Uradni list

Številka 118
Uradni list RS, št. 118/2008 z dne 15. 12. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 118/2008 z dne 15. 12. 2008

Kazalo

5207. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka proračuna Občine Vransko za leto 2008, stran 15751.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B) in 16. člena Statuta Občine Vransko (Uradni list RS, št. 24/99 in 38/02) je Občinski svet Občine Vransko na 14. redni seji dne 21.11. 2008 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka proračuna Občine Vransko za leto 2008
1. člen
Spremeni se 2. člen Odloka o proračunu občine Vransko za leto 2008 (Uradni list RS, št. 16/08, 78/08 in 87/08) tako , da se glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
+------------------------------------------------+------------+
|A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV        |    III.|
|Skupina/Podskupina kontov            |  Rebalans|
|                        | leta 2008 v|
|                        |     EUR|
+------------------------------------------------+------------+
|I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)       |  3.802.933|
|TEKOČI PRIHODKI (70+71)             |  2.570.501|
|70 DAVČNI PRIHODKI               |  2.221.837|
|700 Davki na dohodek in dobiček         |  1.399.856|
|703 Davki na premoženje             |   495.707|
|704 Domači davki na blago in storitve      |   326.274|
|706 Drugi davki                 |      0|
|71 NEDAVČNI PRIHODKI              |   348.664|
|710 Udeležba na dobičku in dohodki od      |   30.733|
|premoženja                   |    2.150|
|711 Takse in pristojbine            |     661|
|712 Denarne kazni                |   18.219|
|713 Prihodki od prodaje blaga in storitev    |   296.900|
|714 Drugi nedavčni prihodki           |    3.000|
|72 KAPITALSKI PRIHODKI             |    3.000|
|720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev    |      0|
|721 Prihodki od prodaje zalog          |      |
|722 Prihodki od prodaje zemljišč in       |      |
|neopredmetenih dolgoročnih sredstev       |      0|
|73 PREJETE DONACIJE               |      0|
|730 Prejete donacije iz domačih virov      |      |
|731 Prejete donacije iz tujine         |      |
|74 TRANSFERNI PRIHODKI             |  1.229.431|
|740 Transferni prihodki iz drugih        |      |
|javnofinančnih institucij            |  1.229.431|
|                        |      |
|II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)        |      |
|40 TEKOČI ODHODKI                |  5.182.114|
|400 Plače in drugi izdatki zaposlenim      |   791.160|
|401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost |   146.141|
|402 Izdatki za blago in storitve        |   15.530|
|403 Plačila domačih obresti           |   592.100|
|409 Rezerve                   |    1.729|
|41 TEKOČI TRANSFERI               |   35.659|
|410 Subvencije                 |   851.317|
|411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom  |   75.113|
|412 Transferi neprofitnim organizacijam in   |      |
|ustanovam                    |   415.057|
|413 Drugi tekoči domači transferi        |   79.835|
|414 Tekoči transferi v tujino          |   281.312|
|42 INVESTICIJSKI ODHODKI            |      0|
|420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev     |  3.278.542|
|43 INVESTICIJSKI TRANSFERI           |  3.278.542|
|431 Investicijski transferi pravnim in fiz.   |      |
|osebam, ki niso PU               |   261.094|
|432 Investicijski transferi PU         |   23.707|
|                        |   237.388|
|III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)       | -1.379.181|
|(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)           |      |
+------------------------------------------------+------------+
 
+------------------------------------------------+------------+
|B RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB      |      |
|IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA  |      |
|KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)        |      0|
|75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL        |      0|
|750 Prejeta vračila danih posojil        |      |
|751 Prodaja kapitalskih deležev         |      |
|752 Kupnine iz naslova privatizacije      |      |
|V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH    |      |
|DELEŽEV (440+441+442+443)            |    1.500|
|44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH    |      |
|DELEŽEV                     |    1.500|
|440 Dana posojila                |      |
|441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb   |    1.500|
|442 Poraba sredstev kupnin iz naslova      |      |
|privatizacije                  |      |
|443 Povečanje namenskega premoženja v javnih  |      |
|skladih in drugih osebah javnega prava, ki   |      |
|imajo premoženje v svoji lasti         |      |
|VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE  |      |
|KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)          |   -1.500|
+------------------------------------------------+------------+
 
+------------------------------------------------+------------+
|C. RAČUN FINANCIRANJA              |      |
|VII ZADOLŽEVANJE (500)             |  1.800.000|
|50 ZADOLŽEVANJE                 |  1.800.000|
|500 Domače zadolževanje             |  1.800.000|
|VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)           |   419.319|
|55 ODPLAČILA DOLGA               |   419.319|
|550 Odplačila domačega dolga          |   419.319|
|IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE ) SREDSTEV NA RAČUNIH |      |
|(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) – ali 0 ali +    |      0|
|X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)        |  1.380.681|
|XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)   |  1.379.181|
|STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12.     |      |
|PRETEKLEGA LETA                 |   83.333|
|9009 Splošni sklad za drugo – ali 0 ali +    |   83.333|
+------------------------------------------------+------------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Vransko.
Načrt razvoljnih programov sestavljajo projekti.«
2. člen
Ostali členi Odloka o proračunu Občine Vransko za leto 2008 (Uradni list RS, št. 16/08, 79/07 in 87/08) ostanejo nespremenjeni.
3. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410/2008
Vransko, dne 21. novembra 2008
Župan
Občine Vransko
Franc Sušnik l.r.

AAA Zlata odličnost