Uradni list

Številka 118
Uradni list RS, št. 118/2008 z dne 15. 12. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 118/2008 z dne 15. 12. 2008

Kazalo

5191. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Dolenjski muzej Novo mesto, stran 15734.

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91, 55/92, 13/93, 66/93, 45/99, 8/96, 31/00, 36/00 in 127/06), 26. in 31. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1 in 56/08) in 16. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 96/08 – UPB2) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na nadaljevanju 18. seje dne 27. 11. 2008 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Dolenjski muzej Novo mesto
1. člen
V prvem odstavku 1. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Dolenjski muzej Novo mesto (Uradni list RS, št. 79/03) se v celoti spremeni prvi stavek tako, da se glasi:
»S tem odlokom Mestna občina Novo mesto (v nadaljevanju besedila: ustanovitelj) uskladi delovanje javnega zavoda Dolenjski muzej Novo mesto z zakonskimi določbami, ki urejajo dejavnost muzejev in javni interes za kulturo. Na podlagi veljavne zakonodaje se urejajo njegov status, razmerja med ustanoviteljem in zavodom ter temeljna vprašanja glede organizacije, dejavnosti in načina financiranja zavoda.«
2. člen
V 6. členu se spremeni prvi odstavek tako, da se glasi:
»Dejavnost muzejev je v standardni klasifikaciji dejavnosti vodena pod šifro 91.020, v okviru katere zavod: ...«.
3. člen
V celoti se spremeni 7. člen tako, da se glasi:
»Druge dejavnosti muzeja so:
91.020    Dejavnost muzejev
91.030    Varstvo kulturne dediščine
90.030    Umetniško ustvarjanje
93.299    Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas
59.110    Produkcija filmov, video filmov, televizijskih
       oddaj
59.120    Postprodukcijske dejavnosti pri izdelavi
       filmov, video filmov, televizijskih oddaj
59.130    Distribucija filmov, video filmov in
       televizijskih oddaj
59.140    Kinematografska dejavnost
91.011    Dejavnost knjižnic
79.900    Rezervacija in druge s potovanji povezane
       dejavnosti
90.020    Spremljajoče dejavnosti za umetniško
       uprizarjanje
90.040    Obratovanje objektov za kulturne prireditve
31.090    Proizvodnja drugega pohištva
32.990    Drugje nerazvrščene predelovalne dejavnosti
58.110    Izdajanje knjig
59.200    Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in
       muzikalij
58.190    Drugo založništvo
58.290    Drugo izdajanje programa
18.130    Priprava za tisk in objavo
18.200    Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisov
47.610    Trgovina na drobno v specializiranih
       prodajalnah s knjigami
47.621    Trgovina na drobno v specializiranih
       prodajalnah s časopisi, revijami, papirjem,
       pisalnimi potrebščinami
47.789    Trgovina na drobno v drugih specializiranih
       prodajalnah
47.890    Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z
       drugim blagom
47.910    Trgovina na drobno po pošti ali internetu
47.990    Druge trgovine na drobno zunaj prodajaln,
       stojnic in tržnic
56.102    Dejavnost restavracij in druge strežbe jedi
56.103    Slaščičarne in kavarne
56.300    Strežba pijač
63.110    Obdelava podatkov in s tem povezanih dejavnosti
63.120    Obratovanje spletnih portalov
68.200    Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih
       nepremičnin
71.129    Drugo tehnično projektiranje in svetovanje
72.200    Raziskovanje in razvojna dejavnost na področju
       družboslovja in humanistike
73.110    Dejavnost oglaševalskih agencij
73.120    Posredovanje oglaševalskega prostora
74.200    Fotografska dejavnost
77.330    Dajanje pisarniške opreme in računalniških
       naprav v najem ali zakup
77.390    Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih
       sredstev v najem in zakup
77.400    Dajanje pravic uporabe intelektualne lastnine v
       zakup, razen avtorsko zaščitenih pravic
82.190    Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge
       posamične pisarniške dejavnosti
82.300    Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
82.990    Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti
       zaposlovanja
85.520    Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
       na področju kulture in umetnosti
85.320    Srednješolsko, poklicno in strokovno
       izobraževanje
85.590    Drugje nerazvrščeno izobraževanje,
       izpopolnjevanje in usposabljanje.
4. člen
V 11. členu se spremeni šesta alineja, ki se glasi:
»– da ima znanje vsaj enega svetovnega tujega jezika.«
Za šesto alinejo se doda nova, sedma, ki se glasi:
»– da ima opravljen strokovni izpit s področja muzealstva; če kandidat še nima opravljenega strokovnega izpita, je pogoj, da je prijavi priložil izjavo, da prevzema obveznost opraviti ga v roku dveh let od imenovanja; kolikor ga ne opravi, mu mandat preneha takoj.«
5. člen
Prvi odstavek 16. člena se v celoti spremeni in se glasi:
»Svet sestavljajo štirje člani. Tri člane imenuje ustanovitelj izmed strokovnjakov s področja dela javnega zavoda, financ in pravnih zadev, enega pa izvolijo zaposleni v muzeju izmed strokovnih delavcev, ki opravljajo dejavnost, zaradi katere je javni zavod ustanovljen.«
Peti odstavek 16. člena se dopolni tako, da se doda nov stavek, ki se glasi: »V primeru neodločenega glasovanja je odločilen glas predsednika sveta.«
6. člen
V celoti se spremeni 17. člen, ki se glasi:
»Svet ima naslednje naloge:
– nadzira zakonitost dela in poslovanja javnega zavoda,
– spremlja, analizira in ocenjuje delovanje javnega zavoda,
– predlaga ustanovitelju revizijo poslovanja, ki jo lahko opravi tudi notranji revizor ustanovitelja,
– ocenjuje delo direktorja,
– daje soglasje k strateškemu načrtu, programu dela, finančnemu načrtu, sistemizaciji delovnih mest, organizaciji dela, kadrovskemu načrtu, načrtu nabav in k zavodski kolektivni pogodbi ter nadzira njihovo izvajanje,
– daje soglasje k cenam javnih kulturnih dobrin,
– daje predhodno mnenje k imenovanju direktorja,
– sklepa pogodbo o zaposlitvi z direktorjem,
– odloča o pritožbah delavcev, ki se nanašajo na pravice, obveznosti in odgovornosti delavcev iz delovnega razmerja,
– opravlja druge naloge v skladu z aktom o ustanovitvi javnega zavoda.«
7. člen
V petem odstavku 26. člena se za besedo »svet« doda piko in črta besedilo za piko.
8. člen
Vse ostale določbe nespremenjene ostanejo v veljavi.
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-73/2008
Novo mesto, dne 27. novembra 2008
Župan
Mestne občine Novo mesto
Alojzij Muhič l.r.

AAA Zlata odličnost