Uradni list

Številka 106
Uradni list RS, št. 106/2008 z dne 11. 11. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 106/2008 z dne 11. 11. 2008

Kazalo

4562. Letni program športa v Občini Miren - Kostanjevica za leto 2008, stran 14043.

Na podlagi 7. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98), Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 24/00 in 31/00), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07) in 17. člena Statuta Občine Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 112/07) je Občinski svet Občine Miren - Kostanjevica na 15. seji dne 30. 9. 2008 sprejel
L E T N I P R O G R A M Š P O R T A
v Občini Miren - Kostanjevica za leto 2008
1. člen
Letni program športa določa naloge in smernice, ki prispevajo k uveljavitvi in razvoju športa v Občini Miren - Kostanjevica. V njem so opredeljeni posamezni programi športa, njihov obseg in vrste dejavnosti ter zagotovljen obseg proračunskih sredstev.
Občina Miren - Kostanjevica bo v letu 2008 za sofinanciranje programov izvajalcev Letnega programa športa v Občini Miren - Kostanjevica zagotovila:
– za sofinanciranje športnih društev po razpisu proračunska sredstva v višini 47.000 EUR,
– za sofinanciranje športnega fizioterapevta proračunska sredstva v višini 850 EUR,
– za sofinanciranje športa v vrtcih in šolah proračunska sredstva v višini 3.350 EUR,
– za sofinanciranje investicij v športne objekte proračunska sredstva v višini 47.000 EUR, od tega: 13.000 EUR za investicijski transfer Nogometnemu klubu Bilje, 13.000 EUR za investicijski transfer Nogometnemu klubu Adria ter 21.000 EUR za izgradnjo igrišča z umetno travo za mali nogomet za nogometni klub Adria (sofinanciranje občine na podlagi pozitivno odobrene vloge na razpisu Nogometne zveze Slovenije).
2. člen
Pravico do sofinanciranja programov letnega programa športa imajo naslednji izvajalci letnega programa športa, če izpolnjujejo pogoje, ki so določeni v javnem razpisu, v Pravilniku o financiranju športa v Občini Miren - Kostanjevica in izvajajo športne programe na področju Občine Miren - Kostanjevica:
– športna društva in klubi,
– individualni športniki,
– zveze športnih društev, ki jih ustanovijo športna društva s sedežem na območju Občine Miren - Kostanjevica,
– zavodi, gospodarske družbe, zasebniki (posamezniki) in druge organizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov registrirane za opravljanje dejavnosti na področju športa,
– osnovna šola s podružničnima osnovnima šolama in vzgojno varstveni zavodi.
Športna društva in njihova združenja imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju občinskega letnega programa športa.
3. člen
Za uresničevanje javnega interesa v športu se iz občinskega proračuna sofinancira naslednje vsebine:
1 ŠPORTNA VZGOJA OTROK, MLADINE IN ŠTUDENTOV, KI SE PROSTOVOLJNO UKVARJAJO S ŠPORTOM ZUNAJ OBVEZNEGA IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA:
1.1 Programi na področju interesne športne vzgoje predšolskih otrok: »Zlati sonček«, »Naučimo se plavati«, »Ciciban planinec« in »Športne dejavnosti«, ki jih organizirajo izvajalci športnih programov za predšolske otroke, z namenom optimalnega razvoja gibalnih sposobnosti, posredovanja osnovnih gibalnih znanj in spodbujanja otrokovih aktivnosti, ustvarjalnosti in razvoja osebnosti. Občina sofinancira propagandno gradivo, strokovni kader, objekt za izvedbo 60-urnih programov na skupino z največ 10 otroki.
1.2 Programi na področju interesne športne vzgoje šoloobveznih otrok od 6. do 15. leta starosti: »Zlati sonček«, »Krpan«, »Naučimo se plavati« in »Drugi 80-urni programi« za skladen razvoj gibalnih sposobnosti otrok. Občina sofinancira izvedbo 20-urnih tečajev plavanja na skupino z največ 10 otroki in 80-urnih drugih programov na skupino z največ 20 otroki, propagandno gradivo, organizacijo občinskih šolskih prvenstev ter udeležbo na regijskih in državnih šolskih prvenstvih.
1.3 Športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
Programi vključujejo osnovnošolske otroke, ki imajo interes, sposobnosti, ustrezne osebnostne značilnosti in visoko motivacijo, da bi lahko postali vrhunski športniki, in ki nastopajo v uradnih tekmovalnih sistemih do naslova državnega prvaka, mednarodnih tekmovanjih ter evropskih in svetovnih prvenstvih. Občina sofinancira uporabo objekta, materialne stroške in strokovni kader za športne priprave.
1.4 Interesna športna vzgoja mladine (od 15. do 20. leta starosti)
Programi vključujejo mlade, ki se prostovoljno vključujejo v športne programe, katerih namen je izboljšanje športnih znanj, zagotavljanje psihofizične sposobnosti mladine, odpravljanje negativnih vplivov sodobnega življenja, preprečevanju zdravju škodljivih razvad in zadovoljevanju človekove potrebe po igri in tekmovalnosti. Občina sofinancira: objekt za 80-urne programe na skupino z največ 20 udeleženci.
1.5 Športna vzgoja mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport
Programi zajemajo načrtno vzgojo mladih športnikov, ki so usmerjeni v doseganje vrhunskih rezultatov, primerljivih z dosežki vrstnikov v mednarodnem merilu. Občina sofinancira objekt, materialne stroške in strokovni kader za priprave in tekmovanja posameznikov.
1.6 Interesna športna dejavnost študentov
Programi na lokalni ravni obsegajo 80-urne programe v izbranih športnih panogah. Občina sofinancira objekt za 80-urne programe na skupino z največ 20 študenti.
1.7 Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami
Programi vključujejo otroke in mlade s posebnimi potrebami, z namenom izboljšanja socialne integracije in vključevanja v vsakdanje življenje. Občina sofinancira strokovni kader in objekt za 80-urne programe na skupino z največ 10 udeleženci.
2 ŠPORTNA REKREACIJA
Cilj športne rekreacije odraslih je aktivno, koristno in prijetno izpolnjevanje dnevnega, tedenskega in letnega prostega časa odraslih. Izvajalci programa morajo izpolnjevati pogoje in merila, ki so določena v Pravilniku o financiranju športa v Občini Miren - Kostanjevica. To vrsto športne dejavnosti plačujejo občani praviloma sami. Zaradi javnega interesa po vključevanju čim večjega števila občanov v športne aktivnosti pa se iz občinskega proračuna sofinancira sledeče:
– uporabo objekta za 80-urni program vadbe na skupino z največ 20 člani,
– strokovni kader za vadbo socialno in zdravstveno ogroženih občanov ter občanov, starejših od 65 let,
– množične prireditve občinskega pomena,
– organizirana rekreacijska tekmovanja na nivoju občine.
3 KAKOVOSTNI ŠPORT
Programi vključujejo priprave in športna tekmovanja ekip in posameznikov ter registriranih športnikov, ki nimajo objektivnih strokovnih, organizacijskih in materialnih možnosti za vključitev v program vrhunskega športa in ki jih program športne rekreacije ne zadovoljuje, so pa pomemben dejavnik razvoja športa. V okviru teh programov gre za nastope registriranih športnikov, v okviru panožnih zvez, v uradnih tekmovalnih sistemih do naslova državnega prvaka. Občina sofinancira: uporabo objekta, materialne stroške in strokovni kader.
4 VRHUNSKI ŠPORT
Programi vključujejo priprave in tekmovanje športnikov, ki imajo status mednarodnega, svetovnega in perspektivnega razreda. Občina sofinancira uporabo objekta in strokovni kader za vrhunske športnike, ki imajo stalno prebivališče v Občini Miren - Kostanjevica, ter v individualnih športnih panogah in v kolektivnih športnih panogah za ekipe, katerih člani so kategorizirani vrhunski športniki, najmanj 210 ur in največ 1200 ur programa.
V primeru, da na območju Občine Miren - Kostanjevica ni na voljo ustreznega objekta in strokovnega kadra, se sofinancira uporabo prostora in strokovni kader v individualnih športnih panogah tudi izven območja Občine Miren - Kostanjevica.
5 UDELEŽBA IN ORGANIZACIJA MEDNARODNIH, DRŽAVNIH, MEDOBČINSKIH IN OBČINSKIH ŠPORTNIH PRIREDITEV
Gre za prireditve, ki jih opredeljuje 52. člen Zakona o športu, katere imajo namen pospeševanja motivacije za šport, športno aktivnost in imajo promocijski učinek za šport, gospodarstvo in turizem, razen šolskih športnih tekmovanj. Občina sofinancira dokazljive materialne stroške, povezane s prireditvijo. Na javni razpis pod to točko se lahko prijavijo tudi izvajalci, ki nimajo sedeža v občini, s pogojem, da se prireditev izvaja na območju Občine Miren - Kostanjevica.
6 ŠPORTNI OBJEKTI IN OPREMA
Za izgradnjo in investicijsko vzdrževanje športnih objektov in opreme se zagotavljajo sredstva na podlagi pripravljenega popisa športnih objektov in opreme v občini ter prioritetnega vrstnega reda izgradnje in vzdrževanja.
4. člen
V športne dejavnosti se lahko vključijo prebivalci v vseh obdobjih življenja, vendar imajo športne aktivnosti otrok in šolske mladine zaradi vpliva na razvoj in oblikovanje mladega človeka prednost pred sofinanciranjem ostalih programov športa.
5. člen
Program, ki ga ne določa Letni program športa, se lahko izjemoma sprejme v sofinanciranje in občina financira projekt iz drugih proračunskih postavk, če je program zelo pomemben za občino in njeno promocijo.
Št. 671-0006/2008-1
Miren, dne 20. oktobra 2008
Župan
Občine Miren - Kostanjevica
Zlatko Martin Marušič l.r.