Uradni list

Številka 84
Uradni list RS, št. 84/2008 z dne 25. 8. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 84/2008 z dne 25. 8. 2008

Kazalo

3678. Sklep o pričetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta Ostrog v Mirnu, stran 11869.

Na podlagi 57. člena Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) ter 31. člena Statuta Občine Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 112/07) župan Občine Miren - Kostanjevica sprejme
S K L E P
o pričetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta Ostrog v Mirnu
1. Ocena stanja in razlogi za pripravo Občinskega podrobnega prostorskega načrta Ostrog v Mirnu – v nadaljevanju OPPN oziroma OPPN Ostrog
Občina Miren - Kostanjevica je v letu 2007 pričela postopek sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov, med spremembe je vključena tudi sprememba namenske rabe in načina urejanja še nepozidanih površin območja Ostrog v Mirnu. Sprememba za še nepozidani del območja predvideva urejanje z občinskim podrobnim prostorskim načrtom, površino opredeljuje kot stavbno zemljišče za potrebe centralnih dejavnosti, znotraj katere je možna tudi stanovanjska gradnja.
Zaradi racionalizacije bo postopek za pripravo OPPN Ostrog voden sočasno z zaključevanjem postopka za spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin planskih aktov občine.
2. Območje
Območje OPPN Ostrog meri približno 7 ha in obsega naslednje parcele v k.o. Miren: 612/4, 612/14, 624/1, 624/2, 623/6, 623/1, 623/3, 622/6, 622/5, 621/3, 620/1, manjši del 619/1.
3. Način pridobitve strokovnih rešitev
V skladu z Zakonom o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) in podzakonskimi akti.
4. Roki za pripravo
Priprava osnutka OPPN Ostrog je predvidena v oktobru 2008, javna razgrnitev dopolnjenega osnutka v januarju 2009, obravnava in sprejem na seji občinskega sveta v aprilu 2009.
5. Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice za načrtovane prostorske ureditve iz njihove pristojnosti
Pripravljalec OPPN je Občina Miren - Kostanjevica.
Nosilci urejanja prostora, ki v skladu s 58. in 61. členom Zakona o prostorskem načrtovanju pripravijo smernice na osnutek OPPN ter podajo mnenje k predlogu OPPN so:
1. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana;
2. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za vode, Pisarna Nova Gorica, Cankarjeva 62, 5000 Nova Gorica;
3. Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana;
4. Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Nova Gorica, Nova Gorica, Delpinova 16;
5. Direkcija RS za ceste, Območna pisarna Nova Gorica, Industrijska cesta 2, 5000 Nova Gorica;
6. Komunala d.d. Nova Gorica, Nova Gorica, Cesta 25. junija 1;
7. Elektro Primorska d.d., PE Nova Gorica, Nova Gorica, Erjavčeva 22;
8. Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d., Nova Gorica, Cesta 25. junija 1b;
9. Telekom Slovenije, PE Nova Gorica, Nova Gorica, Kidričeva 17;
10. Občina Miren - Kostanjevica, Miren 129, 5291 Miren.
V primeru, da se v postopku priprave ugotovi potreba po sodelovanju subjektov, ki niso navedeni v tem sklepu, lahko pripravljalec OPPN k sodelovanju povabi tudi druge organe in organizacije.
6. Obveznosti v zvezi s financiranjem
Finančne obveznosti priprave OPPN prevzame Občina Miren - Kostanjevica.
7. Veljavnost sklepa
Ta sklep začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-0001/2008-2
Miren, dne 13. avgusta 2008
Župan
Občine Miren - Kostanjevica
Zlatko Martin Marušič l.r.

AAA Zlata odličnost