Uradni list

Številka 119
Uradni list RS, št. 119/2008 z dne 19. 12. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 119/2008 z dne 19. 12. 2008

Kazalo

5330. Uredba o merilih in pogojih za odobritev posojil po 81.a členu Zakona o javnih financah, stran 15911.

Na podlagi prvega odstavka 88.a člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO in 109/08) je Vlada Republike Slovenije izdala
U R E D B O
o merilih in pogojih za odobritev posojil po 81.a členu Zakona o javnih financah
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta uredba določa merila in pogoje za izvedbo ukrepa iz prve alinee prvega odstavka 81.a člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO in 109/08; v nadaljnjem besedilu: zakon). Ukrep po zakonu in tej uredbi je začasne narave in se uvede z namenom omejitve učinkov svetovne finančne krize in ohranitve stabilnosti domačega finančnega sistema.
2. člen
(1) Posojila Republike Slovenije lahko pridobijo solventne kreditne institucije, kot so opredeljene v zakonu, ki ureja bančništvo, ki izpolnjujejo zahteve po minimalnem kapitalu po zakonu, ki ureja bančništvo, imajo za opravljanje poslov veljavno dovoljenje pristojne nadzorne institucije, imajo sedež v Republiki Sloveniji (v nadaljnjem besedilu: kreditne institucije) in ki zaradi učinkov svetovne finančne krize niti s poroštvom Republike Slovenije ne morejo pridobiti sredstev za financiranje zapadlih obveznosti in za tekoče poslovanje na finančnem ali medbančnem trgu.
(2) Kreditne institucije morajo sredstva, pridobljena s posojilom Republike Slovenije na podlagi zakona in te uredbe, uporabiti za spodbujanje gospodarske aktivnosti in za zagotovitev ustrezne kreditne podpore gospodarstvu in prebivalstvu, a ne za kreditiranje ali refinanciranje kreditov, namenjenih odkupom podjetij s strani uprav in z njimi povezanih oseb.
3. člen
(1) Posojila Republike Slovenije lahko pridobijo tudi solventne zavarovalnice in pozavarovalnice, kot so opredeljene v zakonu, ki ureja zavarovalništvo, in solventne pokojninske družbe, kot so urejene v zakonu, ki ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje, s sedežem v Republiki Sloveniji (v nadaljnjem besedilu: finančne družbe), ki izpolnjujejo zahteve po minimalnem kapitalu po zakonu, imajo za opravljanje poslov veljavno dovoljenje pristojne nadzorne institucije, imajo sedež v Republiki Sloveniji in ki zaradi učinkov svetovne finančne krize potrebujejo posojilo za zagotavljanje nemotenega tekočega poslovanja.
(2) Finančne družbe morajo sredstva, pridobljena s posojilom Republike Slovenije na podlagi zakona in te uredbe, uporabiti za zagotavljanje nemotenega tekočega poslovanja.
4. člen
(1) Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada), ministrstvo, pristojno za finance, in v primeru kreditnih institucij Banka Slovenije, v primeru finančnih družb pa Agencija za zavarovalni nadzor (v nadaljnjem besedilu: pristojna nadzorna institucija) prednostno obravnavajo vloge za pridobitev posojila.
(2) S sprejetim sklepom o posojilu kreditni instituciji ali finančni družbi vlada seznani pristojno nadzorno institucijo najkasneje naslednji dan po sprejemu.
II. DAJANJE POSOJIL
5. člen
(1) Kreditna institucija ali finančna družba pošlje vlogo za odobritev posojila Republike Slovenije ministrstvu, pristojnemu za finance, in v vednost pristojni nadzorni instituciji.
(2) Kreditna institucija k vlogi priloži dokumentacijo, ki vsebuje:
– podatke o obsegu zapadlih obveznosti,
– obrazložitev dosedanjih aktivnosti za pridobitev virov financiranja,
– obrazložitev posledic nepridobitve posojila,
– predlog o znesku in ročnosti posojila,
– namen porabe sredstev ter
– izračun kapitala in kapitalske ustreznosti po tekočem stanju.
(3) Finančna družba k vlogi priloži dokumentacijo, ki vsebuje:
– obrazložitev vzrokov potrebnosti posojila,
– obrazložitev dosedanjih aktivnosti za zagotovitev virov financiranja,
– obrazložitev posledic nepridobitve posojila,
– predlog o znesku in ročnosti posojila,
– namen porabe sredstev ter
– izračun kapitala in kapitalske ustreznosti po tekočem stanju.
(4) K vlogi mora biti priloženo tudi zadnje letno poročilo, projekcija finančnih tokov za naslednja tri leta in kvartalna poročila v skladu z zakonom, ki ureja bančništvo, oziroma z zakonom, ki ureja zavarovalništvo.
(5) V postopku obravnave vloge lahko ministrstvo, pristojno za finance, ali pristojna nadzorna institucija zahtevata dodatne podatke in informacije.
6. člen
(1) Ministrstvo, pristojno za finance, po prejemu vloge in po prejemu ocene o potrebnosti in primernosti posojila, ki jo da pristojna nadzorna institucija, preveri, če so vlogi priloženi dokumenti iz 5. člena te uredbe, in zahteva morebitne dodatne podatke in informacije.
(2) Iz ocene o potrebnosti in primernosti posojila, ki jo da pristojna nadzorna institucija, mora biti razvidno, ali je kreditna institucija ali finančna družba:
– upravičena do pridobitve posojila kot ukrepa po zakonu in tej uredbi in
– ali je posojilo najprimernejši ukrep za dosego namena, ki ga predvideva zakon.
7. člen
(1) Če ministrstvo, pristojno za finance, na podlagi dokumentacije iz 5. člena te uredbe in na podlagi ocene pristojne nadzorne institucije oceni, da kreditna institucija oziroma finančna družba izpolnjuje pogoje za odobritev posojila, predlaga vladi, da s sklepom odloči o odobritvi posojila. S sklepom se določijo tudi pogodbeni pogoji in druge zaveze, ki jih mora s pogodbo prevzeti prejemnica posojila, kot so omejitve glede prejemkov in drugih bonitet vodilnih oseb v družbi, vključno z opcijami na delnice družbe in omejitve v zvezi z izplačilom dividend ter drugimi pravicami delničarjev.
(2) Na podlagi sklepa vlade minister, pristojen za finance, podpiše pogodbo o posojilu s kreditno institucijo ali finančno družbo.
8. člen
(1) Vlada s sklepom o odobritvi posojila določi ročnost posojila. Ministrstvo, pristojno za finance, pripravi predlog ročnosti posojila na osnovi vloge iz 5. člena te uredbe in mnenja pristojne nadzorne institucije.
(2) Posojila imajo lahko ročnost od enega do največ petih let. Ročnost danih posojil ne sme presegati ročnosti virov, ki jih v času dajanja posojila Republika Slovenija pridobiva z izdajo dolžniških vrednostnih papirjev na finančnem trgu ali z najemanjem posojil.
9. člen
(1) Vlada s sklepom o dodelitvi posojila določi tudi višino letne obrestne mere posojila. Ministrstvo, pristojno za finance, pripravi predlog višine letne obrestne mere posojila tako, da strošku zadolžitev s poroštvom Republike Slovenije iz naslova izdaje vrednostnih papirjev ali iz naslova najetega posojila primerljive ročnosti prišteje še maržo za kreditno tveganje.
(2) Ministrstvo, pristojno za finance, pripravi predlog višine marže za kreditno tveganje glede bonitete kreditne institucije ali finančne družbe v skladu z merili, določenimi v Prilogi, ki je sestavni del te uredbe.
(3) Pri pripravi predloga iz prejšnjega odstavka ministrstvo, pristojno za finance, upošteva le dolgoročne bonitetne ocene kreditnih institucij ali finančnih družb s strani mednarodno priznanih rating agencij (Standard and Poor`s, Fitch Ratings, Moody's Investor Services) na nivoju posamezne kreditne institucije, z upoštevanjem prevajalnih tabel. V primeru različnih bonitetnih ocen kreditne institucije se upošteva nižja bonitetna ocena.
(4) Ministrstvo, pristojno za finance, zaračuna tudi enkratni strošek obdelave vloge za pridobitev posojila Republike Slovenije v višini 25 bazičnih točk. Enkratni strošek obdelave se plača v enkratnem znesku v roku 30 dni od dneva podpisa pogodbe o posojilu.
III. KONČNA DOLOČBA
10. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in preneha veljati 31. decembra 2010.
Št. 00712-38/2008/8
Ljubljana, dne 18. decembra 2008
EVA 2008-1611-0154
Vlada Republike Slovenije
Borut Pahor l.r.
Predsednik
 Priloga

+--------------------------------------------------------------+
|              Marža               |
+---------------------------+-------------------+--------------+
|   Bonitetna ocena   | 25 bazičnih točk | + 50 bazičnih|
|      AAA      |          |   točk   |
+---------------------------+-------------------+       |
|   Bonitetna ocena   | 40 bazičnih točk |       |
|     vsi AA      |          |       |
+---------------------------+-------------------+       |
|   Bonitetna ocena   | 45 bazičnih točk |       |
|      vsi A      |          |       |
+---------------------------+-------------------+       |
|   Bonitetna ocena   | 50 bazičnih točk |       |
|     vsi BBB     |          |       |
+---------------------------+-------------------+       |
|Bonitetna ocena vsi BB ali | 55 bazičnih točk |       |
|      nižja      |          |       |
| ali brez bonitetne ocene |          |       |
+---------------------------+-------------------+--------------+