Uradni list

Številka 118
Uradni list RS, št. 118/2008 z dne 15. 12. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 118/2008 z dne 15. 12. 2008

Kazalo

5180. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Miren - Kostanjevica za leto 2008, stran 15724.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02) in 17. člena Statuta Občine Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 112/07) je Občinski svet Občine Miren - Kostanjevica na 17. redni seji dne 3. 12. 2008 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Miren - Kostanjevica za leto 2008
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Miren - Kostanjevica za leto 2008 (Uradni list RS, št. 53/08) se spremeni 2. člen in se glasi:
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
+------+---------------------------------------+---------------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV     |     v EUR|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |Skupina/Podskupina kontov       | Proračun leta|
|   |                    |      2008|
+------+---------------------------------------+---------------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)    |   5.486.326|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |PRIHODKI (70+71)            |   3.981.924|
+------+---------------------------------------+---------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI            |   2.798.700|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |700 Davki na dohodek in dobiček    |   2.390.000|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |703 Davki na premoženje        |    238.700|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |704 Domači davki na blago in storitve |    170.000|
+------+---------------------------------------+---------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI           |   1.183.224|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |710 Udeležba na dobičku in dohodki od |    729.304|
|   |premoženja               |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |711 Takse in pristojbine        |     3.000|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |712 Denarne kazni           |     2.000|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki      |    448.920|
+------+---------------------------------------+---------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI          |     93.290|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |722 Prihodki od prodaje zemljišč    |     93.290|
+------+---------------------------------------+---------------+
|73  |PREJETE DONACIJE            |    203.630|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |730 Prejete donacije iz domačih virov |    203.630|
+------+---------------------------------------+---------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI          |   1.207.482|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih   |    520.218|
|   |javnofinančnih institucij       |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |741 Prejeta sr. iz državnega proračuna |    687.264|
|   |iz sredstev proračuna EU        |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)      |   5.744.734|
+------+---------------------------------------+---------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI             |   1.085.514|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim |    246.760|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |401 Prispevki delodajalcev za socialno |     36.678|
|   |varnost                |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve    |    774.776|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |409 Rezerve              |     27.300|
+------+---------------------------------------+---------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI            |   1.569.723|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |410 Subvencije             |     34.000|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |411 Transferi posameznikom in     |   1.002.054|
|   |gospodinjstvom             |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |412 Transferi neprofitnim organizacijam|    164.260|
|   |in ustanovam              |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi   |    369.409|
+------+---------------------------------------+---------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI         |   2.774.397|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev |   2.774.397|
+------+---------------------------------------+---------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI        |    315.100|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |431 Inv. trans. pravnim in fizičnim  |    129.700|
|   |osebam, ki niso pror. uporabniki    |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |432 Investicijski transferi      |    185.400|
|   |proračunskim uporabnikom        |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) I.-|    –258.408|
|   |II.                  |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB   |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN    |       0|
|   |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV      |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|V.  |DANA POSOJILA             |       0|
+------+---------------------------------------+---------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN     |       0|
|   |SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.) |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|C.  |RAČUN FINANCIRANJA           |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE              |       0|
+------+---------------------------------------+---------------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA            |       0|
+------+---------------------------------------+---------------+
|IX.  |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU  |    –258.408|
|   |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)       |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII-VIII)      |       0|
+------+---------------------------------------+---------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.) |    –258.408|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |Stanje sredstev na računih dne 31.12. |    258.408|
|   |preteklega leta            |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk-podskupin kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita ne spletni strani Občine Miren - Kostanjevica.
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0007/2008-1
Miren, dne 5. decembra 2008
Župan
Občine Miren - Kostanjevica
Zlatko-Martin Marušič l.r.

AAA Zlata odličnost