Uradni list

Številka 107
Uradni list RS, št. 107/2008 z dne 14. 11. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 107/2008 z dne 14. 11. 2008

Kazalo

4593. Pravilnik o ultralahkih letalnih napravah, stran 14084.

Na podlagi tretjega odstavka 13. člena, drugega odstavka 21. člena, petega odstavka 31. člena, sedmega odstavka 39. člena, tretjega odstavka 40. člena, prvega odstavka 42. člena, petega in šestega odstavka 43. člena ter tretjega odstavka 44. člena Zakona o letalstvu (Uradni list RS, št. 113/06 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister za promet
P R A V I L N I K
o ultralahkih letalnih napravah
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(obseg urejanja)
Ta pravilnik določa pojem ultralahkih letalnih naprav in njihovo delitev, pogoje za njihovo uporabo, vzdrževanje in izdelavo, pogoje v zvezi z njihovim vpisom v evidenco ultralahkih letalnih naprav in sposobnostjo za letenje, oznake in obvestila o omejitvah ultralahkih letalnih naprav, minimalno opremo ultralahkih letalnih naprav, pilota in druge osebe ter pogoje, ki veljajo za usposabljanje, izpite, dovoljenja in pooblastila pilotov ultralahkih letalnih naprav.
2. člen
(pristojnosti in postopki)
(1) V skladu s 5. in 166. členom Zakona o letalstvu (Uradni list RS, št. 113/06 – uradno prečiščeno besedilo) je pristojni organ za nadzor po tem pravilniku ministrstvo, pristojno za promet (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
(2) Ne glede na druge določbe tega pravilnika, ki se nanašajo na zagotavljanje podatkov, ministrstvo po uradni dolžnosti pridobi podatke o dejstvih, o katerih vodi uradno evidenco slovenski organ ali nosilec javnega pooblastila, ki mu je javno pooblastilo izdal slovenski organ.
3. člen
(definicija in delitev ultralahkih letalnih naprav)
(1) Ultralahka letalna naprava (v nadaljnjem besedilu: naprava) je zrakoplov posebne kategorije, z motornim pogonom ali brez njega, ki se v zraku krmari okoli dveh ali treh osi z odklonom krmil ali s premikom masnega središča oziroma s kombinacijo obeh in se za njegovo uporabo ne zahteva homologacije tipa zrakoplova.
(2) Naprave so lahko enosedežne ali dvosedežne, s pilotom ali brez pilota, in se delijo na naslednje vrste:
1. ultralahka motorna letala,
2. ultralahki helikopterji,
3. ultralahki giroplani,
4. motorna padala,
5. motorni zmaji,
6. ultralahka jadralna letala,
7. zrakoplovi brez posadke in
8. druge podobne naprave.
(3) Med naprave iz prejšnjega odstavka spadajo zrakoplovi, za katere certifikat tipa ali spričevalo o plovnosti oziroma dovoljenje za letenje ni izdano na podlagi Uredbe (ES) št. 216/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. februarja 2008 o skupnih predpisih na področju civilnega letalstva in ustanovitvi Evropske agencije za varnost v letalstvu in razveljavitvi Direktive Sveta 91/670/EGS, Uredbe (ES) št. 1592/2002 in Direktive 2004/36/ES (UL L št. 79 z dne 19. 3. 2008, str. 1) in z njo povezanih izvedbenih predpisov ter sodijo v eno od naslednjih kategorij:
a) letala, helikopterji in motorna padala, ki imajo največ dva sedeža in največjo vzletno maso (MTOW), ki ne presega:
– 300 kg za kopensko letalo/helikopter enosed, ali
– 450 kg za kopensko letalo/helikopter dvosed, ali
– 330 kg za amfibijsko ali vodno letalo/helikopter enosed, ali
– 495 kg za amfibijsko ali vodno letalo/helikopter dvosed, če je njegova največja vzletna masa, kadar se uporablja kot vodno letalo/helikopter in kot kopensko letalo/helikopter, pod obema ustreznima zgornjima mejama MTOW, ali
– 472,5 kg za kopensko letalo dvosed, opremljeno s sistemom reševalnega padala, pritrjenim na ogrodje, ali
– 315 kg za kopensko letalo enosed, opremljeno s sistemom reševalnega padala, pritrjenim na ogrodje, in letala, katerih hitrost, pri kateri se poruši vzgon, ali najmanjša stalna hitrost letenja pri pristajanju ne presega 35 vozlov kalibrirane hitrosti (CAS);
b) eno- ali dvosedežni giroplani z največjo dovoljeno vzletno maso, ki ne presega 560 kg;
c) motorni zmaji s podvozjem in brez podvozja ter jadralni zmaji z motorjem;
d) jadralna letala z največjo dovoljeno lastno maso, ki ne presega 80 kg pri enosedu ali 100 kg pri dvosedu, vključno s takšnimi, ki se dvignejo v zrak s pomočjo nog;
e) zrakoplovi brez posadke z operativno maso, ki ne presega 150 kg, razen modelov, ki ne ogrožajo varnosti letenja;
f) vsak drug zrakoplov z največjo dovoljeno lastno maso, vključno z gorivom, ki ne presega 70 kg.
(4) Jadralna letala s pomožnim motorjem se uvrščajo v enega izmed razredov, navedenih v točki a) prejšnjega odstavka.
II. POGOJI ZA UPORABO IN VZDRŽEVANJE NAPRAVE
4. člen
(splošno)
Naprava se sme uporabljati za letenje le, če:
– je vpisana v ustrezno evidenco naprav ali register zrakoplovov,
– izpolnjuje pogoje za varno letenje in ima veljavno dovoljenje za letenje naprave,
– ima sklenjeno predpisano zavarovanje odgovornosti,
– ima pilot oziroma oseba, ki upravlja z napravo, predpisano licenco in
– izpolnjuje druge pogoje, določene s pravili letenja.
5. člen
(namen)
(1) Naprava se sme uporabljati za športno in rekreacijsko letenje, za usposabljanje pilotov naprav, dela v zraku, kot jih določa Priročnik ICAO o delu v zraku (ICAO Doc 9408), in ekonomsko propagando. Uporaba naprave za prevoz potnikov, blaga in/ali pošte proti plačilu ali nadomestilu ni dovoljena.
(2) Naprava se sme uporabljati samo v skladu z namenom uporabe naprave, ki je vpisan v dovoljenje za letenje naprave iz 24. člena tega pravilnika.
6. člen
(letališča in vzletišča)
Naprave vzletajo in pristajajo na letališčih in vzletiščih, ki so primerna za posamezno vrsto naprave v skladu z navodili za uporabo letališča oziroma vzletišča.
7. člen
(pravila letenja, hrup, omejitve)
(1) Naprava lahko leti v zračnem prostoru Republike Slovenije v skladu s predpisi, ki urejajo pravila o letenju zrakoplovov.
(2) Naprava sme leteti samo takrat, ko so izpolnjeni pogoji za letenje po pravilih vizualnega letenja (VFR), v času od pol ure pred sončnim vzhodom do pol ure po sončnem zahodu.
(3) Hrup, ki ga povzroča motorna naprava pri letenju na višini 300 metrov nad zemeljsko površino (QFE) s polno močjo ter največjo vodoravno hitrostjo, ne sme presegati 65 dB oziroma 78 dB za giroplan, merjeno s tal, če s predpisi o hrupu zrakoplovov ni določena drugačna vrednost. Pri tem se za napravo, ki jo je vsaj v 51% deležu zgradil ljubitelj ali nepridobitno združenje ljubiteljev za svoje namene in brez komercialnih ciljev, dopušča instrumentalno ugotavljanje hrupnosti naprave v letu s primerjavo hrupa z drugim zrakoplovom, ki izpolnjuje pogoje iz tega odstavka.
(4) Prepovedano je letenje naprave nad določenim območjem, ki je v skladu z zakonom razglašeno za prepovedano ali pogojno prepovedano cono.
(5) Naprava lahko leti v nekontroliranem zračnem prostoru razreda G, ki je objavljen v Zborniku zrakoplovnih informacij (AIP) Republike Slovenije.
(6) Naprava lahko leti pod najmanjšo višino, določeno za vizualno letenje v skladu s predpisi, ki urejajo pravila o letenju zrakoplovov, če je pri tem zagotovljena najmanjša varna višina, ki zagotavlja uspešen pristanek, če motor neha delovati. Ne glede na navedeno pa mora naprava leteti najmanj 300 metrov nad skupinami ljudi ter 50 metrov nad daljnovodi, cestami, železnicami, žičnicami, antenskimi sistemi in drugimi podobnimi objekti, če je pri tem zagotovljena višina, ki zagotavlja uspešen pristanek, če motor neha delovati.
8. člen
(letenje naprave v kontroliranem zračnem prostoru)
(1) Letenje naprave v kontroliranem zračnem prostoru je prepovedano, razen v primerih, ki so določeni v drugem, tretjem in petem odstavku tega člena.
(2) Pristojna služba za vodenje zračnega prometa izjemoma lahko dovoli letenje naprave v kontroliranem zračnem prostoru, če so podane okoliščine, ki štejejo za izredne dogodke med letenjem zrakoplova v skladu s predpisi, ki urejajo pravila o letenju zrakoplovov.
(3) Ne glede na določbe prvega in drugega odstavka tega člena je letenje naprave v kontroliranem zračnem prostoru dovoljeno, če gre za let:
1. na letalski prireditvi pod pogojem, da je naprava opremljena z ustrezno radijsko postajo;
2. v CTR letališča, na katerem je letenje naprav urejeno z odobrenim načinom in pogoji za varno letenje, če je pristajalna hitrost naprave najmanj 38 vozlov in pod pogojem, da je naprava opremljena z ustrezno radijsko postajo in radarskim odzivnikom, pilot pa poseduje pooblastilo za letenje v kontroliranem zračnem prostoru ali licenco zasebnega/športnega pilota (PPL) ali višje kategorije; radarski odzivnik ni potreben za letenje v coni letališča, če je to predvideno v odobrenih postopkih za varno vzletanje in pristajanje na določnem letališču;
3. v drugih delih kontroliranega zračnega prostora, če potovalna hitrost naprave presega 76 vozlov in pod pogojem, da je naprava opremljena z ustrezno radijsko postajo in radarskim odzivnikom, če se odzivnik zahteva glede na razred zračnega prostora, pilot pa poseduje pooblastilo za letenje v kontroliranem zračnem prostoru ali licenco zasebnega/športnega pilota (PPL) ali višje kategorije.
Če kateri izmed navedenih pogojev ni izpolnjen, izvajalec služb zračnega prometa zavrne načrt leta. Izvajalec služb zračnega prometa zavrne načrt leta tudi, če prometni pogoji, pretok zračnega prometa ali obveznosti v zvezi nadzorom zračnega prostora Republike Slovenije in zunanje meje Evropske unije ne omogočajo varne izvedbe leta naprave ali katerega koli drugega zrakoplova.
(4) Pred izvedbo leta v kontroliranem zračnem prostoru mora pilot naprave pristojni navigacijski službi zračnega prometa predložiti načrt leta. Izvajalec navigacijske službe zračnega prometa načrt leta zavrne in let naprave v kontroliranem zračnem prostoru prepove, če prometne okoliščine v zračnem prostoru nameravanega leta ne zagotavljajo varne izvedbe leta.
(5) Ne glede na druge določbe tega člena je šolanje pilotov naprav v kontroliranem zračnem prostoru dovoljeno, če so izpolnjeni naslednji pogoji:
– učitelj letenja naprave ima pooblastilo za letenje v kontroliranem zračnem prostoru oziroma ima najmanj licenco zasebnega/športnega pilota (PPL) s pooblastilom za vrsto naprave,
– naprava izpolnjuje pogoje iz tretjega odstavka tega člena,
– pristojni izvajalec služb zračnega prometa ni zavrnil načrta leta.
9. člen
(ozemeljska veljavnost dovoljenja za letenje naprave in mednarodni leti)
(1) Dovoljenje za letenje naprave, izdano v skladu s 24. členom tega pravilnika, velja samo za letenje v Republiki Sloveniji.
(2) Za letenje naprave v drugo državo je potrebno pridobiti dovoljenje oziroma soglasje pristojnih organov države, kamor je naprava namenjena, in vsake države, ki jo namerava preleteti.
(3) Mednarodni let naprave se izvede tako, da se vzlet in pristanek izvede le z letališča oziroma na letališče, ki je odprto za mednarodni zračni promet, in v skladu z določbami prejšnjega člena, če se let izvede v kontroliranem zračnem prostoru. Vstop v zračni prostor druge države se opravi v skladu z zahtevami države vstopa, če z mednarodno pogodbo ali dogovorom med pristojnimi navigacijskimi službami zračnega prometa zadevnih držav ni drugače določeno.
(4) Ne glede na druge določbe tega člena se lahko let naprave znotraj schengenskih meja začne ali konča na vsakem letališču, ki je namenjeno notranjim letom, če so izpolnjeni pogoji iz drugega odstavka tega člena.
10. člen
(letenje tujih naprav)
(1) Tuja naprava lahko leti v slovenskem zračnem prostoru, če ima dovoljenje za letenje v slovenskem zračnem prostoru, ki ga izda pristojni izvajalec navigacijskih služb zračnega prometa.
(2) Dovoljenje za letenje v slovenskem zračnem prostoru se izda na podlagi najave leta, če so izpolnjeni naslednji pogoji:
1. ima naprava dovoljenje za letenje naprave v smislu 24. člena tega pravilnika oziroma drug ustrezen dokument, ki ga je za letenje naprave v drugi državi izdal pristojni organ te države;
2. ima pilot naprave veljavno dovoljenje pilota za to vrsto naprave in zračni prostor, v katerem namerava leteti, ki ga je izdal pristojni organ tuje države;
3. ima potrdilo o zavarovanju glede obveznih zavarovanj, ki velja za območje Republike Slovenije;
4. naprava izpolnjuje pogoje glede jakosti hrupa v skladu s tretjim odstavkom 7. člena tega pravilnika;
5. naprava ima dovoljenje za delo radijske postaje, če je vgrajena v napravo;
6. naprava in pilot izpolnjujeta pogoje iz petega in šestega poglavja tega pravilnika;
7. pilot v vlogi za izdajo dovoljenja poda izjavo, da je seznanjen s pravili letenja z napravo, ki veljajo v Republiki Sloveniji.
(3) Pristojni izvajalec navigacijskih služb zračnega prometa o izdaji dovoljenja za letenje v slovenskem zračnem prostoru obvesti pristojno službo za nadzor zračnega prostora Republike Slovenije, pristojno službo za nadzor državne meje Republike Slovenije in ministrstvo.
III. IZDELAVA NAPRAV
11. člen
(vrste izdelave naprav)
Naprave se lahko gradi amatersko oziroma se proizvaja serijsko.
a) Amaterska gradnja naprav
12. člen
(pogoj amaterske gradnje naprav)
Pogoj amaterske gradnje izpolnjuje zrakoplov, ki ga je vsaj v 51 odstotnem deležu zgradil ljubitelj ali nepridobitno združenje ljubiteljev za svoje namene in brez komercialnih ciljev.
13. člen
(uporaba določb predpisov o amaterski gradnji zrakoplovov)
Za amatersko gradnjo naprav se uporabljajo določbe predpisov, ki urejajo amatersko gradnjo zrakoplovov.
b) Serijska proizvodnja naprav
14. člen
(pojem serijske proizvodnje naprav)
(1) Serijska proizvodnja naprav je izdelava naprav, njihovih sklopov, delov ali opreme pri pooblaščenem proizvajalcu, ki temelji na atestu tipa naprave.
(2) Serijska proizvodnja naprav brez atesta tipa naprave iz 15. člena tega pravilnika ni dovoljena.
15. člen
(atest tipa naprave)
(1) Atest tipa naprave je dokument, s katerim se potrjuje, da tip naprave ustreza zahtevam iz 16. in 17. člena tega pravilnika.
(2) Atestiranje je postopek, s katerim se ugotovi, ali tip naprave ustreza zahtevam iz 16. in 17. člena tega pravilnika in določbam priročnikov iz 18. člena tega pravilnika, kar se ugotovi s preizkušanjem.
(3) Preizkušanje iz prejšnjega odstavka sme opravljati oseba, ki je pridobila pooblastilo, ki ga izda ministrstvo, s katerim dokazuje, da izpolnjuje pogoje glede prostorov, opremljenosti s tehničnimi sredstvi za delo, osebja in glede operativno-tehničnih postopkov za izvajanje atestiranja. Preizkušanje se opravlja pod nadzorom pooblaščene uradne osebe ministrstva.
(4) Glede izpolnjevanja pogojev iz prejšnjega odstavka se smiselno uporabljajo določbe predpisov iz tretjega odstavka 19. člena tega pravilnika.
(5) Pogoje iz tretjega odstavka tega člena predlagatelj opredeli v svojem Organizacijskem priročniku.
(6) Po uspešno opravljenem atestiranju se na podlagi:
1. tehnične dokumentacije o proizvodnji naprave,
2. izračunov in poročil o preizkusih naprave,
3. priročnika za letenje in vzdrževanje naprave ter
4. poročila o opravljenem preizkušanju izda atest tipa naprave.
16. člen
(tehnična dokumentacija o proizvodnji novega tipa naprave)
Tehnična dokumentacija o proizvodnji novega tipa naprave iz prejšnjega člena mora zajemati:
1. risbo naprave v treh projekcijah, sestavnice glavnih sklopov in posebno zapletenih sklopov ter risbe detajlov, po katerih je mogoče napravo izdelati,
2. seznam materiala, polizdelkov in izdelkov, iz katerih se naprava izdeluje,
3. aerodinamični izračun naprave z izračunom stabilnosti in krmarljivosti,
4. statični izračun naprave z rezultati preizkušanja trdnosti naprave,
5. izračun mas vseh delov naprave, koristnega tovora, goriva in maziva, mase pilota ter izračun lege masnega središča in največje vzletne mase naprave,
6. opis tehnoloških postopkov pri proizvodnji.
17. člen
(izračuni in preizkušanja novega tipa naprave)
(1) Izračuni in preizkušanja naprave iz 15. in 16. člena tega pravilnika se določijo z odobrenimi tehničnimi zahtevami za izdelavo posamezne vrste naprave, ki jih na predlog proizvajalca predhodno odobri ministrstvo.
(2) Preizkus novega tipa naprave se opravi po programu preizkušanja na zemlji in v zraku, ki ga na predlog proizvajalca predhodno odobri ministrstvo.
(3) Preizkušanje novega tipa naprave v zraku se izvede po odobrenem programu, ki ga predhodno odobri ministrstvo. Preizkušanje ne sme biti krajše od 30 ur letenja in obsega najmanj 60 vzletov in pristankov in mora vsebovati najmanj:
– dviganje na višino do zgornje meje zmogljivosti naprave,
– lete, ki ustrezajo največji avtonomiji leta, skrajšani za 20 minut,
– lete z največjo in najmanjšo hitrostjo za določene konfiguracije letala (na primer: lega podvozja, zakrilc ipd.),
– lete v pogojih mejnih leg središča težišča letala,
– lete z največjo vzletno maso.
(4) Preizkušanje novega tipa naprave v zraku sme opravljati testni pilot naprave. O preizkušanju se vodi dnevnik, vsak preizkus pa se posebej dokumentira.
(5) Po opravljenem preizkušanju na zemlji in po opravljenih preizkusnih letih pooblaščena oseba iz tretjega odstavka 15. člena tega pravilnika napiše poročilo o preizkusih, v katerem ugotovi, ali so sposobnosti naprave v skladu z zahtevami atesta določenega tipa naprave.
(6) Na podlagi poročila o preizkusih iz prejšnjega odstavka, ki vsebuje rezultate preizkušanja naprave na zemlji in preizkusnih letov, izdela proizvajalec priročnik za letenje in vzdrževanje novega tipa naprave.
18. člen
(priročnik za letenje in vzdrževanje naprave in vzdrževanje naprave)
(1) Priročnik za letenje in vzdrževanje naprave iz 15. člena tega pravilnika mora vsebovati podatke in navodila najmanj o:
1. namenu,
2. masi,
3. območju dovoljenega premikanja masnega središča,
4. sposobnostih,
5. stabilnosti in krmarljivosti,
6. omejitvah uporabe,
7. vzdrževanju,
8. pogonu in njegovem vzdrževanju (ne velja za ultralahka jadralna letala) in
9. predpoletnem pregledu, sestavljanju, razstavljanju in skladiščenju naprave.
(2) Za vzdrževanje po priročniku iz prejšnjega odstavka je odgovoren lastnik, za predpoletni pregled pa pilot naprave.
(3) Za naprave so obvezni letni pregledi po priročniku za letenje in vzdrževanje naprave, ki ga izda proizvajalec. Letne preglede opravlja lastnik naprave ali druga oseba, ki jo pooblasti lastnik.
(4) Lastnik naprave mora zagotoviti redno vodenje knjige zrakoplova, ki jo izda ministrstvo. Za rednost vodenja knjige zrakoplova in točnost podatkov je odgovoren lastnik naprave. Knjigo zrakoplova mora lastnik naprave hraniti kot trajno dokumentacijo.
(5) Na napravi se lahko izvajajo samo tiste spremembe in velika popravila, za katera je izdelana ustrezna dokumentacija iz 16. člena tega pravilnika, ki jo odobri ministrstvo.
19. člen
(dovoljenje za proizvodnjo)
(1) Pred začetkom proizvodnje določenega tipa naprave mora proizvajalec za vsak določen tip naprave pridobiti dovoljenje za proizvodnjo, ki ga izda ministrstvo.
(2) Dovoljenje za proizvodnjo določenega tipa naprave se izda, če predlagatelj izpolnjuje poleg splošnih pogojev, predpisanih za opravljanje take dejavnosti, tudi posebne pogoje glede prostorov, osebja, operativno-tehničnih postopkov, opreme in organiziranosti sistema nadzora kakovosti. Izpolnjevanje prej navedenih pogojev in zahtev se prikaže ter opredeli v Organizacijskem priročniku proizvajalca, ki ga odobri ministrstvo.
(3) Glede izpolnjevanja pogojev po prejšnjem odstavku se smiselno uporabljajo določbe predpisov, ki urejajo posebne pogoje za gradnjo in spremembe na zrakoplovu, motorju, propelerju, padalu in opremi zrakoplova, načinu izdelave tehnično-tehnološke dokumentacije in o tehničnem nadzoru gradnje.
(4) Vlogi za izdajo dovoljenja za proizvodnjo določenega tipa naprave mora predlagatelj priložiti:
1. atest tipa naprave, ki ga želi proizvajati, s pripadajočo tehnično dokumentacijo iz 1. točke šestega odstavka 15. člena tega pravilnika in
2. podatke ter dokumentacijo glede izpolnjevanja pogojev iz drugega odstavka tega člena.
20. člen
(nadzor kakovosti proizvodnje naprav)
(1) Proizvajalec naprav mora zagotoviti nadzor kakovosti proizvodnje, ki jo izvaja nadzornik gradnje v skladu z Organizacijskim priročnikom proizvajalca iz drugega odstavka prejšnjega člena tega pravilnika. Nadzornik gradnje mora imeti ustrezno izobrazbo in potrebne izkušnje, ki so primerne glede na zahtevnost proizvodnje.
(2) Vsaka naprava mora biti po končani izdelavi preizkušena na zemlji in v zraku. Preizkušanje, ki se dokumentira, se mora opraviti po programu preizkušanja serijsko izdelane naprave, ki ga na predlog proizvajalca odobri ministrstvo.
(3) Preizkušanje naprave v zraku lahko opravi pilot, ki ima najmanj 200 ur samostojnega letenja na vrsti naprave, ki se preizkuša.
21. člen
(potrdilo proizvajalca naprave o ustreznosti naprave)
(1) Po uspešno opravljenem preizkušanju naprave proizvajalec za vsako napravo izda potrdilo proizvajalca o ustreznosti naprave, s katerim potrjuje, da je naprava sposobna za varno letenje.
(2) Potrdilo proizvajalca iz prejšnjega odstavka se izda na obrazcu ULN-01, ki je kot priloga sestavni del tega pravilnika.
(3) Potrdilu iz prejšnjega odstavka mora proizvajalec priložiti:
1. poročilo o preizkušanju naprave po programu preizkušanja,
2. poročilo o tehtanju in legi masnega središča naprave,
3. poročilo o kontroli geometrije naprave in
4. seznam standardne in dodatne opreme naprave.
22. člen
(stroški postopka atestiranja tipa naprave)
Stroške postopka atestiranja tipa naprave nosi predlagatelj.
IV. VPIS V EVIDENCO IN SPOSOBNOST NAPRAVE ZA LETENJE
23. člen
(vpis naprave v evidenco)
(1) V Evidenco naprav Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: evidenca naprav), ki se vodi pri Registru zrakoplovov Republike Slovenije, se vpiše naprava, ki ima slovenski atest ali tuj atest za določen tip naprave ali drug ustrezen dokument, ki se lahko prizna v skladu z določbami tega člena.
(2) Naprava, ki je bila izdelana v tujini, se vpiše v evidenco naprav na vlogo lastnika naprave. Vloga mora vsebovati najmanj: dokazilo o lastništvu naprave, atest za tip naprave, Priročnik za letenje in vzdrževanje naprave ter dokumentacijo, iz katere je razvidno, po katerih tehničnih zahtevah za izdelavo je naprava izdelana. Vpis naprave v evidenco naprav se zavrne, če naprava ne izpolnjuje tehničnih zahtev, ki veljajo v Republiki Sloveniji, ali če ni izkazano lastništvo in ustreznost atesta za tip naprave, ali če Priročnik za letenje in vzdrževanje naprave nima potrebnih vsebin in zahtev za njegovo varno uporabo in letenje.
(3) Če v Republiki Sloveniji še niso določene gradbene zahteve za izdelavo naprave ali opremo naprave, za katero predlagatelj zahteva vpis v evidenco naprav, mora predlagatelj zahtevi za vpis naprave v evidenco naprav priložiti tudi tehnične zahteve za izdelavo naprave in seznam opreme naprave.
(4) Atest za tip naprave oziroma drug ustrezen dokument za določen tip naprave, ki ga je izdala druga država oziroma pooblaščeni organ te države, se prizna na podlagi ustrezne tehnične dokumentacije in preizkusov v zraku, če naprava izpolnjuje najmanj zahteve slovenskih predpisov oziroma zahteve slovenskim predpisom enakovrednih tujih predpisov.
(5) V primeru spremembe lastništva naprave je obvezen pregled naprave ter posodobitev podatkov z evidentiranjem prenosa lastništva v knjigi zrakoplova, ki ga opravi lastnik naprave oziroma oseba, ki jo za to pooblasti lastnik naprave. O opravljenem pregledu in točnosti podatkov v knjigi zrakoplova mora prejšnji lastnik novemu lastniku naprave podati pisno izjavo.
24. člen
(sposobnost za letenje in dovoljenje za letenje naprave)
(1) Sposobnost naprave za letenje (v nadaljnjem besedilu: plovnost naprave) ugotavlja ministrstvo oziroma drug pooblaščeni izvajalec.
(2) Na zahtevo lastnika ali uporabnika naprave ministrstvo izda dovoljenje za letenje naprave, za katero se v skladu z določbami 24., 25. in 26. člena tega pravilnika ugotovi, da izpolnjuje pogoje za varno letenje.
(3) Vlogi za izdajo dovoljenja iz prejšnjega odstavka predlagatelj priloži:
1. poročilo komisije, izdelano v skladu z določbami predpisov, ki urejajo amatersko gradnjo zrakoplovov, oziroma atest tipa naprave, če gre za serijsko proizvodnjo naprav,
2. priročnik za letenje in vzdrževanje naprave,
3. potrdilo, iz katerega izhaja, da hrup naprave ne presega omejitev, določenih v tem pravilniku (ne velja za naprave brez motorja),
4. dovoljenje za delo radijske postaje, če je vgrajena v napravo, in
5. potrdilo proizvajalca o ustreznosti naprave.
(4) Dovoljenje za letenje naprave je spričevalo o sposobnosti naprave za varno letenje in dokaz o vpisu v evidenco naprav.
(5) Dovoljenje za letenje naprave se izda na obrazcu ULN-02, ki je kot priloga sestavni del tega pravilnika.
(6) Dovoljenje za letenje naprave mora biti med letom v/na napravi oziroma ga mora imeti pilot naprave pri sebi.
(7) Potrdilo iz 3. točke tretjega odstavka tega člena izda oseba, ki ima pooblastilo za opravljanje meritev hrupa po splošnih ali letalskih predpisih.
25. člen
(ugotavljanje plovnosti naprave)
(1) Plovnost naprave se ugotavlja s:
1. pregledom naprave in njene dokumentacije,
2. preizkusom naprave na zemlji in
3. preizkusom naprave v zraku.
(2) S pregledom naprave se ugotovi, ali naprava ustreza atestu tipa naprave. S pregledom dokumentacije naprave se ugotovi, ali se je letenje in vzdrževanje naprave izvajalo v skladu s Priročnikom o letenju in vzdrževanju naprave. Pregled obsega tudi nadzor izvedbe plovnostno-tehničnih zahtev.
(3) S preizkusom na zemlji se ugotovi delovanje vseh sistemov naprave in delovanje motorja na vseh delovnih področjih njegovega delovanja. Delovanje sistemov naprave se ugotavlja po priročniku o letenju in vzdrževanju naprave, delovanje motorja pa po programu proizvajalca motorja.
(4) Preizkus naprave v zraku je preizkus naprave v okviru omejitev, določenih v priročniku o letenju in vzdrževanju naprave. Preizkus naprave v zraku opravi pilot naprave, ki ima najmanj 100 ur samostojnega letenja na ustrezni vrsti naprave.
(5) Za ugotavljanje plovnosti naprave se smiselno uporabljajo določbe predpisov, ki urejajo postopek in način ugotavljanja plovnosti zrakoplovov, če niso v nasprotju z določbami tega pravilnika.
26. člen
(veljavnost dovoljenja za letenje naprave)
Dovoljenje za letenje naprave velja eno leto in se lahko podaljša v skladu z določbami prejšnjega člena.
V. OZNAKE NAPRAVE IN OBVESTILA O OMEJITVAH NAPRAVE
27. člen
(registrska oznaka naprave)
Vsaka naprava mora imeti registrsko oznako, določeno v skladu s predpisi, ki urejajo registrske in druge oznake zrakoplovov.
28. člen
(identifikacijska tablica in serijska številka naprave)
(1) Vsaka naprava mora imeti stabilno pritrjeno identifikacijsko tablico velikosti deset krat pet centimetrov z vsebino, določeno v obrazcu ULN-03, ki je kot priloga sestavni del tega pravilnika.
(2) Naprave morajo imeti na trupu in krilu stabilno pritrjeno serijsko številko naprave, naprave z motorjem pa na motorju tudi serijsko številko motorja, na propelerju pa serijsko številko propelerja.
29. člen
(obvestilo o uporabi naprave)
Vsaka naprava mora imeti na vidnem mestu pilotovega in sopotnikovega sedeža nameščeno čitljivo obvestilo, napisano z velikimi tiskanimi črkami velikosti najmanj 8 milimetrov v slovenskem in angleškem jeziku, iz katerega je razvidno, da naprava ne izpolnjuje zahtev standardov in priporočenih praks Mednarodne organizacije civilnega letalstva za izdajo spričevala o plovnosti zrakoplova. Obvestilo se glasi:
OBVESTILO: ZA TA ZRAKOPLOV NI IZDANO SPRIČEVALO O PLOVNOSTI ZRAKOPLOVA V SKLADU Z MEDNARODNIMI STANDARDI IN PRIPOROČENIMI PRAKSAMI MEDNARODNE ORGANIZACIJE CIVILNEGA LETALSTVA. Z NJIM LETITE NA LASTNO ODGOVORNOST!
NOTICE: THIS AIRCRAFT IS OPERATING WITHOUT A CERTIFICATE OF AIRWORTHINESS ISSUED ACCORDING TO INTERNATIONAL CIVIL AVIATION ORGANIZATION STANDARDS AND RECOMMENDED PRACTICES. FLY AT YOUR OWN RISK.
VI. MINIMALNA OPREMA NAPRAVE, PILOTA NAPRAVE IN DRUGE OSEBE
30. člen
(oprema naprave)
(1) Naprava z motornim pogonom mora imeti najmanj:
1. varnostne pasove, v odvisnosti od vrste naprave,
2. merilec hitrosti,
3. višinomer,
4. količinomer goriva ali možnost optične kontrole količine goriva,
5. kompas,
6. reševalni sistem oziroma sistem reševalnega padala, oziroma sistem padala za ponovni dvig (v nadaljnjem besedilu: reševalni sistem), če ga je proizvajalec naprave predvidel za ta tip naprave.
(2) Ultralahko jadralno letalo mora imeti opremo, navedeno v 1., 2. in 3. točki prejšnjega odstavka.
(3) Odpenjanje varnostnih pasov mora biti možno z enim namernim gibom.
(4) Naprava z motornim pogonom, ki se uporablja v kontroliranem zračnem prostoru, kot je določeno v 8. členu tega pravilnika, mora imeti tudi radijsko postajo in radarski odzivnik ter drugo predpisano opremo in naprave, ki se zahtevajo za določeni zračni prostor.
(5) Naprava, razen giroplana, s katerim se opravlja usposabljanje za pilota naprave, mora imeti tudi reševalni sistem.
31. člen
(oprema pilota naprave in druge osebe)
(1) Na napravi z odprto kabino je obvezna uporaba zaščitne čelade in zaščitnih očal, če čelada nima vizirja. Za letenje z napravo nad jezeri in morjem je v skladu s pravili letenja obvezna uporaba rešilnega jopiča. Na napravi je obvezna uporaba reševalnega padala, če je zahtevana po priročniku o letenju in vzdrževanju naprave.
(2) Pilot naprave ne sme dovoliti, da na isti napravi hkrati z njim leti oseba, ki nima predpisane opreme.
(3) Testni pilot mora imeti reševalno padalo med letenjem v okviru preizkušanja novega tipa naprave, razen giroplana, če naprava ni opremljena z reševalnim sistemom.
VII. USPOSABLJANJE, IZPITI, DOVOLJENJA IN POOBLASTILA PILOTOV NAPRAV
32. člen
(pogoji za usposabljanje)
(1) Oseba, ki se usposablja za pilota naprave, mora izpolnjevati naslednje pogoje:
1. da ni mlajša od 16 let,
2. da glede zdravstvenih pogojev izpolnjuje pogoje, ki so določeni s predpisi o zdravstvenih zahtevah, ki jih mora izpolnjevati voznik motornega vozila kategorije B, kar se izkaže z veljavnim vozniškim dovoljenjem ali zdravniškim spričevalom,
3. da je pred praktičnim usposabljanjem za pilota naprave uspešno končala osnovno teoretično usposabljanje po potrjenem programu usposabljanja pilotov za določeno vrsto naprave, kar dokaže z uspešno opravljenim pisnim testom,
4. da je vpisana v register učencev pri organizaciji za šolanje letenja ali drugi registrirani letalski šoli, pri kateri se usposablja,
5. da vlogi za začetek usposabljanja priloži pisno soglasje staršev ali skrbnika, če je mlajša od 18 let.
(2) Usposabljanje za pilota naprave se sme izvajati le po programu usposabljanja za določeno vrsto naprave, ki ga odobri ministrstvo. Za program usposabljanja se smiselno uporabljajo zahteve, ki veljajo za programe usposabljanja za licenco zasebnega/športnega pilota letala, če s tem pravilnikom ni določeno drugače.
(3) Usposabljanje pilotov naprav lahko opravlja organizacija za šolanje letenja ali druga registrirana letalska šola, ki izpolnjuje pogoje, določene s predpisi o licenciranju letalskega osebja – pilotov letal, če s tem pravilnikom ni določeno drugače.
(4) Praktično usposabljanje pilotov naprav se lahko izvaja na vzletiščih z vzletno-pristajalno stezo predpisane dolžine in na letališčih.
33. člen
(prošnja za opravljanje izpita)
(1) Kdor želi opravljati izpit za pilota naprave, mora prošnji za opravljanje izpita priložiti:
1. dokazilo o naletu na vrsti naprave, kot je predpisano s programom usposabljanja,
2. izjavo organizacije za šolanje letenja ali druge registrirane letalske šole, da je kandidat izpolnil določeni program usposabljanja,
3. izjavo učitelja letenja naprave, da je kandidat usposobljen za izpit,
4. dokazilo, da je za opravljanje izpita zagotovljena naprava.
(2) Izpit za pilota naprave lahko opravlja oseba, ki je dopolnila 17 let.
34. člen
(izpit in dovoljenje pilota naprave)
(1) Izpit se opravlja pred izpitno komisijo, v katero se najmanj en član imenuje z liste letalskih strokovnjakov. Izpit za pridobitev dovoljenja pilota naprave sestavljata teoretični in praktični del v skladu s programom usposabljanja za določeno vrsto naprave. Izpitno komisijo imenuje ministrstvo.
(2) Teoretični del izpita obsega:
1. osnove aerodinamike in mehanike letenja (teorijo letenja),
2. letalsko meteorologijo,
3. konstrukcije in materiale,
4. pogonsko skupino (motor),
5. letalsko navigacijo,
6. postopke v sili,
7. radiofonijo in VFR frazeologijo,
8. letalske instrumente,
9. letalske predpise,
10. uporabo naprave,
11. uporabo vzletišč in letališč in
12. letalsko medicino.
(3) Po uspešno opravljenem teoretičnem delu izpita kandidat pristopi k praktičnemu delu izpita. Izpitni let se opravi po programu usposabljanja pilotov naprave, ki je določen za vsako vrsto naprave v skladu z drugim odstavkom 32. člena tega pravilnika.
(4) Pilotu naprave z dovoljenjem za določeno vrsto naprave, ki želi pridobiti dovoljenje pilota naprave druge vrste naprave, se na podlagi primerljivih vsebin in zahtevnosti v celoti ali deloma prizna teoretični del izpita iz drugega odstavka tega člena v skladu s programom usposabljanja za drugo vrsto naprave.
(5) Kandidatu za pilota naprave, ki ima veljavno licenco pilota jadralnega letala, licenco zasebnega/športnega pilota (PPL), licenco poklicnega pilota (CPL) ali licenco prometnega pilota (ATPL), se na podlagi primerljivih vsebin in zahtevnosti v celoti ali deloma prizna teoretični del izpita iz drugega odstavka tega člena. Za praktični del usposabljanja mora tak pilot opraviti najmanj pet ur prešolanja, ki se za vsako vrsto naprave določi v skladu z drugim odstavkom 32. člena tega pravilnika.
(6) Po uspešno opravljenem izpitu izda ministrstvo dovoljenje pilota naprave.
35. člen
(pilot naprave)
(1) Z napravo lahko upravlja oseba, ki ima veljavno dovoljenje pilota naprave za to vrsto naprave, izpolnjuje predpisane zdravstvene zahteve in ima tip naprave, s katerim lahko upravlja, vpisan v knjižico letenja.
(2) Pod nadzorom učitelja letenja naprave lahko z napravo upravlja tudi oseba, ki se usposablja za pridobitev dovoljenja pilota naprave, v skladu s pogoji iz 32. člena tega pravilnika.
(3) Preverjanje sposobnosti pilota naprave za upravljanje tipa naprave, katerega kandidat še nima vpisanega v knjižico letenja, opravi učitelj letenja naprave s preverjanjem v letu in ugotovljeno sposobnost vpiše v knjižico letenja.
(4) Z napravo lahko upravlja tudi pilot z veljavno licenco pilota jadralnega letala, licenco zasebnega/športnega pilota (PPL), licenco poklicnega pilota (CPL) ali licenco prometnega pilota (ATPL), ki je opravil pet ur prešolanja na tip naprave, s katero lahko upravlja, in ima v knjižico letenja vpisano pooblastilo za to vrsto naprave.
36. člen
(učitelj letenja naprave)
(1) Usposabljanje in preverjanje strokovne usposobljenosti učencev za pilote naprav lahko v skladu s tretjim odstavkom 32. člena tega pravilnika opravlja učitelj letenja naprave, ki ima:
1. najmanj 200 ur letenja, od tega najmanj 10 ur metodskega letenja na vrsti naprave, za katero usposablja, od tega najmanj tri ure metodskega letenja na tipu naprave, za katero usposablja, ter ima veljavno dovoljenje pilota naprave že najmanj dve leti pred prijavo na izpit za pridobitev posebnega pooblastila za učitelja letenja naprave za določeno vrsto naprave,
2. opravljen izpit za učitelja letenja naprave določene vrste naprave in
3. v veljavno dovoljenje pilota naprave vpisano ustrezno pooblastilo.
(2) Kdor želi opravljati izpit za pridobitev pooblastila za učitelja letenja naprave za določeno vrsto naprave, mora prošnji za opravljanje izpita priložiti:
1. dokazila o izpolnjevanju pogojev iz 1. točke prejšnjega odstavka,
2. izjavo učitelja letenja naprave, da je kandidat usposobljen za izpit,
3. dokazilo, da je za opravljanje izpita zagotovljena naprava.
(3) Učitelj letenja naprave lahko opravlja usposabljanje in preverjanje strokovne usposobljenosti kandidatov samo na tipu naprave, ki ga ima vpisanega v knjižico letenja.
(4) Kandidatu za učitelja letenja naprave, ki ima veljavni rating za instruktorja letenja, izdan v skladu s predpisi o licenciranju letalskega osebja, se na podlagi primerljivih vsebin in zahtevnosti v celoti ali deloma prizna izpolnjevanje pogojev iz 1. in 2. točke prvega odstavka tega člena, če opravi najmanj pet ur prešolanja, ki se za vsako vrsto naprave določi v skladu z drugim odstavkom 32. člena tega pravilnika.
37. člen
(izpit učitelja letenja naprave)
(1) Izpit za učitelja določene vrste naprave se opravi pred komisijo, ki jo imenuje ministrstvo, v katero se najmanj en član imenuje z liste letalskih strokovnjakov. Izpit sestavljata teoretični in praktični del, v skladu s programom usposabljanja za določeno vrsto naprave.
(2) Teoretični del izpita obsega:
1. osnove aerodinamike in mehanike letenja (teorijo letenja),
2. letalsko meteorologijo,
3. pogonsko skupino (motor),
4. letalsko navigacijo,
5. vzdrževanje,
6. postopke v sili,
7. radiofonijo in VFR frazeologijo,
8. letalske predpise,
9. letalsko medicino s psihofiziologijo in
10. metodiko poučevanja.
(3) Praktični del izpita obsega izpitni let, ki se opravi po programu usposabljanja učitelja letenja naprave, ki je določen za vsako vrsto naprave posebej.
(4) Izpit za učitelja letenja naprave lahko opravlja oseba, ki je dopolnila 19 let.
38. člen
(testni pilot naprave)
(1) Testiranje in preizkušanje novih vrst in tipov naprav iz 17. člena tega pravilnika lahko opravlja testni pilot naprave, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
1. je star najmanj 21 let,
2. ima najmanj 200 ur letenja, od tega najmanj 100 ur metodskega letenja na isti vrsti naprave, ki jo preizkuša, ter ima veljavno dovoljenje pilota naprave najmanj pet let,
3. je uspešno opravil izpit za testnega pilota naprave,
4. ima v veljavno dovoljenje pilota naprave vpisano ustrezno pooblastilo.
(2) Kandidat, ki želi opravljati izpit za pridobitev pooblastila testnega pilota naprave, mora prošnji za opravljanje izpita priložiti:
1. dokazilo o naletu na vrsti naprave, kot je predpisano s programom usposabljanja,
2. izjavo organizacije za šolanje letenja ali druge registrirane letalske šole, da je izpolnil določeni program usposabljanja,
3. izjavo učitelja letenja naprave, da je kandidat usposobljen za izpit,
4. dokazilo, da je za opravljanje izpita zagotovljena naprava.
39. člen
(izpit za testnega pilota naprave)
(1) Izpit za testnega pilota naprave sestavljata teoretični in praktični del, v skladu s programom usposabljanja za določeno vrsto naprave.
(2) Teoretični del izpita obsega:
1. aerodinamiko in mehaniko letenja (teorijo letenja),
2. materiale in konstrukcijo naprave,
3. meritve, metode in postopke preizkušanja in
4. postopke v sili.
(3) Praktični del izpita obsega serijo izpitnih letov, ki se opravijo po potrjenem programu usposabljanja za testnega pilota naprave, ki morajo vsebovati vse elemente preizkušanja naprave pred izdajo atesta tipa naprave.
40. člen
(pooblastilo za letenje v kontroliranem zračnem prostoru)
(1) Imetniku dovoljenja pilota naprave se na njegovo zahtevo izda pooblastilo za letenje v kontroliranem zračnem prostoru, če uspešno opravi teoretični in praktični del izpita za letenje v kontroliranem zračnem prostoru.
(2) Teoretični del izpita pilota naprave za pridobitev pooblastila za letenje v kontroliranem zračnem prostoru obsega:
1. letalsko navigacijo z osnovami radionavigacije,
2. pravila letenja v kontroliranem zračnem prostoru,
3. postopke v sili v kontroliranem zračnem prostoru in
4. angleško letalsko frazeologijo.
(3) Praktični del izpita pilota naprave za pridobitev pooblastila za letenje v kontroliranem zračnem prostoru obsega izpitne lete, ki se opravijo po odobrenem programu usposabljanja pilotov naprave za pridobitev pooblastila za letenje z napravo v kontroliranem zračnem prostoru, ki morajo vsebovati najmanj:
1. dva vzleta in dva pristanka na letališču, na katerem se izvajajo službe zračnega prometa,
2. eno okoliščino, ki zahteva uporabo postopka v sili, in
3. dva vstopa in izstopa iz kontroliranega zračnega prostora.
(4) Ne glede na določbe prvega odstavka tega člena imetnik veljavne licence zasebnega/športnega pilota, licence poklicnega pilota in licence prometnega pilota izpolnjuje pogoje za letenje z napravo v kontroliranem zračnem prostoru, če je usposobljen za letenje na tipu naprave.
41. člen
(pooblastila za dela v zraku)
Pilotu naprave, ki ima najmanj 200 ur letenja na določeni vrsti naprave, za katero želi pridobiti pooblastilo za dela v zraku, od tega najmanj 10 ur metodskega letenja, se vpiše v dovoljenje pilota naprave pooblastilo za določeno vrsto del v zraku z določeno vrsto naprave, če uspešno opravi izpit, ki obsega:
1. poznavanje zmogljivosti in omejitev določene vrste naprave,
2. dela v zraku in njihove značilnosti,
3. poznavanje tveganj, ki jih predstavljajo kemikalije, ki jih uporablja, in ukrepov za njihovo zmanjšanje,
4. opremo, potrebno za dela v zraku,
5. letalsko meteorologijo v območju izvajanja del v zraku in
6. demonstracijske lete za posamezne vrste del v zraku.
Izpit mora vsebovati preverjanje teoretičnega in praktičnega znanja kandidata. Praktični del izpita obsega najmanj štiri demonstracijske lete za vrsto del v zraku, za katero se vpisuje pooblastilo.
42. člen
(izdaja in podaljševanje veljavnosti dovoljenj pilotov naprave)
(1) Na zahtevo osebe, ki je opravila izpit za pilota naprave oziroma izpit za učitelja letenja naprave, ministrstvo izda dovoljenje pilota naprave oziroma vpiše posebno pooblastilo učitelja letenja naprave v dovoljenje pilota naprave. Glede opravljanja izpitov, postopka in načina izdaje dovoljenja pilota naprave in vpisa pooblastil se smiselno uporabljajo določbe predpisov o licenciranju letalskega osebja – pilotov letal, če niso v nasprotju z določbami tega pravilnika.
(2) Glede izpolnjevanja zdravstvenih pogojev pilotov naprav se smiselno uporabljajo določbe predpisov o zdravstvenih zahtevah, ki jih morajo izpolnjevati vozniki motornih vozil kategorije B.
(3) Dovoljenje pilota naprave se izda z vsebino, določeno v obrazcu ULN-04, ki je kot priloga sestavni del tega pravilnika.
(4) Veljavnost dovoljenja pilota naprave je štiri leta in se podaljša na vlogo pilota naprave, če so izpolnjeni naslednji pogoji:
a) v primeru rednega podaljšanja in v primeru podaljšanja dovoljenja po poteku njegove veljavnosti, če od izteka veljavnosti ni minilo več kot eno leto:
– veljavno zdravniško spričevalo,
– najmanj 40 ur naleta v času veljavnosti dovoljenja, od tega najmanj 5 ur v letu podaljšanja dovoljenja;
b) v primeru podaljšanja dovoljenja po poteku njegove veljavnosti, če je od izteka veljavnosti minilo več kot eno leto:
– zdravniško spričevalo,
– dokaz o preizkusu strokovnosti, ki ga je opravil pred komisijo,
– najmanj 40 ur naleta v času veljavnosti dovoljenja in najmanj 10 ur pod nadzorom učitelja letenja v letu podaljšanja.
(5) Preizkus strokovnosti iz druge alineje točke b) prejšnjega odstavka obsega poznavanje uporabe naprave, znanje iz letalskih predpisov, poznavanje postopkov v sili in preverjanje v letu.
43. člen
(knjižica letenja)
(1) Pilot naprave in učenec za pilota naprave vpisuje svoje letenje na posamezni vrsti naprave v knjižico letenja, ki jo izda ministrstvo. Učencu za pilota naprave mora potrditi vpisani nalet učitelj letenja naprave, ki izpolnjuje predpisane pogoje v skladu z določbami tega pravilnika.
(2) V knjižico letenja se vpisuje tudi usposobljenost imetnika licence zasebnega/športnega pilota ali višje licence za vrsto naprave.
44. člen
(sodelovanje na letalskih prireditvah)
Pilot naprave, ki ima veljavno dovoljenje pilota naprave, lahko sodeluje na letalskih prireditvah in tekmovanjih, če ima skupni samostojni nalet z vrsto naprave, s katero sodeluje na letalski prireditvi oziroma tekmovanju, večji od 100 ur.
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
45. člen
(prehodne določbe)
(1) Organizacije za šolanje letenja in druge registrirane letalske šole, ki ob uveljavitvi tega pravilnika že opravljajo usposabljanje za pridobitev dovoljenj oziroma posebnih pooblastil, ki jih določa ta pravilnik, uskladijo svoje programe usposabljanja z določbami tega pravilnika in jih predložijo v potrditev ministrstvu najkasneje v treh mesecih po uveljavitvi tega pravilnika.
(2) Listine, izdane na podlagi Pravilnika o ultralahkih letalnih napravah (Uradni list RS, št. 2/96), ostanejo v veljavi do izteka njihove veljavnosti. Na vlogo se lahko nadomestijo z listino, izdano na podlagi tega pravilnika, če se zahteve za njihovo izdajo na podlagi tega pravilnika bistveno ne razlikujejo od zahtev pravilnika, na podlagi katerega so bile izdane. Če se zahteve bistveno razlikujejo, mora prosilec za zamenjavo listine pred izdajo izpolniti manjkajoče oziroma spremenjene zahteve.
46. člen
(prenehanje uporabe)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika se preneha uporabljati Pravilnik o ultralahkih letalnih napravah (Uradni list RS, št. 2/96), razen določb njegovega 9. člena, ki se prenehajo uporabljati eno leto po uveljavitvi tega pravilnika.
47. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, razen določb 10. člena tega pravilnika, ki začnejo veljati eno leto po uveljavitvi tega pravilnika.
Št. 007-56/2007/29
Ljubljana, dne 4. novembra 2008
EVA 2008-2411-0088
mag. Radovan Žerjav l.r.
Minister
za promet

AAA Zlata odličnost