Uradni list

Številka 108
Uradni list RS, št. 108/2008 z dne 17. 11. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 108/2008 z dne 17. 11. 2008

Kazalo

4670. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda na območju Mestne občine Slovenj Gradec, stran 14323.

Na podlagi 26. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 in 70/08), 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), 4. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 83/94 in 32/06) ter 16. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 43/08 – UPB) je Občinski svet Mestne občine Slovenj Gradec na 20. seji dne 21. 10. 2008 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda na območju Mestne občine Slovenj Gradec
1. člen
V 1. členu Odloka o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda na območju Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 68/04) so doda drugi odstavek, ki se glasi:
»V odloku uporabljeni izrazi zapisani v moški spolni slovnični obliki za osebe, so uporabljeni kot nevtralni za moški in ženski spol.«
2. člen
V Odloku o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda na območju Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 68/04) se črta 5. točka 47. člena odloka.
3. člen
50. člen Odloka o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda na območju Mestne občine Slovenj Gradec se spremeni tako, da se po novem glasi:
»Z globo 800,00 EUR se kaznuje za prekršek izvajalec javne službe, če:
– prekine odvajanje odpadne vode in padavinske vode v nasprotju s 40. in 41. členom tega odloka,
– ne opravlja rednih kontrol normalnega vzdrževanja in obratovanja objektov in naprav javne kanalizacije ter čistilnih naprav, ki so v njegovem upravljanju (1. točka 47. člena),
– ne opravlja rednih kontrol kvalitete odpadnih voda in učinek čiščenja čistilnih naprav in drugih objektov ter naprav za predčiščenje odpadne vode (3. točka 47. člena),
– če ne obvesti uporabnike o prekinitvi odvajanja odpadne vode preko sredstev javnega obveščanja (4. točka 47. člena),
– ne organizira odvajanja odpadnih voda v primeru višje sile (8. točka 47. člena),
– ne pregleduje objektov in naprav javne kanalizacije ter kanalizacijskih priključkov (9. točka 47. člena),
– ne obvesti pisno uporabnika o vsaki spremembi pogojev priključevanja na javno kanalizacijo (11. točka 47. člena),
– ne kontrolira nivoja olj in maščob v napravah za njihovo odstranjevanje (12. točka 47. člena),
– ne kontrolira vodotesnosti kanalov in objektov javne kanalizacije (13. točka 47. člena).
Z globo 250,00 EUR se kaznuje za prekršek posameznik ali odgovorna oseba pravne osebe, če stori kakšno dejanje iz prvega odstavka tega člena.«
4. člen
51. člen odloka se spremeni tako, da se po novem glasi:
»Z globo 800,00 EUR se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik, če:
– ne skrbi za vodotesnost naprav in objektov, za katere je odgovoren, tako, da je omogočeno nemoteno odvajanje odpadne in padavinske vode (9. člen),
– z napravami in objekti ne upravlja tako, da je mogoče normalno odvajanje odpadnih in padavinskih voda, ne vodi katastra interne kanalizacije ali, če upravljavcu ne omogoči nadzora kanalizacijskega priključka na javno kanalizacijo (drugi odstavek 12. člena),
– v javno mešano kanalizacijo odvaja podtalnice, drenažne vode, vode odprtih vodotokov ter meteorne vode, kjer jih je možno speljati v ponikalnico ali vodotok (prvi odstavek 13. člena),
– v javno kanalizacijo odvaja ali izlije odpadne vode v nasprotju z drugim odstavkom 13. člena, 38. in 39. členom tega odloka,
– se ne priključi na javno kanalizacijo, kjer je priključitev obvezna, oziroma, če ne zgradi ustrezne greznice ali čistilne naprave, kjer priključitev na javno kanalizacijo ni mogoča (14. člen),
– se priključi na javno kanalizacijo brez soglasja upravljavca (drugi odstavek 48. člena),
– ne zaprosi upravljavca za nadzorni pregled merilnega mesta, ne vodi obratovalnega dnevnika ali če ne omogoči upravljavcu dostop do merilnega mesta za pregled obratovalnega dnevnika, odvzem vzorcev odpadne vode in pregled delovanja merilnih naprav (30. člen),
– ne obvesti upravljavca o spremembah kvalitete in količine odpadne vode, ki so trajnejšega značaja ali o nevarnih in škodljivih snoveh, ki so zaradi nesreče, okvare tehnološke opreme, malomarnosti ali višje sile odtekle v javno kanalizacijo (32. člen),
– odvaja v javno kanalizacijo tehnološko odpadne vode, ki niso določene v soglasju za kanalizacijski priključek oziroma, ki odstopajo od standardov in predpisov o emisijah snovi (33. člen),
– ravna v nasprotju s 37. členom tega odloka,
– ne opravlja redne kontrole sestave ali količine odpadne tehnološke vode in ne posreduje rezultatov na zahtevo upravljavca (4. točka 48. člena),
– ne opozori upravljavca na ugotovljene pomanjkljivosti na javni kanalizaciji ali na spremenjene pogoje za priključitev (5. in 6. točka 48. člena).
Z globo 250,00 EUR se kaznuje za prekršek posameznik ali odgovorna oseba pravne osebe, če stori kakšno dejanje iz prvega odstavka tega člena.«
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 352-05-11/2004
Slovenj Gradec, dne 24. oktobra 2008
Župan
Mestne občine Slovenj Gradec
Matjaž Zanoškar l.r.