Uradni list

Številka 118
Uradni list RS, št. 118/2008 z dne 15. 12. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 118/2008 z dne 15. 12. 2008

Kazalo

5181. Odlok o plakatiranju v Občini Miren - Kostanjevica, stran 15725.

Na podlagi 21., 29. in 65. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo ZLS-UPB2, 27/08), 3. poglavja Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07), šestega odstavka 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, ZP-1-UPB4, 29/07, 58/07, 17/08, 21/08) ter 18. člena Statuta Občine Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 112/07) je Občinski svet Občine Miren - Kostanjevica na seji dne 3. 12. 2008 sprejel
O D L O K
o plakatiranju v Občini Miren - Kostanjevica
SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(1) Odlok o plakatiranju ureja nameščanje plakatov, postavitev in vzdrževanje objektov za plakatiranje (v nadaljnjem besedilu: plakatna mesta), nadzor nad izvajanjem odloka ter sankcije v primeru kršitev določb odloka.
(2) Območje izvajanja: določbe tega odloka veljajo v naseljih na območju Občine Miren - Kostanjevica.
(3) Določbe tega odloka se ne nanašajo na uradne napise in označbe sedežev pravnih oseb ter drugih subjektov in njihovih poslovnih prostorov, nameščenih na zgradbah in funkcionalnih zemljiščih zgradb, kjer je sedež oziroma poslovni prostor teh subjektov, kakor tudi ne na reklamne napise v zaprtih prostorih (izložbenih oknih, avlah), ki se nanašajo na blago, ki se v teh prostorih prodaja ali na dejavnost, ki se v zgradbi opravlja. Določbe tega odloka se tudi ne nanašajo na tipizirane usmerjevalne table, postavljene v križiščih, ob cestah in javnih poteh, ki kažejo oziroma usmerjajo k sedežu oziroma poslovnemu prostoru pravne osebe oziroma drugega subjekta in na katerih je le napis uradnega naziva pravne osebe oziroma drugega subjekta.
(4) Določbe tega odloka se tudi ne nanašajo na oglaševanje oziroma plakatiranje in na ureditev ter vzdrževanje plakatnih mest, ki jih izrecno samo za svoje potrebe na ali v svojih prostorih uredijo pravne oziroma fizične osebe.
2. člen
Plakatna mesta so samostoječe ali stenske table oziroma vitrine, reklamni panoji in podobno.
JAVNA PLAKATNA MESTA
3. člen
(1) Za postavitev javnih plakatnih mest in upravljanje z njimi je pristojna občina.
(2) Vrsto, obliko in lokacijo javnih plakatnih mest določi župan z odredbo na predlog občinske uprave in v soglasju s pristojno krajevno skupnostjo.
(3) Občina vodi evidenco javnih plakatnih mest.
4. člen
(1) Nameščanje plakatov na javna plakatna mesta izvaja pristojna služba občinske uprave.
(2) Fizična ali pravna oseba, ki bi rada imela plakate nameščene na javnih plakatnih mestih, mora plakate dostaviti občinski upravi v potrditev in plačati storitev nameščanja.
(3) Cena storitve nameščanja plakatov se določi s sklepom občinskega sveta.
5. člen
Plačila storitve nameščanja plakatov na javna plakatna mesta so oproščeni društva in krajevne skupnosti, ki se financirajo iz proračuna Občine Miren - Kostanjevica ter humanitarne in zdravstvene organizacije.
PLAKATNA MESTA NAMENJENA OGLAŠEVANJU KOT GOSPODARSKI DEJAVNOSTI
6. člen
(1) Plakatnih mest, ki so namenjena oglaševanju kot izključno gospodarski dejavnosti, ni dovoljeno postavljati na vrtne ograje oziroma zidove ter na fasade zasebnih ali javnih stavb.
(2) Fizična ali pravna oseba, ki je registrirana za opravljanje gospodarske dejavnosti oglaševanja in bi želela postaviti plakatno mesto na zemljišču v lasti ali upravljanju občine, mora občinsko upravo z vlogo zaprositi za soglasje. V primeru, da občinska uprava poda soglasje, se medsebojne pravice in obveznosti uredijo z ustrezno pogodbo.
(3) Fizična ali pravna oseba, ki je registrirana za opravljanje gospodarske dejavnosti oglaševanja in bi želela postaviti plakatno mesto na zemljišču v zasebni lasti, lahko to stori na podlagi predhodnega soglasja lastnika zemljišča ali objekta, soglasja občinske uprave in morebitnih drugih soglasij, potrebnih za posege v okolje in prostor.
(4) Izvajalec nameščanja plakatov na plakatna mesta, ki so v zasebni lasti je lahko lastnik plakatnega mesta ali druga fizična ali pravna oseba, ki jo lastnik za to pooblasti.
7. člen
Za soglasje občine iz 6. člena tega odloka se zaprosi z vlogo, ki mora vsebovati:
– navedbo lokacije za postavitev plakatnega mesta;
– grafični prikaz plakatnega mesta z navedbo tehničnih podatkov;
– soglasje lastnika zemljišča ali objekta, če sta v zasebni lasti, ki ne sme biti starejše od 30 dni,
– druge priloge na zahtevo občinske službe pristojne za okolje in prostor.
Soglasje občinske uprave se izda v obliki odločbe.
8. člen
Občinska uprava pri podaji soglasja iz 6. člena tega odloka upošteva naslednje kriterije:
– plakatno mesto se na primeren način vključuje v okolico oziroma ne kvari njenega izgleda,
– velikost plakatnega mesta mora biti prilagojena načinu premikanja v prostoru (plakatna mesta manjših dimenzij v območju peščev, večjega formata v območju cestnega prometa),
– plakatno mesto mora biti na lokaciji, ki ne bo vplivala na varnost cestnega prometa,
– morebitne druge kriterije, izhajajoče iz državnih in občinskih aktov, ki urejajo posege v okolje in prostor.
9. člen
Plakatno mesto, ki je postavljeno v nasprotju s 6. členom tega odloka, mora lastnik oziroma upravljalec odstraniti v petih dneh od prejema obvestila s strani občinske uprave. V primeru, da tega ne stori, plakatno mesto na stroške lastnika odstrani pristojna služba občinske uprave oziroma od nje pooblaščena služba.
VOLILNA KAMPANJA
10. člen
(1) Za potrebe volilne kampanje mora občina enakopravno zagotoviti vsem organizatorjem volilne kampanje osnovno informiranje volivcev v občini o kandidatih oziroma kandidatnih listah.
(2) Pogoje za pridobitev pravice uporabe plakatnih mest za potrebe volilne kampanje izda župan, v skladu z zakonom o volilni kampanji, in se javno objavijo najmanj 60 dni pred dnevom glasovanja.
(3) Za posebne potrebe se postavijo občasne table dimenzij 100 x 200 cm v trenutno potrebnem številu.
POGOJI NAMEŠČANJA PLAKATOV
11. člen
(1) Plakati se lahko nameščajo le na plakatna mesta.
(2) Nameščanje plakatov na zunanje površine izložb, na stene, okna, vrata, drevesa, električne drogove, drogove javne razsvetljave in druga neprimerna mesta je prepovedano.
(3) Oglaševanje z odmetavanjem letakov iz zraka ali zatikanjem letakov na parkirana osebna vozila je brez predhodnega pisnega dovoljenja občinske uprave prepovedano.
(4) Prepovedana je nenamenska uporaba ali poškodovanje plakatnih mest.
OBVEZNOSTI IZVAJALCA NAMEŠČANJA PLAKATOV
12. člen
Izvajalec nameščanja plakatov mora poskrbeti:
– da so plakati oziroma drugi oglasi pravilno nameščeni na plakatno mesto in ne presegajo njegove površine;
– da se z na novo nameščenim plakatom oziroma drugim oglasom ne prekrije že nameščenega plakata oziroma drugega oglasa, ki oglašuje ali vabi na dogodek oziroma prireditev, ki se še ni zgodil/-a;
– da so poškodovani in onesnaženi plakati oziroma drugi oglasi odstranjeni v roku treh dni, od takrat, ko je za tako stanje izvedel,
– da so plakati oziroma drugi oglasi v roku treh dni po prenehanju razloga zaradi katerega so bili nameščeni, odstranjeni s plakatnih mest.
KAZENSKE DOLOČBE IN NADZOR
13. člen
Z globo 1400,00 EUR se kaznuje pravna oseba, z globo 400,00 EUR podjetnik posameznik, z globo 200,00 EUR pa fizična oseba, ki:
– ravna v nasprotju s 4. členom tega odloka,
– ravna v nasprotju s 6. in 9. členom tega odloka,
– ravna v nasprotju z 11. in 12. členom tega odloka,
– poškoduje ali uniči plakate, ki so nameščeni v skladu s tem odlokom.
14. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka in izterjavo denarnih kazni izvaja pristojna služba občinske uprave oziroma skupne občinske uprave.
KONČNA DOLOČBA
15. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0010/2008-2
Miren, dne 3. decembra 2008
Župan
Občine Miren - Kostanjevica
Zlatko-Martin Marušič l.r.

AAA Zlata odličnost