Uradni list

Številka 107
Uradni list RS, št. 107/2008 z dne 14. 11. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 107/2008 z dne 14. 11. 2008

Kazalo

4596. Navodilo o poročanju o poslih z vrednostnimi papirji, stran 14099.

Na podlagi 6. točke Sklepa o obveznosti poročanja o poslovanju s tujino (Uradni list RS, št. 107/08) v zvezi s tretjim odstavkom 29. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja guverner Banke Slovenije
N A V O D I L O
o poročanju o poslih z vrednostnimi papirji
I. Splošno
1. Guverner Banke Slovenije s tem navodilom podrobneje določa metodologijo, način in roke poročanja.
2. Obvezniki poročanja po tem navodilu so banke, borznoposredniške družbe, zavarovalnice, pokojninske družbe, družbe za upravljanje, investicijske družbe, vzajemni skladi, vzajemni pokojninski skladi, Kapitalska družba, Slovenska odškodninska družba in Sklad za razgradnjo NEK.
Obvezniki poročanja so tudi rezidenti, izdajatelji dolžniških vrednostnih papirjev v tujini.
3. Predmet poročanja so posli z vrednostnimi papirji, ki so:
– izdani v Sloveniji s strani rezidentov in v lasti nerezidentov (oblika posla SRN);
– izdani v Sloveniji s strani nerezidentov in v lasti rezidentov (oblka posla SNR);
– izdani v Sloveniji s strani nerezidentov in v lasti nerezidentov (oblika poslaSNN);
– izdani v tujini s strani nerezidentov in v lasti rezidentov (oblika posla TNR);
– izdani v tujini s strani rezidentov in v lasti nerezidentov (oblika posla TRN);
– izdani v tujini s strani rezidentov in v lasti rezidentov (oblika posla TRR).
4. Banke, borznoposredniške družbe, zavarovalnice, pokojninske družbe, družbe za upravljanje, Slovenska odškodninska družba, Kapitalska družba in Sklad za razgradnjo NEK poročajo o vrednostnih papirjih v lastnem portfelju (vrsta poročila 1).
Banke in borznoposredniške družbe poročajo o vrednostnih papirjih v lastnem portfelju (vrsta poročila 1) in v portfelju strank (vrsta poročila 2).
Zavarovalnice in pokojninske družbe poročajo o vrednostnih papirjih v lastnem portfelju (vrsta poročila 1) ter o naložbah kritnih skladov (vrsto poročila 2).
Družbe za upravljanje poročajo o vrednostnih papirjih v lastnem portfelju (vrsta poročila 1), v portfelju vzajemnih skladov in investicijskih družb, ki jih upravljajo (vrsta poročila 2) ter o naložbah nerezidentov v točke vzajemnih skladov (vrsta poročila 2 in oblika posla SRN).
Upravljavci vzajemnih pokojninskih skladov (banke, zavarovalnice, pokojninske družbe, Kapitalska družba) poročajo o vrednostnih papirjih v lastnem portfelju (vrsta poročila 1) in v portfelju vzajemnih pokojninskih skladov, ki jih upravljajo (vrsta poročila 2).
Vplačilne banke oziroma subjekti, ki tržijo in prodajajo tuje investicijske sklade v Republiki Sloveniji, poročajo o naložbah rezidentov v teh skladih (vrsta poročila 2, oblika posla TNR).
Rezidenti, izdajatelji dolžniških vrednostnih papirjev v tujini, poročajo o stanjih, izdajah oziroma prodajah, zapadlostih in tokovih obresti dolžniških vrednostnih papirjev, izdanih v tujini (vrsta poročila 3).
5. Obvezniki poročanja so dolžni poročati Banki Slovenije tudi v primeru, ko ne opravljajo poslov, ki so predmet poročanja oziroma kadar o njihovih poslih z vrednostnimi papirji poročajo drugi obvezniki poročanja. Izpolnijo prazno poročilo (označijo polje 'v obdobju poročanja ni bilo trgovanja').
6. Obvezniki poročanja poročajo v elektronski obliki preko aplikacije iBSRep, ki je dosegljiva na spletni strani Banke Slovenije skupaj z navodili za njeno uporabo.
7. Obvezniki poročanja predložijo Banki Slovenije mesečna poročila do 10. v mesecu za pretekli mesec.
8. Obvezniki poročanja pri sestavi poročila uporabljajo šifrante, ki so sestavni del tega navodila. Poročilo mora biti izpolnjeno v EUR. Vrednosti v tujih valutah se preračunajo v EUR po referenčnem tečaju ECB.
9. Zapis v poročilu se nanaša na posamezen vrednostni papir posameznega imetnika. V primeru, da so imetniki vrednostnega papirja iz sektorja prebivalstva (S.14 ali S.24) ali neprofitnih organizacij (S.15 ali S.25), je potrebno za vse imetnike iz posameznega sektorja in iste države, ki imajo naložbe v istem vrednostnem papirju, pripraviti agregatni zapis.
10. Rezidenti, ki izdajajo, prodajajo ali vpeljujejo vrednostne papirje v tujini in izdajatelji lastniških vrednostnih papirjev, na podlagi katerih so bila v tujini izdana globalna potrdila o lastništvu (GDR), so dolžni Banki Slovenije posredovati prospekt oziroma podrobnejše podatke.
Enako velja tudi za nerezidente, ki izdajajo, prodajajo ali vpeljujejo vrednostne papirje v Sloveniji.
II. Izpolnjevanje poročila
11. Vsebina poročila
(1.) SPLOŠNI PODATKI
(1.1.) Leto in mesec: Štirimestna oznaka leta in dvomestna oznaka meseca, na katera se nanaša poročilo (llllmm).
(1.2.) Matična številka obveznika poročanja: Matična številka obveznika poročanja iz Poslovnega registra Slovenije (AJPES).
(1.3.) Vrsta poročila:
– 1 – poročilo banke, borznoposredniške družbe, zavarovalnice, pokojninske družbe, družbe za upravljanje ali drugega institucionalnega investitorja, za svoj račun;
– 2 – poročilo banke oziroma borznoposredniške družbe za stranke, poročilo zavarovalnice oziroma pokojninske družbe za kritne sklade, poročilo družbe za upravljanje za vzajemne sklade in investicijske družbe, ki jih upravljajo ter za naložbe nerezidentov v točke vzajemnih skladov, poročilo upravljavca vzajemnih pokojninskih skladov za vzajemne pokojninske sklade, poročilo vplačilne banke oziroma subjekta, ki trži in prodaja rezidentom tuje investicijske sklade v RS;
– 3 – poročilo izdajatelja dolžniškega vrednostnega papirja v tujini.
(1.4.) Oblika posla:
– SRN – vrednostni papirji izdani v Sloveniji s strani rezidentov in v lasti nerezidentov;
– SNR – vrednostni papirji izdani v Sloveniji s strani nerezidentov in v lasti rezidentov;
– SNN – vrednostni papirji izdani v Sloveniji s strani nerezidentov in v lasti nerezidentov;
– TNR – vrednostni papirji izdani v tujini s strani nerezidentov in v lasti rezidentov;
– TRN – vrednostni papirji izdani v tujini s strani rezidentov in v lasti nerezidentov;
– TRR – vrednostni papirji izdani v tujini s strani rezidentov in v lasti rezidentov.
(1.5.) Država stranke: ISO koda države stranke.
(1.6.) Naziv strank: Vpiše se naziv stranke. V primeru strank iz sektorjev prebivalstva ali neprofitnih organizacij, ki so tudi predmet agregacije (9. točka tega navodila), pa se pod naziv stranke vpiše enako kot v polju 1.8. sektor stranke (S.14, S.24, S.15 ali S.25).
(1.7.) Matična številka stranke: Matična številka stranke rezidenta iz Poslovnega registra Slovenije (AJPES) ter prazno polje za domačo fizično osebno in kadar je stranka nerezident.
(1.8.) Sektor stranke: Sektor stranke po šifrantu, ki je sestavni del tega navodila.
(2.) VREDNOSTNI PAPIR
(2.1.) Država izdajatelja: ISO koda države izdajatelja.
(2.2.) Naziv izdajatelja
(2.3.) Matična številka izdajatelja: Matična številka izdajatelja rezidenta iz Poslovnega registra Slovenije (AJPES) in prazno polje za izdajatelja nerezidenta.
(2.4.) Sektor izdajatelja: Sektor izdajatelja po šifrantu, ki je sestavni del tega navodila.
(2.5.) ISIN koda vrednostnega papirja
(2.6.) Oznaka vrednostnega papirja: Vpiše se oznaka vrednostnega papirja na domačem trgu (v primeru, da je vrednostni papir vpisan v KDD, se vpiše oznaka vrednostnega papirja, ki jo določi KDD) ali na tujem trgu.
(2.7.) Vrsta vrednostnega papirja: CFI kode po standardu ISO 10962. Obvezno je izpolniti vsaj prvi dve mesti kode.
(2.8.) Število izdanih lotov: Število vseh izdanih lotov vrednostnega papirja.
(2.9.) Valuta nominalne vrednosti: ISO koda valute v kateri je izražena nominalna vrednost.
(2.10.) Nominalna vrednost lota: Nominalna vrednost enega lota vrednostnega papirja v valuti 2.9.
(3.) PORTFELJ VREDNOSTNEGA PAPIRJA V MESECU NA KATEREGA SE NANAŠA POROČILO
(3.1.) Začetno stanje: V poročilu vrste 1 ali 2 (iz točke 1.3. tega poročila) se vpiše stanje portfelja vrednostnega papirja, v poročilu vrste 3 pa stanje že prej izdanih vrednostnih papirjev, po tržni vrednosti v EUR (pri kuponskih obveznicah se upošteva tržna vrednost glavnice brez natečenih obresti). Začetno stanje mora biti v vseh primerih enako končnemu stanju v predhodnem poročilu.
(3.2.) Izdaja (ali nakup na primarnem trgu): V poročilu vrste 3 se vpiše tržna vrednost emisije vrednostnega papirja v mesecu na katerega se nanaša poročilo v EUR, v poročilu vrste 1 ali 2 pa se vpiše tržna vrednost nakupov vrednostnih papirjev na primarnem trgu v mesecu na katerega se nanaša poročilo v EUR.
(3.3.) Dospetje: Tržna vrednost glavnice vrednostnega papirja, zapadle v mesecu na katerega se nanaša poročilo v EUR.
(3.4.) Nakup (na sekundarnem trgu): Tržna vrednost nakupov vrednostnega papirja na sekundarnem trgu, v mesecu na katerega se nanaša poročilo v EUR.
(3.5.) Prodaja (na sekundarnem trgu): Tržna vrednost prodaj vrednostnega papirja v mesecu na katerega se nanaša poročilo v EUR.
(3.6.) Druge spremembe: Vključujejo spremembe deviznega tečaja, spremembe tržne cene vrednostnega papirja in ostale spremembe (npr. prenos portfelja na drugega obveznika poročanja, prenos na trgovalni račun) v mesecu na katerega se nanaša poročilo v EUR. Vrednosti drugih sprememb so lahko pozitivne ali negativne.
(3.7.) Končno stanje: V poročilu vrste 1 ali 2 se vpiše stanje portfelja vrednostnega papirja na koncu meseca po tržni ceni v EUR, v poročilu vrste 3 pa tržna vrednost stanja izdanih vrednostnih papirjev na koncu meseca v EUR (pri kuponskih obveznicah se upošteva tržna vrednost glavnice brez natečenih obresti).
Po vnosu vrednosti v točke 3.1. do 3.7. je potrebno preveriti kontrolno enačbo:
3.1 + 3.2 – 3.3 + 3.4 – 3.5 + 3.6 = 3.7.
(3.8.) Dohodek: Dividende, izplačane v mesecu na katerega se nanaša poročilo, v EUR. Pri obrestih so v poročilih 1 in 2 možne pozitivne vrednosti (prejem natečenih obresti ob prodaji obveznic ali prejem obresti izplačanih s strani izdajatelja) ali negativne vrednosti (plačilo natečenih obresti ob nakupu obveznic). V poročilu 3 izdajatelji dolžniških vrednostnih papirjev v tujini vpišejo izplačane obresti s pozitivnim predznakom.
(3.9.) Provizija: Znesek provizije, ki je bil plačan v mesecu na katerega se nanaša poročilo v EUR. V to polje se vpiše samo provizija, ki jo rezident plača nerezidentu ob nakupu vrednostnega papirja v tujini ali provizija, ki jo nerezident plača rezidentu ob nakupu vrednostnega papirja v Sloveniji.
(3.10.) Natečene obresti: Vpiše se stanje natečenih obresti iz dolžniškega vrednostnega papirja na koncu meseca na katerega se nanaša poročilo v EUR.
(3.11.) Število lotov: V poročilu vrste 1 ali 2 se vpiše končno stanje portfelja (iz točke 3.7. tega poročila) v lotih vrednostnega papirja, v poročilu vrste 3 pa končno stanje izraženo v lotih izdanih vrednostnih papirjev na koncu meseca na katerega se nanaša poročilo.
(3.12.) Neposredne naložbe: Polje neposredne naložbe se izpolnjuje samo v primerih vrste poročil 1 ali 2. V primeru neposredne naložbe se vpiše številko 1, v ostalih primerih pa številko 0. Za neposredno naložbo se štejejo naložbe v lastniške vrednostne papirje, pri katerih investitor konec meseca na katerega se nanaša poročilo razpolaga z 10% ali večjim deležem v lastniški strukturi izdajatelja vrednostnega papirja.
(3.13.) Država trga: ISO koda države trga. V poročilu vrste 3 se vpiše država, kjer so bili vrednostni papirji izdani.
(3.14.) Valuta posla: ISO koda valute posla.
Poročilo o poslovanju z vrednostnimi papirji (obrazec VRP):
+--------------+------------------------------------+
|Številka polja|Ime polja              |
+--------------+------------------------------------+
|1.      |SPLOŠNO               |
+--------------+------------------------------------+
|1.1.     |Mesec in leto            |
+--------------+------------------------------------+
|1.2.     |Matična številka obveznika poročanja|
+--------------+------------------------------------+
|1.3.     |Vrsta poročila           |
+--------------+------------------------------------+
|1.4.     |Oblika posla            |
+--------------+------------------------------------+
|1.5.     |Država stranke           |
+--------------+------------------------------------+
|1.6.     |Naziv stranke            |
+--------------+------------------------------------+
|1.7.     |Matična številka stranke      |
+--------------+------------------------------------+
|1.8.     |Sektor stranke           |
+--------------+------------------------------------+
|2.      |VREDNOSTNI PAPIR          |
+--------------+------------------------------------+
|2.1.     |Država izdajatelja         |
+--------------+------------------------------------+
|2.2.     |Naziv izdajatelja          |
+--------------+------------------------------------+
|2.3.     |Matična številka izdajatelja    |
+--------------+------------------------------------+
|2.4.     |Sektor izdajatelja         |
+--------------+------------------------------------+
|2.5      |ISIN koda vrednostnega papirja   |
+--------------+------------------------------------+
|2.6.     |Oznaka vrednostnega papirja     |
+--------------+------------------------------------+
|2.7.     |Vrsta vrednostnega papirja     |
+--------------+------------------------------------+
|2.8.     |Število izdanih lotov        |
+--------------+------------------------------------+
|2.9.     |Valuta nominalne vrednosti     |
+--------------+------------------------------------+
|2.10.     |Nominalna vrednost lota       |
+--------------+------------------------------------+
|3.      |PORTFELJ              |
+--------------+------------------------------------+
|3.1.     |Začetno stanje           |
+--------------+------------------------------------+
|3.2.     |Izdaja (ali nakup na primarnem trgu)|
+--------------+------------------------------------+
|3.3.     |Dospetje              |
+--------------+------------------------------------+
|3.4.     |Nakup (na sekundarnem trgu)     |
+--------------+------------------------------------+
|3.5.     |Prodaja (na sekundarnem trgu)    |
+--------------+------------------------------------+
|3.6.     |Druge spremembe           |
+--------------+------------------------------------+
|3.7.     |Končno stanje            |
+--------------+------------------------------------+
|3.8.     |Dohodek               |
+--------------+------------------------------------+
|3.9.     |Provizija              |
+--------------+------------------------------------+
|3.10.     |Natečene obresti          |
+--------------+------------------------------------+
|3.11.     |Število lotov            |
+--------------+------------------------------------+
|3.12.     |Neposredne naložbe         |
+--------------+------------------------------------+
|3.13.     |Država trga             |
+--------------+------------------------------------+
|3.14.     |Valuta posla            |
+--------------+------------------------------------+
12. Seznam šifrantov, potrebnih za izpolnitev poročila:
• Šifrant držav: ISO 3166, uporaba trimestne črkovne kode (primer: SVN za Slovenijo)
• Šifrant valut: ISO 4217, uporaba numerične kode (primer: 978 za EUR)
• Šifrant vrednostnih papirjev vpisanih v KDD (kode določi KDD)
• Šifrant vrste poročila:
1 – poročilo banke, borznoposredniške družbe, zava-rovalnice, pokojninske družbe, družbe za upravljanje ali drugega institucionalnega investitorja, za svoj račun;
2 – poročilo banke oziroma borznoposredniške družbe za stranke, poročilo zavarovalnice oziroma pokojninske družbe za kritne sklade, poročilo družbe za upravljanje za vzajemne sklade in investicijske družbe, ki jih upravljajo ter za naložbe nerezidentov v točke vzajemnih skladov, poročilo upravljavca vzajemnih pokojninskih skladov za vzajemne pokojninske sklade, poročilo vplačilne banke oziroma sub-jekta, ki trži in prodaja rezidentom tuje investicijske sklade v RS;
3 – poročilo izdajatelja dolžniškega vrednostnega papirja v tujini.
• Šifrant oblike posla:
SRN – vrednostni papirji izdani v Sloveniji s strani rezidentov in v lasti nerezidentov
SNR – vrednostni papirji izdani v Sloveniji s strani nerezidentov in v lasti rezidentov
SNN – vrednostni papirji izdani v Sloveniji s strani nerezidentov in v lasti nerezidentov
TNR – vrednostni papirji izdani v tujini s strani nerezidentov in v lasti rezidentov
TRN – vrednostni papirji izdani v tujini s strani reziden-tov in v lasti nerezidentov
TRR – vrednostni papirji izdani v tujini s strani reziden-tov in v lasti rezidentov
• Šifrant sektorjev: Šifrant sektorjev rezidentov je pripravljen v skladu z Uredbo o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije institucionalnih sektorjev (Uradni list RS, št. 13/06), šifrant sektorjev nerezidentov pa smiselno povzema logiko uporabljeno pri sektorizaciji rezidentov.
Sektorji rezidentov:
S.11 – nefinančne družbe
S.121 – centralna banka
S.122 – druge denarne finančne institucije (vključuje banke, hranilnice, sklade denarnega trga)
S.123 – drugi finančni posredniki, razen zavarovalnic in pokojninskih skladov (vključuje družbe za upravljanje, vza-jemne sklade, investicijske družbe, družbe, ki se ukvarjajo s finančnim najemom)
S.124 – pomožne finančne dejavnosti (vključuje borznoposredniške družbe)
S.125 – zavarovalnice in pokojninski skladi (vključuje zavarovalnice, pozavarovalnice, vzajemne pokojninske sklade in pokojninske družbe)
S.13 – država
S.14 – prebivalstvo
S.15 – neprofitne organizacije
Sektorji nerezidentov:
S.21 – nefinančne družbe
S.221 – centralne banke
S.222 – druge denarne finančne institucije
S.223 – drugi finančni posredniki, razen zavarovalnic in pokojninskih skladov (vključuje odprte in zaprte investicijske sklade)
S.224 – pomožne finančne dejavnosti
S.225 – zavarovalnice in pokojninski skladi
S.23 – države
S.24 – prebivalstvo
S.25 – neprofitne organizacije
• Šifrant vrste vrednostnih papirjev: CFI kode po standardu ISO 10962
13. Z dnem, ko začne veljati to navodilo, preneha veljati navodilo za izvajanje sklepa o poročanju o poslih z vrednostnimi papirji (Uradni list RS, št. 102/03).
14. To navodilo začne veljati 1. januarja 2009.
Ljubljana, dne 7. novembra 2008
Guverner
Banke Slovenije
dr. Marko Kranjec l.r.