Uradni list

Številka 119
Uradni list RS, št. 119/2008 z dne 19. 12. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 119/2008 z dne 19. 12. 2008

Kazalo

5306. Odlok o spremembah proračuna Občine Odranci za leto 2008, stran 15880.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B in 14. člena Statuta Občine Odranci (Uradni list RS, št. 20/01, 133/03, 60/07) je Občinski svet Občine Odranci na 12. seji dne 4. 12. 2008 sprejel
O D L O K
o spremembah proračuna Občine Odranci za leto 2008
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Odranci za leto 2008 (Uradni list RS, št. 36/08) se spremeni prvi odstavek 2. člena, tako da se glasi:
»2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
------------------------------------------------------------
                           v eurih
------------------------------------------------------------
A)   Bilanci prihodkov in odhodkov
------------------------------------------------------------
I.   SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)      1.598.145
    TEKOČI PRIHODKI (70+71)            917.566
70   DAVČNI PRIHODKI                784.882
    700 Davki na dohodek in dobiček        734.950
    703 Davki na premoženje            37.422
    704 Domači davki na blago in storitev     12.510
    706 Drugi davki                   0
71   NEDAVČNI PRIHODKI               132.684
    710 Udeležba na dobičku in dohodki od     12.234
    premoženja
    711 Takse in pristojbine            1.200
    712 Denarne kazni                  0
    713 Prihodki od prodaje blaga in          0
    storitev
    714 Drugi nedavčni prihodki          119.250
72   KAPITALSKI PRIHODKI              330.529
    720 Prihodki od prodaje osnovnih        1.000
    sredstev
    722 Prihodki od prodaje zemljišč       329.529
73   PREJETE DONACIJE                  0
74   TRANSFERNI PRIHODKI              350.050
    740 Transferni prihodki iz drugih       71.358
    javnofinančnih institucij
    741 Prejeta sredstva iz državnega       278.692
    proračuna in sredstev proračuna EU
II.  SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)        1.586.625
40   TEKOČI ODHODKI                447.518
    400 Plače in drugi izdatki zaposlenim     107.209
    401 Prispevki delodajalcev za socialno     18.913
    varnost
    402 Izdatki za blago in storitve       307.296
    403 Plačila domačih obresti          10.100
    409 Rezerve                   4.000
41   TEKOČI TRANSFERI               358.211
    410 Subvencije                 13.000
    411 Transferi posameznikom in         149.187
    gospodinjstvom
    412 Transferi neprofitnim organizacijam    41.172
    in ustanovam
    413 Drugi tekoči domači transferi       154.852
42   INVESTICIJSKI ODHODKI             743.976
    420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev    743.976
43   INVESTICIJSKI TRANSFERI            36.920
    431 Investicijski transferi pravnim in     36.920
    fizičnim osebam
III.  PRORAČUNSKI – PRESEŽEK (I.-II.)        11.520
------------------------------------------------------------
B.   RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
------------------------------------------------------------
IV.  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA      0
    KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
V.   DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPIT.          0
    DELEŽEV
VI.  PREJETA MINUS DANA POSOJILA (IV-V.)         0
------------------------------------------------------------
C.   RAČUN FINANCIRANJA
------------------------------------------------------------
VII.  ZADOLŽEVANJE (500)                 0
VIII. ODPLAČILO DOLGA (550)             11.520
55   ODPLAČILO DOLGA                11.520
    550 Odplačilo domačega dolga          11.520
IX.  POVEČANJE (ZMANJŠEVANJE) SREDSTEV NA        0
    RAČUNIH (I.+IV.+VII -II.-V.-VIII.)
X.   NETO ZADOLŽEVANJ (VII. –VIII.)        –11.520
XI.  NETO FINANCIRANJE (VI+VII-VII. –IX.)        0
    STANJE SREDSTEV NA RAČUNU DNE 31.12.     21.584«
    PRETEKLEGA LETA
------------------------------------------------------------
Drugi in tretji odstavek 2. člena ostaneta nespremenjena.
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 87-12/2008
Odranci, dne 4. decembra 2008
Župan
Občine Odranci
Ivan Markoja l.r.