Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2008 z dne 1. 8. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2008 z dne 1. 8. 2008

Kazalo

3542. Tarifna priloga h Kolektivni pogodbi za dejavnosti pridobivanja in predelave nekovinskih rudnin Slovenije, stran 11531.

Gospodarska zbornica Slovenije, Združenje za nekovine, Ljubljana
in
Združenje delodajalcev Slovenije, Sekcija za kemijo Ljubljana
kot predstavnika delodajalcev
ter
Zveza svobodnih sindikatov Slovenije, Sindikat kemične, nekovinske in gumarske industrije Slovenije, Ljubljana
kot predstavnik delojemalcev
sklepajo
T A R I F N O P R I L O G O
h Kolektivni pogodbi za dejavnosti pridobivanja in predelave nekovinskih rudnin Slovenije
1. Najnižje osnovne plače po tarifnih razredih
(1) Zneski najnižjih osnovnih plač po tej kolektivni pogodbi po tarifnih razredih za avgust 2008 znašajo:
+---------------------+----------------------------------------+
|           |         EUR          |
+---------------------+---------------------+------------------+
|  Tarifni razred  |  Mesečni znesek  | Znesek na uro  |
|           | (velja za 174 ur) |         |
+---------------------+---------------------+------------------+
|     I     |    405,42    |    2,33    |
+---------------------+---------------------+------------------+
|     II     |    440,22    |    2,53    |
+---------------------+---------------------+------------------+
|     III     |    485,46    |    2,79    |
+---------------------+---------------------+------------------+
|     IV     |    534,18    |    3,07    |
+---------------------+---------------------+------------------+
|     V     |    596,82    |    3,43    |
+---------------------+---------------------+------------------+
|     VI     |    701,22    |    4,03    |
+---------------------+---------------------+------------------+
|     VII     |    788,22    |    4,53    |
+---------------------+---------------------+------------------+
|     VIII    |    927,42    |    5,33    |
+---------------------+---------------------+------------------+
|     IX     |   1,099,68    |    6,32    |
+---------------------+---------------------+------------------+
2. Uskladitev najnižjih osnovnih plač za leto 2008
Če bo povprečna letna inflacija v obdobju januar–december 2008 v primerjavi z obdobjem januar–december 2007 presegla 4,55%, se najnižje osnovne plače po tej kolektivni pogodbi za januar 2009 dodatno povečajo za razliko med 4,55% in dejansko povprečno letno inflacijo.
3. Uskladitev najnižjih osnovnih plač v letu 2009
(1) Najnižje osnovne plače po tej kolektivni pogodbi se za avgust 2009 povečajo za 2,3 odstotka.
(2) Če bo povprečna letna inflacija v obdobju januar–december 2009 v primerjavi z obdobjem januar–december 2008 presegla 2,7 odstotka, se najnižje osnovne plače po tej kolektivni pogodbi za januar 2010 dodatno povečajo za razliko med 2,7 odstotka in dejansko povprečno letno inflacijo.
4. Plačilo za poslovno uspešnost
(1) Delodajalci, ki v poslovnem letu niso izplačevali dela plač iz naslova poslovne uspešnosti, so dolžni po zaključku poslovnega leta reprezentativnemu sindikatu pri delodajalcu predložiti podatke o bruto dodani vrednosti na zaposlenega.
(2) Bruto dodana vrednost na zaposlenega se izračuna tako, da se od kosmatega donosa od poslovanja odštejejo stroški blaga, materiala in storitev ter drugi poslovni dohodki. Tako dobljeno vrednost se nato deli s povprečnim številom zaposlencev na podlagi delovnih ur.
(3) Na osnovi podatkov iz prejšnjega odstavka se reprezentativni sindikat pri delodajalcu in delodajalec dogovorita o možnosti izplačila dela plače iz naslova poslovne uspešnosti.
5. Povračilo stroškov v zvezi z delom
5 a) Prehrana med delom
Če delodajalec delavcu ne zagotovi prehrane med delom, je delavec za polni delovni čas upravičen do povračila stroškov za prehrano med delom najmanj v višini 3,45 EUR na dan od vključno avgusta 2008 in 3,56 EUR na dan od vključno januarja 2009.
5 b) Prevoz na delo in z dela
Povračilo stroškov znaša najmanj 70% cene najcenejšega prevoza.
5 c) Službeno potovanje v Sloveniji
(1) Delavec je upravičen do povračila stroškov za službena potovanja v Sloveniji:
– če službeno potovanje traja nad 6–8 ur
in se je potovanje začelo 2 uri pred začetkom
delovnega časa ali končalo 2 uri po končanem
delovnem času                    7,30 EUR
– če službeno potovanje traja nad 8–12 ur
v višini                      10,47 EUR
– če službeno potovanje traja nad 12 ur
v višini                     20,97 EUR.
(2) Delavec je upravičen do povračila dejansko nastalih stroškov prevoza na službenem potovanju, ki so dokazani z računi. V primeru, da delavec uporablja lastno prevozno sredstvo, je za vsak poln kilometer upravičen do povračila stroška v višini zgornjega zneska, določenega v uredbi.
5 d) Službeno potovanje v tujini
Delavec je upravičen do povračila stroškov za službeno potovanje v tujini v skladu z Uredbo o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino.
5 e) Terenski dodatek
Terenski dodatek se izplačuje v višini 4,40 EUR na dan.
6. Drugi osebni prejemki
6 a) Regres za letni dopust
(1) Regres za letni dopust v letu 2008 znaša najmanj 670 EUR, oziroma v podjetjih z izgubo v preteklem poslovnem letu najmanj v višini zakonsko določene minimalne plače na dan izplačila regresa.
(2) Regres za letni dopust v letu 2009 znaša najmanj 700 EUR oziroma v podjetjih z izgubo v preteklem poslovnem letu najmanj v višini zakonsko določene minimalne plače na dan izplačila regresa.
6 b) Jubilejna nagrada
Jubilejna nagrada za delovno dobo pri zadnjem delodajalcu znaša:
– za 10 let                    405,42 EUR
– za 20 let                    608,13EUR
– za 30 let                    810,84 EUR
– za 40 let                   810,84 EUR.
6 c). Solidarnostna pomoč
Solidarnostna pomoč znaša v primeru:
– smrti delavca                   1357 EUR
– smrti vzdrževanega ožjega             407 EUR.
družinskega člana
7. Veljavnost
Ta tarifna priloga stopi v veljavo, ko jo podpišeta obe pogodbeni strani in se začne uporabljati s 1. 8. 2008.
PODPISNIKI:
Predstavnik delojemalcev
Zveza svobodnih sindikatov Slovenije,
Sindikat kemične, nekovinske in gumarske industrije Slovenije, Ljubljana
Predsednik
Tomaž Kumer l.r.
Predstavnika delodajalcev
Gospodarska zbornica Slovenije,
Združenje za nekovine,
Predsednik
Marcel Žmavčič l.r.
 
Združenje delodajalcev Slovenije,
Ljubljana
Generalni sekretar
Jože Smole l.r.
Ljubljana, dne 17. julija 2008
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je dne 23. 7. 2008 izdalo potrdilo št. 02047-7/2004-12 o tem, da je Tarifna priloga h Kolektivni pogodbi za dejavnosti pridobivanja in predelave nekovinskih rudnin Slovenije vpisana v evidenco kolektivnih pogodb na podlagi 25. člena Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06) pod zaporedno številko 16/2.

AAA Zlata odličnost