Uradni list

Številka 98
Uradni list RS, št. 98/2008 z dne 14. 10. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 98/2008 z dne 14. 10. 2008

Kazalo

4161. Sklep z javnim naznanilom o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za kabliranje daljnovoda 2x20 kV Jurklošter, Podhum ter TP pokopališče (nadomestna) in električnih vodov, stran 13169.

Na podlagi 60. člena in ob smiselni uporabi določb 50. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07), Zakona o lokalni samoupravi – prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 23/07) in 13., 37. člena Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 99/07) je župan Občine Laško sprejel
S K L E P
z javnim naznanilom o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za kabliranje daljnovoda 2x20 kV Jurklošter, Podhum ter TP pokopališče (nadomestna) in električnih vodov
I.
Javno se razgrne dopolnjen osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za kabliranje daljnovoda 2x20 kV Jurklošter, Podhum ter TP pokopališče (nadomestna) in električnih vodov, katerega je izdelal IUP d.o.o., Inštitut za urejanje prostora, Ulica XIV. Divizije 14, Celje pod številko projekta 052/07 avgust 2008.
Omenjeni podrobnejši prostorski načrt, zajema območje od novega objekta Elektro Celja na Podšmihelu, nadalje ob pokopališču in hodniku za pešce proti Strmci. Kabliranje je delno predvideno na odseku v JP-javni poti proti Strmci, nato prečka glavno cesto G1-5 in reko Savinjo, ter se priključuje na TP črpališče ob podvozu Marija Gradec. Kabliranje bi pomenilo, da se potek elektrovodnikov preko drogov, objektov Pivovarne Laško d.d., in stanovanjske soseske prestavi v zemljo.
Potek kabliranja z vključenim 3m varovalnim pasom bo potekal po sledečih zemljiščih:
k.o. Laško
230/2, 552/22, 552/2, 552/1, 552/23, 527/1, 529/3, 529/1, 530/1, 530/3, 530/2, 531/2, 531/1, 532/3, 532/2, 532/1, 533/3, 533/2, 534, 533/1, 535/2, 535/1, 536/2, 536/1, 537/2, 537/1, 525/1, 538/2, 538/1, 539, 540/2, 540/1
k.o. Šmihel
1347/8, 1347/1, 319/1, 1376/3, 1346/5, 347, 342, 341, 322/1, 331/2, 1347/5, 323/5, 323/2, 325/3, 323/4, 324/6, 321/3, 321/4, 325/1, 1376/2
k.o. Lahomšek
984/2, 964/1, 502/2, 554/7, 502/6.
II.
Dopolnjen osnutek Odloka se bo razgrnil v prostorih Občine Laško, Mestna ulica 2, 3270 Laško, predverje Urada župana. Javna razgrnitev bo trajala 30 dni, in sicer od 15. 10. 2008 do 15. 11. 2008. Ogled razgrnjenega dopolnjenega osnutka bo možen v delovnem času občinske uprave. V času javne razgrnitve, bo organizirana javna obravnava v prostorih Šmocla, Mestna ulica 2, (Občinska stavba) v sredo 12. 11. 2008 ob 17. uri, kjer se bodo tudi lahko podale pripombe. Osnutek bo prikazan tudi na spletni strani občine: www.lasko.si.
III.
V času javne razgrnitve lahko k dopolnjenem osnutku odloka, dajo pisne pripombe vse pravne ali fizične osebe, oziroma vsi zainteresirani ali prizadeti najkasneje do vključno 15. 11. 2008. Pripombe in pobude se lahko vpišejo v knjigo pripomb na razgrnitvenih mestih (Tajništvo urada župana, sedež KS Laško, Savinjsko nabrežje 6, Laško) v času uradnih ur, oziroma naslovijo na Oddelek za okolje in prostor Občine Laško, Mestna ulica 2, 3270 Laško.
Št. 360-02/2007
Laško, dne 6. oktobra 2008
Župan
Občine Laško
Franc Zdolšek l.r.