezni enoti prostih mest, se odloči na osnovi sprejetih kriterijev tega pravilnika.
Prednost pri sprejemu otrok v vrtec imajo tisti otroci, za katere so starši priložili odločbo o usmeritvi ali strokovno mnenje komisije za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami ali potrdilo centra za socialno delo o ogroženosti otroka zaradi socialnega položaja družine. Ostali kriteriji za sprejem otroka v vrtec so:
+---------------------------------------------------+----------+
|Kriterij                      | Število |
|                          |  točk  |
+-------+-------------------------------------------+----------+
|1.   |Oba starša, ki imata z otrokom stalno   |  30  |
|    |prebivališče na območju občine       |     |
|    |ustanoviteljice              |     |
+-------+-------------------------------------------+----------+
|2.   |Eden od staršev, ki ima skupaj z otrokom  |  20  |
|    |stalno prebivališče na območju občine   |     |
|    |ustanoviteljice              |     |
+-------+-------------------------------------------+----------+
|3.   |Otrok, ki mu je bil odložen vstop v    |  20  |
|    |osnovno šolo                |     |
+-------+-------------------------------------------+----------+
|4.   |Otrok, katerega oba starša sta zaposlena  |  20  |
+-------+-------------------------------------------+----------+
|5.   |Otrok, katerega en starš je zaposlen    |  15  |
+-------+-------------------------------------------+----------+
|6.   |Otrok je bil uvrščen v prednostni vrstni  |  10  |
|    |red v preteklem letu in v vrtec ni bil   |     |
|    |sprejet                  |     |
+-------+-------------------------------------------+----------+
|7.   |Otrok živi v enoroditeljski družini, kar  |  5   |
|    |dokazuje potrdilo o družinski skupnosti  |     |
+-------+-------------------------------------------+----------+
|8.   |V želeni enoti vrtca je že vključen    |  7   |
|    |otrokov brat ali sestra          |     |
+-------+-------------------------------------------+----------+
|9.   |Sprejem dvojčkov ali trojčkov       |  7   |
+-------+-------------------------------------------+----------+
|10.  |Družina ima več vzdrževanih otrok:     |     |
+-------+-------------------------------------------+----------+
|10a  |              4 otroci ali več|  6   |
+-------+-------------------------------------------+----------+
|10b  |                  3 otroci|  5   |
+-------+-------------------------------------------+----------+
|10c  |                  2 otroka|  4   |
+-------+-------------------------------------------+----------+
Strokovna služba vrtca na osnovi zgornjih kriterijev pripravi vrstni red vpisanih otrok, Komisija za sprejem otrok v vrtec pa se na podlagi predloženega seznama odloči o sprejemu otrok.
Če obstaja dvom o resničnosti posameznih dejstev in okoliščin, navedenih v prijavi za sprejem otrok, je strokovna služba vrtca dolžna preveriti njihovo resničnost. Strokovna služba vrtca pripravi sklep o sprejemu otrok v vrtcu, na podlagi odločitve Komisije za sprejem otrok v vrtec, kateri otroci iz prejšnjega odstavka se sprejmejo v vrtec.
Če več otrok doseže enako število točk, komisija pri določitvi prednostnega vrstnega reda upošteva naslednje dodatne kriterije po naslednjem zaporedju:
1. Datum oddane prijave. Prednost ima otrok, katerega prijava je bila oddana prej.
2. Starost otroka. Prednost ima starejši otrok.
Komisija za sprejem otrok v vrtec pripravi prednostni vrstni red, kateri otroci so na podlagi doseženega števila točk sprejeti v vrtec. Ostale otroke zaradi premajhnega števila točk uvrsti na čakalno listo po vrstnem redu zbranega števila točk od najvišjega do najnižjega. Zapisnik o sestavi prednostne liste podpišejo vsi člani komisije.
Strokovna služba vrtca najpozneje v osmih dneh po seji Komisije za sprejem otroka v vrtec, vsem staršem izda odločbo o sprejemu ali zavrnitvi sprejema otroka v vrtec. Za otroke, ki so bili sprejeti v vrtec, odločba določa datum vključitve otroka v vrtec in rok za sklenitev medsebojne pogodbe med vrtcem in starši.
SESTAVA IN NAČIN DELA KOMISIJE
5. člen
Komisijo za sprejem otrok (v nadaljevanju: komisija) imenuje ravnatelj s posebnim sklepom.
Komisija je sestavljena iz predstavnika vrtca, ki ga predlaga ravnatelj, predstavnika staršev, ki ga predlaga svet zavoda in predstavnika občine.
Člane komisije se imenuje za štiri leta in so lahko imenovani največ dvakrat zaporedoma. Mandat predstavnika staršev je vezan na vključenost otroka v vrtec.
6. člen
Delo komisije vodi predsednik, ki ga člani komisije izvolijo iz svojih vrst na prvi seji.
Komisija odloča o sprejemu otrok v vrtec na seji, o kateri se vodi zapisnik v skladu s postopkom, ki ga določa zakon.
7. člen
Komisija odloča o sprejemu otrok v vrtec na seji.
Na seji komisije lahko sodeluje ravnatelj in vodja enote vrtca na predlog člana komisije ali na lastno pobudo.
Komisija lahko zahteva pisno mnenje pristojne institucije ali povabi na sejo predstavnike institucij, katerih mnenje je pomembno za odločitev o sprejemu otrok (npr. center za socialno delo, patronažno službo in druge).
Komisija odloča z večino glasov vseh članov.
Komisija odloči, ali bo oblikovala prioritetni vrstni red enotno za vrtec po programih in starostnih obdobjih ali po letnikih rojstva otrok.
8. člen
Komisija odloča o sprejemu otrok praviloma enkrat letno do 30. aprila za naslednje šolsko leto.
Komisija mora obravnavati vse prijave za vpis otrok, ki so vložene do 31. marca koledarskega leta za vpis otrok v naslednjem šolskem letu.
Pri oblikovanju oddelka mora vrtec upoštevati predpisane normative za oblikovanje oddelkov.
9. člen
O poteku seje komisije se vodi zapisnik, ki mora vsebovati predvsem naslednje podatke:
– čas in kraj zasedanja komisije;
– udeležba na seji;
– število prostih mest v vrtcu v posamezni enoti in po posameznem programu ter starostnih obdobjih in letnikih rojstva otrok, upoštevaje tudi t.i. fleksibilni normativ;
– število prijavljenih, sprejetih in odklonjenih otrok v posamezni enoti in po posameznem programu ter starostnem obdobju oziroma po letnikih rojstva;
– imenski seznam otrok s skupnim številom točk ter po posameznem kriteriju v posamezni enoti in po posameznem programu ter starostnem obdobju in letnikih rojstva, po vrstnem redu zbranega števila točk od najvišjega števila do najnižjega kot sestavni del arhivskega izvoda zapisnika ter oznako, kateri otroci so sprejeti in kateri ne.
Zapisnik je potrebno hraniti v dokumentaciji vrtca, skladno z veljavnimi predpisi.
10. člen
Zoper sklep lahko starši v 15. dneh po vročitvi sklepa vložijo pritožbo na svet zavoda.
11. člen
Komisija mora omogočiti staršem na njihovo zahtevo ogled zapisnika o sprejemu otrok v vrtec, vendar le tistega dela, ki se nanaša na njihovo vlogo.
12. člen
Če starši ne podpišejo pogodbe z vrtcem v določenem roku oziroma ne zaprosijo za razumno podaljšanje roka iz utemeljenih razlogov oziroma otroka ne vključijo v vrtec s predvidenim datumom se šteje, da so starši umaknili vlogo za vpis otroka v vrtec. Rok za podpis pogodbe določi ravnatelj zavoda in ne sme biti krajši od 15 dni od dneva, ko so starši obveščeni, da je otrok sprejet v vrtec.
13. člen
Če otrok do konca šolskega leta ni bil sprejet ali ne bo mogel biti sprejet v vrtec zaradi pomanjkanja prostih mest, starši lahko podaljšajo vlogo za naslednje šolsko leto. Pri tem se za datum oddaje vloge upošteva oddaja prve vloge.
Izpisani otrok nima prednosti pri morebitnem ponovnem sprejemu v vrtec.
14. člen
Starši lahko izpišejo otroka iz vrtca kadarkoli s 15-dnevnim odpovednim rokom, ki začne teči z dnem prejema pisne odpovedi na sedežu vrtca ali v enoti vrtca.
KONČNE DOLOČBE
15. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00700-0012/2008
Dobrna, dne 10. decembra 2008
Župan
Občine Dobrna
Martin Brecl l.r.

AAA Zlata odličnost