Uradni list

Številka 118
Uradni list RS, št. 118/2008 z dne 15. 12. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 118/2008 z dne 15. 12. 2008

Kazalo

5206. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Vransko za leto 2007, stran 15749.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B) in 16. člena Statuta Občine Vransko (Uradni list RS, št. 24/99 in 38/02) je Občinski svet Občine Vransko na 14. redni seji dne 21. 11. 2008 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Vransko za leto 2007
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se za proračun Občine Vransko za leto 2007 (v nadaljnjem besedilu: proračun) določajo višina proračuna, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine.
II. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
(sestava in višina splošnega dela proračuna)
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
+------------------------------------------------+-------------+
|A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV        |  Zaključni|
|Skupina/Podskupina kontov            |  račun leta|
|                        |  2007 v EUR|
+------------------------------------------------+-------------+
|I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)       |  2.510.013|
|TEKOČI PRIHODKI (70+71)             |  1.978.324|
|70 DAVČNI PRIHODKI               |  1.521.576|
|700 Davki na dohodek in dobiček         |  1.270.844|
|703 Davki na premoženje             |   115.715|
|704 Domači davki na blago in storitve      |   135.017|
|706 Drugi davki                 |      0|
|71 NEDAVČNI PRIHODKI              |   456.748|
|710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja|    30.511|
|711 Takse in pristojbine            |    3.075|
|712 Denarne kazni                |     794|
|713 Prihodki od prodaje blaga in storitev    |    9.492|
|714 Drugi nedavčni prihodki           |   412.876|
|72 KAPITALSKI PRIHODKI             |    30.849|
|720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev    |    2.919|
|721 Prihodki od prodaje zalog          |      0|
|722 Prihodki od prodaje zemljišč in       |    27.930|
|neopredmetenih dolgoročnih sredstev       |       |
|73 PREJETE DONACIJE               |       |
|730 Prejete donacije iz domačih virov      |      0|
|731 Prejete donacije iz tujine         |      0|
|74 TRANSFERNI PRIHODKI             |       |
|740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih|   500.840|
|institucij                   |       |
|                        |   500.840|
|II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)        |  2.316.424|
|40 TEKOČI ODHODKI                |   780.300|
|400 Plače in drugi izdatki zaposlenim      |   117.258|
|401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost |    13.170|
|402 Izdatki za blago in storitve        |   359.557|
|403 Plačila domačih obresti           |    20.998|
|409 Rezerve                   |   269.317|
|41 TEKOČI TRANSFERI               |   698.142|
|410 Subvencije                 |    5.690|
|411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom  |   385.525|
|412 Transferi neprofitnim organizacijam in   |       |
|ustanovam                    |   102.661|
|413 Drugi tekoči domači transferi        |   204.266|
|414 Tekoči transferi v tujino          |      0|
|42 INVESTICIJSKI ODHODKI            |   770.759|
|420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev     |   770.759|
|43 INVESTICIJSKI TRANSFERI           |    67.223|
|431 Investicijski transferi pravnim in fiz.   |       |
|osebam, ki niso PU               |    55.927|
|432 Investicijski transferi PU         |    11.296|
|III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)       |   193.589|
|(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)           |       |
+------------------------------------------------+-------------+
 
+------------------------------------------------+-------------+
|B RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB      |       |
|IV.PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA   |       |
|KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)        |      0|
|75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL        |      0|
|750 Prejeta vračila danih posojil        |       |
|751 Prodaja kapitalskih deležev         |       |
|752 Kupnine iz naslova privatizacije      |       |
|V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH    |       |
|DELEŽEV (440+441+442+443)            |     150|
|44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH    |       |
|DELEŽEV                     |       |
|440 Dana posojila                |       |
|441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb   |     150|
|442 Poraba sredstev kupnin iz naslova      |       |
|privatizacije                  |     150|
|443 Povečanje namenskega premoženja v javnih  |       |
|skladih in drugih osebah javnega prava, ki   |       |
|imajo premoženje v svoji lasti         |       |
|VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE  |       |
|KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)          |     150|
+------------------------------------------------+-------------+
 
+------------------------------------------------+-------------+
|C. RAČUN FINANCIRANJA              |       |
|VII ZADOLŽEVANJE (500)             |      0|
|50 ZADOLŽEVANJE                 |      0|
|500 Domače zadolževanje             |      0|
|VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)           |   122.239|
|55 ODPLAČILA DOLGA               |   122.239|
|550 Odplačila domačega dolga          |   122.239|
+------------------------------------------------+-------------+
 
+------------------------------------------------+-------------+
|IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE ) SREDSTEV NA RAČUNIH |    71.200|
|(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) – ali 0 ali +    |       |
|X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)        |      0|
|XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)   |    51.039|
|STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12.     |    25.705|
|PRETEKLEGA LETA                 |       |
|9009 Splošni sklad za drugo – ali 0 ali +    |    25.705|
+------------------------------------------------+-------------+
Splošni del občinskega proračuna na ravni štirimestnih kontov skupaj z odhodki po funkcionalni klasifikaciji in posebni del občinskega proračuna na ravni šestmestnih podkontov in načrt razvojnih programov so priloga k temu odloku in se objavijo na spletni strani Občine Vransko.
III. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Namenski prihodki proračuna so donacije, prihodki stanovanjskega gospodarstva, prihodki od prodaje ali zamenjave občinskega stvarnega premoženja in odškodnine iz naslova zavarovanja le-tega, pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest, požarna taksa, taksa za obremenjevanje vode, taksa za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov ter druge predpisane namenske takse.
Če se po sprejemu proračuna vplača namenski prejemek, ki zahteva sorazmeren namenski izdatek, ki v proračunu ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se v višini dejanskih prejemkov povečata obseg izdatkov finančnega načrta uporabnika in proračun.
Če so namenski prejemki vplačani v proračun v nižjem obsegu kot je izkazan v proračunu, lahko uporabnik prevzema in plačuje obveznosti samo v višini dejansko vplačanih oziroma razpoložljivih sredstev.
Namenska sredstva, ki niso bila porabljena v preteklem letu, se prenesejo v proračun za tekoče leto.
Za obseg prenesenih namenskih sredstev se povečata obseg izdatkov finančnega načrta uporabnika na postavkah/podkontih, na katere se nanašajo in proračun.
4. člen
Predlagatelj finančnih načrtov neposrednega uporabnika lahko samostojno prerazporeja proračunska sredstva med podkonti izdatkov v okviru proračunske postavke v posebnem delu proračuna in po potrebi odpira nove podkonte.
Na predlog predlagateljev finančnih načrtov neposrednega uporabnika župan odloča o prerazporeditvah pravic porabe med proračunskimi postavkami v okviru posameznega področja proračunskega porabe v posebnem delu proračuna.
5. člen
Sredstva proračuna se smejo uporabljati le za namene, ki so določeni s proračunom.
6. člen
Med odhodki proračuna se del predvidenih proračunskih prejemkov vnaprej ne razporedi, ampak zadrži kot splošna proračunska rezervacija, ki se v proračunu posebej izkazuje.
Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih v proračunu ni bilo mogoče načrtovati.
O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan.
7. člen
Neposredni uporabnik lahko prevzema obveznosti, ki bodo zahtevala plačilo v naslednjih letih, če je že odprta postavka/podkonto v proračunu tekočega leta.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadla v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere, ne sme presegati 80% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Obveznosti, ki bodo zahtevale plačilo v prihodnjih letih, mora uporabnik vključiti v proračun leta, na katerega se nanašajo.
8. člen
Župan lahko dolžniku do višine 417,29 EUR odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga, če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino izterjave.
9. člen
Za izvrševanje proračuna je kot odredbodajalec odgovoren župan občine.
10. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Vransko v letu 2008, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep župana.
11. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2007.
Št. 410/2007
Vransko, dne 21. novembra 2008
Župan
Občine Vransko
Franc Sušnik l.r.

AAA Zlata odličnost