Uradni list

Številka 108
Uradni list RS, št. 108/2008 z dne 17. 11. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 108/2008 z dne 17. 11. 2008

Kazalo

4648. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Osrednja knjižnica Celje, stran 14294.

Na podlagi 2. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK-B, Uradni list RS, št. 56-2344/2008 z dne 6. 6. 2008) ter 8., 17. in 61. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99, 117/00, 108/01, 70/06 in 43/08) je Mestni svet Mestne občine Celje na 20. redni seji 4. 11. 2008 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Osrednja knjižnica Celje (Uradni list RS, št. 82-9943/2004)
1. člen
19. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Svet zavoda sestavlja pet članov, od katerih:
– štiri člane imenuje ustanovitelj javnega zavoda izmed strokovnjakov s področja dela zavoda, financ in pravnih zadev;
– enega člana izvolijo zaposleni v zavodu na neposrednih in tajnih volitvah.
Pravico voliti in biti voljeni imajo vsi zaposleni v zavodu, razen direktorja in njegovih pomočnikov.
Direktor Javnega zavoda mora obvestiti ustanovitelja o izteku mandata članom sveta najmanj 90 dni pred iztekom njihovega mandata.
Mandat članom sveta zavoda traja štiri leta in so po izteku mandata lahko ponovno imenovani oziroma izvoljeni. Mandat članov sveta prične z dnem konstituiranja sveta zavoda. Konstitutivno sejo skliče direktor zavoda v roku 30 dni po imenovanju njegovih članov. Na konstitutivni seji člani sveta izmed sebe izvolijo predsednika in namestnika sveta zavoda.
Predsednik sveta mora sklicati sejo sveta zavoda, če to zahtevata najmanj dva člana sveta, direktor zavoda ali župan ustanovitelja. Če predsednik sveta ne skliče seje v roku 15 dni po prejemu pisne zahteve, jo lahko skliče tisti, ki je sklic zahteval.
Svet zavoda sklepa veljavno, če je na seji navzoča večina članov sveta. Odločitve sprejema z večino glasov vseh članov.
Podrobnejše delovanje uredi svet zavoda s poslovnikom.«.
2. člen
Za 19. členom se dodajo novi členi od 19.a do 19.f člena, ki se glasijo:
»19.a člen
Predstavnika delavcev v svet zavoda volijo zaposleni v zavodu na neposrednih in tajnih volitvah. Svet zavoda s sklepom razpiše volitve največ 30 in najmanj 8 dni pred iztekom mandata sveta zavoda in obenem imenuje tudi volilno komisijo.
S sklepom o razpisu volitev se določita dan volitev in vsebina predlogov kandidatur ter imenuje volilna komisija.
Sklep o razpisu se javno objavi v zavodu.
19.b člen
Postopek volitev predstavnika delavcev v svetu zavoda vodi volilna komisija, ki jo sestavljajo predsednik, dva člana in njihovi namestniki. Predsednik, člana volilne komisije in njihovi namestniki ne morejo biti kandidati za člana sveta zavoda.
Volilna komisija skrbi za pravilnost volitev predstavnika delavcev v svet zavoda, ugotavlja popolnost predlogov kandidatov, določi seznam volivcev, ugotavlja izid glasovanja in objavi, kateri kandidat je izvoljen v svet zavoda, ter vodi neposredno tehnično delo v zvezi z volitvami.
19.c člen
Pravico do vložitve predloga za kandidaturo imajo vsi zaposleni v zavodu, ki pridobijo najmanj 10% podporo zaposlenih. Predlog mora biti predložen volilni komisiji v 15 dneh od objave sklepa o razpisu volitev.
Predlog mora vsebovati osebne podatke kandidata z njegovim izrecnim soglasjem in druge podatke v skladu s sklepom iz drugega odstavka 19.a člena tega sklepa.
19.d člen
Volitve morajo biti organizirane tako, da je zagotovljena tajnost glasovanja.
19.e člen
Voli se z glasovnicami. Vsak zaposleni ima en glas. Na glasovnici se navedejo imena kandidatov po abecednem redu njihovih priimkov z navedbo, da se voli en kandidat. Voli se tako, da se obkroži zaporedna številka pred imenom kandidata, za katerega se želi glasovati. Neizpolnjena glasovnica in glasovnica, na kateri ni mogoče ugotoviti volje volivca, sta neveljavni. Neveljavna je tudi glasovnica, če je volivec glasoval za več kot enega kandidata.
19.f člen
Za člana sveta zavoda je izvoljen tisti kandidat, ki dobi največje število glasov. Če sta dva kandidata dobila enako število glasov, je izvoljen tisti, ki ima daljšo delovno dobo v zavodu.
Volilna komisija sestavi zapisnik o poteku volitev ter izdela poročilo o izidih volitev in ga objavi v petih dneh od dneva volitev.«.
3. člen
V 21. členu se za zadnjim odstavkom doda nov odstavek, ki se glasi:
»V primeru predčasne razrešitve člana sveta izmed zaposlenih se za čas do konca mandata izvedejo ponovne volitve po postopku, ki ga ureja ta odlok.«
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 67000-00001/2000
Celje, dne 4. novembra 2008
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l.r.