Uradni list

Številka 119
Uradni list RS, št. 119/2008 z dne 19. 12. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 119/2008 z dne 19. 12. 2008

Kazalo

5315. Pravilnik o kriterijih za sprejem otrok v vrtec, stran 15891.

Na podlagi 20. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB2, 25/08) in 6. člena Statuta Občine Sodražica (Uradni list RS, št. 44/99, 80/00, 12/06) je Občinski svet Občine Sodražica na 12. redni seji dne 11. 12. 2008 sprejel
P R A V I L N I K
o kriterijih za sprejem otrok v vrtec
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem pravilnikom občina ustanoviteljica na predlog sveta šole OŠ dr. Ivan Prijatelj Sodražica določa sestavo komisije za sprejem otrok ter kriterije za sprejem otrok v vrtec.
II. SPREJEM IN VPIS OTROK
1. Sprejem otrok v programe vrtca
2. člen
V vrtec se sprejemajo otroci od dopolnjenega enajstega meseca starosti do vključitve v osnovno šolo.
3. člen
Vrtec lahko sprejema tudi otroke s posebnimi potrebami v skladu z veljavnimi predpisi, če ima zagotovljene ustrezne prostorske in kadrovske pogoje.
4. člen
Vrtec lahko vpiše oziroma sprejme v svoje programe toliko otrok, kot to dopuščajo normativi in pogoji za oblikovanje oddelkov v skladu z veljavno zakonodajo.
2. Vpis otrok v programe vrtca
5. člen
Redni vpis otrok v programe vrtca se izvede praviloma do konca meseca marca za naslednje šolsko leto. Glede na razpoložljiva prosta mesta je možen vpis tudi med letom.
Natečaj za vpis otrok v programe vrtca se objavi v sredstvih javnega obveščanja in z objavo natečaja v vrtcu.
3. Postopek sprejema otrok v vrtec
6. člen
Otroci se sprejemajo v programe vrtca na podlagi prijave vse leto, če so v vrtcu prosta mesta. Ravnatelj je dolžan v roku 30 dni po prejemu prijave nanjo odgovoriti. Prijavo oziroma vlogo za vpis in sprejem otroka v vrtec vložijo starši oziroma skrbniki otroka na upravo, v tajništvo vrtca oziroma šole.
Na vlogi za vpis so zapisani podatki o otroku in njihovih starših oziroma skrbnikih, prav tako mora biti naveden točen datum prihoda oziroma dejanske vključitve otroka v program vrtca.
7. člen
V primeru, da je v vrtec vpisanih več otrok kot je prostih mest, o sprejemu odloča komisija za sprejem otrok.
Komisijo za sprejem otrok v vrtec imenuje ravnatelj najkasneje v 30 dneh po sprejemu tega pravilnika, sestavljajo pa jo trije člani, in sicer:
– predstavnik strokovnih delavcev vrtca,
– predstavnik občine,
– predstavnik sveta staršev vrtca.
Člani komisije so imenovani za dobo štirih let in so lahko ponovno imenovani.
8. člen
Komisija dela na sejah. Komisija na prvi seji izvoli predsednika. Na sejah sta lahko navzoča ravnatelj zavoda in vodja vrtca, vendar brez pravice glasovanja.
9. člen
Komisija odloča o sprejemu otrok praviloma enkrat letno, in sicer v mesecu aprilu, oziroma po potrebi. Komisija mora obravnavati vse prijave za vpis, ki so vložene do 31. 3. tekočega leta. Na seji komisije se piše zapisnik, ki vsebuje:
– poimensko prisotnost članov in drugih prisotnih oseb,
– ugotovitev o številu prijavljenih otrok in o razpoložljivih prostih mestih,
– seznam otrok s številom točk, ki so jih zbrali na podlagi kriterijev iz 11. člena tega pravilnika,
– seznam otrok, ki so bili sprejeti,
– čakalno listo po prednostnem vrstnem redu za otroke, ki niso bili sprejeti v vrtec. Čakalna lista se oblikuje ločeno za prvo in drugo starostno obdobje.
Zapisnik se mora hraniti v dokumentaciji vrtca v skladu z veljavnimi predpisi.
10. člen
Komisija najpozneje v osmih dneh po seji vsem staršem izda odločbo o sprejemu ali zavrnitvi sprejema otroka v vrtec.
Za otroke, ki so bili sprejeti v vrtec, odločba določa datum vključitve otroka v vrtec in rok za sklenitev medsebojne pogodbe med vrtcem in starši.
Zoper odločitev komisije lahko starši v petnajstih dneh po vročitvi vložijo pritožbo na svet šole. Svet šole mora o pritožbi odločati v tridesetih dneh po prejemu pritožbe.
Vrtec o vpisu in vključitvi otroka obvesti tudi občino ustanoviteljico in občino zavezanko za plačilo.
4. Kriterij za sprejem otrok v vrtec
11. člen
Otrok, ki je bil že sprejet v vrtec, in je bil zanj skladno z drugim odstavkom 13. člena tega pravilnika izdan ugotovitveni sklep o izpisu, se avtomatsko razporedi na konec seznama, oziroma se ga sprejeme le, če je v vrtcu še prosto mesto.
Komisija odloča o sprejemu otroka v vrtec na podlagi naslednjih kriterijev:
+-----------------------------------------------+--------------+
|Kriterij                    | Število točk |
+-------+---------------------------------------+--------------+
| 1.  |Starši ali eden od staršev ima skupaj |   60   |
|    |z otrokom stalno prebivališče na    |       |
|    |območju Občine Sodražica, oziroma je  |       |
|    |Občina Sodražica zavezana za doplačilo |       |
|    |razlike v ceni             |       |
+-------+---------------------------------------+--------------+
| 2.  |Oba starša otroka sta zaposlena ali  |   30   |
|    |študenta                |       |
|    |PRILOGA: potrdilo o zaposlenosti ali o |       |
|    |statusu študenta oziroma navedba    |       |
|    |delodajalca ali fakultete, kjer se   |       |
|    |preveri resničnost podatkov      |       |
+-------+---------------------------------------+--------------+
| 3.  |Otrok živi na območju šolskega okoliša |   15   |
|    |OŠ dr. Ivan Prijatelj Sodražica    |       |
+-------+---------------------------------------+--------------+
| 4.  |Otrok je bil uvrščen na čakalno listo, |   10   |
|    |ki jo je izoblikovala komisija za   |       |
|    |sprejem otrok v vrtec na podlagi    |       |
|    |rednega razpisa v preteklem šolskem  |       |
|    |letu                  |       |
+-------+---------------------------------------+--------------+
| 5.  |V želeni enoti vrtca je že vključen  |   7    |
|    |otrokov brat ali sestra        |       |
+-------+---------------------------------------+--------------+
| 6.  |Sprejem več otrok iz družine v istem  |   7    |
|    |šolskem letu              |       |
+-------+---------------------------------------+--------------+
| 7.  |Datum prihoda v vrtec s 1. 9. tekočega |   5    |
|    |leta (za otroke, ki so že dopolnili 11 |       |
|    |mesecev)                |       |
+-------+---------------------------------------+--------------+
K kriterijema 2 in 6 so starši dolžni izkazati svoj status s prilogo.
Otroci s posebnimi potrebami in otroci staršev, ki predložijo potrdilo centra za socialno delo o ogroženosti zaradi socialnega položaja družine, imajo prednost pri sprejemu.
Če je več otrok z istim številom točk in vseh ni mogoče sprejeti, se oblikuje prednostni seznam na podlagi dodatnih kriterijev.
+--------------------------------------------------------------+
|Dodatni kriteriji:                      |
|1.    Vključitev otroka s 1. 9.       8 točk    |
|     Vključitev otroka s 1. 10.       7 točk    |
|     Vključitev otroka s 1. 11.       6 točk    |
|     Vključitev otroka s 1. 12.       5 točk    |
|     Vključitev otroka s 1. 1.       4 točke    |
|     Vključitev otroka s 1. 2.       3 točke    |
|     Vključitev otroka s 1. 3.       2 točki    |
|     Vključitev otroka s 1. 4.       1 točka    |
|2.    Otrok je bil prijavljen na razpis za  10 točk    |
|     sprejem v vrtec v preteklem šolskem         |
|     letu.                        |
+--------------------------------------------------------------+
Starši, katerih otrok je bil sprejet v vrtec, pa želijo sprejem otroka odložiti za določen čas, se obravnavajo individualno glede na razpoložljive kapacitete v vrtcu.
Če obstaja čakalna vrsta oziroma se v času odloga pojavi potreba po zasedbi tega mesta, se otroci, katerih starši želijo odložiti sprejem otroka v vrtec, brišejo iz seznama vpisanih otrok oziroma se uvrstijo na konec prednostnega seznama na čakalni listi razen, če je sprejem prestavljen iz zdravstvenih razlogov otroka (na podlagi zdravniškega potrdila).
12. člen
Če obstaja dvom o resničnosti posameznih dejstev in okoliščin, navedenih v prijavi za sprejem otrok, sta ravnatelj oziroma komisija za sprejem otrok dolžna preveriti njihovo resničnost.
V primeru, da imajo starši že vključenega enega ali več otrok v zavod OŠ dr. Ivan Prijatelj Sodražica in so neredni plačniki ter dolgujejo zavodu finančna sredstva, se jih pozove, da v roku 8 dni po prejemu opomina poravnajo neplačane obveznosti, v nasprotnem primeru se obravnava otroka za sprejem v vrtec odloži. Otroka se ponovno obravnava po poravnanih finančnih obveznostih glede na razpoložljive kapacitete.
5. Trajanje vključitve, izpis in razporeditev otrok
13. člen
Otroci pričnejo obiskovati vrtec z dnem, ki se določi v odločbi o sprejemu otroka oziroma v pogodbi o vključitvi otroka v program predšolske vzgoje. Uvajanje otroka v vrtec se prične z dnevom dejanske vključitve v program.
V primeru, da starši otroka ne pripeljejo v vrtec v petnajstih dneh po dnevu, ki je določen za vključitev, in izostanka ne napovejo oziroma ne opravičijo, sprejme ravnatelj ugotovitveni sklep o izpisu, na njegovo mesto pa se sprejme drugega otroka iz prednostnega seznama otrok, ki so bili prej zavrnjeni. V tem primeru so starši dolžni plačati prispevek za program za tekoči mesec.
14. člen
Starši morajo ob sprejemu otroka v vrtec predložiti potrdilo zdravnika o njegovem zdravstvenem stanju.
15. člen
Otrok izstopi iz vrtca na podlagi pisne izjave staršev, ki so jo dolžni predložiti vrtcu najmanj 30 dni pred predvidenim datumom izključitve otroka. V nasprotnem primeru so dolžni plačati stroške storitve še za naslednji mesec.
Starši lahko otroka izpišejo iz vrtca, kadar koli to želijo. Otrok, ki je bil izpisan za 10 mesecev ali manj, nima prednosti pri ponovnem vpisu, razen, če je bil izpisan iz zdravstvenih razlogov.
16. člen
Plačilo staršev za programe predšolske vzgoje se določi v skladu z Zakonom o vrtcih in Pravilnikom o plačilih staršev za programe v vrtcih.
Posebnosti v zvezi s plačilom staršev (zamude pri prevzemu otrok, rezervacije, odsotnosti, druge ugodnosti) se obračunavajo v skladu z veljavnimi sklepi Občinskega sveta Občine Sodražica.
III. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
17. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
18. člen
Z dnem, ko začne veljati ta pravilnik, preneha veljati Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec in o plačilu programov predšolske vzgoje, ki je bil sprejet na svetu šole dne 29. 3. 2005.
Št. 605-30/8
Sodražica, dne 11. decembra 2008
Župan
Občine Sodražica
Blaž Milavec l.r.