Uradni list

Številka 107
Uradni list RS, št. 107/2008 z dne 14. 11. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 107/2008 z dne 14. 11. 2008

Kazalo

4597. Navodilo za izvajanje sklepa o obveznosti poročanja o poslovanju s tujino, stran 14102.

Na podlagi 6. točke Sklepa o obveznosti poročanja o poslovanju s tujino (Uradni list RS, št. 107/08) v zvezi s tretjim odstavkom 29. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja guverner Banke Slovenije
N A V O D I L O
za izvajanje sklepa o obveznosti poročanja o poslovanju s tujino
I. SPLOŠNO
To navodilo podrobneje predpisuje vsebino, obliko in roke naslednjih poročil:
- Poročilo o kratkoročnih terjatvah in obveznostih iz poslovanja z nerezidenti – SKV
- Poročilo o storitveni menjavi in delu blagovne menjave s tujino, ter o tekočih / kapitalskih transferih – BST
- Poročilo o prejetih in danih kreditih ter depozitih z nerezidenti – KRD
- Poročilo o kupljenih / prodanih tujih dolžniških vrednostnih papirjih mimo domačih posrednikov – DVP
- Letno poročilo o kapitalskih naložbah med rezidenti in nerezidenti – SN
- Mesečno poročilo o kapitalskih naložbah med rezidenti in nerezidenti – transakcije – SN-T
- Poročilo o plačilnem prometu s tujino – VP60 in VP70.
Obvezniki so dolžni hraniti navedena poročila oziroma ustrezne evidence najmanj dve leti na predpisanem mediju oziroma v arhivu.
II. POROČILO O KRATKOROČNIH TERJATVAH IN OBVEZNOSTIH IZ POSLOVANJA Z NEREZIDENTI – SKV
1. Predmet poročanja so stanja in spremembe kratkoročnih terjatev in obveznosti do kupcev in dobaviteljev – nerezidentov (do enega leta dospelosti, ne glede na to ali so že zapadle v plačilo ali ne).
2. Obvezniki za poročanje: Banka Slovenije določi vzorec obveznikov za poročanje na podlagi pomembnosti poslovanja z nerezidenti in jih o tem obvesti.
3. Rok za dostavo poročil Banki Slovenije: poroča se mesečno, najkasneje do zadnjega dne v mesecu za pretekli mesec.
4. Način poročanja: poroča se v elektronski obliki preko programa za poročanje, ki je dosegljiv na spletni strani Banke Slovenije skupaj z navodili za njegovo uporabo.
5. Navodilo za izpolnjevanje poročila SKV
5.1. 'Poročevalec': vpiše se firmo ali samostojnega podjetnika posameznika.
'Sedež': vpiše se naslov sedeža družbe ali samostojnega podjetnika posameznika.
'Matična številka': vpiše se sedemmestno matično številko poročevalca iz Poslovnega registra Slovenije.
'Davčna številka': vpiše se osemmestno davčno številko poročevalca.
'Odgovorna oseba': vpiše se ime in priimek odgovorne osebe.
‘Telefonska številka odgovorne osebe’
‘Sestavljavec poročila’: vpišeta se ime in priimek osebe, ki je sestavila poročilo.
'Telefonska številka sestavljavca poročila'
'Elektronski naslov sestavljavca poročila'
'Kraj in datum': vpišeta se kraj in datum sestave poročila.
'Obdobje: mesec __ leto ____': vpišeta se mesec (mm) in leto (llll), za katerega se poroča.
5.2. Podatki o stanju in spremembah se vpisujejo v originalnih valutah. V primerih, ko je valuta zapiranja terjatve oziroma obveznosti (plačila, zapiranja danih in prejetih avansov) druga kot valuta nastanka terjatve oziroma obveznosti, poročevalci poročajo v valuti, v kateri so prikazali nastanek terjatve oziroma obveznosti.
5.3. V poročilu se ne upoštevajo prenosi tekočih zapadlosti dolgoročnih terjatev oziroma obveznosti med kratkoročne.
5.4. Dokler se kratkoročne terjatve in obveznosti ne spremenijo v dolgoročne s kreditno pogodbo z nerezidentom, so terjatve in obveznosti predmet poročanja na poročilu SKV, v nasprotnem primeru pa so predmet poročanja na poročilih o kreditnih poslih z nerezidenti KRD.
V primeru, da se poročajo terjatve in/ali obveznosti do neposrednih tujih vlagateljev oziroma do prejemnikov neposrednih naložb, je potrebno izpolnjevati tudi poročila o kapitalskih naložbah nerezidentov v Sloveniji SN22 oziroma poročila o kapitalskih naložbah rezidentov v tujini SN11.
5.5. Uporaba kontnega načrta
V nadaljevanju navodila so navedeni okvirni konti, ki po Kontnem načrtu za gospodarske družbe (2008) pokrivajo to področje. V primeru sprememb kontnega načrta se ustrezno spremenijo tudi konti, ki so predpisani za poročanje.
Če gospodarska družba oziroma samostojni podjetnik knjižita terjatve in obveznosti, ki so predmet tega navodila, na kontih, ki se razlikujejo od priporočenih v Kontnem načrtu za gospodarske družbe, morata prilagoditi poročanje tako, da podatki ustrezajo vsebinski opredelitvi kontov, navedenih v tem navodilu.
5.6. Okvirni konti za terjatve
 del 103 Prejeti čeki (od nerezidentov)
 121   Kratkoročne terjatve do kupcev v tujini
 123   Kratkoročni blagovni krediti, dani kupcem v tujini
 del 130 Kratkoročni predujmi, dani za opredmetena osnovna
     sredstva (ki se nanašajo na nerezidente)
 del 131 Kratkoročni predujmi, dani za neopredmetena
     dolgoročna sredstva (ki se nanašajo na nerezidente)
 del 132 Kratkoročni predujmi, dani za zaloge materiala in
     blaga in še ne opravljene storitve (ki se nanašajo
     na nerezidente)
 del 133 Drugi kratkoročni dani predujmi in preplačila (ki
     se nanašajo na nerezidente)
 del 142 Kratkoročne terjatve iz komisijske in
     konsignacijske prodaje (ki se nanašajo na
     nerezidente)
 del 185 Prejete menice (od nerezidentov)
5.7. Okvirni konti za obveznosti
 del 102 Izdani čeki (nerezidentom)
 221   Kratkoročne obveznosti (dolgovi) do dobaviteljev v
     tujini
 223   Kratkoročni blagovni krediti, prejeti v tujini
 del 224 Kratkoročne obveznosti (dolgovi) za nezaračunane
     blago in storitve (ki se nanašajo na nerezidente)
 del 230 Prejeti kratkoročni predujmi (ki se nanašajo na
     nerezidente)
 del 242 Kratkoročne obveznosti iz komisijske in
     konsignacijske prodaje (ki se nanašajo na
     nerezidente)
 del 281 Kratkoročne menične obveznosti (nerezidentom)
5.8. A. TERJATVE
'A.1.1. Terjatve do tujih neposrednih vlagateljev (nerezidentov, ki imajo 10 ali več % vrednosti lastniških deležev v družbi poročevalki)': vpišejo se podatki o terjatvah do tujih neposrednih vlagateljev – nerezidentov, ki imajo 10 ali več % vrednosti lastniških deležev v družbi poročevalki.
'A.1.2. Terjatve do družb, ki pripadajo skupinam tujih neposrednih vlagateljev': vpišejo se podatki o terjatvah do družb, ki pripadajo skupinam tujih neposrednih vlagateljev.
'A.2.1. Terjatve do tujih prejemnikov neposrednih naložb (nerezidentov, v katerih je poročevalec udeležen z 10 ali več % vrednosti lastniških deležev)': vpišejo se podatki o terjatvah do tujih prejemnikov neposrednih naložb – nerezidentov, kjer je poročevalec udeležen z 10 ali več % vrednosti lastniških deležev.
'A.2.2. Terjatve do družb v skupinah tujih prejemnikov neposrednih naložb': vpišejo se podatki o terjatvah do družb, ki pripadajo skupinam tujih prejemnikov neposrednih naložb.
'A.3. Terjatve do ostalih nerezidentov': vpišejo se podatki o terjatvah do vseh ostalih nerezidentov.
'Valuta': vpiše se numerično šifro valute iz šifranta ISO 4217.
'Država/mednarodna institucija': vpiše se numerično šifro države nerezidenta – pogodbenega partnerja iz šifranta ISO 3166 oz. alfanumerično oznako mednarodne institucije / organizacije iz šifranta, objavljenega na spletni strani Banke Slovenije.
'Začetno stanje': vpiše se vrednost terjatve na prvi dan meseca, za katerega se poroča. Začetno stanje, ki ima vedno pozitivno vrednost, mora biti enako končnemu stanju predhodnega meseca.
'Neto transakcije': vpiše se vrednost sprememb (plačila, kompenzacije, poboti, odstopi in prevzemi terjatev) v mesecu, za katerega se poroča, razen prekvalifikacij kratkoročnih terjatev v neposredne naložbe, prekvalifikacij kratkoročnih terjatev v dolgoročne na podlagi kreditne pogodbe in enostranskih odpisov. Povečanja se prikaže s pozitivnim predznakom, zmanjšanja z negativnim predznakom.
'Ostalo': vpiše se vrednost prekvalifikacij kratkoročnih terjatev v neposredne naložbe, prekvalifikacij kratkoročnih terjatev v dolgoročne kredite na podlagi kreditne pogodbe in enostranskih odpisov terjatev (v primeru prisilne poravnave, stečaja tujega partnerja, zaradi odvzema blaga ipd.). Povečanja se prikaže s pozitivnim predznakom, zmanjšanja z negativnim predznakom.
'Končno stanje': vpiše se vrednost terjatve na zadnji dan meseca, za katerega se poroča.
5.9. B. OBVEZNOSTI
'B.1.1. Obveznosti do tujih neposrednih vlagateljev (nerezidentov, ki imajo 10 ali več % vrednosti lastniških deležev v družbi poročevalki) ': vpišejo se podatki o obveznostih do tujih neposrednih vlagateljev – nerezidentov, ki imajo 10 ali več % vrednosti lastniških deležev v družbi poročevalki.
'B.1.2. Obveznosti do družb, ki pripadajo skupinam tujih neposrednih vlagateljev': vpišejo se podatki o obveznostih do družb, ki pripadajo skupinam tujih neposrednih vlagateljev.
'B.2.1. Obveznosti do tujih prejemnikov neposrednih naložb (nerezidentov, kjer je poročevalec udeležen z 10 ali več % vrednosti lastniških deležev) ': vpišejo se podatki o obveznostih do tujih prejemnikov neposrednih naložb – nerezidentov, kjer je poročevalec udeležen z 10 ali več % vrednosti lastniških deležev.
'B.2.2. Obveznosti do družb v skupinah tujih prejemnikov neposrednih naložb': vpišejo se podatki o obveznostih do družb, ki pripadajo skupinam tujih prejemnikov neposrednih naložb.
'B.3. Obveznosti do ostalih nerezidentov': vpišejo se podatki o obveznostih do vseh ostalih nerezidentov.
'Valuta': vpiše se numerično šifro valute iz šifranta ISO 4217.
'Država/mednarodna institucija': vpiše se numerično šifro države nerezidenta – pogodbenega partnerja iz šifranta ISO 3166 oz. alfanumerično oznako mednarodne institucije /organizacije iz šifranta, objavljenega na spletni strani Banke Slovenije.
'Začetno stanje': vpiše se vrednost obveznosti na prvi dan meseca, za katerega se poroča. Začetno stanje, ki ima vedno pozitivno vrednost, mora biti enako končnemu stanju predhodnega meseca.
'Neto transakcije': vpiše se vrednost sprememb (plačila, kompenzacije, poboti, odstopi in prevzemi obveznosti) v mesecu, za katerega se poroča, razen prekvalifikacij kratkoročnih obveznosti v neposredne naložbe, prekvalifikacij kratkoročnih obveznosti v dolgoročne na podlagi kreditne pogodbe in enostranskih odpisov. Povečanja se prikaže s pozitivnim predznakom, zmanjšanja z negativnim predznakom.
'Ostalo': vpiše se vrednost prekvalifikacij kratkoročnih obveznosti v neposredne naložbe, prekvalifikacij kratkoročnih obveznosti v dolgoročne kredite na podlagi kreditne pogodbe in enostranskih odpisov obveznosti (v primeru prisilne poravnave, stečaja tujega partnerja, zaradi odvzema blaga ipd.). Povečanja se prikaže s pozitivnim predznakom, zmanjšanja z negativnim predznakom.
'Končno stanje': vpiše se vrednost obveznosti na zadnji dan meseca, za katerega se poroča.
III. POROČILO O STORITVENI MENJAVI IN DELU BLAGOVNE MENJAVE, TER O TEKOČIH/KAPITALSKIH TRANSFERIH Z NEREZIDENTI – BST
1. Predmet poročanja so posli rezidentov z nerezidenti pri storitveni in delu blagovne menjave, ter prejeti oziroma dani tekoči in kapitalski transferi. Poroča se na podlagi prejetih in izdanih faktur. V primeru stornacije fakture se ustrezno popravi poročilo za mesec, v katerem je bila faktura izdana.
2. Obvezniki za poročanje: Banka Slovenije določi vzorec obveznikov za poročanje na podlagi pomembnosti poslovanja z nerezidenti in jih o tem obvesti.
3. Rok za dostavo poročil Banki Slovenije: poroča se mesečno, najkasneje do 20. v mesecu za pretekli mesec.
4. Način poročanja: poroča se v elektronski obliki preko programa za poročanje, ki je dosegljiv na spletni strani Banke Slovenije skupaj z navodili za njegovo uporabo.
5. Valuta poročanja: poročilo se izpolni v evrih.
6. Navodilo za izpolnjevanje poročila BST
6.1. 'Poročevalec': vpiše se firmo ali samostojnega podjetnika posameznika.
'Sedež': vpiše se naslov sedeža družbe ali samostojnega podjetnika posameznika.
'Matična številka': vpiše se sedemmestno matično številko poročevalca iz Poslovnega registra Slovenije.
'Davčna številka': vpiše se osemmestno davčno številko poročevalca.
'Odgovorna oseba': vpiše se ime in priimek odgovorne osebe.
'Telefonska številka odgovorne osebe'
'Sestavljavec poročila': vpiše se ime in priimek osebe, ki je sestavila poročilo.
'Telefonska številka sestavljavca poročila'
'Elektronski naslov sestavljavca poročila'
'Kraj in datum': vpišeta se kraj in datum sestave poročila.
'Obdobje: mesec __ leto ____': vpišeta se mesec (mm) in leto (llll), za katerega se poroča.
'Država / Mednarodna institucija': vpiše se numerično šifro države nerezidenta iz šifranta ISO 3166, oz. alfanumerično oznako mednarodne institucije /organizacije iz šifranta, objavljenega na spletni strani Banke Slovenije.
Poročajo se samo postavke s šestmestno šifro:
IV. POROČILO O PREJETIH IN DANIH KREDITIH TER DEPOZITIH Z NEREZIDENTI – KRD
1. Predmet poročanja so stanja in spremembe terjatev in obveznosti po naslednjih finančnih dolžniških instrumentih:
- finančno posojilo (vključuje tudi: sindicirano posojilo, revolving kredit, kreditna linija, finančni lizing, limit, 'cash pooling', posojilo na podlagi repo posla z vrednostnimi papirji)
- dolgoročni trgovinski kredit
- depozit (vezana in vpogledna sredstva)
- ostalo (npr.: nevpoklicani kapital, ostali lastniški deleži, ki niso neposredne naložbe (so manjši od 10%) in niso namenjeni za trgovanje; npr. lastniški deleži v mednarodnih organizacijah …).
2. Obvezniki poročanja: Banka Slovenije določi vzorec obveznikov za poročanje na podlagi pomembnosti poslovanja z nerezidenti in jih o tem obvesti.
3. Rok za dostavo poročil Banki Slovenije: poroča se mesečno, najkasneje do 20. v mesecu za pretekli mesec.
4. Način poročanja: poroča se v elektronski obliki preko programa za poročanje, ki je dosegljiv na spletni strani Banke Slovenije skupaj z navodili za njegovo uporabo.
5. Navodilo za izpolnjevanje poročila KRD:
5.1. 'Poročevalec': vpiše se firmo ali samostojnega podjetnika posameznika. 'Sedež': vpiše se naslov sedeža družbe ali samostojnega podjetnika posameznika. 'Matična številka': vpiše se sedemmestno matično številko poročevalca iz Poslovnega registra Slovenije. 'Davčna številka': vpiše se osemmestno davčno številko poročevalca. 'Odgovorna oseba': vpiše se ime in priimek odgovorne osebe. 'Telefonska številka odgovorne osebe' 'Sestavljavec poročila': vpišeta se ime in priimek osebe, ki je sestavila poročilo. 'Telefonska številka sestavljavca poročila' 'Elektronski naslov sestavljavca poročila' 'Kraj in datum': vpišeta se kraj in datum sestave poročila. 'Obdobje: mesec __ leto ____': vpišeta se mesec (mm) in leto (llll), za katerega se poroča.
5.2. Podatki o stanju in spremembah se vpisujejo v originalnih valutah. V primerih, ko je valuta zapiranja terjatve oziroma obveznosti druga kot valuta nastanka terjatve oziroma obveznosti, poročevalci poročajo v valuti, v kateri so prikazali nastanek terjatve oziroma obveznosti.
5.3. Podatki se vpisujejo po načelu originalne pogodbene ročnosti.
5.4. V primerih, ko se terjatve/obveznosti iz instrumentov, navedenih v 1. točki, pobotajo oziroma prekvalificirajo v druge oblike lastniških ali dolžniških instrumentov, se transakcija vzpostavitve te druge oblike instrumenta poroča tudi na poročilih:
- SN – če gre za prekvalifikacijo v lastniški delež (debt/ equity swap),
- DVP – če gre za prekvalifikacijo v dolžniške vrednostne papirje ali instrumente denarnega trga (debt/ bond swap).
V primeru, da se poročajo terjatve in/ali obveznosti do neposrednih tujih vlagateljev oziroma do prejemnikov neposrednih naložb, je potrebno izpolnjevati tudi poročila o kapitalskih naložbah nerezidentov v Sloveniji SN22 oziroma poročila o kapitalskih naložbah rezidentov v tujini SN11.
5.5. Če poročevalec poroča o sindiciranem posojilu, kjer nastopa več upnikov iz različnih držav, se poroča stanje in transakcije takih obveznosti proporcionalno po državah posamičnih upnikov.
5.6. Negativno stanje računa v tujini se poroča kot obveznost z vrsto instrumenta F (finančno posojilo).
5.7. Obveznosti ali terjatve iz naslova še nevplačanega deleža v kapital (nevpoklicani kapital) se poročajo z vrsto instrumenta O (ostalo).
5.8. Uporaba kontnega načrta
V nadaljevanju navodila so navedeni okvirni konti, ki po Kontnem načrtu za gospodarske družbe (2008) pokrivajo to področje. V primeru sprememb kontnega načrta se ustrezno spremenijo tudi konti, ki so predpisani za poročanje.
Če gospodarska družba oziroma samostojni podjetnik knjižita terjatve in obveznosti, ki so predmet tega navodila, na kontih, ki se razlikujejo od priporočenih v Kontnem načrtu za gospodarske družbe, morata prilagoditi poročanje tako, da podatki ustrezajo vsebinski opredelitvi kontov, navedenih v tem navodilu.
5.9. Okvirni konti za terjatve
Finančna posojila (vrsta instrumenta F, S, R):
 Del 070 Dolgoročna posojila, dana na podlagi posojilnih
     pogodb družbam v skupini (samo terjatve do
     nerezidentov)
 Del 071 Dolgoročna posojila, dana na podlagi posojilnih
     pogodb pridruženim družbam in skupaj obvladovanim
     družbam (samo terjatve do nerezidentov)
 Del 072 Dolgoročna posojila, dana drugim (samo terjatve
     do nerezidentov)
 Del 085 Dolgoročne terjatve iz finančnega najema (samo
     terjatve do nerezidentov)
 Del 180 Kratkoročna posojila, dana na podlagi posojilnih
     pogodb družbam v skupini (samo terjatve do
     nerezidentov)
 Del 181 Kratkoročna posojila, dana na podlagi posojilnih
     pogodb pridruženim družbam in skupaj obvladovanim
     družbam (samo terjatve do nerezidentov)
 Del 182 Kratkoročna posojila, dana drugim (samo terjatve
     do nerezidentov)
 Del 186 Kratkoročno dana posojila z odkupom drugih
     dolžniških vrednostnih papirjev (samo terjatve do
     nerezidentov)
Dolgoročni trgovinski krediti (vrsta instrumenta T):
   081 Dolgoročni blagovni krediti, dani v tujini
 Del 082 Dani dolgoročni potrošniški krediti (samo terjatve
     do nerezidentov)
Depoziti (vrsta instrumenta D):
Del 078Dani dolgoročni depoziti (samo terjatve do
    nerezidentov)
Del 110Denarna sredstva na računih, razen deviznih (samo
    terjatve do bank in drugih finančnih inštitucij v
    tujini)
Del 111Kratkoročni depoziti oziroma depoziti na odpoklic,
    razen deviznih (samo terjatve do bank in drugih
    finančnih inštitucij v tujini)
Del 112Devizna sredstva na računih (samo terjatve do
    nerezidentov)
Del 113Kratkoročni devizni depoziti oziroma devizni
    depoziti na odpoklic (samo terjatve do
    nerezidentov)
Del 114Denarna sredstva na posebnih računih oziroma za
    posebne namene (samo terjatve do nerezidentov)
Del 183Kratkoročni depoziti v bankah in drugih finančnih
    organizacijah (samo terjatve do nerezidentov)
Ostalo (vrsta instrumenta E, O):
Del 066Druge dolgoročne finančne naložbe, razporejene in
    izmerjene po nabavni vrednosti (samo terjatve do
    nerezidentov)
Del 067Druge dolgoročne finančne naložbe, razporejene in
    izmerjene po pošteni vrednosti prek poslovnega
    izida (samo terjatve do nerezidentov)
Del 068Druge dolgoročne finančne naložbe, razporejene in
    izmerjene po pošteni vrednosti prek kapitala (samo
    terjatve do nerezidentov)
Del 076Dolgoročne terjatve za nevplačani vpoklicani
    kapital (samo terjatve do nerezidentov)
Del 077Druga dolgoročno vložena sredstva (samo terjatve
    do nerezidentov)
Del 083Dani dolgoročni predujmi (samo terjatve do
    nerezidentov)
Del 084Dane dolgoročne varščine (samo terjatve do
    nerezidentov)
Del 086Druge dolgoročne poslovne terjatve (samo terjatve
    do nerezidentov)
Del 134Dane kratkoročne varščine (samo terjatve do
    nerezidentov)
Del 176Druge kratkoročne finančne naložbe, razporejene in
    izmerjene po nabavni vrednosti (samo terjatve do
    nerezidentov)
Del 177Druge kratkoročne finančne naložbe, razporejene in
    izmerjene po pošteni vrednosti prek poslovnega
    izida (samo terjatve do nerezidentov)
Del 178Druge kratkoročne finančne naložbe, razporejene in
    izmerjene po pošteni vrednosti prek kapitala (samo
    terjatve do nerezidentov)
Del 187Kratkoročno nevplačani vpoklicani kapital (samo
    terjatve do nerezidentov)
5.10. Okvirni konti za obveznosti
Finančna posojila (vrsta instrumenta F, S, R):
Del 270Kratkoročna posojila, dobljena pri družbah v
    skupini (samo obveznosti do nerezidentov)
Del 271Kratkoročna posojila, dobljena pri pridruženih
    družbah in skupaj obvladovanih družbah (samo
    obveznosti do nerezidentov)
  273Kratkoročna posojila, dobljena pri bankah in
    družbah v tujini
Del 276Kratkoročne finančne obveznosti do fizičnih oseb
    (samo obveznosti do nerezidentov)
Del 970Dolgoročna posojila, dobljena pri družbah v
    skupini (samo obveznosti do nerezidentov)
Del 971Dolgoročna posojila, dobljena pri pridruženih
    družbah (samo obveznosti do nerezidentov)
  973 Dolgoročna posojila, dobljena pri bankah in
    družbah v tujini
Del 976Dolgoročne finančne obveznosti do fizičnih oseb
    (samo obveznosti do nerezidentov)
Del 984Dolgoročni dolgovi iz finančnega najema (samo
    obveznosti do nerezidentov)
Dolgoročni trgovinski krediti (vrsta instrumenta T):
Del 980Dolgoročni krediti, dobljeni na podlagi kreditnih
    pogodb od družb v skupini (samo obveznosti do
    nerezidentov)
Del 981Dolgoročni krediti, dobljeni na podlagi kreditnih
    pogodb od pridruženih družb in skupaj obvladovanih
    družb (samo obveznosti do nerezidentov)
  983Dolgoročni krediti, dobljeni od drugih tujih
    dobaviteljev
Ostalo (vrsta instrumenta E, O):
Del 231Prejete kratkoročne varščine (samo obveznosti do
    nerezidentov)
Del 278Obveznosti iz vplačila kapitala do vpisa v sodni
    register (samo obveznosti do nerezidentov)
Del 279Druge kratkoročne finančne obveznosti (samo
    obveznosti do nerezidentov)
Del 285Ostale kratkoročne poslovne obveznosti (samo
    obveznosti do nerezidentov)
Del 979Druge dolgoročne finančne obveznosti (samo
    obveznosti do nerezidentov)
Del 986Dolgoročni dobljeni predujmi in varščine (samo
    obveznosti do nerezidentov)
Del 989Druge dolgoročne poslovne obveznosti (samo
    obveznosti do nerezidentov)
5.11. A. TERJATVE
A.1. SPLOŠNO
'Vrsta instrumenta':
F =    finančno posojilo
S =    sindicirano posojilo
R =    posojilo na podlagi repo poslov z vrednostnimi
      papirji
T =    dolgoročni trgovinski kredit
D =    depozit
E =    ostali lastniški deleži
O =    ostalo
'Kapitalska povezanost med dolžnikom in upnikom':
11 =    terjatve do tujih neposrednih vlagateljev
      (nerezidentov, ki imajo 10 ali več % vrednosti
      lastniških deležev v družbi poročevalki)
12 =    terjatve do družb v skupinah tujih neposrednih
      vlagateljev
21 =    terjatve do tujih prejemnikov neposrednih naložb
      (nerezidentov, kjer je poročevalec udeležen z 10
      ali več % vrednosti lastniških deležev)
22 =    terjatve do družb v skupinah tujih prejemnikov
      neposrednih naložb
 3 =    terjatve do ostalih nerezidentov
'Sektor nerezidenta':
S.11 =   nefinančne družbe
S.121 =  centralna banka
S.122 =  druge denarne finančne institucije
S.123 =  drugi finančni posredniki razen zavarovalnic in
      pokojninskih skladov
S.124 =  izvajalci pomožnih finančnih dejavnosti
S.125 =  zavarovalnice in pokojninski skladi
S.13 =   država
S.14 =   gospodinjstva
S.15 =   nepridobitne institucije, ki opravljajo storitve
      za gospodinjstva
'Ročnost':
 K =    kratkoročna (zapadlost do vključno enega leta)
 D =    dolgoročna (zapadlost daljša od enega leta)
'Država / Mednarodna institucija': vpiše se numerično šifro države nerezidenta iz šifranta ISO 3166 oz. alfanumerično oznako mednarodne institucije / organizacije iz šifranta, objavljenega na spletni strani Banke Slovenije.
'Valuta': vpiše se numerično šifro valute iz šifranta ISO 4217.
A.2. GLAVNICA IN OBRESTI
GLAVNICA:
'Začetno stanje': vpiše se vrednost terjatve na prvi dan meseca, za katerega se poroča. Začetno stanje, ki ima vedno pozitivno vrednost, mora biti enako končnemu stanju predhodnega meseca.
'Povečanje': vpiše se vrednost koriščenja sredstev v mesecu, za katerega se poroča. Pri finančnem posojilu se vpiše vrednost koriščenja sredstev v mesecu, za katerega se poroča. Pri depozitu se vpiše vrednost povečanja vezanih in vpoglednih sredstev. Pri dolgoročnem trgovinskem kreditu se vpiše vrednost izvoza blaga ali storitve.
'Zmanjšanje': vpiše se vrednost odplačil glavnice v mesecu, za katerega se poroča. Ostale spremembe': vpiše se podatke o prekvalifikacijah terjatev v druge oblike instrumentov (lastniški delež – poročanje tudi na poročilu SN; obveznica oz. instrument denarnega trga – poročanje tudi na poročilu DVP), o odpisih, o kapitalizaciji obresti in vseh ostalih spremembah po pogodbi, kot so sprememba kapitalske povezanosti med dolžnikom in upnikom, sprememba sektorja nerezidenta, ročnosti, države, valute. Končno stanje': vpiše se vrednost terjatve na zadnji dan meseca, za katerega se poroča. V stolpec 'Od tega zapadla neplačana glavnica' se ločeno prikaže to kategorijo stanja terjatve.
OBRESTI:
'Začetno stanje natečenih (obračunanih) obresti': vpiše se vrednost terjatve natečenih obresti na prvi dan meseca, za katerega se poroča. Začetno stanje, ki ima vedno pozitivno vrednost, mora biti enako končnemu stanju predhodnega meseca.
'Natečene (obračunane) obresti': vpiše se vrednost natečenih obresti v mesecu, za katerega se poroča.
'Plačane obresti':vpiše se vrednost plačanih obresti v mesecu, za katerega se poroča.
'Ostale spremembe': vpiše se podatke o prekvalifikacijah terjatev v druge oblike instrumentov (lastniški delež – poročanje tudi na poročilu SN; obveznica oz. instrument denarnega trga – poročanje tudi na poročilu DVP), o odpisih, o kapitalizaciji obresti in vseh ostalih spremembah po pogodbi, kot so sprememba kapitalske povezanosti med dolžnikom in upnikom, sprememba sektorja nerezidenta, ročnosti, države, valute.
'Končno stanje': vpiše se vrednost terjatve natečenih obresti na zadnji dan meseca, za katerega se poroča. V stolpec 'Od tega zapadle neplačane obresti' se ločeno prikaže to kategorijo stanja terjatve.
5.12. B. OBVEZNOSTI
B.1. SPLOŠNO
'Vrsta instrumenta':
F =    finančno posojilo
S =    sindicirano posojilo
R =    posojilo na podlagi repo poslov z vrednostnimi
     papirji
T =    dolgoročni trgovinski kredit
E =    ostali lastniški deleži
O =    ostalo
'Kapitalska povezanost med dolžnikom in upnikom':
11 =   obveznosti do tujih neposrednih vlagateljev
     (nerezidentov, ki imajo 10 ali več % vrednosti
     lastniških deležev v družbi poročevalki)
12 =   terjatve do družb, ki pripadajo skupinam tujih
     neposrednih vlagateljev
21 =   obveznosti do tujih prejemnikov neposrednih
     naložb (nerezidentov, kjer je poročevalec
     udeležen z 10 ali več % vrednosti lastniških
     deležev)
22 =   obveznosti do družb v skupinah tujih prejemnikov
     neposrednih naložb
 3 =   obveznosti do ostalih nerezidentov
‘Sektor nerezidenta’:
S.11 =  nefinančne družbe
S.121 =  centralna banka
S.122 =  druge denarne finančne institucije
S.123 =  drugi finančni posredniki razen zavarovalnic in
     pokojninskih skladov
S.124 =  izvajalci pomožnih finančnih dejavnosti
S.125 =  zavarovalnice in pokojninski skladi
S.13 =  država
S.14 =  gospodinjstva
S.15 =  nepridobitne institucije, ki opravljajo storitve
     za gospodinjstva
'Ročnost':
 K =   kratkoročna (zapadlost do vključno enega leta)
 D =   dolgoročna (zapadlost daljša od enega leta)
'Država / Mednarodna institucija': vpiše se numerično šifro države nerezidenta iz šifranta ISO 3166 oz. alfanumerično oznako mednarodne institucije / organizacije iz šifranta, objavljenega na spletni strani Banke Slovenije.
'Valuta': vpiše se numerično šifro valute iz šifranta ISO 4217.
'Garancija Republike Slovenije':
0 =    Republika Slovenije ni garant
1 =    Republika Slovenije je garant
B.2. GLAVNICA IN OBRESTI
GLAVNICA:
'Začetno stanje': vpiše se vrednost obveznosti na prvi dan meseca, za katerega se poroča. Začetno stanje, ki ima vedno pozitivno vrednost, mora biti enako končnemu stanju predhodnega meseca.
'Povečanje': vpiše se vrednost koriščenja sredstev v mesecu, za katerega se poroča. Pri finančnem posojilu se vpiše vrednost koriščenja sredstev v mesecu, za katerega se poroča. Pri dolgoročnem trgovinskem kreditu se vpiše vrednost uvoza blaga ali storitve.
'Zmanjšanje': vpiše se vrednost odplačil glavnice v mesecu, za katerega se poroča.
'Ostale spremembe':vpiše se podatke o prekvalifikacijah obveznosti v druge oblike instrumentov (lastniški delež – poročanje tudi na poročilu SN), o odpisih, o kapitalizaciji obresti in vseh ostalih spremembah po pogodbi, kot so sprememba kapitalske povezanosti med dolžnikom in upnikom, sprememba sektorja nerezidenta, ročnosti, države, valute.
'Končno stanje': vpiše se vrednost obveznosti na zadnji dan meseca, za katerega se poroča. V stolpec 'Od tega zapadla neplačana glavnica' se ločeno prikaže to kategorijo stanja obveznosti.
OBRESTI:
'Začetno stanje natečenih (obračunanih) obresti': vpiše se vrednost obveznosti natečenih obresti na prvi dan meseca, za katerega se poroča. Začetno stanje, ki ima vedno pozitivno vrednost, mora biti enako končnemu stanju predhodnega meseca.
'Natečene (obračunane) obresti': vpiše se vrednost natečenih obresti v mesecu, za katerega se poroča.
'Plačane obresti': vpiše se vrednost plačanih obresti v mesecu, za katerega se poroča.
'Ostale spremembe': vpiše se podatke o prekvalifikacijah obveznosti v druge oblike instrumentov (lastniški delež – poročanje tudi na poročilu SN), o odpisih, o kapitalizaciji obresti in vseh ostalih spremembah po pogodbi, kot so sprememba kapitalske povezanosti med dolžnikom in upnikom, sprememba sektorja nerezidenta, ročnosti, države, valute.
'Končno stanje': vpiše se vrednost obveznosti natečenih obresti na zadnji dan meseca, za katerega se poroča. V stolpec 'Od tega zapadle neplačane obresti' se ločeno prikaže to kategorijo stanja obveznosti.
V. POROČILO O KUPLJENIH / PRODANIH TUJIH DOLŽNIŠKIH VREDNOSTNIH PAPIRJIH MIMO DOMAČIH POSREDNIKOV – DVP
1. Predmet poročanja so: nakupi in prodaje dolžniških vrednostnih papirjev tujih izdajateljev v primerih, ko ne gre za naložbe, ki jih opravijo rezidenti - banke, borznoposredniške družbe, zavarovalnice, družbe za upravljanje, investicijske družbe, vzajemni skladi, vzajemni pokojninski skladi, pokojninske družbe, Slovenska odškodninska družba, Kapitalska družba in Sklad za razgradnjo NEK za svoj ali za tuj račun.
2. Obvezniki poročanja: Obvezniki poročanja so vsi rezidenti pravne osebe (razen druge denarne finančne institucije (sektor S.122)) in samostojni podjetniki posamezniki, ki imajo iz poslov, navedenih v prejšnji točki tega navodila, začetno in/ali končno stanje terjatev v poročevalskem mesecu enako ali višje od protivrednosti 100.000 evrov. 3. Rok za dostavo poročil Banki Slovenije: poroča se mesečno, najkasneje do 20. v mesecu za pretekli mesec.
4. Način poročanja: Poroča se v elektronski obliki preko programa za poročanje, ki je dosegljiv na spletni strani Banke Slovenije skupaj z navodili za njegovo uporabo.
5. Navodilo za izpolnjevanje poročila DVP
5.1. 'Poročevalec': vpiše se firmo ali samostojnega podjetnika posameznika.
'Sedež': vpiše se naslov sedeža družbe ali samostojnega podjetnika posameznika.
'Matična številka': vpiše se sedemmestno matično številko poročevalca iz Poslovnega registra Slovenije.
'Davčna številka': vpiše se osemmestno davčno številko poročevalca.
'Odgovorna oseba': vpiše se ime in priimek odgovorne osebe.
'Telefonska številka odgovorne osebe'Sestavljavec poročila': vpišeta se ime in priimek osebe, ki je sestavila poročilo.
'Telefonska številka sestavljavca poročila'
'Elektronski naslov sestavljavca poročila'
'Kraj in datum': vpišeta se kraj in datum sestave poročila.
'Obdobje: mesec __ leto ____': vpišeta se mesec (mm) in leto (llll), za katerega se poroča.
5.2. Podatki o stanju in spremembah se vpisujejo v originalnih valutah. V primerih, ko je valuta zapiranja terjatve (plačila) druga kot valuta nastanka terjatve, poročevalci poročajo v valuti, v kateri so prikazali nastanek terjatve.
5.3. V primerih, ko se terjatve iz naslova dolžniških vrednostnih papirjev pobotajo oziroma prekvalificirajo v lastniške deleže, se transakcije vzpostavitve te druge oblike instrumenta, poročajo tudi na poročilu SN (debt/equity swap).
5.4. Uporaba kontnega načrta
V nadaljevanju navodila so navedeni okvirni konti, ki po Kontnem načrtu za gospodarske družbe (2008) pokrivajo to področje. V primeru sprememb kontnega načrta se ustrezno spremenijo tudi konti, ki so predpisani za poročanje.
Če gospodarska družba oziroma samostojni podjetnik knjižita terjatve, ki so predmet tega navodila, na kontih, ki se razlikujejo od priporočenih v Kontnem načrtu za gospodarske družbe, morata prilagoditi poročanje tako, da podatki ustrezajo vsebinski opredelitvi kontov, navedenih v tem navodilu.
5.5. Okvirni konti
Del 073    Dolgoročna posojila, dana z odkupom obveznic
        od družb v skupini (samo terjatve do
        nerezidentov)
Del 074    Dolgoročna posojila, dana z odkupom obveznic
        od pridruženih družb in skupaj obvladovanih
        družb (samo terjatve do nerezidentov)
Del 075    Dolgoročna posojila, dana z odkupom obveznic
        od drugih (samo terjatve do nerezidentov)
184      Kratkoročno dana posojila z odkupom obveznic
        (samo terjatve do nerezidentov)
5.6. A. TERJATVE
A.1. SPLOŠNO
'ISIN koda': vpiše se ISIN kodo tujega dolžniškega vrednostnega papirja.
'Oznaka vrednostnega papirja': vpiše se oznako tujega dolžniškega vrednostnega papirja.
'Kapitalska povezanost med dolžnikom in upnikom':
11 =   terjatve do tujih neposrednih vlagateljev
     (nerezidentov, ki imajo 10 ali več % vrednosti
     lastniških deležev v družbi poročevalki)
12 =   terjatve do družb v skupinah tujih neposrednih
     vlagateljev
21 =   terjatve do tujih prejemnikov neposrednih naložb
     (nerezidentov, kjer je poročevalec udeležen z 10
     ali več % vrednosti lastniških deležev)
22 =   terjatve do družb v skupinah tujih prejemnikov
     neposrednih naložb
3 =    terjatve do ostalih nerezidentov
‘Sektor nerezidenta’:
S.11 =  nefinančne družbe
S.121 =  centralna banka
S.122 =  druge denarne finančne institucije
S.123 =  drugi finančni posredniki razen zavarovalnic in
     pokojninskih skladov
S.124 =  izvajalci pomožnih finančnih dejavnosti
S.125 =  zavarovalnice in pokojninski skladi
S.13 =  država
S.14 =  gospodinjstva
S.15 =  nepridobitne institucije, ki opravljajo storitve
     za gospodinjstva
'Ročnost': vpiše se originalna pogodbena zapadlost.
K =    kratkoročna (zapadlost do vključno enega leta –
     instrumenti denarnega trga)
D =    dolgoročna (zapadlost daljša od enega leta –
     obveznice in zadolžnice)
'Država / Mednarodna institucija': vpiše se numerično šifro države nerezidenta – izdajatelja vrednostnega papirja iz šifranta ISO 3166 oz. alfanumerično oznako mednarodne institucije /organizacije – izdajateljice vrednostnega papirja iz šifranta, objavljenega na spletni strani Banke Slovenije.
'Valuta': vpiše se numerično šifro valute iz šifranta ISO 4217.
A.2. GLAVNICA IN OBRESTI
GLAVNICA:
'Začetno stanje': vpiše se vrednost dolžniških vrednostnih papirjev na prvi dan meseca, za katerega se poroča. Začetno stanje, ki ima vedno pozitivno vrednost, mora biti enako končnemu stanju predhodnega meseca.
'Povečanje': vpiše se tržna vrednost nakupa dolžniških vrednostnih papirjev v mesecu, za katerega se poroča.
'Zmanjšanje': vpiše se tržna vrednost prodaje oziroma zapadlosti dolžniških vrednostnih papirjev v mesecu, za katerega se poroča.
'Ostale spremembe': vpiše se podatke o zamenjavi dolžniških vrednostnih papirjev za lastniške deleže (v tem primeru se poroča tudi na poročilu SN), o odpisih in vseh ostalih spremembah (npr. razlika iz naslova vrednotenja po tržni vrednosti).
'Končno stanje': vpiše se vrednost dolžniških vrednostnih papirjev na zadnji dan meseca, za katerega se poroča.
OBRESTI:
'Začetno stanje natečenih (obračunanih) obresti': vpiše se vrednost terjatve natečenih obresti na prvi dan meseca, za katerega se poroča. Začetno stanje, ki ima vedno pozitivno vrednost, mora biti enako končnemu stanju predhodnega meseca.
'Natečene (obračunane) obresti': vpiše se vrednost natečenih obresti v mesecu, za katerega se poroča.
'Plačane obresti': vpiše se vrednost plačanih obresti v mesecu, za katerega se poroča.
'Ostale spremembe': vpiše se podatke o odpisih in vseh ostalih spremembah.
'Končno stanje': vpiše se vrednost terjatve natečenih obresti na zadnji dan meseca, za katerega se poroča.
VI. LETNO POROČILO O KAPITALSKIH NALOŽBAH MED REZIDENTI IN NEREZIDENTI – SN
1. Predmet poročanja so:
- podatki o lastniških deležih rezidentov Slovenije v tujini (naložbe v prvem kolenu v tujini);
- podatki o lastniških deležih gospodarskih družb (v nadaljnjem besedilu: družbe) v prvem kolenu v tujini v drugih družbah v tujini (naložbe v drugem kolenu v tujini) pod pogojem, da so naložbe v prvem in drugem kolenu enake ali večje od 10 odstotkov;
- kazalci poslovanja družb v prvem kolenu v tujini ter vseh nadaljnjih naložb te družbe v tujini, ki so še pod njenim nadzorom pod pogojem, da so posamezne naložbe v prvem kolenu večje od 50 odstotkov;
- podatki o lastniških deležih nerezidentov v Sloveniji (naložbe v prvem kolenu v Sloveniji);
- podatki o lastniških deležih družbe v prvem kolenu v Sloveniji v drugih družbah v Sloveniji (naložbe v drugem kolenu v Sloveniji) pod pogojem, da so naložbe v prvem in drugem kolenu enake ali večje od 10 odstotkov.
2. Obvezniki poročanja
2.1. Obvezniki poročanja (v nadaljnjem besedilu: poročevalci) za ‘Letno poročilo o kapitalskih naložbah rezidentov v tujini – SN11, SN44’ so:
- rezidenti – pravne osebe in samostojni podjetniki posamezniki (v nadaljnjem besedilu: podjetniki) ter investicijske družbe in vzajemni skladi, ki so na katerikoli dan v poročevalskem obdobju lastniki 10 ali več % deleža v kapitalu ali delnic pravnih oseb v tujini, vlagatelji v investicijske sklade v tujini, ustanovitelji podružnice v tujini (ki opravlja pridobitno dejavnost) oziroma posedujejo nepremičnino v tujini.
- za naložbe vzajemnih skladov in investicijskih družb ter vzajemnih pokojninskih skladov v lastniške deleže v tujini, ki so večji ali enaki 10% poročajo njihovi upravljalci (družbe za upravljanje, banke, zavarovalnice …).
- rezidenti – pravne osebe in samostojni podjetniki posamezniki (v nadaljnjem besedilu: podjetniki), ki so na katerikoli dan v poročevalskem obdobju lastniki manj kot 10% deleža v kapitalu ali delnic pravnih oseb v tujini, vlagatelji v investicijske družbe in vzajemne sklade v tujini, oziroma posedujejo nepremičnino v tujini razen v primerih naložb, ki jih opravijo rezidenti - banke, borznoposredniške družbe, zavarovalnice, pokojninske družbe, družbe za upravljanje, investicijske družbe, vzajemni skladi, vzajemni pokojninski skladi, Kapitalska družba, Slovenska odškodninska družba in Sklad za razgradnjo NEK za svoj in za tuj račun.
2.2. Obvezniki poročanja (v nadaljnjem besedilu: poročevalci) za ‘Letno poročilo o kapitalskih naložbah nerezidentov v Sloveniji – SN22, SN55’ so:
- rezidenti, v katerih so na katerikoli dan v poročevalskem obdobju nerezidenti (pravne in fizične osebe) lastniki 10 ali več % deleža v kapitalu ali delnic, ali ustanovitelji podružnice (ki opravlja pridobitno dejavnost), (so)ustanovitelji zavoda ali fundacije na ozemlju Republike Slovenije, ali lastniki investicijskih kuponov oziroma delnic investicijske druže.
- rezidenti, v katerih so na katerikoli dan v poročevalskem obdobju nerezidenti (pravne in fizične osebe) lastniki manj kot 10 % deleža v kapitalu ali delnic, ali lastniki investicijskih kuponov oziroma delnic investicijske družbe razen v primerih naložb s tistimi vrednostnimi papirji, ki so vpisani v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev pri Klirinško depotni družbi.
3. Rok za dostavo poročil Banki Slovenije: poroča se letno, do 20. 4. za preteklo leto, ki se konča z 31. 12. (v nadaljnjem besedilu: poročevalsko leto). Če se podatki v letnem poročilu SN za poročevalsko leto po revidiranju bilanc spremenijo ali pa pride do kakršne koli druge spremembe za pretekla poročevalska leta, je potrebno v 30 delovnih dneh po nastali spremembi predložiti popravljena poročila.
4. Način poročanja: poroča se v elektronski obliki preko programa za poročanje, ki je dosegljiv na spletni strani Banke Slovenije skupaj z navodili za njegovo uporabo.
5. Valuta poročanja: poročilo se izpolni v evrih (preračun po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan 31. 12. poročevalskega leta).
6. Kapital: upošteva se celotni kapital, kot je določen v Slovenskih računovodskih standardih.
7. Uporaba kontnega načrta
V navodilu so navedeni okvirni konti, ki po Kontnem načrtu za gospodarske družbe (2008) pokrivajo to področje. V primeru sprememb kontnega načrta se ustrezno spremenijo tudi konti, ki so predpisani za poročanje.
Če poročevalec knjiži terjatve in obveznosti, ki so predmet tega navodila, na kontih, ki se razlikujejo od priporočenih v Kontnem načrtu za gospodarske družbe, mora poročevalec prilagoditi poročanje tako, da podatki ustrezajo vsebinski opredelitvi kontov, navedenih v tem navodilu.
8. Navodilo za izpolnjevanje letnega poročila KAPITALSKE NALOŽBE REZIDENTOV V TUJINI – SN11, SN44
8.1. 'Poročevalec': vpiše se firmo ali samostojnega podjetnika posameznika.
'Sedež': vpiše se naslov sedeža družbe ali samostojnega podjetnika posameznika.
'Matična številka': vpiše se sedemmestno matično številko poročevalca iz Poslovnega registra Slovenije.
'Davčna številka': vpiše se osemmestno davčno številko poročevalca.
'Odgovorna oseba': vpiše se priimek in ime odgovorne osebe.
'Telefonska številka odgovorne osebe'
'Sestavljavec poročila': vpiše se priimek in ime osebe, ki je sestavila poročilo.
'Telefonska številka sestavljavca poročila'
'Elektronski naslov sestavljavca poročila'
'Organizacijska oblika poročevalca': vpiše se
1- delniška družba, ki kotira na borzi
2- delniška družba, ki ne kotira na borzi
3- ostalo
'Obdobje': vpiše se poročevalsko leto poročila.
'Kraj in datum': vpiše se kraj in datum sestave poročila.
8.2 A. SEZNAM NALOŽB SN11, SN44
8.2.1. A.1. SN11 NALOŽBE POROČEVALCA V PRVEM KOLENU V TUJINI oziroma naložbe v kapital ali delnice pravnih oseb v tujini / v podružnice v tujini / v investicijske sklade v tujini / v nepremičnine v tujini
'Registrska številka naložbe v prvem kolenu': poročevalec vpiše evidenčno številko, pod katero se naložba vodi v Banki Slovenije.
registrska številka za posamezno naložbo v tujini je enaka na mesečnem in letnem poročilu.
‘Vrsta naložbe v prvem kolenu’: vpiše se ustrezna oznaka naložbe:
- 11/1 (naložba v obstoječo družbo) – v primeru, ko je poročevalec od dotedanjih lastnikov kupil delež v kapitalu ali delnice že obstoječe družbe v tujini ali je vplačal sredstva za dokapitalizacijo in tako pridobil delež ali delnice že obstoječe družbe.
- 11/2 (naložba v novo družbo) – v primeru, ko je poročevalec vplačal delež v kapitalu ali delnice za ustanovitev nove družbe v tujini ali za dokapitalizacijo družbe, v kateri je bil (so)ustanovitelj. Poročevalec, ki je sodeloval pri ustanovitvi družbe v tujini kot (so)ustanovitelj, prikaže vrsto naložbe 11/2 v prvem in vseh naslednjih letih poročanja.
- 11/3 (naložba v nepremičnino) – v primeru, ko je poročevalec (so)lastnik nepremičnine v tujini.
- 11/4 (družba v ustanavljanju) – v primeru, ko je poročevalec sklenil pogodbo o (so)ustanovitvi družbe v tujini in vplačal kapitalski vložek ali delnice za (so)ustanovitev družbe v tujini, družba pa še ni registrirana pri pristojnem organu v tujini.
- 11/5 (izvenbilančna naložba) – v primeru, ko ima poročevalec kapitalsko naložbo (delež ali delnice) in / ali nepremičnine v tujini vodene kot izvenbilančna sredstva.
- 11/6 (podružnica v tujini) – v primeru, ko ima poročevalec podružnico v tujini, ki tam opravlja pridobitno dejavnost.
- 11/7 (naložba v investicijsko družbo v tujini) – v primeru, ko ima poročevalec naložbo v investicijsko družbo v tujini.
- 11/8 (družba v stečaju) – v primeru, ko ima poročevalec naložbo v družbi v tujini, ki je v stečaju ali likvidaciji.
- 11/9 (naložba v vzajemni sklad v tujini) – v primeru, ko ima poročevalec naložbo v vzajemnem skladu v tujini.
- 11/0 (naložba v vzajemni pokojninski sklad) – v primeru, ko ima poročevalec naložbo v vzajemnem pokojninskem skladu v tujini.
‘Tuji partner v prvem kolenu’ pri vrsti naložbe:
- 11/1, 11/2, 11/6, 11/8 se vpiše firmo in sedež družbe v tujini.
- 11/3 se vpiše vrsto nepremičnine (počitniški objekt, stanovanjski objekt, poslovna zgradba, zemljišče …) in kraj.
- 11/4 se vpiše predvideno firmo in sedež družbe.
- 11/5 se vpiše firmo in sedež družbe oziroma vrsto nepremičnine (počitniški objekt, stanovanjski objekt, poslovna zgradba, zemljišče …) in kraj.
- 11/7 se vpiše firmo investicijske družbe, firmo in sedež njene družbe za upravljanje v tujini.
- 11/9, 11/0 se vpiše ime vzajemnega (pokojninskega) sklada, firmo in sedež njegove družbe za upravljanje v tujini.
‘Organizacijska oblika tujega partnerja v prvem kolenu’: vpiše se:
1- delniška družba, ki kotira na borzi
2- delniška družba, ki ne kotira na borzi
3- ostalo
‘Država tujega partnerja v prvem kolenu’: vpiše se numerično šifro države, v kateri ima poročevalec naložbo, iz šifranta ISO 3166 oz. alfanumerično oznako mednarodne institucije/ organizacije iz šifranta, objavljenega na spletni strani Banke Slovenije.
‘Dejavnost tujega partnerja v prvem kolenu’: vpiše se prevladujočo dejavnost tujega partnerja po Standardni klasifikaciji dejavnosti. Npr.: 29.100.
‘Delež kapitala v prvem kolenu v %’: vpiše se delež kapitala v odstotkih na dve decimalni mesti, ki ga ima poročevalec v celotnem kapitalu družbe v tujini ali v nepremičnini.
‘Država zadnjega nadzorovanega tujega partnerja (delež poročevalca > 50%): vpiše se numerično šifro države, v kateri se nahaja zadnja družba v verigi družb, v kateri ima poročevalec nadzor, iz šifranta ISO 3166.
8.2.2. A.2. SN44 NALOŽBE TUJEGA PARTNERJA V PRVEM KOLENU V DRUGIH DRUŽBAH V TUJINI (lastniški delež >= 10%)
Ta del izpolnijo samo poročevalci, ki imajo 10 ali več odstotne lastniške deleže v tujih partnerjih, ti pa imajo ravno tako 10 ali več odstotne lastniške deleže v drugih družbah v tujini (naložbe v drugem kolenu).
‘Delež kapitala tujega partnerja v drugih družbah v tujini v %’: vpiše se delež kapitala v odstotkih na dve decimalni mesti, ki ga ima družba v prvem kolenu v tujini v celotnem kapitalu družbe v drugem kolenu v tujini. V primeru, da se naložba v poročevalskem letu zapre oziroma se zniža pod 10 odstotkov, se vpiše 0.
‘Registrska številka naložbe v drugem kolenu’: poročevalec vpiše evidenčno številko, ki mu jo je Banka Slovenije posredovala ob potrditvi poročila, razen v prvem letu poročanja, ko pusti to polje prazno.
‘Vrsta naložbe v drugem kolenu’: vpiše se ustrezna oznaka naložbe:
- 44/1 (naložba v obstoječo družbo) – v primeru, ko je družba v prvem kolenu v tujini od dotedanjih lastnikov kupila delež v kapitalu ali delnice v drugi že obstoječi družbi v tujini (v drugem kolenu), ali je vplačala sredstva za dokapitalizacijo in tako pridobila delež ali delnice v drugi že obstoječi družbi v tujini (v drugem kolenu).
V primeru, ko poročevalec pridobi naložbo v obstoječi družbi v prvem kolenu v tujini, slednja pa že ima naložbo v drugem kolenu v tujini, se naložba šteje za naložbo v obstoječo družbo (44/1) ne glede na to ali je družba v prvem kolenu (so)ustanoviteljica družbe v drugem kolenu ali ne.
- 44/2 (naložba v novo družbo) – v primeru, ko je družba v prvem kolenu v tujini vplačala delež ali delnice za (so)ustanovitev nove družbe v drugem kolenu v tujini. Za družbo v prvem kolenu v tujini, ki je sodelovala pri ustanovitvi družbe v tujini kot (so)ustanoviteljica, poročevalec prikaže vrsto naložbe 44/2 v prvem in vseh naslednjih letih poročanja.
‘Tuji partner v drugem kolenu’: vpiše se firmo in sedež družbe v drugem kolenu v tujini, v kateri ima družba v prvem kolenu v tujini 10 ali več odstoten kapitalski delež.
‘Država tujega partnerja v drugem kolenu’: vpiše se numerično šifro države družbe v drugem kolenu iz šifranta ISO 3166 oz. alfanumerično oznako mednarodne institucije/ organizacije iz šifranta, objavljenega na spletni strani Banke Slovenije.
‘Dejavnost tujega partnerja v drugem kolenu’: vpiše se prevladujočo dejavnost družbe v drugem kolenu po Standardni klasifikaciji dejavnosti. Npr.: 29.100.
8.3. B. STANJE IN SPREMEMBE NALOŽB SN11
B.1. STANJE IN SPREMEMBE NALOŽB SN11 – KNJIGOVODSKE VREDNOSTI STANJ – poroča se za naložbe v delniške družbe, ki ne kotirajo in ostale oblike naložb
Za naložbe v delniške družbe, ki ne kotirajo na borzi in vse ostale organizacijske oblike naložb se poroča po knjigovodski vrednosti iz bilance te tuje družbe (kapital glede na odstotek lastništva). Morebitne razlike med tržno in knjigovodsko vrednostjo nakupov in prodaj lastniških deležev se prikažejo v polju ‘Ostale spremembe’.
B.2. STANJE IN SPREMEMBE NALOŽB SN11 – TRŽNE VREDNOSTI – poroča se za naložbe v delniške družbe, ki kotirajo
Poroča se po tržni vrednosti za naložbe v delniške družbe, ki kotirajo na borzi.
B.3. STANJE NALOŽB SN11 – KNJIGOVODSKE VREDNOSTI STANJ – poroča se za naložbe v delniške družbe, ki kotirajo
Poroča se knjigovodska vrednost iz bilance tuje družbe za naložbe v delniške družbe, ki kotirajo na borzi.
Če se portfolio naložba (lastniški delež <10%) spremeni v neposredno (lastniški delež >=10%), poročevalec, ki s tem postane obveznik poročanja na poročilu SN11, prikaže:
- v polju 'Vrednost deleža v kapitalu 31.12. preteklega leta' vrednost portfolio naložbe in spremembo pojasni v opombi.
- Če je poročevalec imel v poročevalskem letu najprej nakupe / prodaje portfolio naložb, za katere mu v skladu s temi navodili (2. Obvezniki poročanja) ni potrebno predlagati mesečnih poročil SN11-T, mora v letnem poročilu vrednost teh nakupov / prodaj prikazati v polju 'Ostale spremembe'.
Poročevalec poroča knjigovodsko vrednost nepremičnin. V primeru, da je nepremičnina dokončno amortizirana, se poroča preostalo vrednost (vrednost za katero podjetje meni, da bi jo dobilo ob prodaji).
Okvirni konti
del 01    Naložbene nepremičnine (del, ki se nanaša na
       nepremičnine v tujini)
del 02    Nepremičnine (del, ki se nanaša na nepremičnine
       v tujini)
del 03    Popravek in oslabitev vrednosti nepremičnin
       (del, ki popravlja del 02)
del 060    Dolgoročne finančne naložbe v delnice in deleže
       družb v skupini, razporejene in izmerjene po
       nabavni vrednosti (del, ki se nanaša na
       nerezidente)
del 061    Dolgoročne finančne naložbe v delnice in deleže
       družb v skupini, razporejene in izmerjene po
       pošteni vrednosti prek poslovnega izida (del,
       ki se nanaša na nerezidente)
del 062    Dolgoročne finančne naložbe v delnice in deleže
       družb v skupini, razporejene in izmerjene po
       pošteni vrednosti prek kapitala (del, ki se
       nanaša na nerezidente)
del 063    Dolgoročne finančne naložbe v delnice in deleže
       pridruženih družb in skupaj obvladovanih družb,
       razporejene in izmerjene po nabavni vrednosti
       (del, ki se nanaša na nerezidente)
del 064    Dolgoročne finančne naložbe v delnice in deleže
       pridruženih družb in skupaj obvladovanih družb,
       razporejene in izmerjene po pošteni vrednosti
       prek poslovnega izida (del, ki se nanaša na
       nerezidente)
del 065    Dolgoročne finančne naložbe v delnice in deleže
       pridruženih družb in skupaj obvladovanih družb,
       razporejene in izmerjene po pošteni vrednosti
       prek kapitala (del, ki se nanaša na
       nerezidente)
del 066    Druge dolgoročne finančne naložbe, razporejene
       in izmerjene po nabavni vrednosti (naložbe v
       druge družbe – del, ki se nanaša na
       nerezidente)
del 067    Druge dolgoročne finančne naložbe, razporejene
       in izmerjene po pošteni vrednosti prek
       poslovnega izida (naložbe v druge družbe – del,
       ki se nanaša na nerezidente)
del 068    Druge dolgoročne finančne naložbe, razporejene
       in izmerjene po pošteni vrednosti prek kapitala
       (naložbe v druge družbe – del, ki se nanaša na
       nerezidente)
del 069    Oslabitev vrednosti dolgoročnih finančnih
       naložb (naložbe v odvisne, pridružene in druge
       družbe – del, ki se nanaša na nerezidente)
del 170    Kratkoročne finančne naložbe v delnice in
       deleže družb v skupini, razporejene in
       izmerjene po nabavni vrednosti (del, ki se
       nanaša na nerezidente)
del 171    Kratkoročne finančne naložbe v delnice in
       deleže družb v skupini, razporejene in
       izmerjene po pošteni vrednosti prek poslovnega
       izida (del, ki se nanaša na nerezidente)
del 172    Kratkoročne finančne naložbe v delnice in
       deleže družb v skupini, razporejene in
       izmerjene po pošteni vrednosti prek kapitala
       (del, ki se nanaša na nerezidente)
del 173    Kratkoročne finančne naložbe v delnice in
       deleže pridruženih družb in skupaj obvladovanih
       družb, razporejene in izmerjene po nabavni
       vrednosti (del, ki se nanaša na nerezidente)
del 174    Kratkoročne finančne naložbe v delnice in
       deleže pridruženih družb in skupaj obvladovanih
       družb, razporejene in izmerjene po pošteni
       vrednosti prek poslovnega izida (del, ki se
       nanaša na nerezidente)
del 175    Kratkoročne finančne naložbe v delnice in
       deleže pridruženih družb in skupaj obvladovanih
       družb, razporejene in izmerjene po pošteni
       vrednosti prek kapitala (del, ki se nanaša na
       nerezidente)
del 176    Druge kratkoročne finančne naložbe, razporejene
       in izmerjene po nabavni vrednosti (naložbe v
       druge družbe – del, ki se nanaša na
       nerezidente)
del 177    Druge kratkoročne finančne naložbe, razporejene
       in izmerjene po pošteni vrednosti prek
       poslovnega izida (naložbe v druge družbe – del,
       ki se nanaša na nerezidente)
del 178    Druge kratkoročne finančne naložbe, razporejene
       in izmerjene po pošteni vrednosti prek kapitala
       (naložbe v druge družbe – del, ki se nanaša na
       nerezidente)
del 179    Oslabitev vrednosti kratkoročnih finančnih
       naložb (naložbe v odvisne, pridružene in druge
       družbe – del, ki se nanaša na nerezidente)
‘Registrska številka naložbe’: glejte točko 8.2.1. A.1.SN11 Naložbe poročevalca v prvem kolenu v tujini / 'Registrska številka naložbe v prvem kolenu'.
'ISIN koda': vpiše se ISIN koda tujega lastniškega vrednostnega papirja. V primeru, da ima delniška družba več vrst delnic z različnimi ISIN kodami, se v delu B. vpisujejo zneski za vsako posamezno ISIN kodo.
'Oznaka/vrsta vrednostnega papirja': vpiše se oznako / vrsto tujega lastniškega vrednostnega papirja za posamezno ISIN kodo.
‘Vrednost deleža v kapitalu 31.12. preteklega leta’: vpišejo se podatki iz poročila predhodnega poročevalskega leta (stolpec 11, del B. Stanje in spremembe naložb SN11).
‘Povečanje deleža v kapitalu – tržna vrednost’ in 'Zmanjšanje deleža v kapitalu – tržna vrednost': vpišejo se povečanja in zmanjšanja s pozitivnim predznakom, razen v primeru zapiranja naložb z negativno vrednostjo lastniškega kapitala, ko se zapiranje prikaže v stolpcu 'Zmanjšanje deleža v kapitalu' z negativnim predznakom. Vpišejo se spremembe vrednosti deleža poročevalca v kapitalu družbe v tujini, kot so:
- udeležba / zmanjšanje udeležbe domačega kapitala v družbah v tujini (v denarju, stvarni vložki, stvarni prevzem);
- udeležba/zmanjšanje udeležbe domačega kapitala v investicijskih družbah in vzajemnih skladih v tujini;
- vplačani presežek kapitala;
- priliv iz stečajne mase po sodni izvršbi;
- brezplačen prenos deleža med rezidentom in nerezidentom;
- nakup / prodaja nepremičnin v tujini;
- pobot obveznosti za vplačilo kapitala s terjatvijo do tretje osebe;
- zmanjšanje celotnega kapitala za udeležbo nelastnikov na dobičku;
- kritje izgube preteklih let iz tekočega dobička ali v breme izrednih prihodkov;
- ostala relevantna povečanja in zmanjšanja.
'Čisti dobiček/izguba': poročevalec vpiše vrednost svojega deleža v čistem dobičku / izgubi poročevalskega leta (dobiček s pozitivnim predznakom, izgubo z negativnim predznakom), ki mu v tem letu pripada kot vlagatelju v celotnem dobičku / izgubi družbe v tujini po plačanem davku v skladu z njegovim deležem v kapitalu ali s posebnim dogovorom med družbeniki.
'Od tega izredni dobiček/izguba': poročevalec vpiše vrednost svojega deleža v izrednem dobičku / izgubi poročevalskega leta (dobiček s pozitivnim predznakom, izgubo z negativnim predznakom), ki mu v tem letu pripada kot vlagatelju v celotnem izrednem dobičku / izgubi družbe v tujini v skladu z njegovim deležem v kapitalu ali s posebnim dogovorom med družbeniki.
'Izplačani dobiček in dobiček razporejen za izplačilo v poročevalskem letu': poročevalec vpiše dobiček (s pozitivnim predznakom), ki mu je bil v poročevalskem letu izplačan oziroma razporejen za izplačilo ne glede na to, iz katerega poslovnega leta izvira:
- transfer dobička od udeležbe v kapitalu v državo skupaj z davkom ob transferu,
- dobiček tekočega ali preteklih let razporejen za izplačilo, a še ne izplačan v poročevalskem letu skupaj z davkom,
- izplačani dobiček kot akontacija v poročevalskem letu skupaj z davkom.
Če poročevalec v poročilo vpiše dobiček v poročevalskem letu, ko mu je bil razporejen za izplačilo, ga ne prikaže ponovno v letu, ko mu je bil izplačan.
'Tečajne spremembe': vpišejo se spremembe (s pozitivnim ali negativnim predznakom), ki pojasnjujejo razliko med stanjem, preračunanim v evre konec predhodnega leta in stanjem, preračunanim v evre konec tekočega leta, za katerega se poroča, in niso posledica poslovnih dogodkov oziroma transakcij, prekvalifikacij, odpisov ipd., temveč so posledica gibanja srednjih tečajev Banke Slovenije, ki se uporabljajo za preračun iz originalnih valut v evre.
'Ostale spremembe': vpišejo se podatki (s pozitivnim ali negativnim predznakom) o:
- povečanju celotnega kapitala za pokrivanje izgube, spremenjene v obveznost do nerezidenta;
- odpisu kapitala (likvidacija, stečaj);
- prenosih kapitala med dvema rezidentoma;
- presežkih iz prevrednotenja;
- prenehanju poročanja ob pripojitvi;
- začetku poročanja po pripojitvi;
- dobro ime;
- razlika med knjigovodsko in tržno vrednostjo nakupov in prodaj;
- razlika v pošteni / tržni vrednosti med poročevalskim in predhodnim letom, cenovne spremembe tržne vrednosti delnic;
- prekvalifikacijah dolžniških instrumentov v kapital in obratno;
- zmanjšanje celotnega kapitala za dobiček preteklih let, spremenjen v finančni kredit in obratno;
- druge spremembe sestavin kapitala.
'Vrednost deleža v kapitalu 31.12. poročevalskega leta': Vpišejo se podatki o vrednosti skupnega kapitala v evrih za poročevalsko leto. Podatki imajo lahko pozitiven ali negativen predznak.
'Opombe' vpiše se:
- vrsta in znesek transakcije, ki je poročevalec ne zna razvrstiti. Ob tem navede tudi stolpec, v katerega je uvrstil dvomljivo transakcijo;
- drugo.
8.4. C. KAZALCI POSLOVANJA TUJIH PARTNERJEV, V KATERIH IMA POROČEVALEC NADZOR
Poročevalec izpolni ta del samo za tiste družbe v tujini, v katerih ima nadzor.
Podatki se nanašajo na celotno poslovanje družbe v tujini in ne samo na del, ki se nanaša na poročevalca.
Če v poročevalskem letu pride do zapiranja ali zmanjšanja naložbe SN11 na 50 ali manj odstotkov, dela C ni potrebno izpolniti.
'Registrska številka naložbe v prvem kolenu': glejte točko 8.2.1. A.1.SN11 Naložbe poročevalca v prvem kolenu v tujini / 'Registrska številka naložbe v prvem kolenu'.
'Država nadzorovanih tujih družb': vpiše se numerično šifro države (iz šifranta ISO 3166), v kateri se nahajajo tuje družbe, v katerih ima poročevalec neposreden ali posreden nadzor.
'Dejavnosti nadzorovanih tujih družb': vpiše se prevladujočo dejavnost tujih družb iz Standardne klasifikacije dejavnosti. Npr.: 29.100.
‘Število nadzorovanih tujih družb ‘: vpiše se skupno število nadzorovanih družb v posamični državi in dejavnosti.
'Število zaposlenih': vpiše se povprečno število zaposlenih delavcev v nadzorovanih družbah v tujini v poročevalskem letu na podlagi delovnih ur v tem obdobju.
'Stroški za zaposlene': vpišejo se stroški za zaposlene, ki jih imajo nadzorovane družbe v tujini.
'Proizvod': vpiše se kosmati donos iz poslovanja družb v tujini – zmanjšan za nabavno vrednost prodanega blaga družb v tujini v poročevalskem letu.
- Če ima poročevalec večinski delež v banki v tujini, vpiše vrednost proizvoda, ki se nanaša na tujo banko in se izračuna na naslednji način:
- prihodki od obresti in podobni prihodki (+)
- prihodki - dividende iz tržnih vrednostnih papirjev (+)
- odhodki za obresti in podobni odhodki (-)
- prejete provizije (+)
- čisti dobički ali izguba iz finančnih poslov (+/-)
- drugi prihodki iz poslovanja (+)
Prihodki iz revalorizacijskega izida se ne zajamejo.
- Če ima poročevalec večinski delež v zavarovalnici v tujini, vpiše vrednost proizvoda, ki se nanaša na tujo zavarovalnico in se izračuna na naslednji način:
- obračunane kosmate premije (+)
- sprememba kosmatih prenosnih premij (+/-)
- portfolio prihodki od naložb (+)
- drugi čisti zavarovalni prihodki (+)
- prihodki od drugih pomožnih storitev (+)
- obračunani kosmati zneski škod (-)
- sprememba kosmatih škodnih rezervacij (+/-)
- neto znesek kapitalskih dobičkov in izgub – realiziranih in nerealiziranih (+/-)
- sprememba kosmatih matematičnih rezervacij (+/-)
- čisti odhodki za bonuse in popuste (-)
- sprememba izravnalnih rezervacij (+/-)
- sprememba drugih čistih zavarovalno-tehničnih rezervacij (+/-)
'Vmesna poraba': vpiše se stroške materiala, stroške storitev in druge odhodke poslovanja podjetja v tujini v poročevalskem letu.
- Če ima poročevalec večinski delež v banki v tujini, vpiše vrednost vmesne porabe, ki se nanaša na tujo banko in se izračuna na naslednji način:
- stroški materiala (+)
- stroški storitev (+)
- drugi upravni stroški (+)
- drugi operativni stroški (+)
- Če ima poročevalec večinski delež v zavarovalnici v tujini, vpiše vrednost vmesne porabe, ki se nanaša na tujo zavarovalnico in se izračuna na naslednji način:
- pozavarovalna bilanca (izid)
- stroški pridobivanja zavarovanj – provizije (-)
- drugi zunanji izdatki za blago in storitve – ostali obratovalni stroški (-)
'Izvoz – odprema blaga in storitev': vpiše se vrednost celotnega izvoza in odpreme blaga in storitev nadzorovanih družb v tujini v poročevalskem letu.
'Od tega: izvoz blaga in storitev podjetjem v skupini': vpiše se vrednost izvoza in odpreme blaga in storitev nadzorovanih družb v tujini podjetjem v skupini v poročevalskem letu.
'Uvoz – prejem blaga in storitev': vpiše se vrednost celotnega uvoza in prejema blaga in storitev nadzorovanih družb v tujini v poročevalskem letu.
'Od tega: uvoz blaga in storitev od podjetij v skupini': vpiše se vrednost uvoza in prejema blaga in storitev nadzorovanih družb v tujini od podjetij v skupini v poročevalskem letu.
'Bruto investicije v opredmetena osnovna sredstva' vpišejo se:
- nakupi (fizično ustvarjenih) lastnih osnovnih sredstev v tekočem oz. poročevalskem letu;
- posodobitve, rekonstrukcije in prenove na že obstoječih osnovnih sredstvih;
- lastna izgradnja osnovnih sredstev in pridobitev le-teh brez plačila;
- nabavna vrednost osnovnih sredstev v finančnem najemu (lizing);
- naložbena nepremičnina, če je razvidno, da bo prinašala gospodarske koristi v obliki najemnin oz. povečanje vrednosti in če je njeno nabavno vrednost možno izmeriti.
'Skupni notranji odhodki za R&R': vpiše se notranje odhodke za razvojno in raziskovalno delo katerega glavni cilj je nadaljnja tehnična izboljšava proizvoda ali procesa.
'Število oseb, ki delajo na področju R&R': vpiše se število oseb, ki delajo na področju razvoja in raziskav.
9. Navodilo za izpolnjevanje letnega poročila KAPITALSKE NALOŽBE NEREZIDENTOV V SLOVENIJI – SN22, SN55
9.1. 'Poročevalec': vpiše se firmo ali samostojnega podjetnika posameznika.
'Sedež': vpiše se naslov sedeža družbe ali samostojnega podjetnika posameznika.
'Matična številka': vpiše se sedemmestno matično številko poročevalca iz Poslovnega registra
Slovenije.
'Davčna številka': vpiše se osemmestno davčno številko poročevalca.
'Odgovorna oseba': vpiše se priimek in ime odgovorne osebe.
'Telefonska številka odgovorne osebe'
'Sestavljavec poročila': vpiše se priimek in ime osebe, ki je sestavila poročilo.
'Telefonska številka sestavljavca poročila'
'Elektronski naslov sestavljavca poročila'
'Organizacijska oblika poročevalca': vpiše se
1- delniška družba, ki kotira na borzi
2- delniška družba, ki ne kotira na borzi
3- ostalo
'Obdobje': vpiše se poročevalsko leto poročila.
'Kraj in datum': vpiše se kraj in datum sestave poročila.
9.2. A. SEZNAM NALOŽB SN22, SN55
9.2.1. A.1. SN22 NALOŽBE NEREZIDENTOV V SLOVENIJI oziroma naložbe v kapital ali delnice poročevalca / v domače investicijske družbe in vzajemne sklade
'Registrska številka naložbe': poročevalec vpiše evidenčno številko, ki mu jo je Banka Slovenije posredovala ob potrditvi poročila.
registrska številka za posamezno naložbo je enaka na mesečnem in letnem poročilu.
'Vrsta naložbe': vpiše se ustrezno oznako naložbe:
- 22/1 (naložba v obstoječo družbo) – v primeru, ko je nerezident kupil delež v kapitalu ali delnice od dotedanjega lastnika v domači družbi (poročevalki) ali jo je dokapitaliziral.
- 22/2 (naložba v novo družbo) – v primeru, ko je nerezident vplačal delež ali delnice za (so)ustanovitev ali povečanje lastniškega kapitala v domači družbi (poročevalki), če je bil (so)ustanovitelj te družbe. Če je nerezident sodeloval pri ustanovitvi družbe kot (so)ustanovitelj, mora poročevalec vnesti vrsto naložbe 22/2 v prvem in vseh naslednjih letih poročanja.
- 22/3 (podružnica) – izpolnijo podružnice v Sloveniji, ki so jih ustanovile tuje družbe na podlagi Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) – Uradni list RS, št. 42/06 in ki v Sloveniji opravljajo pridobitno dejavnost.
- 22/4 (zavodi in fundacije) – izpolnijo zavodi in fundacije, pri katerih so nerezidenti udeleženi v kapitalu ali imajo pravico odločanja.
- 22/5 (naložba v domačo investicijsko družbo) – v primeru, ko ima nerezident naložbo v domači investicijski družbi.
- 22/6 (naložba v domači vzajemni sklad) – v primeru, ko ima nerezident naložbo v domačem vzajemnem skladu.
- 22/7 (naložba v domači vzajemni pokojninski sklad) – v primeru, ko ima nerezident naložbo v domačem pokojninskem vzajemnem skladu.
'Tuji partner, ki ima naložbo v poročevalcu':
- 'Firma/ime in priimek': vpiše se firmo / ime investicijskega sklada v tujini oziroma priimek in ime nerezidenta – fizične osebe
- 'Sedež/stalno prebivališče': vpiše se sedež družbe / investicijskega sklada oziroma naslov stalnega prebivališča tuje fizične osebe.
'Organizacijska oblika tujega partnerja': vpiše se:
- 1- delniška družba, ki kotira na borzi
- 2- delniška družba, ki ne kotira na borzi
- 3- ostalo
'Država tujega partnerja': vpiše se numerično šifro države nerezidenta iz šifranta ISO 3166 oz. alfanumerično oznako mednarodne institucije /organizacije iz šifranta, objavljenega na spletni strani Banke Slovenije.
'Dejavnost tujega partnerja': vpiše se prevladujočo dejavnost tujega partnerja iz Standardne klasifikacije dejavnosti. Npr.: 29.100.
'Delež kapitala v %': vpiše se delež naložbe v odstotkih na dve decimalni mesti, ki ga ima nerezident
v celotnem kapitalu poročevalca. Za fizične osebe iz iste države, katerih skupni delež kapitala ne dosega 10 odstotkov, lahko poročevalec predloži eno poročilo.
'Država nadzora (delež tujega partnerja > 50%)': vpiše se numerično šifro države (iz šifranta ISO 3166) tistega končnega tujega vlagatelja, ki sam ni pod nadzorom druge institucionalne enote, v verigi neposrednih naložb pa ima posredno kontrolni delež v kapitalu poročevalca. V primeru, da država nadzora ni znana (vedno pa v primeru fizičnih oseb), se vpiše državo tujega partnerja v prvem kolenu.
9.2.2. A.2. SN55 NALOŽBE POROČEVALCA V DRUGIH DOMAČIH DRUŽBAH
Ta del izpolnjujejo samo tisti poročevalci, ki imajo 10 ali več odstotne lastniške deleže v domačih družbah, pod pogojem, da imajo posamezni nerezidenti 10 ali več odstotne lastniške deleže v poročevalcu.
'Registrska številka naložbe': poročevalec vpiše evidenčno številko, ki mu jo je Banka Slovenije posredovala ob potrditvi poročila, razen v prvem letu poročanja, ko pusti to polje prazno.
'Vrsta naložbe' vpiše se ustrezno oznako naložbe:
- 55/1 (naložba v obstoječo družbo): v primeru, ko je poročevalec v lasti nerezidenta kupil kapitalski delež ali delnice v drugi že obstoječi domači družbi ali jo je dokapitaliziral, ni pa bil njen (so)ustanovitelj.
V primeru, ko nerezident pridobi naložbo v poročevalcu, ta pa že ima naložbo v drugi domači družbi v Sloveniji, se naložba šteje za naložbo v obstoječo družbo (SN55/1) ne glede na to ali je poročevalec (so)ustanovitelj druge domače družbe ali ne.
- 55/2 (naložba v novo družbo) – v primeru, ko je poročevalec vplačal kapitalski delež ali delnice za (so)ustanovitev druge domače družbe ali jo je dokapitaliziral. V tem primeru prikaže vrsto naložbe 55/2 v prvem in vseh naslednjih letih poročanja.
'Domača družba, v kateri ima poročevalec naložbo': vpiše se sedemmestno matično številko iz Poslovnega registra Slovenije, firmo in sedež družbe.
'Delež kapitala v %': vpiše se delež kapitala v odstotkih na dve decimalni mesti, ki ga ima poročevalec v celotnem kapitalu druge domače družbe. V primeru, da se naložba v poročevalskem letu zapre oziroma se zmanjša pod 10 odstotkov, se vpiše 0.
9.3. B. STANJE IN SPREMEMBE NALOŽB SN22
B.1. STANJE IN SPREMEMBE NALOŽB SN22 – KNJIGOVODSKE VREDNOSTI STANJ – poročajo delniške družbe, ki ne kotirajo in ostale oblike družb
Poroča se po knjigovodski vrednosti iz bilance družbe. Morebitne razlike med tržno in knjigovodsko vrednostjo nakupov in prodaj lastniških deležev se prikažejo v polju “Ostale spremembe”.
B.2. STANJE IN SPREMEMBE NALOŽB SN22 – TRŽNE VREDNOSTI – poročajo delniške družbe, ki kotirajo
Poroča se po tržni vrednosti za naložbe v delniško družbo, ki kotira na borzi.
B.3. STANJE NALOŽB SN22- KNJIGOVODSKE VREDNOSTI STANJ – poročajo delniške družbe, ki kotirajo
Poroča se knjigovodska vrednost iz bilance družbe, ki kotira na borzi.
Če se portfolio naložba (lastniški delež <10%) spremeni v neposredno (lastniški delež >=10%), poročevalec, ki s tem postane obveznik poročanja na poročilu SN22, prikaže:
- v polju 'Vrednost deleža v kapitalu 31.12. preteklega leta' stanje portfolio naložbe in spremembo pojasni v opombi.
- Če je poročevalec imel v poročevalskem letu najprej nakupe / prodaje portfolio naložb, za katere mu v skladu s temi navodili (2. Obvezniki poročanja) ni potrebno predlagati mesečnih poročil SN22-T, mora v letnem poročilu vrednost teh nakupov / prodaj prikazati v polju 'Ostale spremembe'.
Okvirni konti
del 90Vpoklicani kapital (del, ki se nanaša na
   nerezidente)
del 91Kapitalske rezerve (del, ki se nanaša na
   nerezidente)
del 92Rezerve iz dobička (del, ki se nanaša na
   nerezidente)
del 93Čisti dobiček ali čista izguba (del, ki se
   nanaša na nerezidente)
del 95Presežek iz prevrednotenja (del, ki se nanaša
   na nerezidente)
'Registrska številka naložbe': glejte točko 9.2.1. A.1. SN22 Naložbe nerezidentov v poročevalcu 'Registrska številka naložbe'.
'ISIN koda': vpiše se ISIN kodo domačega lastniškega vrednostnega papirja poročevalca, ki jo določi Klirinško depotna hiša - glejte seznam ISIN kod za domače vrednostne papirje, ki je objavljen na spletnih straneh KDD (http://www.kdd.si/). V primeru, da ima delniška družba več vrst delnic z različnimi ISIN kodami, se v delu B. vpisujejo zneski za vsako posamezno ISIN kodo.
'Oznaka/vrsta vrednostnega papirja': vpiše se oznako / vrsto lastniškega vrednostnega papirja poročevalca za posamezno ISIN kodo.
'Vrednost deleža v kapitalu 31.12. preteklega leta': vpišejo se podatki iz poročila predhodnega poročevalskega leta (stolpec 10, del B Stanje in spremembe naložb SN22.).
'Povečanje deleža v kapitalu – tržna vrednost' in 'Zmanjšanje deleža v kapitalu – tržna vrednost': vpišejo se povečanja in zmanjšanja s pozitivnim predznakom, razen v primeru zapiranja naložb z negativno vrednostjo lastniškega kapitala, ko se zapiranje prikaže v stolpcu ‘Zmanjšanje deleža v kapitalu’ z negativnim predznakom. Vpišejo se spremembe vrednosti deleža nerezidenta v kapitalu družbe poročevalke, kot so:
- udeležba/zmanjšanje udeležbe tujega kapitala v domačih družbah (v denarju, stvarni vložki, stvarni prevzem);
- udeležba/zmanjšanje udeležbe tujega kapitala v domačih investicijskih družbah in vzajemnih skladih;
- povečanje kapitalskih rezerv v poročevalskem letu;
- povečanje naložb tujca v domači družbi z nakupom naložbe od druge domače osebe / prodaja deleža tujca v domači družbi drugi domači družbi;
- odliv iz stečajne mase po sodni izvršbi;
- brezplačen prenos deleža med rezidentom in nerezidentom;
- sprememba statusa rezident – nerezident;
- pobot terjatve za vplačilo kapitala z obveznostjo do tretje osebe;
- zmanjšanje celotnega kapitala za udeležbo nelastnikov na dobičku;
- kritje izgube preteklih let iz tekočega dobička ali v breme izrednih prihodkov;
- ostala relevantna povečanja in zmanjšanja.
'Čisti dobiček / izguba': poročevalec vpiše vrednost deleža v čistem dobičku/izgubi poročevalskega leta (dobiček s pozitivnim predznakom, izgubo z negativnim predznakom) iz izkaza poslovnega izida, ki v tem letu pripada nerezidentu v celotnem dobičku/izgubi poročevalca po plačanem davku v skladu z deležem nerezidenta v kapitalu, ali posebnim dogovorom med družbeniki.
'Od tega izredni dobiček/izguba': poročevalec vpiše vrednost deleža v izrednem dobičku / izgubi poročevalskega leta (dobiček s pozitivnim predznakom, izgubo z negativnim predznakom), ki v tem letu pripada nerezidentu v celotnem izrednem dobičku/izgubi poročevalca v skladu z deležem nerezidenta v kapitalu ali s posebnim dogovorom med družbeniki.
'Izplačani dobiček in dobiček razporejen za izplačilo v poročevalskem letu ': poročevalec vpiše dobiček (s pozitivnim predznakom), ki je bil v poročevalskem letu izplačan ali razporejen za izplačilo vlagatelju nerezidentu ne glede na to, iz katerega poslovnega leta izvira:
- transfer dobička od udeležbe v kapitalu skupaj z davkom ob transferu,
- dobiček tekočega ali preteklih let razporejen za izplačilo, a še ne izplačan v poročevalskem letu skupaj z davkom.
Če poročevalec vpiše dobiček v poročevalskem letu, ko je bil nerezidentu razporejen za izplačilo, ga ne prikaže ponovno v letu, ko mu je bil izplačan.
'Ostale spremembe': vpišejo se podatki (s pozitivnim ali negativnim predznakom) o:
- povečanju celotnega kapitala za pokrivanje izgube, spremenjene v obveznost do poročevalca;
- odpisu kapitala (likvidacija, stečaj);
- presežkih iz prevrednotenja;
- prenehanju poročanja ob pripojitvi;
- začetku poročanja po pripojitvi;
- prekvalifikaciji pogodbenih naložb v kapital;
- prenosu kapitala med dvema nerezidentoma;
- dobro ime;
- razlika med knjigovodsko in tržno vrednostjo nakupov in prodaj;
- razlika v pošteni vrednosti med poročevalskim in predhodnim letom;
- nakup lastnih delnic in lastnih poslovnih deležev;
- prekvalifikacijah dolžniških instrumentov v kapital in obratno;
- zmanjšanje celotnega kapitala za dobiček preteklih let spremenjen v finančni kredit;
- druge spremembe sestavin kapitala.
'Vrednost deleža v kapitalu 31.12. poročevalskega leta': vpiše se celotno vrednost deleža nerezidenta v kapitalu poročevalca v evrih na dan 31.12. za poročevalsko leto. Podatki imajo lahko pozitivni ali negativni predznak.
'Opombe' vpiše se:
- vrsta in znesek transakcije, ki je poročevalec ne zna razvrstiti. Ob tem navede tudi stolpec, v katerega je uvrstil dvomljivo transakcijo;
- drugo.
10. Usklajenost letnih in mesečnih poročil SN
Podatki na letnem poročilu morajo biti usklajeni z mesečnimi poročili v okviru enega leta kot sledi:
- Vsota vrednosti v polju 'povečanje lastniškega deleža' / 'zmanjšanje lastniškega deleža' na mesečnih poročilih mora biti enaka vrednosti v polju 'povečanje deleža v kapitalu – tržna vrednost' / 'zmanjšanje deleža v kapitalu – tržna vrednost' na letnem poročilu za posamezno registrsko številko naložbe. Razliko, ki nastane zaradi razhajanja med knjigovodsko in tržno vrednostjo, se prikaže v letnem poročilu v polju 'Ostale spremembe'.
- Vsota vrednosti v polju 'izplačani dobiček / dobiček razporejen za izplačilo v poročevalskem mesecu' na mesečnih poročilih mora biti enaka vrednosti v polju 'izplačani dobiček / dobiček razporejen za izplačilo v poročevalskem letu' na letnem poročilu za posamezno registrsko številko naložbe.
VII. MESEČNO POROČILO O KAPITALSKIH NALOŽBAH MED REZIDENTI IN NEREZIDENTI – TRANSAKCIJE, SN-T
1. Predmet poročanja so:
- podatki o transakcijah lastniških deležev rezidentov Slovenije v tujini (naložbe v prvem kolenu v tujini);
- podatki o transakcijah lastniških deležev nerezidentov v Sloveniji (naložbe v prvem kolenu v Sloveniji);
2. Obvezniki poročanja
2.1. Obvezniki poročanja (v nadaljnjem besedilu: poročevalci) za ‘Mesečno poročilo o kapitalskih naložbah rezidentov v tujini – transakcije, SN11-T’ so:
- rezidenti – pravne osebe in samostojni podjetniki posamezniki (v nadaljnjem besedilu: podjetniki) ter investicijske družbe in vzajemni skladi, ki so v poročevalskem mesecu lastniki 10 ali več % deleža v kapitalu ali delnic pravnih oseb v tujini, vlagatelji v investicijske sklade v tujini, ustanovitelji podružnice v tujini (ki opravlja pridobitno dejavnost) oziroma posedujejo nepremičnino v tujini.
- za naložbe vzajemnih skladov in investicijskih družb ter vzajemnih pokojninskih skladov v lastniške deleže v tujini, ki so večji ali enaki 10 % poročajo njihovi upravljavci (družbe za upravljanje, banke, zavarovalnice …).
- rezidenti – pravne osebe in samostojni podjetniki posamezniki (v nadaljnjem besedilu: podjetniki), ki so na katerikoli dan v poročevalskem mesecu lastniki manj kot 10 % deleža v kapitalu ali delnic pravnih oseb v tujini, vlagatelji v investicijske družbe in vzajemne sklade v tujini, oziroma posedujejo nepremičnino v tujini razen v primerih naložb, ki jih opravijo rezidenti – banke, borznoposredniške družbe, zavarovalnice, pokojninske družbe, družbe za upravljanje, investicijske družbe, vzajemni skladi, vzajemni pokojninski skladi, Kapitalska družba, Slovenska odškodninska družba in Sklad za razgradnjo NEK za svoj in za tuj račun.
2.2. Obvezniki poročanja (v nadaljnjem besedilu: poročevalci) za 'Mesečno poročilo o kapitalskih naložbah nerezidentov v Sloveniji – transakcije, SN22-T' so:
- rezidenti, v katerih so na katerikoli dan v poročevalskem mesecu nerezidenti (pravne in fizične osebe) lastniki 10 ali več % deleža v kapitalu ali delnic, ali ustanovitelji podružnice (ki opravlja pridobitno dejavnost), (so)ustanovitelji zavoda ali fundacije na ozemlju Republike Slovenije, ali lastniki investicijskih kuponov oziroma delnic investicijske družbe.
- rezidenti, v katerih so na katerikoli dan v poročevalskem mesecu nerezidenti (pravne in fizične osebe) lastniki manj kot 10 % deleža v kapitalu ali delnic, ali lastniki investicijskih kuponov oziroma delnic investicijske družbe. razen v primerih naložb s tistimi vrednostnimi papirji, ki so vpisani v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev pri Klirinško depotni družbi.
3. Rok za dostavo poročil Banki Slovenije: poroča se mesečno, najkasneje do 20. v mesecu za pretekli mesec. Poročila se sestavi le za mesece, v katerih so bile opravljene kapitalske transakcije.
4. Način poročanja: poroča se v elektronski obliki preko programa za poročanje, ki je dosegljiv na spletni strani Banke Slovenije skupaj z navodili za njegovo uporabo.
5. Valuta poročanja: poročilo se izpolni v evrih (preračun po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan transakcije).
6. Kapital: upoštevajo se tržne transakcije za celotni kapital, kot je definiran v Slovenskih računovodskih standardih.
7. Uporaba kontnega načrta
V navodilu so navedeni okvirni konti, ki po Kontnem načrtu za gospodarske družbe (2008) pokrivajo to področje. V primeru sprememb kontnega načrta se ustrezno spremenijo tudi konti, ki so predpisani za poročanje.
Če poročevalec knjiži terjatve in obveznosti, ki so predmet tega navodila, na kontih, ki se razlikujejo od priporočenih v Kontnem načrtu za gospodarske družbe, mora poročevalec prilagoditi poročanje tako, da podatki ustrezajo vsebinski opredelitvi kontov, navedenih v tem navodilu.
8. Navodilo za izpolnjevanje mesečnega poročila KAPITALSKE NALOŽBE REZIDENTOV V TUJINI – SN11-T
8.1. 'Poročevalec': vpiše se firmo ali samostojnega podjetnika posameznika.
'Sedež': vpiše se naslov sedeža družbe ali samostojnega podjetnika posameznika.
'Matična številka': vpiše se sedemmestno matično številko poročevalca iz Poslovnega registra Slovenije.
'Davčna številka': vpiše se osemmestno davčno številko poročevalca.
'Odgovorna oseba': vpiše se priimek in ime odgovorne osebe.
'Telefonska številka odgovorne osebe'
'Sestavljavec poročila': vpiše se priimek in ime osebe, ki je sestavila poročilo.
'Telefonska številka sestavljavca poročila'
'Elektronski naslov sestavljavca poročila'
'Organizacijska oblika poročevalca': vpiše se
- 1- delniška družba, ki kotira na borzi
- 2- delniška družba, ki ne kotira na borzi
- 3- ostalo
'Obdobje': vpiše se mesec in leto poročila.
'Kraj in datum': vpiše se kraj in datum sestave poročila.
8.2. A. SEZNAM NALOŽB SN11-T
SN11-T NALOŽBE POROČEVALCA V PRVEM KOLENU V TUJINI oziroma naložbe v kapital ali delnice pravnih oseb v tujini / v podružnice v tujini / v investicijske družbe in vzajemne sklade v tujini / v nepremičnine v tujini
'Registrska številka naložbe v prvem kolenu': poročevalec vpiše evidenčno številko, pod katero se naložba vodi v Banki Slovenije, razen pri prvem poročilu, ko pusti to polje prazno.
registrska številka za posamezno naložbo v tujini je enaka na mesečnem in letnem poročilu.
'Vrsta naložbe v prvem kolenu': vpiše se ustrezno oznako naložbe:
- 11/1 (naložba v obstoječo družbo) – v primeru, ko je poročevalec od dotedanjih lastnikov kupil delež v kapitalu ali delnice že obstoječe družbe v tujini ali je vplačal sredstva za dokapitalizacijo in tako pridobil delež ali delnice že obstoječe družbe.
- 11/2 (naložba v novo družbo) – v primeru, ko je poročevalec vplačal delež v kapitalu ali delnice za ustanovitev nove družbe v tujini ali za dokapitalizacijo družbe, v kateri je bil (so)ustanovitelj. Poročevalec, ki je sodeloval pri ustanovitvi družbe v tujini kot (so)ustanovitelj, prikaže vrsto naložbe 11/2 v prvem in vseh naslednjih poročilih.
- 11/3 (naložba v nepremičnino) – v primeru, ko je poročevalec (so)lastnik nepremičnine v tujini.
- 11/4 (družba v ustanavljanju) - v primeru, ko je poročevalec sklenil pogodbo o (so)ustanovitvi družbe v tujini in vplačal kapitalski vložek ali delnice za (so)ustanovitev družbe v tujini, družba pa še ni registrirana pri pristojnem organu v tujini.
- 11/5 (izvenbilančna naložba) – v primeru, ko ima poročevalec kapitalsko naložbo (delež ali delnice) in/ali nepremičnine v tujini vodene kot izvenbilančna sredstva.
- 11/6 (podružnica v tujini) – v primeru, ko ima poročevalec podružnico v tujini, ki tam opravlja pridobitno dejavnost.
- 11/7 (naložba v investicijsko družbo v tujini) – v primeru, ko ima poročevalec naložbo v investicijsko družbo v tujini.
- 11/8 (družba v stečaju) – v primeru, ko ima poročevalec naložbo v družbi v tujini, ki je v stečaju ali likvidaciji.
- 11/9 (naložba v vzajemni sklad v tujini) – v primeru, ko ima poročevalec naložbo v vzajemnem skladu v tujini.
- 11/0 (naložba v vzajemni pokojninski sklad) – v primeru, ko ima poročevalec naložbo v vzajemnem pokojninskem skladu v tujini.
'Tuji partner v prvem kolenu' pri vrsti naložbe:
- 11/1, 11/2, 11/6, 11/8 se vpiše firmo in sedež družbe v tujini.
- 11/3 se vpiše vrsto nepremičnine (počitniški objekt, stanovanjski objekt, poslovna zgradba, zemljišče …) in kraj.
- 11/4 se vpiše predvideno firmo in sedež družbe.
- 11/5 se vpiše firmo in sedež družbe oziroma vrsto nepremičnine (počitniški objekt, stanovanjski objekt, poslovna zgradba, zemljišče …) in kraj.
- 11/7 se vpiše firmo investicijske družbe ter firmo in sedež njene družbe za upravljanje v tujini.
- 11/9, 11/0 se vpiše ime vzajemnega (pokojninskega) sklada ter firmo in sedež njegove družbe za upravljanje v tujini.
'Organizacijska oblika tujega partnerja v prvem kolenu': vpiše se:
- 1- delniška družba, ki kotira na borzi
- 2- delniška družba, ki ne kotira na borzi
- 3- ostalo
'Država tujega partnerja v prvem kolenu': vpiše se numerično šifro države, v kateri ima poročevalec naložbo, iz šifranta ISO 3166 oz. alfanumerično oznako mednarodne institucije /organizacije iz šifranta, objavljenega na spletni strani Banke Slovenije.
'Dejavnost tujega partnerja v prvem kolenu': vpiše se prevladujočo dejavnost tujega partnerja iz Standardne klasifikacije dejavnosti. Npr.: 29.100.
'Delež kapitala v prvem kolenu v %': vpiše se delež kapitala v odstotkih na dve decimalni mesti, ki ga ima poročevalec v celotnem kapitalu družbe v tujini ali v nepremičnini.
8.3. B. SPREMEMBE NALOŽB SN11-T
Poročevalec poroča o kapitalskih transakcijah po tržni vrednosti.
Poročevalec poroča o nakupu / investicijskem vzdrževanju / prodaji nepremičnin po tržni vrednosti.
Okvirni konti
Glejte VI. Poglavje, točko 8.3.
'Registrska številka naložbe': glejte točko 8.2. A. SEZNAM NALOŽB SN11-T.
'ISIN koda': vpiše se ISIN kodo tujega lastniškega vrednostnega papirja. V primeru, da ima delniška družba več vrst delnic z različnimi ISIN kodami, se v delu B. vpisujejo zneski za vsako posamezno ISIN kodo.
'Oznaka/vrsta vrednostnega papirja': vpiše se oznako / vrsto tujega lastniškega vrednostnega papirja za posamezno ISIN kodo.
'Povečanje deleža v kapitalu-tržna vrednost' in 'Zmanjšanje deleža v kapitalu-tržna vrednost': vpišejo se transakcije povečanja in zmanjšanja kapitala s pozitivnim predznakom po tržni vrednosti. Vpišejo se spremembe vrednosti deleža poročevalca v kapitalu družbe v tujini, kot so:
- udeležba / zmanjšanje udeležbe domačega kapitala v družbah v tujini (v denarju, stvarni vložki, stvarni prevzem);
- udeležba / zmanjšanje udeležbe domačega kapitala v investicijskih družbah in vzajemnih skladih v tujini;
- vplačani presežek kapitala;
- priliv iz stečajne mase po sodni izvršbi;
- brezplačen prenos deleža med rezidentom in nerezidentom;
- nakup / prodaja nepremičnin v tujini;
- pobot obveznosti za vplačilo kapitala s terjatvijo do tretje osebe;
- zmanjšanje celotnega kapitala za udeležbo nelastnikov na dobičku;
- kritje izgube preteklih let iz tekočega dobička ali v breme izrednih prihodkov;
- ostala relevantna povečanja in zmanjšanja;
'Izplačani dobiček in dobiček razporejen za izplačilo v poročevalskem mesecu': poročevalec vpiše dobiček (s pozitivnim predznakom), ki mu je bil v poročevalskem mesecu izplačan oziroma razporejen za izplačilo ne glede na to, iz katerega poslovnega leta izvira:
- transfer dobička od udeležbe v kapitalu v državo skupaj z davkom ob transferu,
- dobiček tekočega ali preteklih let razporejen za izplačilo, a še ne izplačan v poročevalskem letu skupaj z davkom,
- izplačani dobiček kot akontacija v poročevalskem letu skupaj z davkom.
Če poročevalec v poročilo vpiše dobiček v poročevalskem mesecu, ko mu je bil razporejen za izplačilo, ga ne prikaže ponovno v mesecu, ko mu je bil izplačan.
Ne poroča se o ostalih spremembah:
- povečanju celotnega kapitala za pokrivanje izgube, spremenjene v obveznost do nerezidenta;
- odpisu kapitala (likvidacija, stečaj);
- prenosih kapitala med dvema rezidentoma;
- presežkih iz prevrednotenja;
- prenehanju poročanja ob pripojitvi;
- začetku poročanja po pripojitvi;
- dobrem imenu;
- razlikah med knjigovodsko in tržno vrednostjo nakupov in prodaj;
- razlikah v pošteni / tržni vrednosti med poročevalskim in predhodnim letom, cenovnih spremembah tržnih vrednosti delnic;
- prekvalifikacijah dolžniških instrumentov v kapital in obratno;
- zmanjšanju celotnega kapitala za dobiček preteklih let, spremenjen v finančni kredit in obratno;
- drugih spremembah sestavin kapitala.
'Opombe' vpiše se:
- vrsta in znesek transakcije, ki je poročevalec ne zna razvrstiti. Ob tem navede tudi stolpec, v katerega je uvrstil dvomljivo transakcijo;
- drugo.
9. Navodilo za izpolnjevanje mesečnega poročila KAPITALSKE NALOŽBE NEREZIDENTOV V SLOVENIJI – SN22-T
9.1. 'Poročevalec': vpiše se firmo ali samostojnega podjetnika posameznika.
'Sedež': vpiše se naslov sedeža družbe ali samostojnega podjetnika posameznika.
'Matična številka': vpiše se sedemmestno matično številko poročevalca iz Poslovnega registra
Slovenije.
'Davčna številka': vpiše se osemmestno davčno številko poročevalca.
'Odgovorna oseba': vpiše se priimek in ime odgovorne osebe.
'Telefonska številka odgovorne osebe'
'Sestavljavec poročila': vpiše se priimek in ime osebe, ki je sestavila poročilo.
'Telefonska številka sestavljavca poročila'
'Elektronski naslov sestavljavca poročila'
'Organizacijska oblika poročevalca' : vpiše se
- 1- delniška družba, ki kotira na borzi
- 2- delniška družba, ki ne kotira na borzi
- 3- ostalo
'Obdobje': vpiše se mesec in leto poročila.
'Kraj in datum': vpiše se kraj in datum sestave poročila.
9.2. A. SEZNAM NALOŽB SN22-T
SN22-T NALOŽBE NEREZIDENTOV V SLOVENIJI oziroma naložbe v kapital ali delnice poročevalca / v domače investicijske družbe in vzajemne sklade
'Registrska številka naložbe': poročevalec vpiše evidenčno številko, ki mu jo je Banka Slovenije posredovala ob potrditvi poročila, razen v prvem poročilu, ko pusti to polje prazno.
registrska številka za posamezno naložbo je enaka na mesečnem in letnem poročilu.
'Vrsta naložbe': vpiše se ustrezno oznako naložbe:
- 22/1 (naložba v obstoječo družbo) – v primeru, ko je nerezident kupil delež v kapitalu ali delnice od dotedanjega lastnika v domači družbi (poročevalki) ali jo je dokapitaliziral.
- 22/2 (naložba v novo družbo) – v primeru, ko je nerezident vplačal delež ali delnice za (so)ustanovitev ali povečanje lastniškega kapitala v domači družbi (poročevalki), če je bil (so)ustanovitelj te družbe. Če je nerezident sodeloval pri ustanovitvi družbe kot (so)ustanovitelj, mora poročevalec vnesti vrsto naložbe 22/2 v prvem in vseh naslednjih letih poročanja.
- 22/3 (podružnica) – izpolnijo podružnice v Sloveniji, ki so jih ustanovile tuje družbe na podlagi Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) - Uradni list RS, št. 42/06 in ki v Sloveniji opravljajo pridobitno dejavnost.
- 22/4 (zavodi in fundacije) – izpolnijo zavodi in fundacije, pri katerih so nerezidenti udeleženi v kapitalu ali imajo pravico odločanja.
- 22/5 (naložba v domačo investicijsko družbo) – v primeru, ko ima nerezident naložbo v domači investicijski družbi.
- 22/6 (naložba v domači vzajemni sklad) – v primeru, ko ima nerezident naložbo v domačem vzajemnem skladu.
- 22/7 (naložba v domači vzajemni pokojninski sklad) – v primeru, ko ima nerezident naložbo v domačem vzajemnem pokojninskem skladu.
'Tuji partner, ki ima naložbo v poročevalcu':
- 'Firma/ime in priimek': vpiše se firmo / ime investicijskega sklada v tujini oziroma priimek in ime nerezidenta-fizične osebe
- 'Sedež/stalno prebivališče': vpiše se sedež družbe / investicijskega sklada oziroma naslov stalnega prebivališča tuje fizične osebe.
‘Organizacijska oblika tujega partnerja’: vpiše se:
- 1- delniška družba, ki kotira na borzi
- 2- delniška družba, ki ne kotira na borzi
- 3- ostalo
'Država tujega partnerja': vpiše se numerično šifro države nerezidenta iz šifranta ISO 3166 oz. alfanumerično oznako mednarodne institucije /organizacije iz šifranta, objavljenega na spletni strani Banke Slovenije.
'Dejavnost tujega partnerja': vpiše se prevladujočo dejavnost tujega partnerja iz Standardne klasifikacije dejavnosti. Npr.: 29.100.
'Delež kapitala v %': vpiše se delež naložbe v odstotkih na dve decimalni mesti, ki ga ima nerezident
v celotnem kapitalu poročevalca. Za fizične osebe iz iste države, katerih skupni delež kapitala ne dosega 10 odstotkov, lahko poročevalec predloži eno poročilo.
9.3. B. SPREMEMBE NALOŽB SN22-T
Poročevalec poroča o kapitalskih transakcijah po tržni vrednosti.
Poročevalec postane obveznik poročanja (glejte VII. poglavje, točka 2.2):
Za naložbe v novoustanovljeno družbo, ki je v tuji oziroma mešani lasti, v mesecu vpisa družbe v sodni register.
Za naložbe v že obstoječo družbo v mesecu vpisa naložbe nerezidenta v sodni register oziroma v mesecu nakupa delnic.
Za nakup investicijskih kuponov se poroča v mesecu nakupa.
Okvirni konti
Glejte VI. poglavje točko 9.3.
'Registrska številka naložbe': glejte točko 9.2. A. SEZNAM NALOŽB SN22-T.
'ISIN koda': vpiše se ISIN kodo domačega lastniškega vrednostnega papirja poročevalca, ki jo določi Klirinško depotna hiša – glejte seznam ISIN kod za domače vrednostne papirje, ki je objavljen na spletnih straneh KDD (http://www.kdd.si/). V primeru, da ima delniška družba več vrst delnic z različnimi ISIN kodami, se v delu B. vpisujejo zneski za vsako posamezno ISIN kodo.
'Oznaka/vrsta vrednostnega papirja': vpiše se oznako / vrsto lastniškega vrednostnega papirja poročevalca za posamezno ISIN kodo.
'Povečanje deleža v kapitalu-tržna vrednost' in 'Zmanjšanje deleža v kapitalu-tržna vrednost': vpišejo se povečanja in zmanjšanja s pozitivnim predznakom. Vpišejo se spremembe vrednosti deleža nerezidenta v kapitalu družbe poročevalke, kot so:
- udeležba/zmanjšanje udeležbe tujega kapitala v domačih družbah (v denarju, stvarni vložki, stvarni prevzem);
- udeležba/zmanjšanje udeležbe tujega kapitala v domačih investicijskih družbah in vzajemnih skladih,
- povečanje kapitalskih rezerv v poročevalskem letu;
- povečanje naložb tujca v domačem podjetju z nakupom naložbe od druge domače osebe / prodaja deleža tujca v domači družbi drugi domači družbi;
- odliv iz stečajne mase po sodni izvršbi;
- brezplačen prenos deleža med rezidentom in nerezidentom;
- sprememba statusa rezident – nerezident;
- pobot terjatve za vplačilo kapitala z obveznostjo do tretje osebe;
- zmanjšanje celotnega kapitala za udeležbo nelastnikov na dobičku;
- kritje izgube preteklih let iz tekočega dobička ali v breme izrednih prihodkov;
- ostala relevantna povečanja in zmanjšanja.
'Izplačani dobiček in dobiček razporejen za izplačilo v poročevalskem mesecu': poročevalec vpiše dobiček (s pozitivnim predznakom), ki je bil v poročevalskem mesecu izplačan ali razporejen za izplačilo vlagatelju nerezidentu ne glede na to, iz katerega poslovnega leta izvira:
- transfer dobička od udeležbe v kapitalu skupaj z davkom ob transferu,
- dobiček tekočega ali preteklih let razporejen za izplačilo, a še ne izplačan v poročevalskem letu skupaj z davkom.
Če poročevalec vpiše dobiček v poročevalskem mesecu, ko je bil nerezidentu razporejen za izplačilo, ga ne prikaže ponovno v mesecu, ko mu je bil izplačan.
Ne poroča se o ostalih spremembah:
- povečanju celotnega kapitala za pokrivanje izgube, spremenjene v obveznost do poročevalca;
- odpisu kapitala (likvidacija, stečaj);
- presežkih iz prevrednotenja;
- prenehanju poročanja ob pripojitvi;
- začetku poročanja po pripojitvi;
- prekvalifikacijah pogodbenih naložb v kapital;
- prenosu kapitala med dvema nerezidentoma;
- dobrem imenu;
- razlikah med knjigovodsko in tržno vrednostjo nakupov in prodaj;
- razlikah v pošteni vrednosti med poročevalskim in predhodnim letom;
- nakupih lastnih delnic in lastnih poslovnih deležev;
- prekvalifikacijah dolžniških instrumentov v kapital in obratno;
- zmanjšanju celotnega kapitala za dobiček preteklih let spremenjen v finančni kredit;
- drugih spremembah sestavin kapitala.
'Opombe' vpiše se:
- vrsta in znesek transakcije, ki je poročevalec ne zna razvrstiti. Ob tem navede tudi stolpec, v katerega je uvrstil dvomljivo transakcijo;
- drugo.
10. Usklajenost letnih in mesečnih poročil SN
Glejte VI. poglavje 10. točko.
VIII. POROČILA O PLAČILNEM PROMETU S TUJINO
1. Predmet poročanja so plačila nerezidenta rezidentu in plačila rezidenta nerezidentu (glejte prilogo – PLAČILNI PROMET S TUJINO – SEZNAM KONTOV).
2. Obvezniki poročanja so banke.
3. Rok za dostavo poročil Banki Slovenije: poroča se dekadno, najkasneje 10 dni po preteku dekade za preteklo dekado.
4. Način poročanja: banke pošiljajo podatke v obliki zapisov VP60 – Plačilo nerezidenta rezidentu in VP70 – Plačilo rezidenta nerezidentu po elektronski pošti na naslov:
Country (C)          = SI
Administrative_domain (A)   = MAIL
Private_domain (P)      = BSLO
Organization (O)       = BS
Organization_unit (OU1)    = APPSRVR
Surname (S)          = PPT
Banke za eno dekado pošiljajo podatke v enem sporočilu. Če je sporočil več, naj bodo poimenovana z različnimi zaporednimi številkami. Vsako sporočilo, ki je podatkovne narave naj vsebuje samo podatke in nobenih dodatnih tekstovnih obrazložitev. Subject v elektronskem sporočilu ima obliko LLLLMMDDBBBBBBBX:
LLLLMMDD           datum poročila – zadnji dan
               dekade
BBBBBBB           7-mestna matična številka
               banke
X              N-novi podatki
               P-popravki podatkov
               (ponovljeno sporočilo)
Morebitne popravke podatkov banka pošlje na enak način – z novim, celotnim poročilom. Podatkovna sporočila so sestavljena iz zapisov s fiksno dolžino 269 znakov.
5. Navodilo za izpolnjevanje poročila o plačilu nerezidenta rezidentu – VP60
Banka mora poročati o vsaki posamezni transakciji, ki je višja od protivrednosti 50.000,00 evrov. Kadar je več osnov plačila, se specifikacija osnov ne poroča, uporabi se osnova plačila najvišjega zneska.
Vrsta posla (VP)         2N   60
Banka               7N   matična številka
                     banke, ki pošilja
                     podatke
Datum poročila          8N   llllmmdd
                     pri računih, ki se
                     poročajo dnevno, je
                     lahko vsak datum v
                     okviru dekade;
                     pri računih, ki se
                     poročajo dekadno, je
                     lahko samo zadnji dan
                     dekade
Račun              6AN   račun iz priloge
                     PLAČILNI PROMET S
                     TUJINO – SEZNAM KONTOV
                     (račun je lahko
                     analitičen), ki ima v
                     koloni »TRANSAKCIJE
                     PROMETA V BREME«
                     kljukico
Oznaka vrste posla        1N   1- v breme
Valuta              3N   šifra valute iz
                     šifranta ISO 4217
Instrument plačila        1N   šifra instrumenta iz
                     šifranta instrumentov
                     plačil
Banka               7N   kadar banka, ki prva
                     prejme kritje, ni ista
                     kot je banka
                     komitenta, je potrebno
                     vpisati matično
                     številko druge
                     slovenske banke; sicer
                     matično številko
                     banke, ki pošilja
                     podatke
Uporabnik plačila         7N   matična številka
                     rezidenta
Številka naloga         16AN   evidenčna številka
Država banke           3N   šifra države iz
                     šifranta ISO 3166;
                     pri računih
                     nerezidentov šifra za
                     Slovenijo
SWIFT adresa banke        8AN   šifra iz šifranta
                     SWIFT adres (BIC)
Država partnerja         3AN   šifra države partnerja
                     iz šifranta ISO 3166
                     oziroma šifra
                     mednarodne
                     institucije /
                     organizacije
Znesek v valuti         16N   različen od 0
                     1 predznak, 13 celih,
                     2 decimalki
Datum knjiženja          8N   llllmmdd
                     pri računih, ki se
                     poročajo dnevno, mora
                     biti datum enak datumu
                     iz polja datum
                     poročila;
                     pri računih, ki se
                     poročajo dekadno, mora
                     biti datum v okviru
                     dekade
Protipostavka knjiženja     6AN   račun iz kontnega
                     okvira za banke in
                     hranilnice (lahko
                     analitičen)
Zaporedna številka za osnovo   2N   Konstanta 01
Osnova plačila          3N   šifra osnove plačila
                     iz šifranta plačil iz
                     tujine in plačil v
                     tujino; dovoljena tudi
                     šifra 000
Registrska številka kredita    6N   Konstanta 000000
Znesek v valuti za osnovo    16N   1 predznak, 13 celih,
                     2 decimalki
Naziv partnerja         70AN   obvezen vnos vsaj 10
                     znakov
Opis osnove           70AN   obvezen tekst samo pri
                     zneskih v valuti za
                     osnovo nad
                     protivrednostjo USD
                     100.000,00 (preračun
                     po srednjih tečajih BS
                     na prvi dan dekade)
6. Navodilo za izpolnjevanje poročila o plačilu rezidenta nerezidentu – VP70
Banka mora poročati o vsaki posamezni transakciji, ki je višja od protivrednosti 50.000,00 evrov. Kadar je več osnov plačila, se specifikacija osnov ne poroča, uporabi se osnova plačila najvišjega zneska.
Vrsta posla (VP)         2N   70
Banka               7N   matična številka
                     banke, ki pošilja
                     podatke
Datum poročila          8N   llllmmdd
                     pri računih, ki se
                     poročajo dnevno, je
                     lahko vsak datum v
                     okviru dekade;
                     pri računih, ki se
                     poročajo dekadno, je
                     lahko samo zadnji dan
                     dekade
Račun              6AN   račun iz priloge
                     PLAČILNI PROMET S
                     TUJINO – SEZNAM KONTOV
                     (račun je lahko
                     analitičen), ki ima v
                     koloni »TRANSAKCIJE
                     PROMETA V DOBRO«
                     kljukico
Oznaka vrste posla        1N   2- v dobro
Valuta              3N   šifra valute iz
                     šifranta ISO 4217
Instrument plačila        1N   šifra instrumenta iz
                     šifranta instrumentov
                     plačil
Banka               7N   matična številka
                     banke, ki je nalog
                     sprejela od
                     komitenta
Nalogodajalec           7N   matična številka
                     rezidenta
Številka naloga         16AN   evidenčna številka
Država partnerja         3AN   šifra države partnerja
                     iz šifranta ISO 3166
                     oziroma šifra
                     mednarodne
                     institucije /
                     organizacije
Država banke           3N   šifra države banke iz
                     šifranta ISO 3166;
                     pri računih
                     nerezidentov šifra za
                     Slovenijo
SWIFT adresa           8AN   šifra iz šifranta
                     SWIFT adres (BIC)
Znesek v valuti         16N   različen od 0
                     1 predznak, 13 celih,
                     2 decimalki
Datum knjiženja          8N   llllmmdd
                     pri računih, ki se
                     poročajo dnevno, mora
                     biti datum enak datumu
                     iz polja datum
                     poročila;
                     pri računih, ki se
                     poročajo dekadno, mora
                     biti datum v okviru
                     dekade
Protipostavka knjiženja     6AN   račun iz kontnega
                     okvira za banke in
                     hranilnice (lahko
                     analitičen)
Zaporedna številka za osnovo   2N   Konstanta 01
Osnova plačila          3N   šifra osnove plačila
                     iz šifranta plačil iz
                     tujine in plačil v
                     tujino
Registrska številka kredita    6N   Konstanta 000000
Znesek v valuti za osnovo    16N   1 predznak, 13 celih,
                     2 decimalki
Naziv partnerja         70AN   obvezen vnos vsaj 10
                     znakov
Opis osnove           70AN   obvezen tekst samo pri
                     zneskih v valuti za
                     osnovo nad
                     protivrednostjo USD
                     100.000,00 (preračun
                     po srednjih tečajih BS
                     na prvi dan dekade)
IX. VELJAVNOST
Z dnem uveljavitve tega navodila preneha veljati Navodilo za izvajanje sklepa o obveznosti poročanja o poslovanju s tujino (Uradni list RS, št. 102/03, 135/03, 64/04, 9/05, 20/06, 76/06 in 110/07).
To navodilo začne veljati 1. januarja 2009.
Ljubljana, dne 7. novembra 2008
Guverner
Banke Slovenije
dr. Marko Kranjec l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti