Uradni list

Številka 84
Uradni list RS, št. 84/2008 z dne 25. 8. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 84/2008 z dne 25. 8. 2008

Kazalo

3664. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sodnih izvedencih in sodnih cenilcih, stran 11833.

Na podlagi sedmega odstavka 87. člena ter 91. in 92. člena Zakon o sodiščih (Uradni list RS, št. 94/07 in 45/08) minister za pravosodje izdaja
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sodnih izvedencih in sodnih cenilcih
1. člen
V Pravilniku o sodnih izvedencih in sodnih cenilcih (Uradni list RS, št. 7/02, 75/03, 72/05 in 71/07) se v prvem odstavku 2. člena za besedilom »ki ga določi stranka, ki« beseda »pa« nadomesti z besedo »praviloma«.
Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Izjemoma lahko sodišče rok iz prvega odstavka tega člena iz upravičenih razlogov podaljša.«
2. člen
V drugem odstavku 4. člena se besedilo »z navedbo osebnih podatkov iz drugega odstavka 88. člena zakona in strokovnega področja, za katero želi biti imenovana« nadomesti z besedilom »na obrazcu, predpisanim s tem pravilnikom«.
3. člen
V prvem odstavku 5. člena se v drugi alninei črta beseda »priznani«, beseda »tretjem« pa nadomesti z besedo »četrtem«.
V tretji alineji se za besedo »cenilstvom« pika nadomesti z vejico.
Doda se nova četrta alineja, ki se glasi:
»– mnenje iz petega odstavka 87. člena zakona z obrazloženo oceno o kandidatovi strokovnosti in sposobnosti.«.
Doda se nov peti odstavek, ki se glasi:
»Kandidat, ki je tuj državljan, mora k vlogi priložiti dokazila, overjena v skladu s 15. členom Zakona o overitvi listin v mednarodnem prometu.«
4. člen
9. člen se črta.
5. člen
Prvi odstavek 10. člena se spremni tako, da se glasi:
»Za oceno strokovnosti in sposobnosti kandidata lahko minister odredi poseben preizkus strokovnosti po petem odstavku 87. člena zakona.«
V četrtem odstavku se beseda »primerih« nadomesti z besedo »primeru«.
6. člen
V 11. členu se beseda »tretji« nadomesti z besedo »četrti«.
7. člen
V 12. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Če se spremeni poimenovanje strokovnega področja, za katerega je bil izvedenec oziroma cenilec imenovan, minister, pristojen za pravosodje, po uradni dolžnosti o tem izda ugotovitveno odločbo.«
8. člen
V 16. členu se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»V primeru tretjega odstavka 12. člena tega pravilnika, se izvedencu oziroma cenilcu priskrbi nova štampiljka na stroške ministrstva.«
Dosedanji četrti odstavek postane peti odstavek.
9. člen
V 17. členu se dodata nova četrti in peti odstavek, ki se glasita:
»V primeru tretjega odstavka 12. člena tega pravilnika, se izvedencu oziroma cenilcu priskrbi nova izkaznica na stroške ministrstva.
Izvedenec oziroma cenilec se mora pri opravljanju izvedeniškega oziroma cenilskega dela izkazati z uradno izkaznico.«
10. člen
V prvem odstavku 19. člena se beseda »petega« nadomesti z besedo »šestega«.
11. člen
22. in 23. člen se črtata.
12. člen
25. člen se črta.
13. člen
V prvem odstavku 26. člena se beseda »četrti« nadomesti z besedo »peti«, beseda »peti« pa nadomesti z besedo »šesti«.
Drugi in tretji odstavek se črtata.
14. člen
V petem odstavku 27. člena se za besedo »dokazovanju« črta beseda »in« in doda vejica, za besedo »cenilcev« pa se črta pika in doda besedilo »ter druge teme, ki jih sodni izvedenci oziroma cenilci potrebujejo pri svojem delu.«.
Doda se nov deveti odstavek, ki se glasi:
»Če zaradi nezadostnega števila kandidatov ni mogoče zagotoviti izvedbe posebnega pripravljalnega seminarja, ministrstvo, pristojno za pravosodje, lahko zagotovi drugo ustrezno obliko izobraževanja.«
Dosedanji deveti odstavek, ki postane deseti odstavek, se spremeni tako, da se glasi:
»Stroške pripravljalnega seminarja oziroma druge ustrezne oblike izobraževanja krije kandidat, izvedenec oziroma cenilec. Cenik stroškov za pripravljalni seminar, po predhodnem soglasju Vlade Republike Slovenije, predpiše minister, pristojen za pravosodje.«
15. člen
V prvem odstavku 28. člena se beseda »četrtega« nadomesti z besedo »petega«.
V drugem odstavku se drugi stavek spremeni tako, da se glasi: »En član komisije, njegov namestnik in zapisnikar sta imenovana izmed uslužbencev ministrstva, ostali pa so strokovnjaki s področja, za katero se opravlja poseben preizkus strokovnosti.«
Peti odstavek se črta.
16. člen
V prvem odstavku 29. člena se za besedo »znanja« doda besedilo »s pravnega ter strokovnega področja, za katerega želi biti imenovan,«.
Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Kandidat, ki je opravil pripravljalni seminar oziroma drugo ustrezno obliko izobraževanja, mora v enem letu po zaključku pripravljalnega seminarja oziroma druge ustrezne oblike izobraževanja pristopiti k opravljanju preizkusa, sicer izgubi pravico opravljati preizkus.«
Dosedanja tretji in četrti odstavek postaneta četrti in peti odstavek.
17. člen
Za 29. členom se doda nov 29.a člen, ki se glasi:
»29.a člen
(Podaljšanje roka za opravljanje preizkusa)
Minister lahko rok, določen za opravljanje preizkusa, na prošnjo kandidata, vloženo iz utemeljenih razlogov pred potekom roka, podaljša.
Za presojo utemeljenih razlogov se uporablja določba četrtega odstavka 32. člena tega pravilnika.
Prošnja mora biti vložena pisno, in sicer najmanj osem dni pred rokom, določenim za opravljanje preizkusa.«
18. člen
V 30. členu se doda nov deseti odstavek, ki se glasi:
»Kandidatu za sodnega izvedenca oziroma sodnega cenilca, ki je v Republiki Sloveniji pridobil enega izmed predpisanih naslovov s pravnega področja v skladu s predpisi, ki določajo strokovne in znanstvene naslove, oziroma je končal enakovredno izobraževanje v tujini, priznano v skladu z zakonom, ki ureja priznavanje in vrednotenje izobraževanja, ni treba opravljati dela preizkusa strokovnosti, ki zajema pravno področje.«
19. člen
Naslov 32. člena se spremeni člena tako, da se glasi:
»(Odsotnost ali odstop od preizkusa)«.
V prvem odstavku se beseda »upravičenega« nadomesti z besedo »opravičenega«.
V drugem odstavku se beseda »upravičenosti« nadomesti z besedo »opravičenosti«.
V tretjem odstavku se beseda »upravičen« nadomesti z besedo »opravičen«.
V četrtem odstavku se beseda »upravičene« nadomesti z besedo »opravičene«.
V petem odstavku se beseda »upravičeni« nadomesti z besedo »opravičeni«.
20. člen
V prvem odstavku 33. člena se črta drugi stavek.
21. člen
Prvi in drugi odstavek 35. člena se spremenita tako, da se glasita:
»Kandidat, ki ni uspešno opravil del pisnega dela preizkusa strokovnosti, se šteje, da pisnega dela preizkusa strokovnosti v celoti ni opravil. Kandidat lahko ponovno pristopi k opravljanju preizkusa v roku, ki ga določi komisija, vendar ne prej kot v treh mesecih in ne kasneje od enega leta po dnevu pisnega dela preizkusa.
Kandidat, ki ni opravil ustnega dela preizkusa strokovnosti, ponavlja celotni preizkus.«
V tretjem odstavku se beseda »ponovi« nadomesti z besedo »opravlja«, beseda »dvakrat« pa z besedo »trikrat«.
Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Za ponovno opravljanje preizkusa strokovnosti se ponovno plačajo stroški preizkusa.«
22. člen
Naslov 36. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(Predložitev dokazil o strokovnem izpopolnjevanju)«.
Doda se nov prvi odstavek, ki se glasi:
»Izvedenec oziroma cenilec se mora v skladu s šestim odstavkom 87. člena zakona udeležiti najmanj dveh strokovnih izpopolnjevanj.«
V dosedanjem prvem odstavku, ki postane drugi odstavek, se beseda »petega« nadomesti z besedo »šestega«, besedilo »ga ministrstvo pisno pozove, da to stori v dodatnem roku, ki ne sme biti krajši od 8 in ne daljši od 30 dni« pa z besedilom »minister odredi suspenz po določbah prejšnjega člena in začne postopek za razrešitev izvedenca oziroma cenilca.«.
Dosedanji drugi odstavek se črta.
V tretjem odstavku se beseda »peti« nadomesti z besedo »šesti«, besedi »in 9.« se črtata.
23. člen
V prvem odstavku 38. člena se črta besedilo »po posameznih strokovnih področjih«.
24. člen
Za 40. členom se dodajo novi 40.a, 40.b, 40.c in 40.d člen, ki se glasijo:
»40.a člen
(potni stroški)
Potni stroški obsegajo stroške prihoda in vrnitve sodnega izvedenca oziroma cenilca od kraja njegovega stalnega ali začasnega prebivališča (v nadaljnjem besedilu: prebivališče) do sedeža sodišča oziroma zunanjega oddelka sodišča ali kraja, kjer opravlja izvedeniško oziroma cenilsko delo. Potni stroški se priznajo v višini izdatkov za prevoz z najcenejšim javnim prevoznim sredstvom.
Potni stroški se povrnejo sodnemu izvedencu oziroma cenilcu za javno prevozno sredstvo, ki ni najcenejše, če bi uporaba najcenejšega javnega prevoznega sredstva glede na vozni red in čas opravljanja izvedeniškega oziroma cenilskega dela, ne upoštevaje čas trajanja vožnje, ki bi za sodnega izvedenca oziroma cenilca pomenila več kot dve uri dnevne časovne izgube.
Sodišče v primeru javnega prevoza upošteva podatke o ceni javnega prevoza po veljavnem ceniku prevoznika, pri čemer se stroški prevoza obračunajo tako, da je višina povračila dvakratnik cene enosmerne vozovnice oziroma cena povratne vozovnice. Za ceno enosmerne vozovnice v avtobusnem mestnem potniškem prometu se upošteva cena žetona.
Če ni možnosti prevoza z javnim prevoznim sredstvom, se sodnemu izvedencu oziroma cenilcu prizna kilometrina za razdaljo po najkrajši poti od kraja njegovega prebivališča do sedeža sodišča oziroma zunanjega oddelka sodišča ali kraja, kjer opravlja delo sodnega izvedenca oziroma cenilca. Kilometrina se obračunava v višini 15% cene neosvinčenega motornega bencina – 95 oktanov.
Sodnemu izvedencu oziroma cenilcu se v primeru iz četrtega odstavka povrnejo tudi gotovinski stroški, ki so nastali kot posledica uporabe motornega vozila za potovanje (parkirnina, cestnina), kolikor jih je dejansko utrpel.
Če je bilo motorno vozilo v uporabi za večje število sodnih izvedencev oziroma cenilcev, se v primeru iz četrtega odstavka lahko povračilo potnih stroškov uveljavlja le enkrat.«
40.b člen
(stroški za prehrano in prenočišče)
Stroški za prehrano se priznajo sodnim izvedencem oziroma cenilcem v obliki dnevnice.
Pravico do dnevnice ima sodni izvedenec oziroma cenilec, ki ima prebivališče zunaj kraja sedeža sodišča oziroma zunanjega oddelka sodišča ali če opravlja delo sodnega izvedenca oziroma cenilca zunaj kraja sodišča oziroma zunanjega oddelka sodišča.
Stroški za prenočišče se priznajo sodnim izvedencem oziroma cenilcem s povračilom dejansko plačanih stroškov prenočevanja.
Pravico do povračila stroškov prenočišča ima sodni izvedenec oziroma cenilec, ki ima prebivališče zunaj kraja sedeža sodišča oziroma zunanjega oddelka sodišča ali če opravlja delo sodnega izvedenca oziroma cenilca zunaj kraja sodišča oziroma zunanjega oddelka sodišča in je zaradi sodelovanja pri sojenju moral prenočevati v tem kraju.
40.c člen
(odmera stroškov za prehrano, prenočišče in kilometrino)
Dnevnica, stroški prenočišča in kilometrina se odmerijo v skladu s predpisi, ki veljajo za javne uslužbence, kolikor ta pravilnik ne določa drugače.
40.d člen
(nadomestilo plače oziroma izgubljeni zaslužek)
Sodni izvedenec oziroma cenilec, ki je zaposlen in zaradi opravljanja dela sodnega izvedenca oziroma cenilca, ima na podlagi potrdila sodišča pravico do nadomestila plače za čas, ki ga porabi za udeležbo na glavni obravnavi.
Delodajalec sodnemu izvedencu oziroma cenilcu izplača nadomestilo plače, sodišče pa nato delodajalcu povrne znesek, ki ustreza višini nadomestila plače na podlagi pisnega obračuna s priloženimi dokazili o višini plače sodnega izvedenca oziroma cenilca in o izplačanem nadomestilu.
Samostojnemu podjetniku oziroma osebi, ki samostojno opravlja dejavnost kot redni poklic, pripada nadomestilo za izgubljeni zaslužek v višini, ki se določa po sodni odmeri glede na povprečni dnevni zaslužek v ustreznem poklicu v odvisnosti od časa opravljanja dela sodnega izvedenca oziroma cenilca.«
25. člen
41. člen se spremeni tako, da se glasi:
»41. člen
(Materialni stroški v zvezi z izvedenskim oziroma cenilskim delom)
Materialni stroški v zvezi z izvedenskim oziroma cenilskim delom za analize, meritve, preiskave in druga opravila, potrebna za izdelavo izvida in mnenja, se obračunajo po veljavni ceni podjetij ali zavodov, ki te storitve opravljajo, če to ni možno, pa v višini, kot se običajno plačuje za take stroške.
Izvedenec oziroma cenilec mora za obračun storitev iz prejšnjega odstavka predložiti vsaj eno ponudbo podjetja ali zavoda, ki te storitve opravlja, oziroma predložiti druga dokazila, iz katerih je razvidno ustrezno obračunavanje tovrstnih storitev.
Ostali materialni stroški se ovrednotijo v višini 15 odstotkov od odmerjene nagrade.«
26. člen
V 43. členu se dodata nova tretji in četrti odstavek, ki se glasita:
»Za izdelavo izjemno zahtevnih izvedenskih oziroma cenilskih mnenj se sme nagrada ustrezno povečati ne glede na določbe šestega dela tega pravilnika, vendar največ do 50 odstotkov.
Zahtevnost izvedenskega oziroma cenilskega mnenja je odvisna zlasti od obsežnosti dokumentacije, ki je podlaga za izdelavo izvedenskega oziroma cenilskega mnenja, časa, ki ga ima sodni izvedenec oziroma cenilec na voljo, da ga pripravi, kompleksnosti in vrste zadeve, ki je predmet izvedenskega oziroma cenilskega mnenja, ter drugih dejavnikov, ki lahko vplivajo na stopnjo zahtevnosti izvedenskega oziroma cenilskega mnenja.«
Dosedanji tretji odstavek, ki postane peti odstavek, se spremeni tako, da se glasi:
»Če je podanih več podlag za odmero povečanja nagrade po prvem, drugem in tretjem odstavku tega člena se sme povečanje odmeriti le enkrat po prvem, enkrat po drugem in enkrat po tretjem odstavku tega člena.«
Dosedanji četrti odstavek, ki postane šesti odstavek, se beseda »točkah« nadomesti z besedo »eurih«.
Doda se nova sedmi odstavek, ki se glasi:
»V kolikor narava zadeve zahteva, da isti izvedenec oziroma cenilec izdela več zaporednih manj obsežnih in enostavnejših izvidov oziroma mnenj, se mu nagrada za izvedeniško oziroma cenilsko delo odmeri največ do 50 odstotkov določenih najnižjih vrednosti po tarifi iz VI. dela tega pravilnika.«
27. člen
44. člen se črta.
28. člen
V prvem odstavku 45. člena se besedilo v prvi točki »100 točk« nadomesti z besedilom »46 eurov«, v drugi točki se besedilo »200 točk« nadomesti z besedilom »92 eurov«, v tretji točki se besedilo »300 točk« nadomesti z besedilom »138 eurov«, v četrti točki se besedilo »500 točk« nadomesti z besedilom »230 eurov«, besedilo v peti točki »1000 točk« pa se nadomesti z besedilom »460 eurov«.
29. člen
V prvem odstavku 46. člena se besedilo v prvi točki »100 točk« nadomesti z besedilom »46 eurov«, v drugi točki se besedilo »200 točk« nadomesti z besedilom »92 eurov«, v tretji točki se besedilo »300 točk« nadomesti z besedilom »138 eurov«, v četrti točki pa se besedilo »500 točk« nadomesti z besedilom »230 eurov«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Za vsako nadaljnjo 1 stran zbiranja in proučevanja dodatne izjemno obsežne dokumentacije, izvedencu oziroma cenilcu pripada 1 euro.«.
30. člen
Za 46. členom se doda nov 46.a člen, ki se glasi:
»46.a člen
(Pregled oziroma ogled)
Za preglede oziroma oglede pripada izvedencu oziroma cenilcu:
1. za manj zahtevne (do 1 ure)           46 eurov
2. za zahtevne (do 3 ure)              92 eurov
3. za zelo zahtevne (do 5 ur)           138 eurov
4. za izjemno zahtevne (nad 5 ur)         230 eurov.
Za vsake nadaljnje začete pol ure pri izjemno zahtevnem pregledu oziroma ogledu, izvedencu oziroma cenilcu pripada dodatnih 46 eurov.
Za čas potovanja na ogled pripada izvedencu oziroma cenilcu za vsake začete pol ure 10 eurov.«
31. člen
47. člen se spremeni tako, da se glasi:
»47. člen
(Pisni izvid in mnenje)
Za pisno izdelavo izvedenskega oziroma cenilskega izvida in mnenja pripada izvedencu oziroma cenilcu:
1. za manj zahtevnega               184 eurov
2. za zahtevnega                  276 eurov
3. za zelo zahtevnega               414 eurov
4. za izjemno zahtevnega             459 eurov.
Za pisno izdelavo dopolnilnega izvedenskega oziroma cenilskega izvida in mnenja pripada izvedencu oziroma cenilcu:
1. za manj zahtevnega                92 eurov
2. za zahtevnega                  138 eurov
3. za zelo zahtevnega               207 eurov
4. za izjemno zahtevnega             230 eurov.«
32. člen
Za 47. členom se doda nov 47.a člen, ki se glasi:
»47.a člen
(Ustno podajanje izvida in mnenja)
Za priprave na ustno podajanje izvida in mnenja pripada izvedencu oziroma cenilcu:
1. za manj zahtevnega                92 eurov
2. za zahtevnega                  138 eurov
3. za zelo zahtevnega               207 eurov
4. za izjemno zahtevnega             230 eurov.
Za ustno podajanje izvida in mnenja pripada izvedencu oziroma cenilcu za vsake začete pol ure 35 eurov.
Ko ne podaja svojega izvida in mnenja, pripada izvedencu oziroma cenilcu za čakanje na narok oziroma navzočnost na sodišču med narokom za vsake začete pol ure čakanja 10 eurov. Če traja čakanje skupaj z narokom do pol ure, pripada izvedencu oziroma cenilcu samo plačilo za udeležbo na naroku.
Za čas potovanja na sodišče pripada izvedencu oziroma cenilcu za vsake začete pol ure 10 eurov.
V primeru, da izvedenec oziroma cenilec pristopi na glavno obravnavo in zaradi preložitve glavne poravnave ustno ne poda izvida in menja, mu pripada 50 odstotkov nagrade po tem vrednotenju.«
33. člen
48. člen se spremeni tako, da se glasi:
»48. člen
(Izplačilo stroškov in nagrade)
Kadar se stroški in nagrade za izvedensko oziroma cenilsko delo izplačujejo iz zneskov, ki so bili vnaprej založeni, lahko izvedenec oziroma cenilec po opravljenem študiju spisa predlaga sodišču zvišanje založenega zneska, če oceni, da zaradi predvidene obsežnosti dela že plačan znesek ne bo zadostoval za izplačilo stroškov in nagrade.
Kadar mora stroške in nagrado izplačati sodišče, ki je izvedensko oziroma cenilsko delo odredilo, ali so bili zneski za izvedensko oziroma cenilsko delo vnaprej založeni, je sodišče dolžno odločiti o zahtevi za odmero nagrade in povrnitev stroškov najkasneje v petnajstih dneh od dneva, ko je bilo dokazovanje s posameznim izvedencem oziroma cenilcem končano, odmerjeno nagrado in stroške pa izplačati v petinštiridesetih dneh od pravnomočnosti sklepa, s katerim je o zahtevi odločeno.
Stroški se izplačujejo v bruto znesku.
Stranka, na zahtevo katere je izvedenec oziroma cenilec izdelal izvid in mnenje, mora stroške in nagrado plačati v petnajstih dneh od prejema računa.
Kadar sodišče odloča o zahtevi za odmero nagrade, upošteva vrednost po tarifi, veljavni na dan odmere.
Kadar je stranka dolžna plačati izvedencu oziroma cenilcu nagrado, upošteva vrednost po tarifi, veljavni na dan plačila.
Stroški in nagrada se povečajo za davek na dodano vrednost, če je izvedenec oziroma cenilec v Republiki Sloveniji davčni zavezanec za ta davek.
Izplačilo se izvedencu oziroma cenilcu opravi neposredno na njegov račun. Če izvedenec oziroma cenilec uveljavlja izplačilo po zastopniku, ki je lahko fizična ali pravna oseba, se stroški zastopanja izplačajo v breme odmerjenih stroškov in nagrad.
V primeru, da izvedenec oziroma cenilec uveljavlja izplačilo po zastopniku, mora zastopnik sodišču predložiti:
1. pisno izjavo oziroma pooblastilo sodnega izvedenca oziroma cenilca, da v svojem imenu in za svoj račun pooblašča zastopnika za izdajo računa,
2. stroškovnik sodnega izvedenca oziroma cenilca, ki je pripravljen v skladu s tarifnim delom pravilnika in ga je izvedenec oziroma cenilec predložil sodišču,
3. sklep sodišča o odmeri stroškov in nagrade izvedencu oziroma cenilcu ter
4. račun, ki mora biti skladen s sklepom sodišča o odmeri stroškov in nagrade.
Če sodišče ne odloči o zahtevi za odmero nagrade in povrnitvi stroškov v petnajstih dneh od dneva, ko je bilo dokazovanje s posameznim izvedencem oziroma cenilcem končano ali če ne izplača odmerjene nagrade in stroškov v petinštiridesetih dneh od pravnomočnosti sklepa, s katerim je o zahtevi odločeno, oziroma če stranka, na zahtevo katere je izvedenec oziroma cenilec izdelal izvid in mnenje, ne plača stroškov in nagrade v petnajstih dneh od prejema računa, ima izvedenec oziroma cenilec pravico do zamudnih obresti po zakonu, od dneva izteka navedenega roka do plačila.«
34. člen
Za 48. členom se doda nov 48.a člen, ki se glasi:
»48.a člen
(Obrazec)
Obrazec iz drugega odstavka 4. člena pravilnika je objavljen skupaj s tem pravilnikom in je sestavni del pravilnika o sodnih izvedencih in sodnih cenilcih.«
35. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-182/2008
Ljubljana, dne 12. avgusta 2008
EVA 2008-2011-0019
dr. Lovro Šturm l.r.
Minister
za pravosodje