Uradni list

Številka 118
Uradni list RS, št. 118/2008 z dne 15. 12. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 118/2008 z dne 15. 12. 2008

Kazalo

5144. Pravilnik o pogojih, merilih in postopkih za sofinanciranje programov in projektov s področja mladinske dejavnosti v Mestni občini Celje, stran 15679.

Na podlagi 21., 29. in 65. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 s spremembami in dopolnitvami), 1. člena Zakona o mladinskih svetih (Uradni list RS, št. 70/00), 217. do 231. člena Pravilnika o izvrševanju proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07) in 8. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99, 117/00, 108/01, 70/06 in 43/08) je Mestni svet Mestne občine Celje na 21. redni seji dne 3. 12. 2008 sprejel
P R A V I L N I K
o pogojih, merilih in postopkih za sofinanciranje programov in projektov s področja mladinske dejavnosti v Mestni občini Celje
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(namen pravilnika)
S tem pravilnikom Mestni svet Mestne občine Celje določa pogoje, postopke in merila za sofinanciranje mladinskih programov in projektov iz proračuna Mestne občine Celje ter določa nadzor porabe sredstev pridobljenih na tej podlagi.
Pomen kratic v nadaljevanju pravilnika:
– JR: javni razpis
– MOC: Mestna občina Celje
– MS: mestni svet
– ODD: Oddelek za družbene dejavnosti.
2. člen
(sofinanciranje mladinskih programov in projektov)
Sofinanciranje mladinskih programov in projektov se izvede na podlagi javnega razpisa, ki ga razpiše MOC.
3. člen
(opredelitev pojmov)
Opredelitev pojmov po tem pravilniku:
– za mladinske programe in projekte se štejejo vse dejavnosti, ki so namenjene mladim. Predstavljajo organizirano obliko delovanja mladih – mladinsko delo, zato so zaradi svojega namena, to je integracije mladih v družbo in razvoja njihove družbene odgovornosti v javnem interesu. Vsaka oblika mladinskega dela predstavlja niz načrtovanih ali nenačrtovanih učnih izkušenj, ki pripomorejo k osebnostnemu razvoju posameznika, krepijo njegovo sposobnost za ekonomsko in kulturno integracijo v družbo ter spodbujajo njegovo družbeno in politično udejstvovanje,
– organizacije mladih po tem odloku so vse organizacije, ki na področju MOC vzpodbujajo, izvajajo in sodelujejo v aktivnostih za mlade,
– mladinski program (dejavnost) je kontinuirano izvajanje in koordiniranje mladinskih aktivnosti skozi celo leto,
– mladinski projekt je posamična aktivnost izvajalca – posamični zaključen enkratni dogodek (predavanje, okrogla miza ipd.),
– mladina so po tem pravilniku vsi v starosti do 30 let in v MOC živijo, delajo ali se izobražujejo.
4. člen
(vsebinski okvirji JR)
Predmet tega pravilnika je sofinanciranje vsebin mladinskih programov in projektov mladih na območju MOC, ki:
– spodbujajo aktivno in kvalitetno preživljanje prostega časa,
– spodbujajo družbeno angažirano in socialno odgovorno delovanje,
– spodbujajo nenasilje,
– spodbujajo solidarnost do drugih,
– preprečujejo diskriminacijo,
– spodbujajo sprejemanje drugačnosti,
– spodbujajo multikulturalno učenje,
– vključujejo prostovoljno delo,
– vključujejo neformalno izobraževanje in druge obšolske dejavnosti,
– vključujejo informativna središča in druge oblike informiranja ter svetovanja mladim,
– spodbujajo kulturno izražanje in kreativnost,
– spodbujajo inovativnost in podjetnost mladih,
– spodbujajo samostojno odločanje,
– spodbujajo medgeneracijsko sodelovanje,
– spodbujajo zdrav način življenja,
– spodbujajo mobilnost mladih,
– spodbujajo aktivno politično participacijo,
– spodbujajo vključevanje mladih z manj priložnostmi.
5. člen
(pravica do sofinanciranja)
Pravico do sofinanciranja mladinskih programov in projektov po tem pravilniku imajo neprofitne organizacije, zavodi, društva in zveze s sedežem ali dislocirano organizacijsko enoto na območju MOC, ki so nosilci programov in projektov, namenjenim mladim, ki opravljajo javno koristno dejavnost namenjeno mladim in ki opravljajo svojo dejavnost, s katero se prijavljajo na posamezen javni razpis.
6. člen
(pogoji za prijavo na JR)
Na JR se lahko prijavijo pravne osebe, ki izvajajo svojo dejavnost na področju mladinske dejavnosti skladno s 4. in 5. členom tega Pravilnika ter izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da se vsebina njihove vloge uvršča v vsebinske okvirje določene s tem pravilnikom (4. člen),
– da so registrirani za opravljanje dejavnosti, za katero se prijavljajo,
– da svojo dejavnost izvajajo na območju MOC in imajo na tem območju sedež ali enoto,
– da cilj opravljanja njihove dejavnosti ni pridobivanje dobička,
– da prijavijo program ali projekt, ki je predmet JR,
– da odgovorijo na vsa vprašanja razpisne dokumentacije,
– da je vsaj 95% udeležencev progama ali projekta s katerim kandidirajo na JR mladih,
– da so programi in projekti po presoji strokovne komisije v javnem interesu MOC,
– da na področju mladinskih aktivnosti, mladinskega dela aktivno delujejo vsaj eno leto,
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničitev prijavljenega programa ali projekta,
– da se prijavljeni programi in projekti izvajajo za mladino, ki živi, dela ali se izobražuje v MOC,
– da imajo izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni prihodki in odhodki izvajanja mladinskih programov in projektov, delež lastnih sredstev, delež javnih sredstev, delež sredstev uporabnikov ter delež sredstev iz drugih virov,
– da občinski upravi redno dostavljajo poročila o realizaciji programov in projektov za preteklo leto, kolikor so bili sofinancirani iz proračunskih sredstev ter redno izpolnjujejo pogodbene obveznosti do MOC,
– da izpolnjujejo druge pogoje, določene s tem pravilnikom in določili javnega razpisa.
II. POSTOPEK DODELJEVANJA SREDSTEV
7. člen
(javna objava JR)
Finančna sredstva se izvajalcem dodelijo na podlagi javnega razpisa, ki se objavi v Uradnem listu RS in na spletni strani MOC.
Razpisni rok se časovno prilagaja postopku priprave in sprejemanja občinskega proračuna.
Vrednost sofinanciranja mladinskih programov in projektov je odvisna od vsakoletnih razpoložljivih sredstev v proračunu MOC namenjenih področju mladinskih dejavnosti.
8. člen
(izvedba JR)
K izvedbi JR se pristopi po sprejemu proračuna MOC oziroma zagotovitvi namenskih sredstev. Postopek javnega razpisa začne in vodi pristojna služba MOC.
9. člen
(vsebina javnega razpisa)
Objava javnega razpisa mora vsebovati:
– navedbo naročnika (naziv, sedež),
– predmet javnega razpisa,
– izvajalce, ki se lahko prijavijo na javni razpis,
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci in njihovi programi ter projekti,
– merila in kriterije za vrednotenje programov in projektov,
– določitev obdobja, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva,
– kraj, čas in osebo, pri kateri lahko zainteresirani dobijo dodatne informacije o JR,
– rok, do katerega morajo biti predložene vloge,
– način dostave vlog,
– rok, v katerem bodo predlagatelji obveščeni o izidu razpisa.
10. člen
(razpisna dokumentacija)
Razpisna dokumentacije je na razpolago na spletni strani MOC od dneva objave JR. Obvezni deli razpisne dokumentacije so:
1. Pravilnik o pogojih, merilih in postopkih za sofinanciranje programov in projektov s področja mladinske dejavnosti v Mestni občini Celje
2. Navodila za pripravo predloga
3. Podatki o predlagatelju
4. Dokazila o usposobljenosti predlagatelja
5. Predlog za sofinanciranje programa ali projekta
6. Merila in kriteriji za vrednotenje prispelih vlog in način ocenjevanja
7. Vzorec pogodbe
8. Vzorec poročila.
11. člen
(prijava na javni razpis)
Prijava na JR se izvede na podlagi pripravljene vloge, ki mora biti posredovana v roku in v skladu s pogoji, določenimi v JR ter mora vsebovati vse podatke in priloge zahtevane v razpisni dokumentaciji.
12. člen
(razpisna komisija za izvedbo JR)
JR izvede razpisna komisija, ki jo imenuje župan. Sestavljena je iz treh članov, od katerih je eden predsednik. Člani razpisne komisije morajo imeti ustrezno izobrazbo in izkušnje s področja mladinskih dejavnosti, kar omogoča strokovno presojo obravnavanih vlog. Razpisna komisija izvede odpiranje, pregled in ocenitev prispelih vlog, oblikuje predlog izbora ter višino sofinanciranja izbranih programov in projektov. Administrativne in strokovne naloge za razpisno komisijo opravlja pristojna služba MOC.
13. člen
(odpiranje vlog)
Razpisna komisija opravi odpiranje vlog v roku, ki je predviden v JR in ni daljši od osem dni. Odpiranje vlog ni javno. Vloge se odpirajo po vrstnem redu, v katerem so prispele. Odpirajo se le tiste vloge, ki so prispele pravočasno – v razpisanem roku, v pravilno izpolnjenih in označenih kuvertah. Na odpiranju vlog komisija ugotavlja popolnost vlog glede na priloženo dokumentacijo. Vloge, ki so oddane prepozno, nepravilno naslovljene ali so posredovane v nepravilno označenih kuvertah, komisija izloči iz nadaljnjega postopka. Prav tako se iz nadaljnjega postopka izločijo vloge, ki niso pripravljene na predpisanih obrazcih oziroma ne izpolnjujejo osnovnih pogojev JR.
O odpiranju vlog se vodi zapisnik, ki vsebuje:
– naslov in čas odpiranja vlog,
– seznam komisije,
– predmet JR,
– seznam obravnavanih vlog po vrstnem redu prispetja,
– ugotovitve o popolnosti vlog,
– pripombe članov razpisne komisije in sprejete sklepe.
Člani razpisne komisije potrdijo zapisnik s svojim podpisom.
14. člen
(dopolnjevanje vlog)
Vloga, ki je bila v predpisanem roku oddana kot nepopolna, se mora dopolniti v roku osmih dni od prejema pisnega poziva za dopolnitev. Nepopolnih vlog razpisna komisija po preteku tega roka ne obravnava in se jih s sklepom zavrže.
15. člen
(pregled in ocena popolnih vlog)
Razpisna komisija opravi pregled popolnih vlog ter jih oceni na podlagi meril in kriterijev za vrednotenje. Na tej podlagi pripravi predlog sofinanciranja.
16. člen
(sklep o sofinanciranju)
Sklepe o sofinanciranju izbranih programov in projektov izda s strani župana MOC pooblaščena oseba: vodja ODD. Ta na podlagi predloga razpisne komisije izda sklepe o izboru mladinskih programov in projektov, ki bodo sofinancirani ter višini in namenu odobrenih finančnih sredstev.
17. člen
(pošiljanje sklepov in pogodb)
Izbranim izvajalcem mladinskih programov in projektov se hkrati s sklepom o sofinanciranju v podpis pošlje tudi pogodba o sofinanciranju.
18. člen
(podpisovanje pogodb in pritožbeni rok)
V osmih dneh od prejema sklepa izvajalci lahko vložijo pritožbo pri županu Mestne občine Celje.
Po pravnomočnosti sklepov se z izvajalci mladinskih programov in projektov sklenejo pogodbe o sofinanciranju.
Če se izvajalec v roku osmih dni po prejetju sklepa o sofinanciranju in poziva k podpisu pogodbe ne odzove, se šteje, da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev.
19. člen
(obvezne sestavine pogodb)
Obvezne sestavine pogodb so:
– podatki o izvajalcu;
– vsebina in obseg programov in projektov;
– čas realizacije programov in projektov;
– višina dodeljenih sredstev;
– način nadzora nad namensko porabo sredstev;
– določilo, da mora izvajalec ob nenamenski porabi sredstev sredstva vrniti v proračun skupaj z zakonitimi obrestmi ter druge medsebojne pravice in obveznosti.
III. MERILA IN KRITERIJI ZA VREDNOTENJE
20. člen
(merila in kriteriji)
Komisija vrednotenje prispelih vlog za sofinanciranje mladinskih programov in projektov opravi po naslednjih merilih:
+------+------------------------------------------------------+
|   |Merilo                        |
+------+------------------------------------------------------+
|1   |Sofinanciranje programov/projektov v preteklih treh  |
|   |letih s strani Mestne občine Celje          |
+------+------------------------------------------------------+
|2.  |Vsebina programa/projekta               |
+------+------------------------------------------------------+
|3.  |Izdelana organizacijska shema izvedbe         |
|   |programa/projekta                   |
+------+------------------------------------------------------+
|4.  |Soodločanje uporabnikov pri izvedbi programa/projekta |
+------+------------------------------------------------------+
|5.  |Sodelovanje prostovoljcev pri izvedbi         |
|   |programa/projekta                   |
+------+------------------------------------------------------+
|6.  |Izdelana zaprta in realna finančna konstrukcija    |
|   |izvedbe programa/projekta               |
+------+------------------------------------------------------+
|7.  |Čas delovanja predlagatelja (najmanj eno leto)    |
+------+------------------------------------------------------+
|8.  |Delovanje predlagatelja v javnem interesu (priložena |
|   |odločba pristojnega ministrstva)           |
+------+------------------------------------------------------+
Podrobne kriterije za ocenjevanje po posameznih merilih in število možnih točk se opredeli v vsakoletnem posamičnem javnem razpisu.
Vrednost 1 točke je določena potem, ko je znano, koliko točk so skupaj prejeli predlogi, ki so ostali v obravnavi tudi po postopku ocenjevanja, saj se bodo sredstva namenjena razpisu delila z vsoto točk vseh primernih predlogov.
Kolikor predlagatelj obrazcev ne bo izpolnil v delih, ki so pomembni pri ocenjevanju in komisija zgoraj navedenih kriterijev ne bo mogla uporabiti (določenega podatka ali navedbe ne bo), bo po odgovarjajočem kriteriju predlagatelj dobil 0 točk.
Iz nadaljnje obravnave bodo izločeni tudi predlogi, pri katerih se bo v postopku pregleda in ocenjevanja ugotovilo, da je predlagatelj navajal netočne podatke. Predlog bo izločen takoj, ko bo to ugotovljeno.
21. člen
(omejitev sofinanciranja)
Ne glede na število zbranih točk in vrednosti točk, se posamezen program oziroma projekt sofinancira največ do 50% ocenjene vrednosti programa oziroma se sredstva dodelijo v skladu z razpoložljivimi proračunskimi sredstvi.
Mladinski programi in projekti izvajalcev, ki se financirajo ali sofinancirajo iz kateregakoli drugega javnega razpisa lokalne skupnosti, ne morejo biti predmet sofinanciranja po merilih in kriterijih tega pravilnika.
Na javni razpis se ne morejo prijaviti pravne osebe in javni zavodi, katerih ustanovitelj je MOC.
22. člen
(nadzor)
O izvedbi sofinanciranih mladinskih programov in projektov morajo izvajalci v pogodbenem roku občinski upravi predložiti:
– vsebinsko in finančno poročilo o izvedbi mladinskih programov ter projektov, izpolnjeno na obrazcu, katerega vzorec je sestavni del razpisne dokumentacije,
– dokazila o namenski porabi sredstev, pridobljenih na podlagi javnega razpisa.
Pristojni organ MOC lahko kadarkoli preveri namensko porabo sredstev.
23. člen
(nenamenska poraba sredstev)
Izvajalci mladinskih programov in projektov so dolžni izvajati dogovorjene programe in naloge v skladu s tem pravilnikom in le za namene, opredeljene v pogodbi. Če se ugotovi nenamenska poraba sredstev s strani izvajalcev mladinskih programov in projektov, se sofinanciranje takoj ustavi, že prejeta sredstva pa mora izvajalec vrniti v občinski proračun skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi. Če prejemnik sredstev ne vrne v določenem roku, se izvede postopek izterjave. Izvajalec, ki krši pogodbena določila, ne more kandidirati za sredstva na naslednjem javnem razpisu občine.
IV. KONČNE DOLOČBE
24. člen
(objava in veljavnost pravilnika)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 603-3/08
Celje, dne 3. decembra 2008
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l.r.
 
Po pooblastilu župana
Podžupan
Mestne občine Celje
mag. Marko Zidanšek l.r.