Uradni list

Številka 93
Uradni list RS, št. 93/2008 z dne 30. 9. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 93/2008 z dne 30. 9. 2008

Kazalo

3940. Pravilnik o povrnitvi stroškov občinam za investicije v izgradnjo elektroenergetskega omrežja, stran 12717.

Na podlagi devetega odstavka 73. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) minister, pristojen za prostor, v soglasju z ministrom, pristojnim za elektroenergetiko, izdaja
P R A V I L NI K
o povrnitvi stroškov občinam za investicije v izgradnjo elektroenergetskega omrežja
1. člen
(vsebina)
Ta pravilnik določa vrste stroškov izgradnje elektroenergetskega omrežja (v nadaljnjem besedilu: omrežje), ki ga zgradi občina za potrebe opremljanja stavbnih zemljišč na lastne stroške ter način in obdobje vračanja teh stroškov občini s strani sistemskega operaterja distribucijskega omrežja električne energije, ki izvaja obvezno državno gospodarsko javno službo na območju občine (v nadaljnjem besedilu: sistemski operater) v primerih, kot to določa zakon.
2. člen
(prevzem omrežja v last)
(1) Sistemski operater je na zahtevo občine dolžan prevzeti zgrajeno omrežje v svojo last in ga vestno upravljati, ko je skladno s predpisi o energetiki izvedena njegova vključitev v infrastrukturo.
(2) Šteje se, da je omrežje zgrajeno, ko je za to omrežje dano uporabno dovoljenje, če ni dogovorjeno drugače.
(3) Šteje se, da je vključitev v infrastrukturo izvedena, ko sistemski operater pridobi soglasje za vključitev v infrastrukturo skladno s predpisi o energetiki.
(4) Vlogo za pridobitev soglasja mora sistemski operater vložiti najkasneje v enem mesecu od prejema zahteve občine iz prvega odstavka tega člena.
(5) Občina poda zahtevo iz prvega odstavka tega člena najkasneje v petih letih po pridobitvi uporabnega dovoljenja za to omrežje.
(6) Sistemski operater lahko poleg tega, da določi projektne pogoje in da soglasje na projekt za izvedbo omrežja, na svoje stroške zagotovi tudi nadzor nad njegovo izvedbo.
3. člen
(opredelitev stroškov)
(1) Sistemski operater je dolžan občini povrniti vse stroške povezane z investicijo v izgradnjo omrežja.
(2) Med stroške iz prejšnjega odstavka sodijo zlasti:
– stroški izdelave projektne in investicijske dokumentacije za gradnjo omrežja, pri čemer ti stroški ne smejo presegati osem odstotkov skupne vrednosti investicije v izgradnjo omrežja;
– stroški financiranja izgradnje omrežja, pri čemer višina stroškov financiranja ne sme biti višja, kot jih določa Javna agencija Republike Slovenije za energijo distribucijskim podjetjem;
– stroški odkupa nepremičnin, stroški odškodnin zaradi razlastitve nepremičnin ter omejitev lastninske pravice, pridobljeni na osnovi cenitve sodno zapriseženega cenilca, ter stroški rušitev, ki so potrebni izključno zaradi gradnje omrežja;
– stroški gradnje omrežja (stroški materiala, stroški dela, stroški gradbene opreme, stroški režije) in stroški nadzora nad gradnjo omrežja, pri čemer se prizna kot najvišja dovoljena tista višina stroškov izgradnje omrežja, ki ne presega ustreznih stroškovnih meril Javne agencije Republike Slovenije za energijo.
(3) Kot osnova za izračun obveznosti sistemskega operaterja do občine se upoštevajo stroški iz prejšnjega odstavka tega člena, zmanjšani za amortizacijo, pri čemer se upošteva amortizacijsko stopnjo za predvideno povprečno petintridesetletno dobo koristnosti sredstev.
(4) Za obdobje, ki se upošteva pri obračunavanju amortizacije, se upošteva čas od dne dokončnosti uporabnega dovoljenja do dne, ko občina poda zahtevo iz prvega odstavka 2. člena tega zakona.
4. člen
(način in obdobje vračanja stroškov)
(1) Sistemski operater začne občini vračati stroške investicije v gradnjo omrežja v naslednjem koledarskem mesecu od dne, ko se na to omrežje priključi prvi objekt.
(2) Sistemski operater vrača občini po dogovoru v polletnih ali letnih obrokih stroške investicije v izgradnjo omrežja v višini zbrane omrežnine iz tega omrežja.
(3) Ne glede na prejšnji odstavek sistemski operater povrne stroške v treh letih potem, ko obremenitev doseže najmanj 20% nazivne obremenitve tega omrežja. Stroški se povrnejo po dogovoru v enakih polletnih ali letnih obrokih glede na še neodplačano vrednost omrežja.
(4) Sistemski operater občini po dogovoru polletno ali letno sporoča podatke o višini dosežene obremenitve in o zbrani omrežnini iz prejšnjega odstavka, dokler obremenitev ne doseže najmanj 20% nazivne obremenitve.
(5) Sistemski operater vrača občini stroške izgradnje omrežja po revalorizirani vrednosti, ki se izračuna na podlagi letne stopnje inflacije, povečane za eno odstotno točko.
(6) Občina obvesti sistemskega operaterja o višini stroškov v izgradnjo omrežja takrat ko, poda zahtevo iz prvega odstavka 2. člena. Sistemskemu operaterju občina skupaj z zahtevo iz prvega odstavka 2. člena posreduje kopije vseh dokumentov v zvezi z investicijo, ki dokazujejo ustreznost izkazanih stroškov izgradnje omrežja.
(7) Sistemski operater lahko pisno ugovarja prikazani višini skupnih stroškov investicije v omrežje, če nista utemeljena v ustreznih listinah, v roku, ki ne sme biti daljši od treh mesecev po prejetju dokumentacije iz prejšnjega odstavka.
(8) V primeru ugovora iz prejšnjega odstavka se plačilo obroka šteje za akontacijo, ki se poračuna ob določitvi višine stroškov izgradnje omrežja in določitvi nove višine obroka, ki ju skupaj določita občina in sistemski operater na podlagi ustreznih knjigovodskih listin.
5. člen
(ločeno izkazovanje stroškov)
Občina v svoji knjigovodski evidenci ločeno izkazuje vse odhodke iz naslova investicije v gradnjo omrežja, za vsako posamično investicijo posebej.
6. člen
(sprememba prostorskega akta)
Če občina spremeni prostorski akt v delu, ki se nanaša na omrežje, in posledično spremeni tudi program opremljanja, potem sistemskega operaterja obveznosti, ki izhajajo iz novega programa opremljanja, ne zavezujejo, če so glede rokov in investicij v izgradnjo omrežja spremenjene.
7. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0071-141/2007
Ljubljana, dne 25. avgusta 2008
EVA 2007-2511-0009
Janez Podobnik l.r.
Minister
za okolje in prostor
 
Soglašam!
mag. Andrej Vizjak l.r.
Minister
za gospodarstvo

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti