Uradni list

Številka 98
Uradni list RS, št. 98/2008 z dne 14. 10. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 98/2008 z dne 14. 10. 2008

Kazalo

4154. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi JZ Slovensko ljudsko gledališče Celje, stran 13162.

Na podlagi 2. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK-B, Uradni list RS, št. 56-2344/08 z dne 6. 6. 2008) ter 8., 17. in 61. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99, 117/00, 108/01, 70/06 in 43/08) je Mestni svet Mestne občine Celje na 19. redni seji 30. 9. 2008 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi JZ Slovensko ljudsko gledališče Celje
1. člen
17. člen Odloka o ustanovitvi JZ Slovensko ljudsko gledališče Celje (Uradni list RS, št. 82/04) se spremeni tako, da se glasi:
»Svet zavoda sestavlja pet članov, od katerih:
– štiri člane imenuje Ustanovitelj Javnega zavoda izmed strokovnjakov s področja dela zavoda, financ in pravnih zadev;
– enega člana izvolijo zaposleni v zavodu na neposrednih in tajnih volitvah.
Pravico voliti in biti voljeni imajo vsi zaposleni v zavodu, razen direktorja in njegovih pomočnikov.
Direktor Javnega zavoda mora obvestiti ustanovitelja o izteku mandata članom sveta najmanj 90 dni pred iztekom njihovega mandata.
Mandat članom sveta zavoda traja štiri leta in so po izteku mandata lahko ponovno imenovani oziroma izvoljeni.
Svet zavoda sklepa veljavno, če je na seji navzoča večina članov sveta. Odločitve sprejema z večino glasov vseh članov.
Podrobnejše delovanje uredi svet zavoda s poslovnikom.«.
2. člen
Za 17. členom se dodajo novi členi od 17.a do 17.f člena, ki se glasijo:
»17.a člen
Predstavnika delavcev v svet zavoda volijo zaposleni v zavodu na neposrednih in tajnih volitvah. Svet zavoda s sklepom razpiše volitve največ 30 in najmanj 8 dni pred iztekom mandata sveta zavoda.
S sklepom o razpisu volitev se določita dan volitev in vsebina predlogov kandidatur ter imenuje volilna komisija.
Sklep o razpisu se javno objavi v zavodu.
17.b člen
Postopek volitev predstavnika delavcev v svetu zavoda vodi volilna komisija, ki jo sestavljajo predsednik, dva člana in njihovi namestniki. Predsednik, člana volilne komisije in njihovi namestniki ne morejo biti kandidati za člana sveta zavoda.
Volilna komisija skrbi za pravilnost volitev predstavnika delavcev v svet zavoda, ugotavlja popolnost predlogov kandidatov, določi seznam volivcev, ugotavlja izid glasovanja in objavi, kateri kandidat je izvoljen v svet zavoda, ter vodi neposredno tehnično delo v zvezi z volitvami.
17.c člen
Pravico do vložitve predloga za kandidaturo imajo vsi zaposleni v zavodu. Predlog mora biti predložen volilni komisiji v 15 dneh od objave sklepa o razpisu volitev.
Predlog mora vsebovati osebne podatke kandidata z njegovim izrecnim soglasjem in druge podatke v skladu s sklepom iz drugega odstavka 17.a člena tega sklepa.
17.d člen
Volitve morajo biti organizirane tako, da je zagotovljena tajnost glasovanja.
17.e člen
Voli se z glasovnicami. Vsak zaposleni ima en glas. Na glasovnici se navedejo imena kandidatov po abecednem redu njihovih priimkov z navedbo, da se voli en kandidat. Voli se tako, da se obkroži zaporedna številka pred imenom kandidata, za katerega se želi glasovati. Neizpolnjena glasovnica in glasovnica, na kateri ni mogoče ugotoviti volje volivca, sta neveljavni. Neveljavna je tudi glasovnica, če je volivec glasoval za več kot enega kandidata.
17.f člen
Za člana sveta zavoda je izvoljen tisti kandidat, ki dobi največje število glasov. Če sta dva kandidata dobila enako število glasov, je izvoljen tisti, ki ima daljšo delovno dobo v zavodu.
Volilna komisija sestavi zapisnik o poteku volitev ter izdela poročilo o izidih volitev in ga objavi v petih dneh od dneva volitev.«.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 619/3-2007
Celje, dne 30. septembra 2008
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l.r.